Logowanie

DZ. URZ. 2012.2294

Tytuł:

uchwała nr XX/112/12 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-07-06
Organ wydający:Rada Gminy Kwidzyn
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2294
Hasła:Dostarczanie wody,odprowadzanie ścieków

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

09:38

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Na podstawie art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012, poz. 391), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.1)) oraz w oparciu o § 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r., w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z 2012 r., poz. 299), uchwala się, co następuje: § 1. Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych: 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych winien spełnić następujące wymagania dotyczące wyposażenia technicznego: 1) posiadać zaplecze techniczne w postaci bazy transportowej, stanowiącej nieruchomość ogrodzoną z wydzielonym terenem przeznaczonym do parkowania lub garażowania pojazdów, 2) posiadać tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, na której baza transportowa się znajduje, 3) posiadać środki transportu ? pojazdy asenizacyjne, spełniające wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 193, poz.1617), w ilości zapewniającej świadczenie usług opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w sposób ciągły i nieprzerywany, 4) posiadać środki transportu oznaczone znakami identyfikacyjnymi, co najmniej znakiem firmowym (jeżeli istnieje) i nazwą przedsiębiorstwa, 5) posiadać środki transportu oraz rozwiązania techniczne zapewniające możliwość opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z nieruchomości położonych na terenie gminy Kwidzyn, 6) posiadać środki techniczne umożliwiające sporządzanie i przekazywanie Wójtowi informacji wymaganych przepisami prawa, w szczególności sprawozdań kwartalnych, o których mowa w art. 9o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391).


Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?2?

Poz. 2294

2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych winien spełnić następujące wymagania dotyczące zabiegów sanitarnych i porządkowych: 1) posiadać co najmniej jedną instalację przystosowaną do mycia samochodów używanych do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, zlokalizowaną na terenie skanalizowanym, instalacja ta powinna posiadać urządzenie wysokociśnieniowe z możliwością dozowania środków czyszczących i dezynfekujących; w przypadku braku takiej instalacji - posiadać zawartą umowę z innym podmiotem posiadającym taką instalację na mycie sprzętu na terenie skanalizowanym, 2) stosować codzienne mycie i dezynfekcję sprzętu używanego do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, 3) niezwłocznie usuwać zanieczyszczenia powstałe w trakcie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości. 3. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych winien spełnić następujące wymagania dotyczące miejsc przekazywania nieczystości ciekłych: 1) przekazywać transportowane nieczystości ciekłe do stacji zlewnych spełniających wymagania określone w przepisach prawa z zakresu ochrony środowiska i prawa budowlanego, 2) posiadać aktualną umowę lub pisemne zapewnienie stwierdzające gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stacje zlewne. 4. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych zobowiązany jest do udokumentowania spełniania wymagań poprzez przedłożenie właściwych dokumentów potwierdzających spełnienie wyżej określonych wymagań, w tym dokumentów potwierdzających posiadanie odpowiednich środków technicznych, niezbędnych do wykonywania przedmiotowej działalności. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. § 3. Uchwała podlega podaniu do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kwidzyn oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kwidzyn. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

Henryk Ordon

_________________________ 1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r., poz. 567.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2468

  uchwała nr XIX/182/12 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie: określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 • DZ. URZ. 2010.44.314

  uchwała nr XLVI/323/2009 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.159.300

  uchwała nr X/66/2011 Rady Gminy Ciasna z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/61/2011 Rady Gminy Ciasna z dnia 24.05.2011 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.213.7140

  uchwała nr XLI/197/10 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający sie o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4809

  uchwała nr 148/XIX/12 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 28 maja 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy i Miasta Żuromin

zamów dokument

Porady prawne

 • Wywóz ścieków do oczyszczalni

  Jakie warunki musi spełniać rolnik, który będzie wywoził nieczystości ciekłe na oczyszczalnie ścieków na własne potrzeby?

 • Wywóz śmieci

  Czy na każdą osobę mieszkającą w domu muszę podpisać umowę o wywóz śmieci? Czy sam nie mogę wywozić swoich śmieci na wysypisko? W miejskiej gospodarce komunalnej (...)

 • Opłaty za wywóz nieczystości w gminie

  Prawo miejscowe zobowiązuje mnie do wywozu szamba określoną ilość razy w miesiącu. Nieruchomość traktuję jako rekreacyjną a przepisy prawa miejscowego zobowiązują (...)

 • Wywóz nieczystości firma i dom

  Prowadzę firmę (spółka cywilna) i mieszkam w tym samym domu, na tej samej posesji. Razem ze wspólniczką zatrudniam jednego pracownika. W mieszkaniu mieszkam z moją (...)

 • Gospodarka odpadami

  Firma kupuje odpady od wytwórcy i sprzedaje je organizacji odzysku do odzysku lub unieszkodliwienia, posiadając tylko zezwolenie właściwego starosty na transport odpadów. (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.2293

  uchwała nr XV/129/2012 Rady Gminy Sulęczyno z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Sulęczyno absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2011.

 • DZ. URZ. 2012.2292

  uchwała nr 191/p212/D/12 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 21 czerwca 2012r.

 • DZ. URZ. 2012.2291

  porozumienie Zarządu Powiatu Słupskiego zawarte dni 11 czerwca 2012r. w Słupsku w sprawie powierzenia przez Zarząd Powiatu Słupskiego Burmistrzowi Miasta Ustka zadania publicznego zarządzania ulicą Kopernika w Ustce leżącą w ciągu drogi powiatowej nr 1197G.

 • DZ. URZ. 2012.2290

  uchwała nr 398/XX/12 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku

 • DZ. URZ. 2012.2289

  uchwała nr 397/XX/12 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Terapii Uzależnień w Gdańsku

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.