Logowanie

DZ. URZ. 2012.2104

Tytuł:

uchwała nr XX/114/12 Rady Gminy Laskowa z dnia 26 marca 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu odprowadzania ścieków na terenie Gminy Laskowa

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-05-11
Organ wydający:Rada Gminy Laskowa
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2104
Hasła:Opłaty za usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

w sprawie uchwalenia regulaminu odprowadzania ścieków na terenie Gminy Laskowa Na podst. art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. z 2006 r. Dz.U. Nr 123, poz. 858) Rada Gminy Laskowa po dokonaniu analizy projektu regulaminu odprowadzania ścieków na terenie Gminy Laskowa uchwala, co następuje: § 1. Przyjmuje się regulamin odprowadzania ścieków na terenie Gminy Laskowa stanowiący Załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Laskowa. § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w ycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Przewodnicząca Rady Gminy Ewa Pajor Załącznik do Uchwały Nr XX/114/12 Rady Gminy Laskowa z dnia 26 marca 2012 r. Regulamin odprowadzania ścieków obowiązujący na obszarze Gminy Laskowa Rozdział 1. Postanowienia ogólne § 1. 1. Regulamin niniejszy dotyczy zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanego przez Gminę Laskowa na terenie Gminy Laskowa zwaną dalej Gminą, wykonującą swoją działalność w oparciu o ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. z 2006 r. Dz.U. Nr 123, poz. 858). 2. Przez zbiorowe odprowadzanie ścieków rozumie się działalność Gminy polegającą na odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków. 3. Ilekroć w regulaminie niniejszym u ywa się określenia "ustawa" nale y przez to rozumieć ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. z 2006 r. Dz.U. Nr 123, poz. 858.)


Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?2?

Poz. 2104

§ 2. Odbiorcą usług w znaczeniu niniejszego regulaminu jest ka dy, kto korzysta z usług kanalizacyjnych w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zawartej umowy, zwany dalej Usługobiorcą. § 3. Odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie umowy o odprowadzanie ścieków zawartej pomiędzy Gminą a Usługobiorcą. Rozdział 2. Zawieranie umów § 4. 1. Zawarcie umowy o odprowadzanie ścieków następuje na pisemny wniosek osoby, której nieruchomość została przyłączona do sieci kanalizacji. 2. Umowa mo e być zawarta z osobą, która posiada tytuł prawny do korzystania z obiektu budowlanego z którego mają być odprowadzane ścieki, a w uzasadnionych przypadkach z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. 3. Je eli nieruchomość zabudowana jest budynkami wielolokalowymi, umowa zawierana jest z właścicielem budynku lub zarządcą nieruchomości wspólnej. 4. Na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego, o którym mowa § 5. 1. Umowa mo e być zawarta na czas nieokreślony. 2. Umowa powinna określać mo liwość jej rozwiązania w przypadkach określonych przepisami kodeksu cywilnego. 3. Umowa powinna dopuszczać jej rozwiązanie przez Usługobiorcę za wypowiedzeniem. 4. Rozwiązanie umowy skutkuje zastosowaniem przez Gminę środków technicznych uniemo liwiających dalsze korzystanie z usług. § 6. Umowa, o której mowa w § 5 ust. l, zawiera w szczególności postanowienia dotyczące: 1. ilości i jakości świadczonych usług kanalizacyjnych oraz warunków ich świadczenia, 2. sposobu i terminów wzajemnych rozliczeń, 3. praw i obowiązków stron umowy, 4. procedur i warunków kontroli urządzeń kanalizacyjnych, 5. okresu obowiązywania umowy oraz odpowiedzialności stron za niedotrzymanie warunków umowy, w tym warunków wypowiedzenia. § 7. W umowach dotyczących odprowadzania ścieków Gmina uwzględnia postanowienia wynikające z Rozporządzenia Ministra Budownictwa wydanego na podstawie art. 11 ustawy. Rozdział 3. Obowiązki Gminy § 8. 1. Gmina jest obowiązana do zawarcia umowy o odprowadzanie ścieków z osobą, której nieruchomość została przyłączona do sieci . 2. Gmina ma obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń kanalizacyjnych do odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny. § 9. Gmina obowiązana jest do zapewnienia prawidłowej eksploatacji posiadanej sieci kanalizacyjnej. Rozdział 4. Sposób rozliczeń § 10. Rozliczenia za zbiorowe odprowadzanie ścieków są prowadzone przez Gminę z odbiorcami usług na podstawie określonych w taryfach cen i stawek opłat oraz ilości odprowadzanych ścieków. § 11. 1. W budynkach w których zainstalowane są wodomierze ilość pobranej wody równa się, co do zasady, ilości odprowadzanych ścieków. 2. W przypadku awarii wodomierza nieprzekraczającej 3 miesięcy ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zu ycia z ostatnich 3 miesięcy przed awarią.

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?3?

Poz. 2104

3. W przypadku braku wodomierza ilość odprowadzanych ścieków określa się na podstawie przeciętnych norm zu ycia wody określonych w rozporządzeniu, wydanym na podstawie art. 27 ust. 3 ustawy. § 12. W rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków ilość bezpowrotnie zu ytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zu ycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy. § 13. 1. Strony określają w umowie okres obrachunkowy oraz skutki niedotrzymania terminu zapłaty jak równie sposób uiszczania opłat. 2. Wniesienie przez odbiorcę reklamacji nie wstrzymuje obowiązku uregulowania nale ności. § 14. Przy rozliczeniach z odbiorcami Gmina obowiązana jest stosować taryfowe ceny zatwierdzone uchwałą Rady Gminy Laskowa. § 15. Zmiana cen taryfowych nie wymaga zmiany umowy o odprowadzanie ścieków. Rozdział 5. Warunki przyłączenia do sieci § 16. 1. Przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej odbywa się na wniosek osoby ubiegającej się o przyłączenie. 2. Do wniosku nale y dołączyć: 1) dokument własności 2) mapkę z naniesionym budynkiem 3. Gmina po otrzymaniu wniosku w terminie do 14 dni od otrzymania wniosku wydaje wstępne warunki techniczne na przyłączenie nieruchomości pod warunkiem: 1) podłączenia budynku do wskazanej studzienki kanalizacyjnej 2) uzyskania zgody właścicieli działek przez które wykonywany będzie przyłącz 3) przedło enie do uzgodnienia projekt techniczny przyłącz budynku 4. Po przedło eniu projektu technicznego przyłącza w terminie do 14 dni Gmina wydaje ostateczne warunki określające: 1) wykonanie podłączenia 2) obowiązek zgłoszenia robót konserwatorowi kanalizacji 3) zakaz wprowadzania do kanalizacji wód opadowych 4) wykonania inwentaryzacji geodezyjnej 5) zgłoszenia odbioru technicznego do Urzędu Gminy 6) obowiązku podpisania umowy 5.


Warunki wa ne są 2 lata od dnia ich wydania. 6. Gmina rozpoczyna odprowadzanie ścieków nie później ni w ciągu 3 dni od dnia podpisania umowy lub w terminie uzgodnionym z Usługobiorcą. § 17. Gmina jest obowiązana zapewnić realizację budowy i rozbudowy urządzeń kanalizacyjnych, ustalonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, w zakresie uzgodnionym w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji, opracowanym przez Gminę i uchwalonym przez Radę Gminy. § 18. Realizację budowy przyłącza ,urządzeń pomiarowych odprowadzanych ścieków zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej. Rozdział 6. Obsługa i prawa odbiorcy usług § 19. Gmina powinna zapewnić odbiorcom nale yty poziom usługi.

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?4?

Poz. 2104

§ 20. 1. Gmina zobowiązana jest do udzielania na yczenie klienta lub z własnej inicjatywy pełnej informacji dotyczącej realizacji usługi a przede wszystkim informacji cenowych. 2. Gmina zobowiązana jest do udostępniania wglądu w: a) plany inwestycyjne b) regulamin świadczenia usług. § 21. Gmina powinna reagować niezwłocznie na zgłoszone reklamacje w zakresie odprowadzania ścieków. § 22. O przewidywanych zakłóceniach w realizacji usług odprowadzania ścieków Gmina powinna uprzedzić odbiorców w sposób zwyczajowo przyjęty tj. na stronie internetowej Urzędu i tablicach ogłoszeń. Rozdział 7. Prawa Gminy § 23. Gmina ma prawo odmówić przyłączenia do sieci jeśli przyłącze zostało wykonane bez uzyskania zgody Gminy bądź zostało wykonane niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi. § 24. Gmina ma prawo odmówić zawarcia umowy na odprowadzanie ścieków, gdy wnioskodawca nie spełni warunków określonych w § 16. § 25. 1. Gmina mo e zamknąć przyłącze kanalizacyjne, je eli: 1) przyłącze kanalizacyjne wykonano niezgodnie z przepisami prawa, 2) Usługobiorca nie dokonał opłat za pełne dwa okresy obrachunkowe następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty, 3) jakość wprowadzanych ścieków nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa lub stwierdzono celowe uszkodzenie albo pominięcie urządzenia pomiarowego, 4) zostało stwierdzone nielegalne odprowadzanie ścieków, to jest bez zawarcia umowy, 2. Gmina o zamiarze zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego zawiadamia, Odbiorcę co najmniej na 20 dni przed planowanym terminem zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego. § 26. Gmina mo e odmówić ponownego zawarcia umowy na odprowadzanie ścieków, jeśli nie zostały usunięte przeszkody będące przyczyną zaniechania świadczenia usług. § 27. Przedstawiciele Gminy, po okazaniu pisemnego upowa nienia Wójta Gminy , maja, prawo wstępu na teren nieruchomości lub do pomieszczeń ka dego kto korzysta z usług, w celu dokonania odczytu wodomierza a tak e sprawdzenia jakości ścieków wprowadzanych do sieci. Rozdział 8. Postanowienia końcowe § 28. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy prawa, a w szczególności ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. z 2006 r. Dz.U. Nr 123, poz. 858) wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie ustawy. Przewodnicząca Rady Gminy Ewa Pajor
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.106.844

  porozumienie Rady Gminy Laskowa z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie: przez Gminę Łososina Dolna Gminie Laskowa zadań w zakresie świadczenia usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zawarte w dniu

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XI/111/11 Rady Gminy Zamość z dnia 5 października 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zamość.

 • DZ. URZ. 2011.581.6531

  uchwała nr XVI/87/11 Rady Gminy Laskowa z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek za ścieki przyjmowane na punkcie zrzutu ścieków przy oczyszczalni ścieków w Ujanowicach.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IV/15/11 Rady Miejskiej we Frampolu z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia ?Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Frampol?.

 • DZ. URZ. 2010.661.5484

  uchwała nr LVIII/302/10 Rady Gminy Laskowa z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: określenia wysokości stawek za ścieki przyjmowane na punkcie zrzutu ścieków przy oczyszczalni ścieków w Ujanowicach.

zamów dokument

Porady prawne

 • Ustalenie stawek za wodę

  Czy gmina nie będąca właścicielem oczyszczalni ścieków i studni wody sanitarnej może ustalać wysokość opłat za dostarczenie wody i odbiór ścieków (właścicielem (...)

 • Doprowadzenie sieci wodociągowej do działki

  Jestem właścicielem działki w gminie, w której zaopatrzeniem mieszkańców w wodę zajmuje się przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne. W okolicy istnieje już (...)

 • Rekultywacja terenu przy braku planu

  Kupiłem teren do rekultywacji po starej piaskowni. W starym planie (już nie obowiązującym) do 2010r był zapis: "po wyeksploatowaniu piasku i dokonaniu badań możliwa (...)

 • Wywóz ścieków do oczyszczalni

  Jakie warunki musi spełniać rolnik, który będzie wywoził nieczystości ciekłe na oczyszczalnie ścieków na własne potrzeby?

 • Wybór radnego, który nie mieszka w danej gminie

  W mojej gminie radnym została wybrana osoba, która nie mieszka na jej terenie. Słyszałam, że radnym nie może zostać ktoś, kto jest zameldowany w gminie ale w niej (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.2103

  uchwała nr XXI/152/2012 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 marca 2012r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brzesko w 2012 roku.

 • DZ. URZ. 2012.2102

  uchwała nr XXI/150/2012 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 marca 2012r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Brzesku.

 • DZ. URZ. 2012.2101

  uchwała nr XXV/179/12 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 27 marca 2012r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

 • DZ. URZ. 2012.2100

  uchwała nr XI/137/2012 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 28 marca 2012r. sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez gminne przedszkola prowadzone przez Gminę Lisia Góra

 • DZ. URZ. 2012.2099

  uchwała nr XI/136/2012 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórym nauczycielom, zniżek godzin dla dyrektorów szkól i innych nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze oraz wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących zajęcia z przedmiotów o różnym wymiarze

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.