Logowanie

DZ. URZ. 2012.2332

Tytuł:

uchwała nr XXIII/68/2012 Rady Powiatu Kościerskiego z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kościerskiego na 2012 rok.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-07-09
Organ wydający:Rada Powiatu Kościerskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2332
Hasła:budżet

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

10:39

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kościerskiego na 2012 rok. Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.), art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) oraz § 15 pkt 5 Statutu Powiatu Kościerskiego (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2003 r. Nr 64, poz. 994 i Dz. Urz. Woj. Pom. z 2010 r. Nr 133, poz. 2583) Rada Powiatu uchwala, co następuje:


§ 1. W budżecie Powiatu Kościerskiego na 2012 rok uchwalonym Uchwałą Nr XIII/95/2011 Rady Powiatu Kościerskiego z dnia 23 grudnia 2011 roku, zmienianą w trakcie roku budżetowego 25-krotnie Uchwałą Zarządu Powiatu i 4-krotnie Uchwałą Rady Powiatu, wprowadza się następujące zmiany: 1) Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 68.670 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1. - bieżące 34.870 zł - majątkowe 33.800 zł 2) Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 68.670 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2. - bieżące 66.670 zł - majątkowe 2.000 zł § 2. Budżet Powiatu, o którym mowa w § 1 po wprowadzeniu zmian wynosi: dochody 66.236.874 zł w tym: - bieżące 64.755.826 zł - majątkowe 1.481.048 zł wydatki 69.214.764 zł w tym: - bieżące 61.449.254 zł - majątkowe 7.765.510 zł przychody 7.249.524 zł rozchody 4.271.634 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?2?

Poz. 2332

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kościerskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Kazimierz Maszk

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?3?

Poz. 2332

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/68/2012 Rady Powiatu Kościerskiego z dnia 29 czerwca 2012 r. BUDŻET POWIATU KOŚCIERSKIEGO DOCHODY

Dział 600

Rozdział

Paragra f

Treść Transport i łączność

Przed zmianą 671 314,00 671 314,00

Zmiana 2 000,00 2 000,00

Po zmianie 673 314,00 673 314,00

60014

Drogi publiczne powiatowe

6290

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków 0,00 powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Organ 0,00 226 432,00 198 980,00 Oświata i wychowanie

2 000,00

2 000,00

2 000,00 34 870,00 34 870,00

2 000,00 261 302,00 233 850,00

801 80130

Szkoły zawodowe Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Powiatowy Zespół Szkół Nr 3

0750

83 623,00

34 870,00

118 493,00

11 000,00 1 845 950,00 165 850,00 50,00 50,00

34 870,00 31 800,00 31 800,00 50,00 50,00

45 870,00 1 877 750,00 197 650,00 100,00 100,00

854 85403 0690

Edukacyjna opieka wychowawcza Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze Wpływy z różnych opłat Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im Jana Brzechwy w Kościerzynie Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im Jana Brzechwy w Kościerzynie

0750

25 000,00

- 2 310,00

22 690,00

25 000,00

- 2 310,00

22 690,00

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?4?

Poz. 2332

0870

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im Jana Brzechwy w Kościerzynie

0,00

31 800,00

31 800,00

0,00

31 800,00

31 800,00

0970

Wpływy z różnych dochodów Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im Jana Brzechwy w Kościerzynie

800,00

2 260,00

3 060,00

800,00

2 260,00

3 060,00

Razem:

66 168 204,00

68 670,00

66 236 874,00

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?5?

Poz. 2332

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/68/2012 Rady Powiatu Kościerskiego z dnia 29 czerwca 2012 r. BUDŻET POWIATU KOŚCIERSKIEGO WYDATKI

Dział 600

Rozdział

Paragra f

Treść Transport i łączność

Przed zmianą 5 269 991,00 5 269 991,00 3 343 833,00 3 343 833,00 24 353 951,00 15 282 756,00 102 593,00 52 573,00 10 000,00 0,00 8 061 405,00 2 012 407,00 155 839,00 155 839,00 10 166,00 10 166,00

Zmiana 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 34 870,00 34 870,00 24 870,00 24 870,00 10 000,00 10 000,00 31 800,00 31 800,00 27 527,00 27 527,00 4 273,00 4 273,00

Po zmianie 5 271 991,00 5 271 991,00 3 345 833,00 3 345 833,00 24 388 821,00 15 317 626,00 127 463,00 77 443,00 20 000,00 10 000,00 8 093 205,00 2 044 207,00 183 366,00 183 366,00 14 439,00 14 439,00

60014 6050

Drogi publiczne powiatowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zarząd Dróg Powiatowych

801 80130 4210

Oświata i wychowanie Szkoły zawodowe Zakup materiałów i wyposażenia Powiatowy Zespół Szkół Nr 3 4270 Zakup usług remontowych Powiatowy Zespół Szkół Nr 3

854 85403 4260

Edukacyjna opieka wychowawcza Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze Zakup energii Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im Jana Brzechwy w Kościerzynie 4430 Różne opłaty i składki Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im Jana Brzechwy w Kościerzynie

Razem:

69 146 094,00

68 670,00

69 214 764,00
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.111.2320

  uchwała nr IX/70/2011 Rady Powiatu Kościerskiego z dnia 22 lipca 2011r. w sprawie zmiany siedziby Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościerzynie.

 • DZ. URZ. 2011.88.1818

  uchwała nr VII/53/2011 Rady Powiatu Kościerskiego z dnia 27 maja 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/37/2011 Rady Powiatu Kościerskiego z dnia 25 marca 2011 r.

 • DZ. URZ. 2012.1142

  zarządzenie nr 20/2012 Starosty Kościerskiego z dnia 14 marca 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Zespole Opiekuńczo-Wychowawczym "Wesoła Gromadka" w Kościerzynie.

 • DZ. URZ. 2010.76.1300

  uchwała nr 26/169/2010 Zarządu Powiatu Kościerskiego z dnia 17 marca 2010r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu za 2009 rok.

 • DZ. URZ. 2011.111.2319

  uchwała nr IX/67/2011 Rady Powiatu Kościerskiego z dnia 22 lipca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.2331

  uchwała nr XIX/207/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Luzino

 • DZ. URZ. 2012.2330

  uchwała nr XIX/206/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Kębłowo

 • DZ. URZ. 2012.2329

  zarządzenie nr 203/2012 Wojewody Pomorskiego z dnia 5 lipca 2012r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Łęczyce w okręgu wyborczym Nr 7.

 • DZ. URZ. 2012.2328

  uchwała nr XV/143/2012 Rady Powiatu Puckiego z dnia 26 czerwca 2012r. W sprawie: zmian w uchwale Rady Powiatu Puckiego z 27 kwietnia 2009 r., nr XXVII/213/2009 w sprawie przyjęcia "Regulaminu w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom następujących dodatków do wynagrodzenia zasadniczego: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego".

 • DZ. URZ. 2012.2327

  uchwała nr XXII/205/2012 Rady Gminy Stegna z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Stegna na rok 2012

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.