Logowanie

DZ. URZ. 2012.2371

Tytuł:

uchwała nr 70/2012 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2012-08-22
Organ wydający:Rada Gminy Zagnańsk
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2371
Hasła:finanse publiczne

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 22 sierpnia 2012 r. Poz. 2371

UCHWAŁA NR 70/2012 RADY GMINY ZAGNAŃSK z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 211 art. 212 ust.1 pkt 1; 2; 3; 4; 5; 6; 8; ust. 2 pkt 1 art. 214 ust. 1 art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1 ust. 2 pkt 1;2;3 art.258 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Gminy Zagnańsk uchwala, co następuje: § 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2012 rok wg. załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2012 rok wg. załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały. § 2. Załącznik Nr 3 ?Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku? do Uchwały Nr 122/2011 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 28 grudnia 2011 roku otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. § 3. W Uchwale nr 122/2011 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 28 grudnia 2011r. zmienia się treść § 2 pkt. 4, który otrzymuje brzmienie: Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości 7.823.402,57 zł, a) wydatki bieżące 889.829,57 zł b) wydatki majątkowe 6.933.573,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. § 4. W Uchwale nr 122/2011 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 28 grudnia 2011r. zmienia się treść § 3, który otrzymuje brzmienie: 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 6.528.101,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych ? obligacje komunalne, których zbywalność jest ograniczona tzn. nie istnieje dla nich rynek wtórny w kwocie 4.286.480,00 zł, 2) pożyczek w kwocie 3) kredytów w kwocie 55.679,00 zł 4) pożyczek na wyprzedzające finansowanie w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 u.f.p. 1.430.770,00 zł 5) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 347.272,00 407.900,00 zł,


14:51:58

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?2?

Poz. 2371

2. Przychody budżetu w wysokości 9.341.621,00 zł, rozchody w wysokości 2.813.520,00zł zgodnie z załącznikiem nr 5. § 5. Załącznik nr 9 ?Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2012 r.? do Uchwały Nr 122/2011 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 28 grudnia 2011 roku otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. § 6. Załącznik nr 8 ?Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.? do Uchwały Nr 122/2011 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 28 grudnia 2011 roku otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały. § 7. Załącznik nr 11 ?Dotacje celowe? do Uchwały Nr 122/2011 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 28 grudnia 2011 roku otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały. § 8. W Uchwale nr 122/2011 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 28 grudnia 2011r. zmienia się treść § 10, który otrzymuje brzmienie: Limity zobowiązań zaciąganych w celu: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w łącznej kwocie 2.000.000,00 zł a) z tytułu kredytów w kwocie 2.000.000,00 zł 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu b) z tytułu pożyczek w kwocie 407.900,00 zł c) z tytułu pożyczek na wyprzedzające finansowanie w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 u.f.p. w kwocie 1.430.770,00 zł d) z tytułu kredytów w kwocie 55.679,00 zł 3) sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w łącznej kwocie 2.813.520,00 zł, w tym a) obligacje komunalne w kwocie 2.813.520,00 zł § 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. - w kwocie 6.180.829,00 zł; a) z tytułu obligacji komunalnych w kwocie 4.286.480,00 zł

Przewodniczący Rady Gminy Wojciech Chłopek

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?3?

Poz. 2371

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 70/2012 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 27 czerwca 2012 r.

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2012 rok w/g niżej podanego zestawienia: Dz. Rozd. 1 400 2 § 3 Nazwa Dochody zwiększ. 5 12.000,00 12.000,00 12.000,00 Dochody zmniejszen. 6 -

4 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 40004 Dostarczanie paliw gazowych 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 600 Transport i łączność 60014 Drogi publiczne powiatowe 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Drogi publiczne gminne 0970 Wpływy z różnych dochodów 6330 Dot. cel. otrzym. z budżetu państwa na realiz. inwestycji i zakupów inwest. własnych gmin Gospodarka mieszkaniowa

13.964,00 13.284,00 13.284,00

110.378,00 -

60016

680,00 680,00 33.557,00 33.557,00 45,00 50,00 33.462,00 500,00 500,00 500,00 11.500,00

110.378,00 110.378,00 -

700 70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0910 Ods. od nieterm. wpłat z tyt. podatków i opłat 0970 Wpływy z różnych dochodów 750 Administracja publiczna 75023 Urzędy gmin 0970 Wpływy z różnych dochodów 756 Dochody od os. prawn., od os. fizycz. i od innych jedn. nieposiad. osobow. prawn. oraz wyd. związ. z ich pobor. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0910 Ods. od nieterm. wpłat z tyt. podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw

1.500,00

-

1.500,00 10.000,00 10.000,00

-

75618

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?4?

Poz. 2371

1 801

2

3 Oświata i wychowania

4

5 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00 3.000,00

6 -

80148

852 85212

Stołówki szkolne i przedszkolne 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji 2360 rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej OGÓŁEM

921 92195

3.000,00 2.651,00 2.651,00 2.651,00


-

78.172,00 110.378,00

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?5?

Poz. 2371

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 70/2012 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 27 czerwca 2012 r.

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2012r. w/g niżej podanego zestawienia: Dz. Rozdz 1 400 2 § 3 Nazwa Wydatki zwiększen. 5 12.000,00 12.000,00 12.000,00 37.000,00 22.000,00 22.000,00 Wydatki zmniejsz. 6 132.378,00 22.000,00 22.000,00

4 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 40004 Dostarczanie paliw gazowych 4300 Zakup usług pozostałych 600 Transport i łączność 60014 Drogi publiczne powiatowe 6300 Dot.celowa na pomoc finansową udzielaną miedzy jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestyc. Drogi publiczne gminne 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow. Administracja publiczna Pozostała działalność 4430 Różne opłaty i składki Oświata i wychowanie 80101 900 90015 Szkoły podstawowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Gospodarka komunalna i ochr. środow. Oświetlenie ulic, placów dróg 4300 Zakup usług pozostałych

60016

750 75023 801

15.000,00 15.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 50.000,00 20.000,00 20.000,00 30.000,00 22.000,00 8.000,00 3.860,00 3.860,00 3.860,00

110.378,00 110.378,00 -

Pozostała działalność 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4270 Zakup usług remontowych 921 Kultura i ochr. dziedzictwa narodow. 92195 Pozostała działalność 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 90095 OGÓŁEM

107.360,00

132.378,00

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?6?

Poz. 2371

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 70/2012 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 27 czerwca 2012 r.

Dotacje celowe Lp. Dział Rozdział 1 2 3 I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1 2 3 600 600 600 60004 60013 60014 Transport zbiorowy mieszkańców gminy Zagnańsk Przebudowa dw 750 odcinku Chrusty -Lekomin Budowa chodnika w msc. Tumlin Osowa Jednostka otrzymująca dotację 5

Nazwa zadania 4

Kwota dotacji 5

Miasto Kielce Województwo Świętokrzyskie Powiat Kielecki

264 841,00 200 000,00 372 000,00

4 5 6 7

600 600 600 853

60014 60014 60014 85311

Przebudowa drogi i budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 0303T w msc. Kaniów Przebudowa drogi w msc. Długojów Budowy chodnika w msc. Jasiów Dofinansowanie "Programu Ograniczania Skutków Niepełnosprawności" Pokrycie kosztów za dzieci z terenu Gminy Zagnańsk uczęszczających do oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin

Powiat Kielecki Powiat Kielecki Powiat Kielecki Powiat Kielecki

200 000,00 378 000,00 50 000,00 5 000,00

8

801

80104

Beneficjenci złożonych wniosków

20 000,00

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1 852 85295 Na zadania własne gminy - przygotowanie posiłku - wydawanie artykułów żywnościowych Wyłonieni w drodze konkursu 4 000,00

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?7?

Poz. 2371

2

921

92120

Dofinansowanie prac konserwatorskich zabytków wpisanych do rejestru zabytków Na zadania własne gminy - organizowanie masowych zawodów sportowych

Beneficjenci złożonych wniosków

20 000,00

3

926

92605

Wyłonieni w drodze konkursu

200 000,00

Ogółem

1 713 841,00

Zadania inwestycyjne ujęte w pozycjach nr3; nr 4; nr 5 na łączną kwotę 950.000,00 zł, są przewidziane do finansowania z emisji obligacji komunalnych na pokrycie planowanego deficytu budżetowego.

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?8?

Poz. 2371

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 70/2012 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 27 czerwca 2012 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012 rok

L.p.

Projekt

Okres realizacji zadania

Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program

Dział

Rozdział

Przewidywane nakłady i źródła finansowania

Wydatki w roku budżetowym 2012

źródło 1 2 Program: "Uczenie się przez całe życie" Comenius Projekt: "Miejsce kultu i tradycje - fundamentem Europy" 2011-2013 ZSPNr2, PiG w Zagnańsku 801 80195 3 4 WYDATKI BIEŻĄCE 1. Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 2. Program: Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Priorytet: Społeczeństwo informacyjne-zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-elnclusion Projekt: "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Zagnańsk" 3.


Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oswiaty Projekt: "Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Zagnańsk" 2009-2011 Gmina Zagnańsk 853 85395 2012-2015 Gmina Zagnańsk 750 75095 Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 5 6 7

kwota 8 9

79 260,00 15 852,00 63 408,00 422 610,00 63 391,50 359 218,50 250 100,00 37 515,00

68 684,00 13 736,83 54 947,17 279 270,00 41 890,50 237 379,50 121 829,87 18 274,48

212 585,00

103 555,39

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?9?

Poz. 2371

Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 4. Priorytet: VII Promocja integracji społecznej Działanie: Inicjatywy lokalne na rzecz aktywności zawodowej Projekt: "Aktywnie i zdrowo w Gminie Zagnańsk" Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oswiaty Projekt: "Przedszkole dla wszystkich - II edycja"" Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 6. Priorytet: VII Promocja integracji społecznej Działanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integr przez ośrodki pomocy społ. Projekt: "Pomoc w aktywności zawodowej i funkcjonowaniu osób z rodzin zagrożonych wykluczeniem społ. w Gminie Zagnańsk" Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 7. Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oswiaty Projekt: "Nowoczesna, przyjazna szkoła - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Zespołu SP nr 2 i G w Zagnańsku" WYDATKI MAJĄTKOWE 1. Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej 2012 Projekt: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami towarzyszącymi, pompownią ścieków PD A1 w msc. Kajetanów Dolny" Urząd Gminy Zagnańsk 010 01010 2010-2012 ZSPNr2PiG w Zagnańsku 853 85395 2009-2012 GOPS w Zagnańsku 853 85395 ZSPNr2PiG w Zagnańsku 2012 GOPS w Zagnańsku 853 85395

Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. 2011-2012 853 85395 - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych

50 000,00 7 500,00 42 500,00 255 330,00 -

48 050,00 7 207,50 40 842,50 130 021,71 -

5.

34 974,30

19 502,96

220 355,70 655 146,00 54 377,00 45 437,11

110 518,75 176 246,00 18 505,83 7 934,33

555 331,89 248 920,00 37 338,00

149 805,84 65 727,99 9 859,55

211 582,00

55 868,44

Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych

1 850 950,00 737 253,00 1 113 697,00

1 850 950,00 737 253,00 1 113 697,00

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

? 10 ?

Poz. 2371

1.

Program: Regionalny Program Operacyjny Priorytet: 3. Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego Działanie:3.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej Projekt: "Budowa drogi gminnej na łączniku Jaworze-Siodła i Jaworze-Chrusty gm.Zagnańsk 2008-2012 Gmina Zagnańsk 600 60016

Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. 2009-2012 Gmina Zagnańsk 600 60016 - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. 2010-2012 Gmina Zagnańsk 720 72095 - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. 2010-2013 Gmina Zagnańsk 720 72095 - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. 2010-2013 Gmina Zagnańsk 900 90095 - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych

2 334 564,68 1 111 093,88 1 223 470,80 1 982 784,05 1 021 584,05

200 000,00 80 000,00 120 000,00 1 602 000,00 640 800,00 -

2.

Program: Regionalny Program Operacyjny Priorytet: 3. Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego Działanie:3.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej Projekt: Budowa drogi gminnej w ciągu ulicy Dębowej i łącznika do Borowej Góry, gmina Zagnańsk

961 200,00 261 935,22 74 196,45 187 738,77 112 447,67 47 362,70 65 084,97 4 000 000,00 1 600 000,00 2 400 000,00

961 200,00 98 582,00 14 787,30 83 794,70 84 968,00 19 882,70 65 085,30 2 300 000,00 920 000,00 1 380 000,00

3.

Program: Regionalny Program Operacyjny Priorytet:Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" Program: Regionalny Program Operacyjny

4. Priorytet:Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świetokrzyskiego " 5. Program: Regionalny Program Operacyjny Priorytet:Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast Działanie:6.2 Rewitalizacja małych miast Projekt: "Rewitalizacja miejscowości Zagnańsk poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej"

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

? 11 ?

Poz. 2371

6.

Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Wartość zadania: Działanie: Odnowa i rozwój wsi 2010-2013 Gmina Zagnańsk 900 90095 - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego Projekt: "Projekt i budowa parkingu przy zbiorniku w Umrze, sceny wraz z zagospodarowaniem przy zbiorniku w Borowej Górze" - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. 419 223,00 2010-2012 Gmina Zagnańsk 921 92109 - środki z budżetu krajowego Projekt: "Budowa świetlicy środowiskowej w msc. Jaworze gmina Zagnańsk" Ogółem wydatki Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 317 073,00 14 397 827,62 1 961 366,00 133 620,50 162 764,41 1 664 981,09 317 073,00 7 823 402,57 889 829,57 74 133,16 62 778,82 752 917,59 380 000,00 1 157 484,00 657 484,00 500 000,00 736 296,00 100 000,00 40 000,00 60 000,00 697 073,00

7.

Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE

12 436 461,62 5 668 197,08 0 6 768 264,54

6 933 573,00 2 832 723,00 0 4 100 850,00 1 430 770,00

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

? 12 ?

Poz. 2371

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 70/2012 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 27 czerwca 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

Lp. 1

Treść 2 Przychody ogółem:

Klasyfikacja § 3

Kwota 2011 r. 4 9 341 621,00

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Kredyty Pożyczki Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Spłaty pożyczek udzielonych Prywatyzacja majątku jst Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne) Inne źródła (wolne środki) Przelewy z rachunku lokat Rozchody ogółem:

§ 952 § 952 § 903 § 951 § 941 do 944 § 957 § 931 § 955 § 994

55 679,00 407 900,00 1 430 770,00 0,00 0,00 0,00 7 100 000,00 347 272,00 0,00 2 813 520,00

1. 1.1 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Spłaty kredytów w tym spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Spłaty pożyczek Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Udzielone pożyczki Lokaty Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych) Rozchody z tytułu innych rozliczeń

§ 992 § 992 § 992 § 963 § 991 § 994 § 982 § 995

2 813 520,00

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

? 13 ?

Poz. 2371

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 70/2012 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 27 czerwca 2012 r.

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2012 r.

Lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Wyszczególnienie Szkoła Podstawowa w Belnie Szkoła Podstawowa w Belnie Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zagnańsku Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zagnańsku Zespół SP i Gimnazjum w Kajetanowie Zespół SP i Gimnazjum w Kajetanowie Zespół SP, Gimnazjum i Przedszkola w Samsonowie Zespół SP, Gimnazjum i Przedszkola w Samsonowie Szkoła Podstawowa w Szałasie Szkoła Podstawowa w Szałasie Zespół SP, Gimnazjum i Przedszkola w Tumlinie Zespół SP, Gimnazjum i Przedszkola w Tumlinie Szkoła Podstawowa w Zachełmiu Szkoła Podstawowa w Zachełmiu Zespół SP Nr 2, Gimnazjum i Przedszkola w Zagnańsku Zespół SP Nr 2, Gimnazjum i Przedszkola w Zagnańsku Ogółem

Dział Rozdział 801 801 801 801 801 801 801 801 801 801 801 801 801 801 801 801 80101 80148 80101 80148 80101 80148 80101 80148 80101 80148 80101 80148 80101 80148 80101 80148

Stan środków finansowych na początek roku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dochody 1 000,00 9 100,00 1 950,00 33 100,00 1 500,00 50 100,00 8 100,00 71 450,00 3 200,00 7 100,00 5 100,00 110 200,00 300,00 9 050,00 10 500,00 110 400,00 432 150,00

Wydatki 1 000,00 9 100,00 1 950,00 33 100,00 1 500,00 50 100,00 8 100,00 71 450,00 3 200,00 7 100,00 5 100,00 110 200,00 300,00 9 050,00 10 500,00 110 400,00 432 150,00

Stan środków finansowych na koniec roku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

? 14 ?

Poz. 2371

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 70/2012 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 27 czerwca 2012 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.

w tym: w tym: Dochody ogółem Wydatki ogółem Wydatki jednostek budżetowych Wydatki bieżące wynagrodz . i skadki od nich naliczane 9 wydatki związane z realizacją statutowych zadań 10 Dot na zad bież. Świadczenia na rzecz os. fiz. w tym:

L.P

Nazwa zadania

Dział

Rozdział

§

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Wydatki na obsługę długu (odsetki)

Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji

Wydatki majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne

1 I.

2

3

4

5 -

6 -

7 -

8 -

11 -

12 -

13 -

14 -

15 -

16 -

17 -

I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) miedzy jst II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejetych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia między jst Partycypacja w kosztach utrzymania przedszkola w Tumlinie Pokrycie kosztów za dzieci z terenu Gminy Zagnańsk uczęszczających do oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

II. 1.

801

80104

107 630,00

2310

107 630,00

107 630,00

96 590,00

11 040,00

2.

801

80104

-

-

20 000,00

20 000,00

-

-

20 000,00

-

-

-

-

-

-

III. 1 1. 2

III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t. Budowa zatoki i wiat przystankowych przy dw 750 w Janaszowie Przebudowa dw 750 odcinku Chrusty -Lekomin Opracowanie projektu budowy chodnika w msc. Jasiów Opracowanie projektu budowlanego rozbudowy drogi powiatowej 0301 T wraz z chodnikiem oraz projektu rozbudowy skrzyżowania z droga wojewódzką nr 750 w msc. Samsonów Piechotne 600 600 600 60013 60013 60014

-

-

110 000,00 200 000,00 55 350,00

-

-

-

-

-

-

-

110 000,00 200 000,00 55 350,00

110 000,00 200 000,00 55 350,00

3

600

60014

-

-

111 405,00

-

-

-

-

-

-

-

-

111 405,00

111 405,00

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

? 15 ?

Poz. 2371

2 4 Przebudowa drogi i budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 0303T w msc. Kaniów

3 600

4 60014

5 -

6 -

7 200 000,00

8 -

9 -

10 -

11 -

12 -

13 -

14 -

15 -

16 200 000,00

17 200 000,00

5

Opr. projektu budowlanego i wydzielenie pasa drogowego drogi powiatowej nr 0303T przez msc.Kaniów na odcinku od skrzyżowania z ul.Młynarska do skrzyżowania z ul.Dębową Opracowanie projektu technicznego przebudowy drogi Tumlin Węgle od skrzyżowania do cmentarza

600

60014

-

-

84 180,00

-

-

-

-

-

-

-

-

84 180,00

84 180,00

6

600

60014

-

-

41 100,00

-

-

-

-

-

-

-

-

41 100,00

41 100,00

7

Budowa chodnika w msc. Jasiów Budowa chodnika w msc. Tumlin Osowa Przebudowa drogi w msc. Długojów

600

60014

-

-

50 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

50 000,00

50 000,00

8

600

60014

-

-

372 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

372 000,00

372 000,00

9 Ogółem

600

60014

107 630,00

-

378 000,00 1 729 665,00

127 630,00

96 590,00

11 040,00

20 000,00

-

-

-

-

378 000,00 1 602 035,00

378 000,00 1 602 035,00

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

? 16 ?

Poz. 2371

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 70/2012 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 27 czerwca 2012 r.

Dotacje celowe Lp. Dział Rozdział 1 1 2 3 4 5 6 7 8 2 600 600 600 600 600 600 853 801 3 60004 60013 60014 60014 60014 60014 85311 80104 Nazwa zadania 4 Transport zbiorowy mieszkańców gminy Zagnańsk Przebudowa dw 750 odcinku Chrusty -Lekomin Budowa chodnika w msc. Tumlin Osowa Przebudowa drogi i budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 0303T w msc. Kaniów Przebudowa drogi w msc. Długojów Budowy chodnika w msc. Jasiów Dofinansowanie "Programu Ograniczania Skutków Niepełnosprawności" Jednostka otrzymująca dotację 5 Miasto Kielce Województwo Świętokrzyskie Powiat Kielecki Powiat Kielecki Powiat Kielecki Powiat Kielecki Powiat Kielecki Kwota dotacji 6 264 841,00 200 000,00 372 000,00 200 000,00 378 000,00 50 000,00 5 000,00 20 000,00

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Pokrycie kosztów za dzieci z terenu Gminy Zagnańsk uczęszczających Beneficjenci złożonych do oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin wniosków Na zadania własne gminy - przygotowanie posiłku - wydawanie artykułów żywnościowych Dofinansowanie prac konserwatorskich zabytków wpisanych do rejestru zabytków Na zadania własne gminy - organizowanie masowych zawodów sportowych Wyłonieni w drodze konkursu Beneficjenci złożonych wniosków Wyłonieni w drodze konkursu

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1 2 3 852 921 926 85295 92120 92605 4 000,00 20 000,00 200 000,00 1 713 841,00

Ogółem Zadania inwestycyjne ujęte w pozycjach nr3; nr 4; nr 5 na łączną kwotę 950.000,00 zł, są przewidziane do finansowania z emisji obligacji komunalnych na pokrycie planowanego deficytu budżetowego.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.1814

  uchwała nr XVIII/142/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmian Uchwały Nr XVII/136/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 8 marca 2012 roku w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2012 r. Nr XV/116/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 19 stycznia 2012 roku oraz zmian w budżecie miasta

 • DZ. URZ. 2012.2158

  uchwała nr XXVII/182/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2222

  zarządzenie nr 10/2012 Wójta Gminy Klukowo z dnia 24 lipca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.2320

  uchwała nr XXXVI/212/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 6 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

 • DZ. URZ. 2012.2395

  uchwała nr 116/XIII/2012 Rady Gminy Smyków z dnia 17 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.2370

  uchwała nr XVII/53/2012 Rady Gminy Stopnica z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

 • DZ. URZ. 2012.2369

  uchwała nr XIX/160/2012 Rady Gminy Tuczępy z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.2368

  zarządzenie nr 12/2012 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 26 marca 2012r. w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Iwaniska za 2011 rok.

 • DZ. URZ. 2012.2367

  zarządzenie nr RG. 0151. 113. 2012 Wójta Gminy Łoniów z dnia 8 sierpnia 2012r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 r.

 • DZ. URZ. 2012.2366

  uchwała nr XXI/137/2012 Rady Gminy Michałów z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na częściowe dofinansowanie poniesionych rzeczywistych kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej sieci kanalizacyjnej.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.