Logowanie

DZ. URZ. 2012.2291

Tytuł:

porozumienie Zarządu Powiatu Słupskiego zawarte dni 11 czerwca 2012r. w Słupsku w sprawie powierzenia przez Zarząd Powiatu Słupskiego Burmistrzowi Miasta Ustka zadania publicznego zarządzania ulicą Kopernika w Ustce leżącą w ciągu drogi powiatowej nr 1197G.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-07-06
Organ wydający:Zarząd Powiatu Słupskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2291
Hasła:porozumienia

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

09:39

zawarte dni 11 czerwca 2012r. w Słupsku w sprawie powierzenia przez Zarząd Powiatu Słupskiego Burmistrzowi Miasta Ustka zadania publicznego zarządzania ulicą Kopernika w Ustce leżącą w ciągu drogi powiatowej nr 1197G.

Na podstawie: ? art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.), ? art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), ? art. 5 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 , poz. 1592 z późn. zm.), ? ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 ze zm.) ? ustawy z dnia 13 października 1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872 ze zm.) ? uchwały Nr XVI/151/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 24 kwietnia 2012 roku w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg publicznych ? uchwały Nr XXII/201/2012 Rady Miasta Ustka z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie przejęcia zadania publicznego z zakresu dróg publicznych


pomiędzy Zarządem

Powiatu Janickiej Ustka Pietrasiewicz

Słupskiego w Starosta Wicestarosta Członek Członek Członek ? Skarbnika Janem ? Skarbnika

składzie: Słupski Słupski Zarządu Zarządu Zarządu Powiatu Olechem Miasta

Sławomir Ziemianowicz Andrzej Bury Walentyna Małek Edward Sasko Andrzej Wojtaszek przy kontrasygnacie Jadwigi oraz Burmistrzem Miasta przy kontrasygnacie Urszuli zawierają porozumienie następującej treści:

§ 1. Zarząd Powiatu Słupskiego działając jako zarządca dróg powiatowych przekazuje, a Burmistrz Miasta Ustka działając jako zarządca dróg gminnych przejmuje prowadzenie spraw dotyczących ulicy Kopernika w Ustce leżącej w ciągu drogi powiatowej nr 1197G o długości 0,55 km: 1) wynikających z ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych: a) pełnienie funkcji inwestora w związku z budową, rozbudową i remontami ul. Kopernika w Ustce (art. 20, pkt. 3),

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?2?

Poz. 2291

b) utrzymanie ? wraz z utrzymaniem zimowym ? nawierzchni jezdni, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z ulicą Kopernika w Ustce (art. 20, pkt 4), c) realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu (art. 20, pkt 5), d) przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju (art. 20, pkt 6), e) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu ulicy Kopernika w Ustce (art. 20, pkt 10), f) wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających na ulicy Kopernika w Ustce (art. 20, pkt 11), g) przeciwdziałanie niszczeniu drogi ul. Kopernika w Ustce przez ich użytkowników (art. 20, pkt 12), h) przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg powiatowych (art. 20, pkt 13), i) wprowadzanie ograniczeń bądź zamykanie ulicy Kopernika w Ustce dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia (art. 20, pkt 14), j) sadzenie, utrzymanie oraz usuwanie drzew i krzewów oraz pielęgnacja zieleni w pasie drogowym (art. 20, pkt 16), zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986 r. w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 1986 r. Nr 6, poz. 33 ze zm.). 2) Opracowanie w uzgodnieniu z Zarządem Powiatu planów wykorzystania gruntów przyległych nie wchodzących w skład pasa drogowego, a stanowiących własność powiatu. § 2. 1. Burmistrz Miasta może powierzyć innemu podmiotowi prowadzenie spraw wymienionych w § 1 jedynie po uzyskaniu zgody Zarządu Powiatu, z zastrzeżeniem ust. 2. 2. Zgoda Zarządu Powiatu, o której mowa w ust. 1 nie jest wymagana gdy powierza się zadanie własnej spółce komunalnej. § 3. Zarząd Powiatu zastrzega sobie prawo nadzorowania, kontrolowania i dokonywania oceny prowadzenia spraw wymienionych w § 1 porozumienia według kryteriów legalności, celowości i gospodarności. § 4. 1. Na prowadzenie spraw określonych w § 1 porozumienia przeznacza się przychody wynikające z funkcjonowania strefy płatnego parkowania na ulicy Kopernika w Ustce. 2. Miasto Ustka zobowiązane jest w terminie do 30 czerwca 2013 roku przedłożyć szczegółowe rozliczenie obejmujące przychody związane z utworzeniem strefy płatnego parkowania oraz koszty jej utworzenia i utrzymania oraz koszty utrzymania ulicy Kopernika. § 5. Obowiązek ubezpieczenia dróg z tytułu odpowiedzialności cywilnej zarządcy spoczywa na Burmistrzu Miasta Ustka § 6. 1. Porozumienie niniejsze strony zawierają na okres jednego roku, od 15 czerwca 2012 roku do 15 czerwca 2013 roku. 2. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają dla swej ważności formy pisemnej. 3. Porozumienie może być rozwiązane przez każdą ze stron po uprzednim 6-miesięcznym okresie wypowiedzenia. § 7. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron. § 8. 1. Porozumienie wchodzi w życie z dniem 15 czerwca 2012 roku. 2. Porozumienie podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

BURMISTRZ MIASTA USTKA

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?3?

Poz. 2291

Burmistrz Jan Olech

Starosta Sławomir Ziemianowicz

Wicestarosta Andrzej Bury

Członek Zarządu Walentyna Małek

Członek Zarządu Edward Sasko

Członek Zarządu Andrzej Wojtaszek

Skarbnik Miasta Urszula Pietrasiewicz

Skarbnik Powiatu Jadwiga Janicka
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.2616

  porozumienie POWIATU SŁUPSKIEGO oraz GMINY MIASTO USTKA z dnia 5 lipca 2012r. w sprawie przejęcia od Zarządu Powiatu Słupskiego przez Burmistrza Miasta Ustka zadania zarządzania publiczną drogą powiatową nr 1202G w ciągu ulicy Wczasowej w zakresie pełnienia funkcji inwestora.

 • DZ. URZ. 2010.137.2674

  porozumienie Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 29 września 2010r. w sprawie przejęcia obowiązku zarządzania skrzyżowaniem drogi powiatowej Nr 1112G ( ul. Ustecka) z drogą gminną ( ul. Sportowa).

 • DZ. URZ. 2010.144.2813

  uchwała nr LI /433 / 2010 Rady Miasta Ustka z dnia 29 września 2010r. w sprawie nadania nazwy "Skwer im. Aliny Skibniewskiej" terenowi przy ul. Czerwonych Kosynierów w Ustce.

 • DZ. URZ. 2012.2274

  uchwała nr XXIV / 212 / 2012 Rady Miasta Ustka z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII / 382 / 2006 Rady Miejskiej w Ustce z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie Statutu Miasta Ustki.

 • DZ. URZ. 2011.160.3371

  aneks nr 2 Powiatu Słupskiego z dnia 11 lipca 2011r. do porozumienia zawartego w dniu 11.09.2003 roku w Słupsku w sprawie powierzenia Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej pełnienia funkcji organu doradczego Wójta

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.2290

  uchwała nr 398/XX/12 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku

 • DZ. URZ. 2012.2289

  uchwała nr 397/XX/12 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Terapii Uzależnień w Gdańsku

 • DZ. URZ. 2012.2288

  uchwała nr 395/XX/12 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Psychiatrycznemu im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku

 • DZ. URZ. 2012.2287

  uchwała nr XVIII/197/2012 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2012.

 • DZ. URZ. 2012.2286

  uchwała nr XXVIII/223/2012 Rady Gminy Smołdzino z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2012 rok

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.