Logowanie

DZ. URZ. 2012.2298

Tytuł:

uchwała nr XX/221/12 Rady Miasta Malbork z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zminay uchwały Nr 264/XXXII/05 Rady Miasta Malborka z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla niektórych nauczycieli

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-07-06
Organ wydający:Rada Miasta Malbork
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2298
Hasła:Oświata,przedszkola,żłobki

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

09:38

w sprawie zminay uchwały Nr 264/XXXII/05 Rady Miasta Malborka z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla niektórych nauczycieli Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz 1591 z późn. zm.) oraz art. 42 ust.7 pkt 3 oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn. zm.) Rada Miasta Malborka uchwala, co następuje: § 1. W Uchwale Nr 264/XXXII/05 Rady Miasta Malborka z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla niektórych nauczycieli wprowadza się następujące zmiany: 1. § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach pedagoga, psychologa i logopedy w wymiarze 24 godzin. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Malborka. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.


Przewodniczący Rady Miasta Malborka

Arkadiusz Mroczkowski
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.24.421

  uchwała nr XLII/384/09 Rady Miasta Malbork z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie nadania nazwy rondu zlokalizowanemu w dzielnicy Piaski miasta Malborka

 • DZ. URZ. 2012.2488

  uchwała nr XX/223/12 Rady Miasta Malbork z dnia 28 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Malborka Nr XV/176/12 z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zasad i trybu nadawania tytułu "Honorowy Obywatel Miasta Malborka"

 • DZ. URZ. 2012.1294

  uchwała nr XV/177/12 Rady Miasta Malbork z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Malborka

 • DZ. URZ. 2010.102.2002

  uchwała nr XLVII/432/10 Rady Miasta Malbork z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie : dopuszczenia zapłaty podatków,stanowiących dochody budżetu Miasta Malborka, kartą płatniczą

 • DZ. URZ. 2010.24.422

  uchwała nr XLII/382/09 Rady Miasta Malbork z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Malborka

zamów dokument

Porady prawne

 • Zaskarżenie uchwały Rady Miasta

  W jaki sposób można zaskarżyć uchwałę Rady Miasta? Kto może zaskarżyć ją zaskarżyć i na jakiej podstawie? Jakie środki zaskarżenia przysługują? Proszę o podanie (...)

 • Zaskarżanie uchwał rady miasta

  Jestem mieszkańcem miasta X i zameldowany w tym mieście na stałe. W dniu 28.10.2005 roku uchwałą rady miasta stwierdzono wygaśnięcie mandatu radnej Następnie w dniu (...)

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

 • Darowizna ruchomości gminnej

  Gmina Miejska X posiada do zbycia samochód osobowy. W drodze darowizny chce przekazać przedmiotowy samochód dla powiatowej jednostki straży pożarnej, na podstawie umowy (...)

 • Bonifikata na wykup mieszkania komunalnego

  Czy przy sprzedaży mieszkań tzw. komunalnych, gmina może stosować dowolne bonifikaty zniżki dla osób fizycznych lokatorów? Czy stosuje się bonifikaty upusty od "widzimisię" (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.2297

  uchwała nr XX/222/12 Rady Miasta Malbork z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały XXXV/328/09 Rady Miasta Malborka z dnia 26 marca 2009r.w sprawie przyjęcia ?Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Malbork?

 • DZ. URZ. 2012.2296

  uchwała nr XX/220/12 Rady Miasta Malbork z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych bonifikat przy oddawaniu nieruchomości w użytkowanie wieczyste lub sprzedaży, w związku z realizacją roszczeń wynikających z art. 209 a ustawy o gospodarce nieruchomościami

 • DZ. URZ. 2012.2295

  uchwała nr XX/113/12 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazw ulic w gminie Kwidzyn

 • DZ. URZ. 2012.2294

  uchwała nr XX/112/12 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 • DZ. URZ. 2012.2293

  uchwała nr XV/129/2012 Rady Gminy Sulęczyno z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Sulęczyno absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2011.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.