Logowanie

DZ. URZ. 2012.2344

Tytuł:

uchwała nr XX.148.2012 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 marca 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest gmina Czernichów

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-05-15
Organ wydający:Rada Gminy Czernichów
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2344
Hasła:Oświata,przedszkola,żłobki

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest gmina Czernichów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 42 ust. 7 pkt 3 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), Rada Gminy Czernichów uchwala, co następuje: § 1. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest gmina Czernichów, na następujących stanowiskach:


L.p . 1. 2. 3. 4.

Stanowisko nauczyciela Pedagog Psycholog Logopeda Doradca zawodowy

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć 26 26 26 26

§ 2. Dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, w tym dla zobowiązanych w ramach jednego stosunku pracy do pracy w innej placówce oświatowej w celu uzupełniania etatu, tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć ustala się według następujących zasad: 1) W celu ustalenia tygodniowej liczby godzin obowiązkowego wymiaru zajęć należy dodać liczbę godzin na poszczególnych stanowiskach, przydzielonych nauczycielowi w arkuszu organizacyjnym placówki lub ? odpowiednio ? w arkuszach organizacyjnych poszczególnych placówek, i podzielić otrzymaną sumę przez współczynnik K obliczony wg wzoru: K = (A1 : B1) + (A2 : B2), gdzie: - A1, A2 oznacza liczbę godzin na poszczególnych stanowiskach przydzielonych nauczycielowi w arkuszach organizacyjnych placówki (placówek), - B1, B2 oznacza tygodniową liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dla tych stanowisk określoną w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela lub w § 1 niniejszej uchwały, - wartość współczynnika K podaje się w zaokrągleniu do 1/100;

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?2?

Poz. 2344

2) Uzyskany w sposób ustalony w pkt 1 wynik zaokrągla się do pełnych godzin w ten sposób, że wynik poniżej 0,5 godzin pomija się, a wynik co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę; 3) Uzyskany zgodnie z pkt 1 i 2 wynik stanowi tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczyciela. § 3. Traci moc uchwała nr VII /80/07 Rady Gminy Czernichów z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedmiotów o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Czernichów. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernichów. § 5. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i ma zastosowanie począwszy od 1 września 2012 roku.

Przewodnicząca Rady Renata Wolarek
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.103.3259

  uchwała nr IV/34/2011 Rady Gminy Łąck z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łąck

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5315

  uchwała nr XIX/99/2012 Rady Gminy Słubice z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu, szkołach podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Słubice

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.23

  uchwała nr XXII/182/2012 Rady Gminy Szczytno z dnia 24 lipca 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli świadczących pracę w zakresie pomocy psychologiczno ? pedagogicznej zatrudnionych w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szczytno.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5907

  uchwała nr XXII/145/2012 Rady Gminy Leszno z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli oraz obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach których organem prowadzącym jest Gmina Leszno

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3368

  uchwała nr XXI/109/12 Rady Gminy w Orońsku z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Orońsko

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.2343

  uchwała nr XX.143.2012 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 marca 2012r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Czernichów.

 • DZ. URZ. 2012.2342

  uchwała nr XV/127/2012 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 29 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czorsztyn w 2012 roku.

 • DZ. URZ. 2012.2341

  uchwała nr XIII/150/12 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 29 marca 2012r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej

 • DZ. URZ. 2012.2340

  uchwała nr 21/XVII/2012 Rady Gminy Łącko z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały nr 20/2009 Rady Gminy Łącko z dnia 30 marca 2009r. w sprawie przyznawania środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, zmienionej Uchwałą Nr 18/2010 Rady Gminy Łącko z dnia 19 marca 2010, zmienionej Uchwałą Nr 35/VI/2011 Rady Gminy Łącko z dnia 31 marca 2011r w sprawie przyznawania środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

 • DZ. URZ. 2012.2339

  uchwała nr 19/XVII/2012 Rady Gminy Łącko z dnia 30 marca 2012r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łącko


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.