Logowanie

DZ. URZ. 2012.2369

Tytuł:

uchwała nr XIX/160/2012 Rady Gminy Tuczępy z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2012-08-22
Organ wydający:Rada Gminy Tuczępy
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2369
Hasła:finanse publiczne

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 22 sierpnia 2012 r. Poz. 2369

UCHWAŁA NR XIX/160/2012 RADY GMINY TUCZĘPY z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych ( tj. Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy uchwala co następuje: § 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z Załącznikiem Nr 1. § 2. Dotacje celowe w 2012 roku stanowi Załącznik Nr 2. § 3. Zadania inwestycyjne roczne stanowi Załącznik Nr 3. § 4. Ustala się przychody budżetu w wysokości 692 781,00 zł. i rozchody w wysokości 1 516 854,00 zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 4 . § 5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w tym: papierów wartościowych (obligacji komunalnych ) których zbywalność jest ograniczona ( tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny). 1. Na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000,00 zł. w tym: a) kredyty 356 090, 00 zł. b) na wyprzedzające finansowanie inwestycji 143 910,00 zł. 2. Limit na spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań w kwocie 692 781,00 zł. § 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tuczępy. § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.


14:52:14

Przewodniczący Rady Gminy Bogdan Gozdek

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?2?

Poz. 2369

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/160/2012 Rady Gminy Tuczępy z dnia 31 lipca 2012 r.

DOCHODY

Dział 010

01095 0770

Rozdział

Paragraf Rolnictwo i łowiectwo

Pozostała działalność

Treść

Kwota 40 000,00

40 000,00 40 000,00

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

750

75075 0970

Administracja publiczna

Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wpływy z różnych dochodów

5 000,00

5 000,00 5 000,00

WYDATKI

Dział 750 75075 3020 4210 4300 754 75412 4270 Rozdział Paragraf Administracja publiczna Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Zakup usług remontowych Treść Wartość 5 000,00 5 000,00 1 500,00 1 000,00 2 500,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?3?

Poz. 2369

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/160/2012 Rady Gminy Tuczępy z dnia 31 lipca 2012 r.

Dotacje celowe w 2012 roku w złotych Lp. Dział Rozdział Nazwa jednostki otrzymującej dotacje Zakres 5 Kwota dotacji 6

1 2 3 4 I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

1

600

60014

Starostwo Powiatowe Busko Starostwo Powiatowe Busko

Przebudowa drogi powiatowej NizinyKoniemłoty Przebudowa drogi powiatowej DobrówGacki obsługa informatyczna

40 000

2 3 852 85219 Ogółem

60 000 4400 104 400

Urząd Gminy Chmielnik

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?4?

Poz. 2369

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/160/2012 Rady Gminy Tuczępy z dnia 31 lipca 2012 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2012 r. w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego rok budżetowy 2012 (7+8+9+10) Planowane wydatki Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program

w tym źródła finansowania środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

dochody własne jst

kredyty i pożyczki

w tym:

dotacje i środki pochodzące z innych źr.*

kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków

1 1.

2 010

3 1010

4 Wykonanie projektów na

5 150 000 zł

6 150 000 zł

7 A. B.

8

9

11 Urząd Gminy

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?5?

Poz. 2369

wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków.kanalizac ji sanitarnej w Grzymale i Górze 2. 600 60016 Przebudowa drogi gminnej TuczępySumarówka 95 000 zł 95 000 zł

C. D.

3

600

Przebudowa drogi 60016 gminnej BrzozówkaWólka Bosowska 60016 Przebudowa drogi gminnej NizinyPodlaski Przebudowa drogi gminnej NizinyStępień Przebudowa drogi gminnej NizinyGuz

190 000 zł

190 000 zł

4

600

200 000 zł

200 000 zł

5

600

60016

80 000 zł

80 000 zł

6

600

60016

54 000 zł

54 000 zł

7

600

Przebudowa drogi 60016 gminnej GrzymałaLeśniczówka

20 000 zł

20 000 zł

A. B. C. D. A. B. C. D. A. B. C. D. A. B. C. D. A. B. C. D. A. B. C. D.

Urząd Gminy

Urząd Gminy

Urząd Gminy

Urząd Gminy

Urząd Gminy

Urząd Gminy

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?6?

Poz. 2369

8

720

9

720

Rozbudowa 72095 infrastruktury Informatycznej J.S.T Budowa systemu informatyzacji 72095 przestrzennej woj..świętokrzysk iego 75023 Termomodernizac ja budynku Urzędu Gminy

251 679 zł

43 982 zł

A. B. C. D. A. B. C. D. A. B. C. D. A. B. C. D. A. B. C. D. A. B. C. D. A. B. C. D.

207 697 Urząd Gminy zł

84 985 zł

19 900 zł

65 085 zł Urząd Gminy

10

750

150 000 zł

150 000 zł

Urząd Gminy

11

750

75023 Oprogramowania i licencje Zakup motopompy dla OSP

25 000 zł

25 000 zł

Urząd Gminy

12

754

75412

40 000 zł

40 000 zł

Urząd Gminy

13

801

14

801

Opracowanie dokumentacji na 80101 termomodernizacj ę budynku Szkoły Tuczępy Zakup obieraczki do ziemniaków 80104 i patelni elektrycznej do Przedszkola w Tuczępach

30 000 zł

30 000 zł

Urząd Gminy

12 000 zł

12 000 zł

Urząd Gminy

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?7?

Poz. 2369

15

600

60016

Przebudowa drogi Tuczępy-WólkaSieczków Przebudowa drogi RzędówGrzybów

64 000 zł

64 000 zł

16

600

60016

7 700 zł

7 700 zł

17

700

18

700

Założenie dachu 70005 na budynku Świetlicy w Chałupkach Budowa przyłącza gazowego 70005 i instalacji wewnętrznej w Świetlicy w Rzędowie 90001 Wykup 23,5 m kanalizacji w Tuczępach

40 000 zł

40 000 zł

A. B. C. D. A. B. C. D. A. B. C. D. A. B. C. D. A. B. C. D. A. B. C. D.


Urząd Gminy

Urząd Gminy

Urząd Gminy

10 000 zł

10 000 zł

Urząd Gminy

19

900

4 300 zł

4 300 zł

Urząd Gminy

20

900

Budowa przyobiektowej 90001 oczyszczalni ścieków przy Szkole w Nizinach

35 000 zł

35 000 zł

Urząd Gminy

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?8?

Poz. 2369

21

900

90095

22

900

90095

23

900

90095

24

801

80110

Budowa placu zabaw w ramach funduszu sołeckiego:Niecie sławice, Budowa placu zabaw w ramach funduszu sołeckiego w Górze Budowa placu zabaw w ramach funduszu sołeckiego w Jarosławicach Opracowanie dokumentacji na termomodernizacj ę budynku Gimnazjum

12 360 zł

12 360 zł

A. B. C. D. A. B. C. D. A. B. C. D. A. B. C. D. 272 782 zł

Urząd Gminy

8 984 zł

8 984 zł

Urząd Gminy

17 204 zł

17 204 zł

Urząd Gminy

30 000 zł

30 000 zł

Urząd Gminy

1 612 212 zł

1 339 430 zł

x

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?9?

Poz. 2369

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/160/2012 Rady Gminy Tuczępy z dnia 31 lipca 2012 r.

Lp.

1

Treść

2

Klasyfikacja §

3

Kwota 2012 r.

4

Przychody ogółem: I 1. 1.1 2. 2.1 3 Kredyty Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E. Pożyczki Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E. Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E Nadwyżka z lat ubiegłych Kredyty i pożyczki § 952 § 952 § 952 § 903 § 931 692781

692781 692781

3.1

§ 931

II

§ 957 § 950 § 951 § 994 § 941-44 1516854 § 992 § 992 § 992 § 963 § 982 1516854

III. Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p. IV. V. Spłaty pożyczek udzielonych Przelewy z rachunku lokat

VI. Prywatyzacja majątku j.s.t Rozchody ogółem: 1. 1.1 2. 2.1 2.2 Spłaty kredytów Spłaty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E Spłaty pożyczek Spłaty pożyczek Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

? 10 ?

Poz. 2369

2.3 4. 5. 6.

Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E Udzielone pożyczki Przelewy na rachunki lokat Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny. § 991 § 994 § 982
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.1814

  uchwała nr XVIII/142/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmian Uchwały Nr XVII/136/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 8 marca 2012 roku w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2012 r. Nr XV/116/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 19 stycznia 2012 roku oraz zmian w budżecie miasta

 • DZ. URZ. 2012.2158

  uchwała nr XXVII/182/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2222

  zarządzenie nr 10/2012 Wójta Gminy Klukowo z dnia 24 lipca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.2320

  uchwała nr XXXVI/212/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 6 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

 • DZ. URZ. 2012.2395

  uchwała nr 116/XIII/2012 Rady Gminy Smyków z dnia 17 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.2368

  zarządzenie nr 12/2012 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 26 marca 2012r. w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Iwaniska za 2011 rok.

 • DZ. URZ. 2012.2367

  zarządzenie nr RG. 0151. 113. 2012 Wójta Gminy Łoniów z dnia 8 sierpnia 2012r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 r.

 • DZ. URZ. 2012.2366

  uchwała nr XXI/137/2012 Rady Gminy Michałów z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na częściowe dofinansowanie poniesionych rzeczywistych kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej sieci kanalizacyjnej.

 • DZ. URZ. 2012.2365

  obwieszczenie nr 2/2012 Dyrektora Izby Skarbowej w Kielcach z dnia 20 sierpnia 2012r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł

 • DZ. URZ. 2012.2364

  protokół Miejskiej Komisji do Spraw Referendum w Starachowicach z dnia 20 sierpnia 2012r. ustalenia wyniku referendum gminnego w sprawie odwołania Prezydenta Miasta Starachowice przed upływem kadencji przeprowadzonego w dniu 19 sierpnia 2012 r.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.