Logowanie

DZ. URZ. 2012.2295

Tytuł:

uchwała nr XX/113/12 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazw ulic w gminie Kwidzyn

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-07-06
Organ wydający:Rada Gminy Kwidzyn
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2295
Hasła:nazwy placów,mostów i ulic

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

09:38

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 204, poz. 2086 z późniejszymi zmianami), uchwala się, co następuje: § 1. 1. Nadaje się nazwę ?ulica Gajowa? drodze oznaczonej symbolami: 3.3 KDW, 3.8 KDW i 3.9 KDW zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przyjętym Uchwałą Nr XXXVII/268/06 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 20 października 2006r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2007r. Nr 34, poz. 497) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Rakowiec. 2. Nadaje się nazwę ?ulica Strzelecka? drodze oznaczonej symbolami: 3.2 KDW zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przyjętym Uchwałą Nr XXXVII/268/06 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 20 października 2006r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2007r. Nr 34, poz. 497) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Rakowiec. 3. Nadaje się nazwę ?ulica Konwaliowa? drodze oznaczonej symbolem 07.KD.D zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, przyjętego na podstawie Uchwały Nr XIII/83/07 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 14 grudnia 2007r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości położonych w obrębach geodezyjnych Dankowo i Górki (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2008r. Nr 39, poz. 1152). 4. Nadaje się nazwę ?ulica Chabrowa? drodze oznaczonej symbolem 16/10.1.KD.W zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, przyjętego na podstawie Uchwały Nr XIII/83/07 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 14 grudnia 2007r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości położonych w obrębach geodezyjnych Dankowo i Górki (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2008r. Nr 39, poz. 1152).


Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?2?

Poz. 2295

§ 2. 1. Uchwała Nr XXI/132/08 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 29 października 2008r. w sprawie nadania nazw ulicom w Dankowie (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2009r. Nr 3, poz. 108) w § 1 pkt 1 ppkt 1 otrzymuje nowe brzmienie: ?droga oznaczona symbolem KDL zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przyjętym Uchwałą Nr XXXV/255/06 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 18 lipca 2006r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2006r. Nr 100, poz. 2060) w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Dankowo w gminie Kwidzyn oraz droga oznaczona symbolem 08.KD.D zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, przyjętego Uchwałą Nr XIII/83/07 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 14 grudnia 2007r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości położonych w obrębach geodezyjnych Dankowo i Górki (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2008r. Nr 39, poz. 1152) otrzymuje nazwę ? ulica Szafirowa?. 2. Załącznik do Uchwały Nr XXI/132/08 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 29 października 2008r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. § 3. 1. Uchwała Nr X/53/2011 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 2 września 2011r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Rakowiec (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2011r. Nr 142, poz. 2919) w § 1 pkt 1 otrzymuje nowe brzmienie:?Nadaje się nazwę ?ulica Myśliwska? drodze oznaczonej symbolami: 2.0 KD-KD, 3.4 KDW, 3.7 KDW zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przyjętym Uchwałą Nr XXXVII/268/06 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 20 października 2006r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2007r. Nr 34, poz. 497) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Rakowiec?. 2. Uchwała Nr X/53/2011 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 2 września 2011r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Rakowiec (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2011r. Nr 142, poz. 2919) w § 1 pkt 2 otrzymuje nowe brzmienie:?Nadaje się nazwę ?ulica Łowiecka? drodze oznaczonej symbolami: 1.0 KD-KL, 3.10 KDW zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przyjętym Uchwałą Nr XXXVII/268/06 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 20 października 2006r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2007r. Nr 34, poz. 497) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Rakowiec oraz działkom oznaczonym nr: 205/15 i 206/3, położonym w obrębie geodezyjnym Rakowiec, gmina Kwidzyn?. 3. Załącznik do Uchwały Nr X/53/2011 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 2 września 2011r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. § 4. Przebieg dróg o nadanych nazwach zaznaczono na załącznikach graficznych nr 1 i 2 do niniejszej uchwały. § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. § 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Henryk Ordon

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?3?

Poz. 2295

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/113/12 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 28 czerwca 2012 r. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W OBRĘBIE GEODEZYJNYM RAKOWIEC, GMINA KWIDZYN (przebieg dróg Gajowa, Strzelecka, Myśliwska, Łowiecka)

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?4?

Poz. 2295

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/113/12 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 28 czerwca 2012 r. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W OBRĘBIE GEODEZYJNYM DANKOWO I GÓRKI (przebieg dróg Konwaliowa, Szafirowa, Chabrowa)

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?5?

Poz. 2295
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.93.1898

  uchwała nr III/11/11 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 26 stycznia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2011

 • DZ. URZ. 2011.142.2919

  uchwała nr X/53/2011 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 2 września 2011r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Rakowiec

 • DZ. URZ. 2011.142.2918

  uchwała nr X/52/2011 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 2 września 2011r. w sprawie nadania nazwy ?ulica Leśna? drogom w Kamionce

 • DZ. URZ. 2011.154.3201

  uchwała nr XI/59/2011 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 5 października 2011r. w sprawie nadania nazwy ?ulica Wspólna? drodze wewnętrznej w Brachlewie

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  uchwała nr LI/477/10 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 25 października 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw ulic w Szczedrzyku.

zamów dokument

Porady prawne

 • Koszty oświetlenia dróg osiedlowych spółdzielni

  Spółdzielnia Mieszkaniowa posiada na swoim terenie drogi będące własnością spółdzielni, lecz służące do publicznego użytku mieszkańców osiedla. Spółdzielnia (...)

 • Szerokość drogi

  Ile minimum metrów szerokości powinna mieć ślepa uliczka i jakie przepisy to regulują?

 • Wynagrodzenie nauczyciela mianowanego

  Właśnie zdałam egzamin na nauczyciela mianowanego. Od kiedy moje wynagrodzenie powinno być wypłacane zgodnie ze stawką dla nauczyciela mianowanego? Od 1 marca czy może (...)

 • Dokumentowanie zakupu znaczków pocztowych

  Jak najlepiej wprowadzać w koszty zakup znaczków na listy? Po wysłaniu listu otrzymuje się dowód nadania i na żądanie pokwitowanie, które nie jest fakturą VAT ani (...)

 • Front działki

  Do wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy należy dołączyć mapę zasadniczą obejmującą (z tego co się orientuję) obszar w odległości minimum 3-krotności (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.2294

  uchwała nr XX/112/12 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 • DZ. URZ. 2012.2293

  uchwała nr XV/129/2012 Rady Gminy Sulęczyno z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Sulęczyno absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2011.

 • DZ. URZ. 2012.2292

  uchwała nr 191/p212/D/12 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 21 czerwca 2012r.

 • DZ. URZ. 2012.2291

  porozumienie Zarządu Powiatu Słupskiego zawarte dni 11 czerwca 2012r. w Słupsku w sprawie powierzenia przez Zarząd Powiatu Słupskiego Burmistrzowi Miasta Ustka zadania publicznego zarządzania ulicą Kopernika w Ustce leżącą w ciągu drogi powiatowej nr 1197G.

 • DZ. URZ. 2012.2290

  uchwała nr 398/XX/12 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.