Logowanie

DZ. URZ. 2012.2343

Tytuł:

uchwała nr XX.143.2012 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 marca 2012r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Czernichów.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-05-15
Organ wydający:Rada Gminy Czernichów
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2343
Hasła:Zwierzęta

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Czernichów. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Czernichów, zwany dalej Programem. § 2. Program ma na celu ograniczenie zjawiska bezdomności zwierząt domowych na terenie gminy Czernichów, zwanej dalej gminą, oraz zapewnienie właściwej opieki bezdomnym zwierzętom domowym i gospodarskim oraz wolno żyjącym kotom, przebywającym na terenie Gminy Czernichów. § 3. Program obejmuje: 1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt; 2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie; 3) odławianie bezdomnych zwierząt; 4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt; 5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 6) usypianie ślepych miotów; 7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich; 8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. § 4. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt realizowane będzie poprzez umieszczanie bezdomnych zwierząt domowych w schronisku, z którym gmina zawarła umowę na przyjmowanie zwierząt odłowionych lub odebranych na podstawie decyzji administracyjnej. § 5. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie realizowane będzie przez: 1) zakup karmy na wniosek opiekuna (karmiciela) kotów wolno żyjących; 2) sterylizację lub kastrację kotów wolno żyjących 3) usypianie ślepych miotów kotów wolno żyjących; 4) udzielenie pomocy weterynaryjnej kotom wolno żyjącym z problemami zdrowotnymi. § 6. 1. Odławianie bezdomnych zwierząt na terenie gminy ma charakter stały.


Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?2?

Poz. 2343

2. Odławianie zwierząt prowadzone będzie przez podmiot, z którym gmina zawarła umowę na odławianie zwierząt. 3. Odłowione zwierzęta utrzymywane będą do 14 dni w hotelu dla zwierząt, w tym czasie poddane obserwacji weterynaryjnej, a następnie przekazane do schroniska dla zwierząt, o którym mowa w § 4. 4. Zwierzęta odłowione mogą zostać oddane właścicielowi. § 7. W celu zapobiegania zwiększaniu się populacji bezdomnych zwierząt domowych, a w szczególności psów i kotów przewiduje się następujące działania: 1) pokrycie przez gminę kosztów sterylizacji oraz kastracji bezdomnych psów i kotów według następujących zasad: a) zwierzęta wyłapane na terenie gminy przez podmiot, o którym mowa w § 6 ust. 2, i przekazane do schroniska dla zwierząt, o którym mowa w § 4, podlegają obligatoryjnej sterylizacji albo kastracji. b) sterylizacji lub kastracji podlegać mogą również w miarę posiadanych środków finansowych bezdomne psy lub koty, które przybłąkały się lub zostały przygarnięte przez osoby, o których mowa w § 8 ust. 2. Sterylizacji lub kastracji dokonuje się wówczas na wniosek takiej osoby, złożony nie później niż 3 miesiące po objęciu opieki nad bezdomnym psem lub kotem, z tym, że wykonanie zabiegu może zostać odsunięte w czasie w przypadku przeciwwskazań zdrowotnych. 2) usypianie ślepych miotów bezdomnych zwierząt według następujących zasad: a) uśpieniu poddane będą ślepe mioty bezdomnych zwierząt przekazane z terenu gminy do schroniska dla zwierząt oraz ślepe mioty bezdomnych zwierząt przekazanych z terenu gminy do schroniska dla zwierząt, o którym mowa w § 4; b) uśpieniu podlegać mogą w miarę posiadanych środków finansowych ślepe mioty bezdomnych zwierząt na wniosek opiekuna (karmiciela) lub innych osób. 3) Liczba zabiegów, o których mowa w pkt 1b i 2b, wykonywanych w ramach Programu, limitowana będzie wielkością środków przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy, z tym, że w przypadku, gdy z powodu niewystarczających środków finansowych nie wszystkie wnioski o sterylizację lub kastrację będą mogły być zrealizowane, o realizacji wniosku decydować będzie kolejność złożenia wniosków, a wnioski niezrealizowane w danym roku przechodzić będą w kolejności ich zgłaszania na rok następny. § 8. 1. W celu poszukiwania nowych właścicieli i opiekunów dla bezdomnych psów i kotów tworzy się bank informacji o osobach pragnących otoczyć opieką bezdomnego psa lub kota, a także podejmuje się współpracę z organizacjami oraz innymi osobami prawnymi i fizycznymi zajmującymi się ochroną zwierząt. 2. Osoba, która przyjmie na utrzymanie bezdomne zwierzę, jest zobowiązana do sprawowania nad nim opieki i ponoszenia dalszych kosztów jego utrzymania. 3. Osobie, która nie wywiązała się z obowiązków, o których mowa w ust. 2, nie można powierzyć opieki nad innym bezdomnym zwierzęciem. § 9. Bezdomne zwierzęta gospodarskie oraz zwierzęta gospodarskie odebrane na podstawie decyzji administracyjnej wójta umieszczane będą w gospodarstwie rolnym, z którym gmina zawarła umowę na przyjęcie bezdomnych zwierząt gospodarskich. § 10. Całodobowa opieka weterynaryjna w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt realizowana będzie przez lekarza weterynarii, z którym gmina zawarła umowę. § 11. W celu edukacji mieszkańców w zakresie ochrony zwierząt bezdomnych oraz zapobiegania bezdomności zwierząt gmina będzie propagować założenia Programu w formie informacji i artykułów zamieszczanych w prasie lokalnej § 12. Środki przeznaczone na realizację Programu zabezpieczone będą w budżecie gminy na rok 2012 w kwocie 40 000 zł. § 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernichów. § 14. Traci moc uchwała nr XVIII/224/08 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie przyjęcia programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Czernichów

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?3?

Poz. 2343

§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodnicząca Rady Renata Wolarek
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1148

  uchwała Nr XVI/152/12 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobrzany w 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2753

  uchwała nr XXII / 252 / 2012 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 30 maja 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kórnik w 2012 roku.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XV/79/2012 Rady Gminy Puławy z dnia 17 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Puławy Nr XIV/72/2012 z dnia 19 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia ?Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Puławy"

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1550

  uchwała Nr XVI/108/2012 Rady Gminy Świerzno z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świerzno.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4068

  uchwała nr 106/XVI/12 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 26 marca 2012r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szydłowiec w 2012 r.

zamów dokument

Porady prawne

 • Inspektor Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami

  Prawdopodobnie sąsiad napisał donos do Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, że sąsiada zwierzęta żyją w złych warunkach bytowych. Czy inspektor Towarzystwa Opieki (...)

 • Znęcanie się nad zwierzętami

  Czy jest przestępstwem usiłowanie zabicia własnego psa (tzn. przez uderzenie - bez osiągnięcia zamierzonego skutku - śmierci, który to pies po dwóch dniach dochodzi (...)

 • Obowiązek utrzymania czystości na drogach

  Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie, między (...)

 • Kopanie psa

  Mam nieszczęście mieszkać na parterze, przed balkonem którego wyprowadzane przez wlaścicieli psy załatwiają swoje potrzeby fizjologiczne. Nie pytam, co im grozi, bo (...)

 • Program komputerowy jako utwór zależny

  Jaki jest status prawnoautorski programu komputerowego tworzonego na podstawie innego programu?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.2342

  uchwała nr XV/127/2012 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 29 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czorsztyn w 2012 roku.

 • DZ. URZ. 2012.2341

  uchwała nr XIII/150/12 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 29 marca 2012r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej

 • DZ. URZ. 2012.2340

  uchwała nr 21/XVII/2012 Rady Gminy Łącko z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały nr 20/2009 Rady Gminy Łącko z dnia 30 marca 2009r. w sprawie przyznawania środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, zmienionej Uchwałą Nr 18/2010 Rady Gminy Łącko z dnia 19 marca 2010, zmienionej Uchwałą Nr 35/VI/2011 Rady Gminy Łącko z dnia 31 marca 2011r w sprawie przyznawania środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

 • DZ. URZ. 2012.2339

  uchwała nr 19/XVII/2012 Rady Gminy Łącko z dnia 30 marca 2012r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łącko

 • DZ. URZ. 2012.2338

  uchwała nr XXVI.157.2012 Rady Miasta Limanowa z dnia 2 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tej strefie oraz "Regulaminu Strefy Płatnego Parkowania".

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.