Logowanie

DZ. URZ. 2012.2299

Tytuł:

uchwała nr XV/132/2012 Rady Gminy Sulęczyno z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Sulęczyno.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-07-06
Organ wydający:Rada Gminy Sulęczyno
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2299
Hasła:statuty

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

09:37

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 1 oraz art.22 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591, z 2002 roku Nr 23,poz.220, Nr 62,poz.558, Nr 113,poz.984, Nr 153,poz.1271 i Nr 14,poz.1806, z 2003 roku Nr 80,poz.717 i Nr 162,poz.1568, z 2004 roku Nr 102,poz.1055, Nr 116,poz.1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005 roku Nr 172,poz.1441 i Nr 175,poz.1457, z 2006 roku Nr 17,poz.128, Nr 181,poz.1337, z 2007 roku Nr 48,poz.327, Nr 138,poz.974 i Nr 173,poz.1218, z 2008 roku Nr 180,poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 roku Nr 52,poz.420 i Nr 157,poz.1241, z 2010 roku Nr 28,poz.142 i 146, Nr 40,poz.230 i Nr 106,poz.675, z 2011 roku Nr 21,poz.113, Nr 117,poz.679, Nr 134,poz.777, Nr 149,poz.887 i Nr 217,poz.1281 oraz z 2012 roku poz.567 ) Rada Gminy Sulęczyno uchwala , co następuje: § 1. W Statucie Gminy Sulęczyno stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały nr XIII/114/2012 Rady Gminy Sulęczyno z dnia 24 kwietnia 2012 roku w sprawie jego uchwalenia wprowadza się następujące zmiany: - § 7 ust.2 otrzymuje brzmienie: " Rada odrębną uchwałą ustala zasady przekazywania sołectwom składniki mienia gminy do korzystania, które Wójt będzie realizował w ramach uprawnienia do gospodarowania mieniem komunalnym ". - § 14 pkt 5 - " uchyla się ". - § 20 ust.3 otrzymuje brzmienie: " Sesje nadzwyczajne są zwoływane w trybie przewidzianym w ustawie o samorządzie gminnym ". - § 95 ust.5 otrzymuje brzmienie: " Posiedzenia Komisji Rewizyjnej są jawne ". § 2. Uchwała wchodzi w ?ycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Gawin

Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.90.1713

  uchwała nr XXV/212/2010 Rady Gminy Sulęczyno z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sulęczyno za rok 2009.

 • DZ. URZ. 2012.426

  uchwała nr VII/44/2011 Rady Gminy Sulęczyno z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sulęczyno za rok 2010 i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sulęczyno.

 • DZ. URZ. 2012.2592

  uchwała nr III/9/2010 Rady Gminy Sulęczyno z dnia 29 grudnia 2010r. zmianiająca uchwałę w sprawie podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku w Gminie Sulęczyno.

 • DZ. URZ. 2012.2573

  uchwała nr XV/128/2012 Rady Gminy Sulęczyno z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sulęczyno za rok 2011.

 • DZ. URZ. 2012.418

  uchwała nr X/70/2011 Rady Gminy Sulęczyno z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego w Gminie Sulęczyno w 2012 roku.

zamów dokument

Porady prawne

 • Zmiana organów fundacji

  Chcemy zmienić Prezesa zarządu fundacji . W statucie mamy zapisane, że rada fundacji, jako organ nadzorujący, może odwołać Prezesa zarządu. Kiedy zacznie skutecznie (...)

 • Dostęp do informacji dla komisji rewizyjnej

  Czy wójt w ramach funkcji kontrolnych komisji rewizyjnej rady gminy może odmówić jej informacji na temat dłużników w gminie (brak wpłat za podatki lokalne), informacji (...)

 • Zmiana przedmiotu działalności spółki z o.o.

  Spółka w umowie, swoim statucie, ma wyszczególniony rodzaj prowadzonej działalności. Według Urzędu Statystycznego, prace prowadzone przez spółkę mieszczą się również (...)

 • Jawność prac komisji rewizyjnej

  W gminie x komisja rewizyjna zebrała się dla potrzeb rozpatrzenia zasadności skargi jednego z obywateli. Na posiedzenie przybyła osoba postronna z kamerą i dyktafonem. (...)

 • Czas obowiązywania zmienionego statutu fundacji

  Czy zmieniony statut fundacji obowiązuje od momentu dokonania zmiany czy od chwili wpisania tej zmiany do KRS?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.2298

  uchwała nr XX/221/12 Rady Miasta Malbork z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zminay uchwały Nr 264/XXXII/05 Rady Miasta Malborka z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla niektórych nauczycieli

 • DZ. URZ. 2012.2297

  uchwała nr XX/222/12 Rady Miasta Malbork z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały XXXV/328/09 Rady Miasta Malborka z dnia 26 marca 2009r.w sprawie przyjęcia ?Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Malbork?

 • DZ. URZ. 2012.2296

  uchwała nr XX/220/12 Rady Miasta Malbork z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych bonifikat przy oddawaniu nieruchomości w użytkowanie wieczyste lub sprzedaży, w związku z realizacją roszczeń wynikających z art. 209 a ustawy o gospodarce nieruchomościami

 • DZ. URZ. 2012.2295

  uchwała nr XX/113/12 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazw ulic w gminie Kwidzyn

 • DZ. URZ. 2012.2294

  uchwała nr XX/112/12 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.