Logowanie

DZ. URZ. 2012.2413

Tytuł:

uchwała nr XVIII/148/12 Rady Gminy Krasocin z dnia 12 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2012-08-31
Organ wydający:Rada Gminy Krasocin
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2413
Hasła:finanse publiczne

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 31 sierpnia 2012 r. Poz. 2413

UCHWAŁA NR XVIII/148/12 RADY GMINY KRASOCIN z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) z art. 211, art. 212, art. 216 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 ust. 2 pkt 1,2, art. 214 pkt 1, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust.2, pkt. 1,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, 1240) uchwala się co następuje: § 1. W uchwale Nr XIV/101/12 z dnia 27.01.2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok wprowadza się następujące zmiany: 1. Dokonuje się zmian dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1. 2. Dokonuje się zmian wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2. § 2. Załącznik Nr 3 ? Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 r.? otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. § 3. Załącznik Nr 5 ?Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na rok 2012 ? zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. § 4. Załącznik Nr 6 ?Przychody i rozchody budżetu w 2012 r? zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. § 5. Załącznik Nr 7 ?Dochody i wydatki związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012r.?zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały § 6. § 3. otrzymuje brzmienie:?1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 6.923.959 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) pożyczek w kwocie2.858.829 zł, 2) kredytów w kwocie 4.065.130 zł 2. Przychody budżetu w wysokości 8.372.924 zł, rozchody w wysokości 1.448.965 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. § 7. § 10. otrzymuje brzmienie ?Ustala się limity zobowiązań zaciąganych w celu: 1) sfinansowania przejściowego deficytu budżetu w łącznej kwocie 1.000.000 zł, w tym: a) z tytułu kredytów - w kwocie 1.000.000 zł, 2) sfinansowania planowanego deficytu budżetu w łącznej kwocie 6.923.959 zł, w tym: a) z tytułu pożyczek ? w kwocie 2.858.829 zł;


14:49:58

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?2?

Poz. 2413

b) z tytułu kredytów ? w kwocie 4.065.130 zł 3) z tytułu kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek w łącznej kwocie 626.494 zł.? § 8. Ogółem zwiększa się plan budżetu gminy po stronie dochodów o kwotę 249.716 zł. a po stronie wydatków o kwotę 1.249.716 zł Budżet gminy po w/w zmianach wynosi po stronie dochodów 33.084.805 zł, a po stronie wydatków wynosi 40.008.764 zł § 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. § 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy Jacek Włodarczyk

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?3?

Poz. 2413

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/148/12 Rady Gminy Krasocin z dnia 12 czerwca 2012 r.

Plan dochodów

Nazwa jednostki sprawozdawczej Nr dokumentu Data podjęcia Rodzaj Dział Rozdział Paragraf 600 60013 Transport i łączność Drogi publiczne wojewódzkie Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych 0580 jednostek organizacyjnych Gospodarka mieszkaniowa 70095 Pozostała działalność Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów 0750 o podobnym charakterze Działalność usługowa 71004 750 75023 Plany zagospodarowania przestrzennego 0690 Wpływy z różnych opłat Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów 0750 o podobnym charakterze Razem Treść

KRASOCIN XVIII/148/12 2012-06-12 Plan dochodów Kwota 188 516,00 188 516,00 188 516,00 20 000,00 20 000,00

700

20 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 1 200,00 1 200,00

710

1 200,00 249 716,00

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?4?

Poz. 2413

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/148/12 Rady Gminy Krasocin z dnia 12 czerwca 2012 r.

Plan wydatków

Nazwa jednostki sprawozdawczej Nr dokumentu Data podjęcia Rodzaj Dział 710 71004 750 75075 900 90001 90015 Razem: Rozdział Paragraf Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego 4300 Zakup usług pozostałych Administracja publiczna Promocja jednostek samorządu terytorialnego 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Oświetlenie ulic, placów i dróg 4260 Zakup energii Plan wydatków Treść

KRASOCIN XVIII/148/12 2012-06-12 Wartość 60 000,00 60 000,00 60 000,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 188 516,00 1 000 000,00 1 000 000,00 188 516,00 188 516,00 1 249 716,00

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?5?

Poz. 2413

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/148/12 Rady Gminy Krasocin z dnia 12 czerwca 2012 r.

Załącznik Nr 3 ? Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 r.?

Planowane wydatki Łączne nakłady finansowe w tym źródła finansowania w tym: dochody własne jst kredyty i pożyczki

kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków

9

Lp.

Dział Rozdz.

Nazwa przedsięwzięcia

rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)

dotacje i środki pochodzące z innych źr.*

środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

11

Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program

1

2

3

4

5

6

7

8

10

12

1.

010

01010

Projekt i budowa wodociągu w miejscowości Rudnik

164 000

14 000

14 000

A. B. C. D.

Urząd Gminy Krasocin

wydatki bieżące wydatki majątkowe 2. 010 01010 Budowa sieci przyłącza wodociągowego w msc. Oleszno 164 000 313 776 14 000 200 000 14 000 52 727 147 273 A. B. C. D. Urząd Gminy Krasocin

wydatki bieżące wydatki majątkowe 313 776 200 000 52 727 147 273

3

710

71095

Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Krasocin

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?6?

Poz. 2413

dla sołectw Krasocin, Lipie, Świdno fragmentaryczna zmina studium gminy Krasocin

150 000

55 000

55 000

wydatki bieżące wydatki majątkowe Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego współfinansowego 72095 z EFRR. e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST wydatki bieżące wydatki majątkowe Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego współfinansowego 72095 z EFRR. e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji przestrzennej Woj. Świętokrzyskiego wydatki bieżące wydatki majątkowe 6 754 Rozbudowa Strażnicy Skorków 200375412 2012 wydatki bieżące wydatki majątkowe 7 754 75412 Rozbudowa Strażnicy Świdno 20092012 wydatki bieżące wydatki majątkowe


150 000

55 000

55 000

A. B. C. D.

Urząd Gminy Krasocin

4

720

265 480

265 480

46 395

A. B. C. D.

219 085

Urząd Gminy Krasocin

265 480

265 480

46 395 A. B. C. D.

219 085 Urząd Gminy Krasocin

5

720

85 468

85 468

20 383

65 085

85 468 761 827

85 468 127 160

20 383 127 160 A. B. C. D.

65 085 Urząd Gminy Krasocin

761 827 270 000

127 160 50 000

127 160 50 000 Urząd Gminy Krasocin

270 000

50 000

50 000

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?7?

Poz. 2413

8

801

80101

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Czostkowie wydatki bieżące wydatki majątkowe

1 394 531

48 907

48 907

Urząd Gminy Krasocin

1 394 531 50 000 50 000

48 907 5 996 5 996

48 907 899 899 5 097 ZPO Bukowa 5 097

9

853

Oddolne inicjatywy na obszarach 85395 wiejskich Zuchy i harcerze to jedna rodzina ZPO Bukowa kontynuacja wydatki bieżące wydatki majątkowe "Indywidualizacja nauczania 85395 i wychowywania klas I-III w Gminie Krasocin" wydatki bieżące wydatki majątkowe

10

853

214 591 214 591

58 950 58 950

8 842 8 842

50 108 ZPO Bukowa 50 108 Urząd Gminy Krasocin

11.

853

85395 "Zdobywam nowe kwalifikacje" wydatki bieżące wydatki majątkowe N@uczyciel - przygotowanie Zespołu Placówek Oświatowych w Krasocinie 85395 do stosowania e-learingu w nauczaniu i samokształceniu wydatki bieżące wydatki majątkowe "Odkrywcy naszych Parków Krajobrazowych" wydatki bieżące wydatki majątkowe

49 980 49 980

22 940 22 940

3 441 3 441

19 499 19 499

12.

853

56 213 50 613 5 600 50 000 50 000

9 862 9 862

9 862 ZPO Krasocin 9 862 0

13.

853

85395

43 950 43 950

6 592 6 592

37 358 ZOPO Krasocin 37 358

14

853

85395 "Daj sobie szanse" wydatki bieżące

601 835 601 835

138 313 138 313

14 523 14 523

6 224 6 224

117 566 GOPS Krasocin 117 566

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?8?

Poz. 2413

wydatki majątkowe Budowa sieci kanalizacyjnej gminy 90001 Krasocin w msc. Oleszno etap III. wydatki bieżące wydatki majątkowe Budowa oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacyji sanitarnej na 90001 terenie Gminy Krasocin. Zlewnia Krasocin wydatki bieżące wydatki majątkowe Budowa oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacyji sanitarnej na 90001 terenie Gminy Krasocin. Zlewnia Krasocin wydatki bieżące wydatki majątkowe 90001 Budowa sieci kanalizacyjnej Gminy Krasocin etap ? III w msc. Bukowa ul. Spacerowa i msc. Występy 90019 wydatki bieżące wydatki majątkowe 18 900 90001 2 726 771 670 570 1 243 507 10 000 595 200 10 000 648 307 A. B. C. D. Urząd Gminy Krasocin 2 763 113 1 145 699 729 644 416 055 A. B. C. D. Urząd Gminy Krasocin 18 142 449 863 248 335 878 A. B. C. D. 527 370 Urząd Gminy Krasocin 14 864 058 962 389 62 389 900 000 A. B. C. D. Urząd Gminy Krasocin A. B. C. D. Urząd Gminy Krasocin

15.

900

14 864 058

962 389

62 389

900 000

16.

900

18 142 449

863 248

335 878

527 370

16.a

900

2 763 113

1 145 699

729 644

416 055

17.

900

2 726 771

809 507

161 200

648 307

900

434 000

434 000

Koncepcja budowy zbiornika wodnego oraz wykup gruntów Kozia Wieś wydatki bieżące wydatki majątkowe

670 570

10 000

10 000

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?9?

Poz. 2413

19.

900

90001

Zakup i przebudowa oczyszczalni ścieków Bukowa wydatki bieżące wydatki majątkowe

2 600 000

1 620 000

1 620 000

Urząd Gminy Krasocin

2 600 000

1 620 000

1 620 000 400 000 500 000 Urząd Gminy Krasocin

20

900

Budowa odcinków oświetlenia ulicznego w terenie zabudowanym, 90015 w ciągu drogi wojewódzkiej 786 na terenie Gminy Krasocin wydatki bieżące wydatki majątkowe

1 503 205

900 000

1 503 205 1 300 000

900 000 1 000 000

400 000 200 000

500 000 800 000 Urząd Gminy Krasocin

21

900 90095 Rewitalizacja Oleszna wydatki bieżące wydatki majątkowe

1 300 000 48 997 867

1 000 000 8 870 869 335 011 8 535 858 2 162 206 69 523 2 092 683

200 000 4 331 635 0 4 331 635 0 0 0 25 998 25 998 0

800 000 2 351 030 239 490 2 111 540 x

Ogółem wydatki bieżące wydatki majątkowe

1 167 019 47 830 848

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

? 10 ?

Poz. 2413

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/148/12 Rady Gminy Krasocin z dnia 12 czerwca 2012 r.

Załącznik nr 5 "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012r."


L.p.

Projekt

Okres realizacji zadania

Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program Urząd Gminy Krasocin

Dział

Rozdział

Przewidywane nakłady i źródła finansowania źródło Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych

1 Program: Priorytet:

PROW LEADER na lata 2007-2013 Oś. 3. LEADER 413. Wdrażanie lokalnych startegii rozwoju dla małych projektów współfinansowanego z EFRR. Okres realizacji 2010-2012 Zagospodarowanie terenu w msc. Chotów wokół pomnika upamiętniającego bitwę pod Chotowem

710

71095

Wydatki w roku budżetowy 2012 r. kwota 22 990

22 990

Działanie:

Projekt:

2 Program:

RPOWŚ na lata 2007-2013 Oś. 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu

Urząd Gminy Krasocin

720

72095

Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych - środki z budżetu jst.niekwalifikowalne Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego

22 990 8 829 11 661 2 500 265 480

22 990 8 829 11 661 2 500 265 480

Priorytet:

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

? 11 ?

Poz. 2413

Działanie:

Projekt:

2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, współfinansowanego z EFRR. Okres realizacji 2010-2012 e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST

- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych

3.

Program:

RPOWŚ na lata 2007-2013

Urząd Gminy Krasocin

720

72095

Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych

265 480 46 395

265 480 46 395

219 085 85 468

219 085 85 468

Priorytet: Działanie:

Projekt:

Oś. 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, współfinansowanego z EFRR. Okres realizacji 2010-2012 e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji przestrzennnej woj. świętokrzyskiego

Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wartość zadania: Wydatki bieżące: 85395 - środki z budżetu j.s.t. 85395 - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t.

85 468 20 383

85 468 20 383

4 Program Priorytet Działanie Projekt

Kapitał Ludzki od 01.09.2008 -31.12.2012 GOPS Promocja integracji społecznej w Krasocinie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

853 853

65 085 601 835 601 835 65 726 26 658 509 451

65 085 138 313 138 313 14 523 6 224 117 566

Daj sobie szanse

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

? 12 ?

Poz. 2413

- środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 5. Program: Kapitał Ludzki Priorytet:Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Projekt: "Odkrywcy naszych Parków Krajobrazowych" Ludzki 01.03.2012- 28.02.2013 ZOPO Krasocin Wartość zadania: 50 000 43 950

Wydatki bieżące:

50 000

43 950

- środki z budżetu j.s.t.

853

85395 - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 50 000 5 996 Wydatki bieżące:

7 500 42 500

6 592 37 358

6.

Program: Priorytet Działanie

Kapitał 01.03.2011-29.02.2012 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Zuchy i harcerze to jedna rodzina kontynuacja

Zespół Placówek Oświatowych w Bukowie

Wartość zadania:

50 000

5 996

853

Projekt

85395 - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wartość zadania: Wydatki bieżące:

7 500 42 500

899 5 097

7.

Program Priorytet

Kapitał 14.02.2011-21.06.2013 Rozwój wykształcenia i kompetencji

Zespół Placówek Oświatowych w Bukowie

214 591 214 591

58 950 58 950

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

? 13 ?

Poz. 2413

Działanie

Poddziałanie

Projekt

w regionach Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostepie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Induwidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Krasocin

853

85395 - środki z budżetu j.s.t.

853

85395 - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. 85395 - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t.

32 189 182 402

8 842 50 108

8.

Program Priorytet Działanie Projekt

Kapitał Ludzki okres realizacji do 01.10.2011 do 29.02.2012 Promocja integracji społecznej Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Zdobywam nowe kwalifikacje

UG Krasocin

49 980 49 980

22 940 22 940

853

7 497 42 483

3 441 19 499

9.

Program Priorytet Działanie Projekt

Kapitał Ludzki okres realizacji od 01.09.201129.02.2012 ZOPO Krasocin Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty N@uczyciel-przygotowanie Zespołu Placówek Oświatowych w Krasocinie do stosowania elearingu w nauczaniu i samokształceniu 853

56 213 50 613

9862* 9 862

- środki z budżetu krajowego 85395 - środki z UE oraz innych źródeł

50 613

9 862

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

? 14 ?

Poz. 2413

10.

Program:

Priorytet: Działanie:

Regionalny Program Operacyjny Wojwództwa Świętokrzyskiego na lata 20072013 Osi 4"Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej" 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Okres realizacji 21.07.2008-15.12.2012 Budowa kanalizacji sanitarnej dla gminy Krasocin Zlewnia Krasocin wraz z budową oczyszczalni ścieków w msc. Krasocin

Urząd Gminy Krasocin

853 900

zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł 85395 zagranicznych 90001 Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych

5 600

5 600 18 142 449

863 248

Projekt:

900

90001 Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu jst. niekwalifikowalne - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t

18 142 449 6 666 667 1 475 782 10 000 000

863 248 335 878

527 370

3 965 695 2 362 089 2 362 089

11.

Program Priorytet Działanie Projekt

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 20072013 (PROW) Urzad Gminy Krasocin Jakość życia na obszrach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Budowa kanalizacji sanitarnej Gminy Krasocin w msc. Kozia Wieś - Zlewnia Oleszno etap IV - 2012

900

- środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 90001 Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t.

2 362 089 590 522

2 362 089 590 522

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

? 15 ?

Poz. 2413

- środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 12. Program Priorytet Działanie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 20072013 (PROW) Leader Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Budowa odcinków oświetlenia ulicznego w terenie zabudowanym, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 786 na terenie Gminy Krasocin Urząd Gminy Krasocin Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t

1 771 567 1 503 205

1 771 567 900 000

Projekt

900

- środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 90015 Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych

1 503 205 1 003 205

900 000 400 000

500 000

500 000

13.

Program

Priorytet Działanie Projekt

Program operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeznych obszarów rybackich 2007-2013 Urząd Gminy Krasocin Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa Rozwój obszarów zależnych od rybactwa "Rewitalizacja msc. Oleszno poprzez odnowę parku i remont zbiornika wodnego tzw. "stoku" 2012-2013

Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t

1 300 000

1 000 000

900

- środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 90095 Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych

1 300 000 500 000

1 000 000 200 000

Ogółem wydatki: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t - środki z budżetu

800 000 24 704 300 1 017 019 65 726 81 344

800 000 5 779 286 280 011 14 523 25 998

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

? 16 ?

Poz. 2413

krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych - środki z budżetu jst. niekwalifikowalne w tym kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE

869 949 23 687 281 8 836 001

239 490 5 499 275 1 602 007

13 372 998 1 478 282

3 894 768 2 500

3 965 695

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

? 17 ?

Poz. 2413

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVIII/148/12 Rady Gminy Krasocin z dnia 12 czerwca 2012 r.

Załącznik Nr 6 ?Przychody i rozchody budżetu w 2012r.".

Lp.

Treść

Klasyfikacja §

3

Kwota 2012 r.

4

1

2

Przychody ogółem: 1. 2. Kredyty Pożyczki § 952 § 952

8 372 924,00 4 691 624,00 2 268 307,00

3.

Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 903

590 522,00

4. 5. 6. 7. 8. 9.

Spłaty pożyczek udzielonych Prywatyzacja majątku jst Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne) Inne źródła (wolne środki) Przelewy z rachunku lokat

§ 951 § 941 do 944 § 957 § 931 § 955 § 994 822 471,00

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

? 18 ?

Poz. 2413

Rozchody ogółem: 1. 1.1 2. 3. 4. 5. 6. 7. Spłaty kredytów w tym spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Spłaty pożyczek Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Udzielone pożyczki Lokaty Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych) Rozchody z tytułu innych rozliczeń § 992 § 992 § 992 § 963 § 991 § 994 § 982 § 995

1 448 965,00

1 118 965,00 330 000,00

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

? 19 ?

Poz. 2413

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVIII/148/12 Rady Gminy Krasocin z dnia 12 czerwca 2012 r.

Załącznik Nr 7 ?Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012r."

w tym: w tym: Dział Rozdział § Dotacje ogółem Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i skadki od nich naliczane 6 1 852 68 360 1 845 133 012 34 696 6 537 10 600 3 899 249 wydatki związane z realizacją statutowych zadań 7 96 155 Dotacje na zadania bieżące 8 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne 11 w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów 12 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 13

1 010 750 751 852 852 852

2 01095

3 2010

4 98 007 68 360 1 845 4 066 957 6 537 10 600

5 98 007 68 360 1 845 4 066 957 6 537 10 600

10

75011 2010 75101 2010 85212 2010 85213 2010 85295 2010

Ogółem

4 252 306 4 252 306

205 069

137 388

3 909 849
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.1814

  uchwała nr XVIII/142/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmian Uchwały Nr XVII/136/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 8 marca 2012 roku w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2012 r. Nr XV/116/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 19 stycznia 2012 roku oraz zmian w budżecie miasta

 • DZ. URZ. 2012.2158

  uchwała nr XXVII/182/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2222

  zarządzenie nr 10/2012 Wójta Gminy Klukowo z dnia 24 lipca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.2320

  uchwała nr XXXVI/212/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 6 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

 • DZ. URZ. 2012.2395

  uchwała nr 116/XIII/2012 Rady Gminy Smyków z dnia 17 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.2412

  uchwała nr XXVIII/159/12 Rady Gminy Łagów z dnia 14 sierpnia 2012r. zmieniająca Uchwałę Nr VII/27/11 z dnia 07 marca 2011 roku Rady Gminy Łagów w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. 2012.2411

  uchwała nr XXVIII/203/2012 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały z dnia 31 lipca 2012 rok Nr XXVII/200/2012

 • DZ. URZ. 2012.2410

  sprawozdanie nr 1 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 29 marca 2012r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA STARACHOWICE ZA 2011 ROK, SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY GMINY STARCHOWICE ZA 2011 ROK ORAZ INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY STARACHOWICE.

 • DZ. URZ. 2012.2409

  uchwała nr XXIII/189/2012 Rady Gminy Wiślica z dnia 17 sierpnia 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały nr XXII/183/2012 Rady Gminy Wiślica z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

 • DZ. URZ. 2012.2408

  uchwała nr XXIII/183/2012 Rady Gminy Wodzisław z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu lokalizacji instalacji do produkcji energii, wykorzystującej siłę wiatru ? Obszar Nr 1, na terenie części obrębów: Dębiany, Konary, Niegosławice, Przyłęk i Strzeszkowice (sołectwo Piskorzowice i Strzeszkowice), gmina Wodzisław

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.