Logowanie

DZ. URZ. 2012.2322

Tytuł:

uchwała nr XXI/121/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 22 marca 2012r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Wolbrom w roku 2012

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-05-15
Organ wydający:Rada Miejska w Wolbromiu
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2322
Hasła:Zwierzęta

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Wolbrom w roku 2012 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt ( Dz. U. z 2003r. Nr 106, poz. 1002, z późn. zm.) Rada Miejskiej w Wolbromiu uchwala, co następuje: § 1. Przyjmuje się ?Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Wolbrom w roku 2012? stanowiący załącznik Nr 1 do Uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wolbrom. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.


Przewodniczący Rady Miejskiej w Wolbromiu Włodzimierz Żurek

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?2?

Poz. 2322

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/121/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 22 marca 2012 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Wolbrom w roku 2012. Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, w tym kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich. § 1. Cele oraz wykonawcy programu: 1. Celami programu są: 1) Zapewnienie opieki nad zwierzętami z terenu Miasta i Gminy Wolbrom. 2) Zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt. 3) Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Miasta i Gminy Wolbrom. 4) Edukacja mieszkańców Miasta i Gminy w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt. 5) Zapobieganie zachorowaniom zwierząt na choroby zakaźne i wściekliznę. 2. Wykonawcami programu są: 1) Urząd Miasta i Gminy Wolbrom. 2) Straż Miejska, Policja i Straż Pożarna oraz Organizacje Pożytku Publicznego, Stowarzyszenia i Fundacje, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt oraz przeciwdziałaniebezdomności zwierząt w sposób niestwarzający zagrożenia dla zdrowia i życia zwierząt oraz nie zadający im cierpienia. 3) Podmiot realizujący zadania w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt ? zgodnie z podpisaną z Gminą umową. 4) Schronisko dla zwierząt z którym Gmina podpisała umowę na przetrzymywanie zwierząt. 5) Dzierżawcy obwodów łowieckich na terenie Miasta i Gminy Wolbrom. § 2. Realizacja założonych celów. 1. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom realizowane będzie poprzez: 1) Odławianie bezdomnych psów i innych zwierząt prowadzone będzie przez podmiot posiadający stosowne zezwolenie na zgłoszenie Straży Miejskiej. Odławianie będzie prowadzone za pomocą specjalistycznego sprzętu, który nie będzie stwarzał zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt, oraz nie będzie zadawał im cierpienia. 2) Zapewnienie tymczasowego schronienia, opieki weterynaryjnej, możliwości adopcji oraz miejsc w Schronisku dla Zwierząt wszystkim zwierzętom zgubionym, wałęsającym się, pozostającym bez właściciela lub odebranych na skutek zaniedbań i innych działań określonych w Ustawie o Ochronie Zwierząt z terenu Miasta i Gminy Wolbrom. 3) Przekazywanie zwierząt pod tymczasową opiekę podmiotu z którym gmina ma podpisaną umowę, lub innym osobom wyrażającym gotowość czasowej lub stałej opieki nad zwierzętami, które utraciły z różnych przyczyn właściciela. 4) Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej dla zwierząt rannych w wypadkach drogowych oraz odebranych w wyniku działań uprawnionych służb. 5) Aktywne poszukiwanie osób chętnych do adoptowania zwierząt bezdomnych poprzez prowadzenie stałej i aktualnej informacji o zwierzętach czekających na adopcję na stronach internetowych Gminy.

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?3?

Poz. 2322

6) Monitorowanie skupisk kotów wolno żyjących na terenie miasta Wolbrom, w celu zapewnienia im opieki i ograniczenia ich rozrodczości. 7) Prowadzenie sterylizacji i kastracji odłowionych zwierząt bezdomnych. 8) Wskazywanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich. § 3. Zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych poprzez: 1) Prowadzenie działań edukacyjnych w przedszkolach, szkołach oraz wśród mieszkańców Miasta i Gminy Wolbrom w zakresie humanitarnego traktowania i prawidłowej opieki nad zwierzętami. 2) Wykonywanie na koszt Miasta i Gminy Wolbrom sterylizacji zwierząt bezdomnych pozostających pod tymczasową opieką podmiotu z którym Gmina podpisała umowę przed przekazaniem ich do adopcji na wniosek adoptującego. 3) Umożliwienie bezpłatnego usypiania ślepych miotów właścicielom suk pod warunkiem natychmiastowej sterylizacji suk na koszt właściciela. § 4. Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Miasta i Gminy poprzez: Nałożenie obowiązków na osoby utrzymujące zwierzęta domowe, wynikających z uchwały o utrzymaniu czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Wolbrom oraz egzekwowanie w/w przepisów. § 5. Edukacja mieszkańców Miasta i Gminy Wolbrom w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt realizowana będzie poprzez: 1) Podjęcie współpracy z dyrekcjami szkół i przedszkoli włączenia do treści programowych w dziedzinie ochrony środowiska, zagadnień związanych z humanitarnym traktowaniem zwierząt, oraz ich prawidłową opieką. § 6. Zapobieganie zachorowaniom zwierząt na choroby zakaźne w tym wściekliznę Współpraca z zakładami leczniczymi dla zwierząt w organizowaniu corocznych wyjazdowych akcji szczepień przeciwko wściekliźnie i innych w przypadkach epidemii chorób zakaźnych. § 7. Koordynacja działań Koordynatorem działań podejmowanych w ramach programu z ramienia Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom jest Urząd Miasta i Gminy Wolbrom, współpracujący w tym zakresie z organami Inspekcji Weterynaryjnej, Straży Miejskiej i Policji. § 8. Realizacja Programu Program realizowany będzie z funduszy Miasta i Gminy Wolbrom zapisanych w budżecie jednostki na rok 2012 w kwocie 40.000 zł. Środki te wydatkowane będą na działalność w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami. W razie konieczności wysokość tych środków może ulec zmianie. § 9. Postanowienia końcowe Dla realizacji Projektu ograniczania bezdomności zwierząt domowych Miasto i Gmina Wolbrom może udzielać organizacjom społecznym, pomocy w postaci: - udostępnienia lokalu komunalnego na spotkania otwarte o charakterze edukacyjnym. - promocji podejmowanych działań, a zwłaszcza w środkach masowego przekazu; - zobowiązanie wszystkich podległych Miastu i Gminie Wolbrom jednostek do ścisłej współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz ochrony praw zwierząt, poprzez podpisanie stosownych porozumień o współpracy wzajemnej.

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?4?

Poz. 2322

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wolbromiu Włodzimierz Żurek
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2753

  uchwała nr XXII / 252 / 2012 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 30 maja 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kórnik w 2012 roku.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XV/79/2012 Rady Gminy Puławy z dnia 17 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Puławy Nr XIV/72/2012 z dnia 19 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia ?Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Puławy"

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1550

  uchwała Nr XVI/108/2012 Rady Gminy Świerzno z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świerzno.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1387

  uchwała Nr XXIII/292/2012 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 31 maja 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Barlinek.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr 470/XXI/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 31 maja 2012r. zmieniająca uchwałę nr 440/XX/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Lublin

zamów dokument

Porady prawne

 • Inspektor Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami

  Prawdopodobnie sąsiad napisał donos do Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, że sąsiada zwierzęta żyją w złych warunkach bytowych. Czy inspektor Towarzystwa Opieki (...)

 • Znęcanie się nad zwierzętami

  Czy jest przestępstwem usiłowanie zabicia własnego psa (tzn. przez uderzenie - bez osiągnięcia zamierzonego skutku - śmierci, który to pies po dwóch dniach dochodzi (...)

 • Kopanie psa

  Mam nieszczęście mieszkać na parterze, przed balkonem którego wyprowadzane przez wlaścicieli psy załatwiają swoje potrzeby fizjologiczne. Nie pytam, co im grozi, bo (...)

 • Obowiązek utrzymania czystości na drogach

  Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie, między (...)

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.2321

  uchwała nr XXI/118/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 22 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/31/99 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Władysława Reymonta w Gołaczewach

 • DZ. URZ. 2012.2320

  uchwała nr XXI/117/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 22 marca 2012r. w sprawie utworzenia Szkoły Filialnej w Chrząstowicach podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Gołaczewach

 • DZ. URZ. 2012.2319

  uchwała nr XXI/116/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 22 marca 2012r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Chrząstowicach

 • DZ. URZ. 2012.2318

  uchwała nr XXI/115/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 22 marca 2012r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Porębie Górnej

 • DZ. URZ. 2012.2317

  uchwała nr XXI/114/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 22 marca 2012r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. Pamięci Ofiar Sierpnia 1944 r. w Porębie Dzierżnej

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.