Logowanie

DZ. URZ. 2012.2211

Tytuł:

uchwała nr XVII/175/12 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 3 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Kultury w Brzeszczach

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-05-14
Organ wydający:Rada Miejska w Brzeszczach
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2211
Hasła:Statuty

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Na podstawie art. 13 ust. 1, 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz.123 ze zm.), art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Miejska w Brzeszczach uchwala co następuje: § 1. Dokonać zmian w statucie Ośrodka Kultury w Brzeszczach, zwanego dalej statutem, przyjętego Uchwałą nr IV/24/2003 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 11 lutego 2003 roku w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Kultury w Brzeszczach, ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z 2003 roku, Nr 108 poz. 1375, w następujący sposób: § 9. ust. 6 statutu otrzymuje brzmienie: " § 9 6. W skład OK. wchodzą: a) Ośrodek Kultury w Brzeszczach, jako siedziba O.K.; b) Biblioteka Publiczna wraz z filiami w Brzeszczach, Brzeszczach-Borze, Jawiszowicach, Skidziniu, Zasolu; c) Dom Ludowy na Borze, d) Dom Ludowy w Skidziniu, e) Świetlica na Os. Szymanowskiego, f) Świetlica na Os. Paderewskiego, g) Świetlica w Zasolu, h) Kino ?Wisła?, i) Hala Sportowa, j) Basen Kąpielowy, k) Budynek Willi.? § 2. Pozostała treść statutu nie ulega zmianie. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeszcz. § 4. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Jacek Wawro

Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.385.3389

  uchwała nr IX/79/11 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie: zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach

 • DZ. URZ. 2010.396.2792

  uchwała nr XXXIX/430/10 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzeszcze na rok 2010

 • DZ. URZ. 2010.109.716

  uchwała budżetowa na rok 2010 nr XXXV/396/10 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 28 stycznia 2010r.

 • DZ. URZ. 2011.249.2017

  uchwała nr VII/51/11 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie: zmiany Regulaminu Straży Miejskiej w Brzeszczach nadanego Uchwałą nr XXXIV/392/09 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 grudnia 2009 r.

 • DZ. URZ. 2011.586.6726

  uchwała nr XIII/132/11 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie: zlecenia realizacji zadania Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Brzeszczach

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.2210

  uchwała nr XIV/108/2012 Rady Gminy Tomice z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tomice w roku 2012

 • DZ. URZ. 2012.2209

  uchwała nr XIV/105/2012 Rady Gminy Tomice z dnia 30 marca 2012r. w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Zygodowicach podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej w Woźnikach

 • DZ. URZ. 2012.2208

  uchwała nr XIV/104/2012 Rady Gminy Tomice z dnia 30 marca 2012r. w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Lgocie podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Witanowicach

 • DZ. URZ. 2012.2207

  uchwała nr XVI/102/2012 Rady Gminy Koniusza z dnia 29 marca 2012r. w sprawie powierzenia zadań gminy z zakresu realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

 • DZ. URZ. 2012.2206

  uchwała nr XVI/101/2012 Rady Gminy Koniusza z dnia 29 marca 2012r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.