Logowanie

DZ. URZ. 2012.2414

Tytuł:

uchwała nr XVIII/154/12 Rady Gminy Krasocin z dnia 12 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Krasocin oraz granic ich obwodów.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2012-08-31
Organ wydający:Rada Gminy Krasocin
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2414
Hasła:oświata i wychowanie

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 31 sierpnia 2012 r. Poz. 2414

UCHWAŁA NR XVIII/154/12 RADY GMINY KRASOCIN z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Krasocin oraz granic ich obwodów. Na podstawie art. 14 a, art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr. 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. Ustala się sieć publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Krasocin: 1. Zespół Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Bukowie: 1.1 Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Bukowie. 1.2 Samorządowe Przedszkole w Bukowie 2. Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Cieślach. 3. Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Czostkowie. 4. Zespół Placówek Oświatowych w Krasocinie: 4.1 Samorządowe Przedszkole w Krasocinie. 5. Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Prymasa Tysiąclecia w Mieczynie. 6. Zespół Placówek Oświatowych w Olesznie: 6.1 Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Olesznie. § 2. Ustala się sieć publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krasocin: 1. Zespół Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Bukowie: 1.1 Szkoła Podstawowa w Bukowie. 2. Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Cieślach. 3. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Czostkowie. 4. Zespół Placówek Oświatowych w Krasocinie: 4.1 Szkoła Podstawowa w Krasocinie. 4.2 Szkoła Filialna w Brygidowie. 5. Szkoła Podstawowa im. Prymasa Tysiąclecia w Mieczynie.


14:49:53

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?2?

Poz. 2414

6. Zespół Placówek Oświatowych w Olesznie: 6.1 Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Olesznie. § 3. Granice obwodów dla poszczególnych szkół podstawowych określa się w następujący sposób: 1. Zespół Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Bukowie: 1.1 Szkoła Podstawowa w Bukowie: - Bukowa, Gruszczyn, Niwiska Gruszczyńskie, Skorków, Występy; 2. Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Cieślach: - Cieśle; 3. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Czostkowie: - Czostków, Dąbrówka; 4. Zespół Placówek Oświatowych w Krasocinie: 4.1 Szkoła Podstawowa w Krasocinie: - Belina, Borowiec, Brygidów, Krasocin, Lipie, Ludynia, Niwiska Krasocińskie, Nowy Dwór, Ostrów, Sułków, Wielkopole, Lipia Góra, Ostra Górka, Podlesko, Porąbki, Rogalów, Stojewsko od nr 16. 4.2 Szkoła Filialna w Brygidowie: - Brygidów, Lipia Góra, Ostra Górka, Podlesko, Rogalów, Stojewsko (od nr 16); 5. Szkoła Podstawowa im. Prymasa Tysiąclecia w Mieczynie: - Huta Stara, Jakubów, Karolinów, Mieczyn, Stojewsko (od nr 1 do nr 15), Wojciechów; 6. Zespół Placówek Oświatowych w Olesznie: 6.1 Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Olesznie: - Chałupki, Chotów, Dąbrówki, Kozia Wieś, Oleszno, Rudnik, Świdno, Wola Świdzińska, Zabrody, Żeleźnica. § 4. Ustala się sieć publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Krasocin: 1. Zespół Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Bukowie: 1.1 Publiczne Gimnazjum w Bukowie. 2. Zespół Placówek Oświatowych w Krasocinie: 2.1 Publiczne Gimnazjum w Krasocinie. 3. Zespół Placówek Oświatowych w Olesznie: 3.1 Publiczne Gimnazjum w Olesznie. § 5. Granice obwodów dla poszczególnych szkół gimnazjalnych określa się w następujący sposób: 1. Zespół Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Bukowie: 1.1 Publiczne Gimnazjum w Bukowie: - Bukowa, Cieśle, Gruszczyn, Niwiska Gruszczyńskie, Skorków, Występy; 2. Zespół Placówek Oświatowych w Krasocinie: 2.1 Publiczne Gimnazjum w Krasocinie: - Belina, Borowiec, Brygidów, Czostków, Dąbrówka, Huta Stara, Jakubów, Karolinów, Krasocin, Lipia Góra, Lipie, Ludynia, Mieczyn, Niwiska Krasocińskie, Nowy Dwór, Ostra Górka, Ostrów, Podlesko, Porąbki, Rogalów, Stojewsko, Sułków, Wielkopole, Wojciechów;

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?3?

Poz. 2414

3. Zespół Placówek Oświatowych w Olesznie: 3.1 Publiczne Gimnazjum w Olesznie: - Chałupki, Chotów, Dąbrówki, Kozia Wieś, Oleszno, Rudnik, Świdno, Wola Świdzińska, Zabrody, Żeleźnica. § 6. Traci moc uchwała Nr 33/III/96 i Nr 34/III/36 Rady Gminy Krasocin z dnia 30 kwietnia 1996 r. w sprawie zmiany obwodu Szkoły Podstawowej w Czostkowie i obwodu Szkoły Podstawowej w Bukowie. § 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krasocin. § 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od 01 września 2012 r. Przewodniczący Rady Gminy Jacek Włodarczyk
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.81.1388

  uchwała nr VIII/51/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Jasło oraz ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Jasło oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Jasło oraz ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Jasło oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.152.4829

  uchwała nr VI/61/2011 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 11 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych, gimnazjów oraz ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Wieniawa publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4400

  uchwała nr XXI/105/ 2012 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych, gimnazjów, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i przedszkolach oraz granic obwodów szkół podstawowych, gimnazjów oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i przedszkolach na terenie gminy Miastków Kościelny

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2356

  uchwała nr XVI/112/2012 Rady Gminy Lisków z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie : ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych , gimnazjum oraz przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lisków oraz granic ich obwodów.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLV/298/2009 Rady Gminy Oława z dnia 25 września 2009r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, granic ich obwodów w Gminie Oława oraz ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Oława publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

zamów dokument

Porady prawne

 • Wymiar godzin dydaktycznych dyrektora szkoły

  Czy przychodzący do szkoły państwowej, nowy dyrektor, posiadający fakultet z np. historii, ma ustawowy obowiązek posiadania lub prowadzenia godzin dydaktycznych z tego (...)

 • Nauczyciel z licencjatem

  Czy od 2006r. będzie można zatrudnić w gimnazjum osoby, które posiadają licencjat oraz osoby posiadające np: studia magisterskie z języka rosyjskiego i licencjat z (...)

 • Podstawa programowa wychowania przedszkolnego

  Zapisałam dziecko do przedszkola z powodów osobistych nie mogę dziecka przyprowadzać do przedszkola na godzinę 8 rano tylko na 9 i do godziny 12 a nie do 13. Nauczycielka (...)

 • Zakładanie klas sportowych

  Jakie przepisy prawne regulują tryb, warunki i wymogi zakładania klas sportowych w szkołach podstawowych?

 • Dotacje dla niepublicznych przedszkoli

  W jakiej wysokości przysługują dotacje dla niepublicznych przedszkoli?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.2413

  uchwała nr XVIII/148/12 Rady Gminy Krasocin z dnia 12 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.

 • DZ. URZ. 2012.2412

  uchwała nr XXVIII/159/12 Rady Gminy Łagów z dnia 14 sierpnia 2012r. zmieniająca Uchwałę Nr VII/27/11 z dnia 07 marca 2011 roku Rady Gminy Łagów w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. 2012.2411

  uchwała nr XXVIII/203/2012 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały z dnia 31 lipca 2012 rok Nr XXVII/200/2012

 • DZ. URZ. 2012.2410

  sprawozdanie nr 1 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 29 marca 2012r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA STARACHOWICE ZA 2011 ROK, SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY GMINY STARCHOWICE ZA 2011 ROK ORAZ INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY STARACHOWICE.

 • DZ. URZ. 2012.2409

  uchwała nr XXIII/189/2012 Rady Gminy Wiślica z dnia 17 sierpnia 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały nr XXII/183/2012 Rady Gminy Wiślica z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.