Logowanie

DZ. URZ. 2012.2415

Tytuł:

uchwała nr XXIII/130/12 Rady Gminy Brody z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2012-08-31
Organ wydający:Rada Gminy Brody
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2415
Hasła:finanse publiczne

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 31 sierpnia 2012 r. Poz. 2415

UCHWAŁA NR XXIII/130/12 RADY GMINY BRODY z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 212 ust. 1 pkt. 1 i 2,art. 214 ust. 1, art. 235 ust.1, 2 i 3 art. 236 ust. 1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) RADA GMINY W BRODACH uchwala co następuje: § 1. W budżecie gminy na rok 2012 dokonuje się następujących zmian w zakresie zadań własnych: 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę ................................... - 594.104 zł w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, o kwotę ...................................................................................... ............................. - 16.000 zł rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, o kwotę ...................................................................................... - 11.952 zł w tym: § 0690 o kwotę - 17 zł § 0910. o kwotę - 390 zł § 2680. o kwotę - 11.545 zł rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, § 0910. o kwotę ...................................................................................................... - 4.048 zł w dziale 758 Różne rozliczenia, o kwotę ............................................................. - 16.000 zł rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe, § 0920 o kwotę .............................. - 10.000 zł rozdział 75816 - Wpływy do rozliczenia, § 0970 o kwotę ........................................ - 6.000 zł w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe, o kwotę ................................................................................................................... - 337.943 zł w tym: § 0830 o kwotę - 55.908 zł § 6207. o kwotę - 282.035 zł w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85195 - Pozostała działalność, § 6207. o kwotę ....................................................................................................... - 79.901 zł w dziale 852 Pomoc społeczna, o kwotę .............................................................. - 23.000 zł rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, § 2360. o kwotę ........................................................................................................ - 20.000 zł rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , § 2039 o kwotę ......................................................................................................... - 3.000 zł w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 - Pozostała działalność, o kwotę ............................................... ................................................ - 104.640 zł w tym: § 2007 o kwotę - 88.944 zł


14:49:43

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?2?

Poz. 2415

§ 2009. o kwotę - 15.696 zł w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, § 0690. o kwotę ........................................................................................................ - 16.620 zł 2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę ................................... -491.519 zł w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, § 6669 o kwotę ................................................................................................ - 221.168 zł w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe, o kwotę ........................................................................................... ........................ - 267.351 zł w tym: § 2007 o kwotę - 88.944 zł § 2009. o kwotę - 15.696 zł § 6207. o kwotę - 162.711 zł w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , § 2030 o kwotę .............................................. - 3.000 zł 3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę ................................... - 851.441 zł w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, o kwotę ...................................................... - 17.629 zł rozdział 01009 - Spółki wodne, § 2830 o kwotę .................................................... - 7.000 zł z przeznaczeniem dla Gminnej Spółki Wodnej w Brodach na dofinansowanie konserwacji rowu melioracyjnego R - 1 we wsi Styków, rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, § 6050 o kwotę . - 10..629 zł z przeznaczeniem na zadania pn.: - przedłużenie sieci wodociągowej w miejscowości Kuczów ul. Leśna - 5.633 zł - przedłużenie sieci wodociągowej w miejscowości Krynki ul. Topolowa - 4.996 zł w dziale 600 - Transport i łączność, o kwotę ........................................................ - 110.000 zł rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe, § 6300 o kwotę ................................ - 30.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 0624T Brody - Krynki Duże - Krynki Małe w miejscowości Krynki - wykonanie chodnika w istniejącym pasie drogowym, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne, o kwotę ................................................ - 80.000 zł w tym: § 4270 o kwotę - 40.000 zł § 4300. o kwotę - 10.000 zł § 6050. o kwotę - 30.000 zł z przeznaczeniem na zadania pn.: - wykonanie nakładki bitumicznej na drodze gminnej w Rudniku ul. Górna - 10.000 zł, - wykonanie nakładki bitumicznej na drodze gminnej w Adamowie ul. Leśna - 20.000 zł, w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, § 4590 o kwotę .......................................................................... - 15.000 zł w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe, o kwotę ................................................................................................. ................... - 439.325 zł w tym: § 6050 o kwotę - 6.500 zł § 6057. o kwotę - 282.035 zł § 6059. o kwotę - 150.790 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. "Utworzenie strefy rekreacji i sportu dla dzieci i młodzieży w miejscowości Styków, Lipie, Lubieni, Krynki i Brody", w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85195 - Pozostała działalność, o kwotę - 127.847 zł w tym: § 6057 o kwotę - 79.901 zł § 6059. o kwotę - 47.946 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Ośrodku Zdrowia w Brodach z siedzibą w Krynkach, w dziale 852 - Pomoc społeczna, o kwotę ............................................................... - 7.000 zł rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, § 2910. o kwotę ........................................................................................................ - 4.000 zł rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , § 3119 o kwotę ........................................................................................................ - 3.000 zł w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 - Pozostała działalność, o kwotę ........................................... .................................................... - 104.640 zł w tym: § 4217 o kwotę - 5.288 zł § 4219. o kwotę - 933 zł § 4247. o kwotę - 46.171 zł § 4249. o kwotę - 8.148 zł § 4307. o kwotę - 37.485 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?3?

Poz. 2415

§ 4309. o kwotę - 6.


615 zł w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, o kwotę ................... - 25.000 zł rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, § 4300 o kwotę ............ 10.000 zł rozdział 90095 - Pozostała działalność, o kwotę ...................................................... - 15.000 zł w tym: § 4260 o kwotę - 5.000 zł § 4300. o kwotę - 10.000 zł w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, § 4260 o kwotę ................................................................. - 5.000 zł 4. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę ................................... - 748.856 zł w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, § 6219 o kwotę ............................................................................................... - 353.216 zł w dziale 600 - Transport i łączność, rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe, § 6300. o kwotę ........................................................................................................ - 30.000 zł z zdania pn. Przebudowa drogi powiatowej w Krynkach na ul. Górnej - budowa chodnika - 185 mb, w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe, o kwotę ......................................................................... ........................................ - 362.640 zł w tym: § 4117 o kwotę - 5.362 zł § 4119. o kwotę - 946 zł § 4127. o kwotę - 768 zł § 4129. o kwotę - 136 zł § 4177. o kwotę - 31.355 zł § 4179. o kwotę - 5.533 zł § 4217. o kwotę - 5.288 zł § 4219. o kwotę - 933 zł § 4247. o kwotę - 46.171 zł § 4249. o kwotę - 8.148 zł § 6050. o kwotę - 6.500 zł § 6057. o kwotę - 162.711 zł § 6059. o kwotę - 88.789 zł z zadań pn.: - zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Szkole Podstawowej w Stykowie - 110.000 zł, - zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Szkołach Podstawowych w Dziurowie, Adamowie, Lubieni i Brodach - 148.000 zł, w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, § 3110 o kwotę .............................................. - 3.000 zł § 2. Po dokonanych zmianach w budżecie gminy na 2012r. załączniki do uchwały Nr XVI/81/2011 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brody na 2012 rok: - Nr 3 " Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku" otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, - Nr 4 "Zadania inwestycyjne roczne w 2012 roku" otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, - Nr 5 "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2012 rok" otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, - Nr 14 "Dotacje celowe w 2012r." otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?4?

Poz. 2415

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy w Brodach inż. Jerzy Stąporek

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?5?

Poz. 2415

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/130/12 Rady Gminy Brody z dnia 24 sierpnia 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?6?

Poz. 2415

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?7?

Poz. 2415

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?8?

Poz. 2415

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?9?

Poz. 2415

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

? 10 ?

Poz. 2415

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

? 11 ?

Poz. 2415

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/130/12 Rady Gminy Brody z dnia 24 sierpnia 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

? 12 ?

Poz. 2415

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

? 13 ?

Poz. 2415

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

? 14 ?

Poz. 2415

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/130/12 Rady Gminy Brody z dnia 24 sierpnia 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

? 15 ?

Poz. 2415

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

? 16 ?

Poz. 2415

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

? 17 ?

Poz. 2415

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

? 18 ?

Poz. 2415

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/130/12 Rady Gminy Brody z dnia 24 sierpnia 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

? 19 ?

Poz. 2415
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.2400

  uchwała nr XXIV/171/2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.2401

  uchwała nr XXIV/172/2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2398

  uchwała nr XV/123/12 Rady Gminy Czeremcha z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Czeremcha na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1714

  uchwała nr XXII/46/2012 Rady Gminy Radymno z dnia 2 sierpnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Radymno na 2012rok oraz w uchwale w sprawie budżetu gminy Radymno na 2012 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1918

  zarządzenie nr 66/09 z dnia 13 maja 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Pruszkowa na 2009 rok

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.2414

  uchwała nr XVIII/154/12 Rady Gminy Krasocin z dnia 12 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Krasocin oraz granic ich obwodów.

 • DZ. URZ. 2012.2413

  uchwała nr XVIII/148/12 Rady Gminy Krasocin z dnia 12 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.

 • DZ. URZ. 2012.2412

  uchwała nr XXVIII/159/12 Rady Gminy Łagów z dnia 14 sierpnia 2012r. zmieniająca Uchwałę Nr VII/27/11 z dnia 07 marca 2011 roku Rady Gminy Łagów w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. 2012.2411

  uchwała nr XXVIII/203/2012 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały z dnia 31 lipca 2012 rok Nr XXVII/200/2012

 • DZ. URZ. 2012.2410

  sprawozdanie nr 1 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 29 marca 2012r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA STARACHOWICE ZA 2011 ROK, SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY GMINY STARCHOWICE ZA 2011 ROK ORAZ INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY STARACHOWICE.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.