Logowanie

DZ. URZ. 2012.2293

Tytuł:

uchwała nr XV/129/2012 Rady Gminy Sulęczyno z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Sulęczyno absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2011.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-07-06
Organ wydający:Rada Gminy Sulęczyno
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2293
Hasła:absolutoria

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

09:38

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Sulęczyno absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2011. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art.28a ust.2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 roku Nr 142,poz.1591, z 2002 roku Nr 23,poz.220, Nr 62,poz.558, Nr 113,poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214,poz.1806, z 2003 roku Nr 80,poz.717 i Nr 162,poz.1568, z 2004 roku Nr 102,poz.1055, Nr 116,poz.1203 i Nr 167,poz.1759, z 2005 roku Nr 172,poz.1441 i Nr 175,poz.1457, z 2006 roku Nr 17,poz.128 i Nr 181,poz.1337, z 2007 roku Nr 48,poz.327, Nr 138,poz.974 i Nr 173, poz.1218, z 2008 roku Nr 180,poz.1111 i Nr 223,poz.1458, z 2009 roku Nr 52,poz.420 i Nr 157,poz.1241, z 2010 roku Nr 28,poz.142 i 146, Nr 40,poz.230 i Nr 106,poz.675, z 2011 roku Nr 21, poz.113, Nr 117,poz.679, Nr 134,poz.777, Nr 149,poz.887 i Nr 217,poz.1281 oraz z 2012 roku poz.567 ) oraz art.271 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157,poz.1240 i 1241, z 2010 roku Nr 28,poz.146, Nr 96,poz.620, Nr 123,poz.835, Nr 152,poz.1020, Nr 238,poz.1578, Nr 257,poz.1726 oraz z 2011 roku Nr 185,poz.1092, Nr 201,poz.1183, Nr 234,poz.1386, Nr 240,poz.1429 i Nr 291,poz.1707 ) Rada Gminy Sulęczyno u c h w a l a , co następuje: § 1. Po zapoznaniu się z: 1) sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2011, 2) sprawozdaniem finansowym za rok 2011, 3) informacją o stanie mienia gminy, 4) uchwałą Nr 066/g281/R/I/12 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 14 maja 2012 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Sulęczyno za rok 2011, 5) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy oraz uchwałą Nr 097/g281/A/I/12 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 11 czerwca 2012 roku. udziela się Wójtowi Gminy Sulęczyno absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2011. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Przewodniczący Rady Kazimierz Gawin.

Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.90.1713

  uchwała nr XXV/212/2010 Rady Gminy Sulęczyno z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sulęczyno za rok 2009.

 • DZ. URZ. 2012.426

  uchwała nr VII/44/2011 Rady Gminy Sulęczyno z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sulęczyno za rok 2010 i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sulęczyno.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.142.4328

  uchwała nr IV/20/09 Rady Gminy Chlewiska z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2008

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.154.3764

  uchwała nr XXIX/151/10 Rady Gminy Gzy z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy

 • DZ. URZ. 2012.1980

  uchwała nr XVIII/163/2012 Rady Gminy Zblewo z dnia 31 maja 2012r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Zblewo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011r.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.2292

  uchwała nr 191/p212/D/12 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 21 czerwca 2012r.

 • DZ. URZ. 2012.2291

  porozumienie Zarządu Powiatu Słupskiego zawarte dni 11 czerwca 2012r. w Słupsku w sprawie powierzenia przez Zarząd Powiatu Słupskiego Burmistrzowi Miasta Ustka zadania publicznego zarządzania ulicą Kopernika w Ustce leżącą w ciągu drogi powiatowej nr 1197G.

 • DZ. URZ. 2012.2290

  uchwała nr 398/XX/12 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku

 • DZ. URZ. 2012.2289

  uchwała nr 397/XX/12 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Terapii Uzależnień w Gdańsku

 • DZ. URZ. 2012.2288

  uchwała nr 395/XX/12 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Psychiatrycznemu im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.