Logowanie

DZ. URZ. 2012.2416

Tytuł:

uchwała nr XXIII/132/12 Rady Gminy Brody z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2012-08-31
Organ wydający:Rada Gminy Brody
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2416
Hasła:finanse publiczne

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 31 sierpnia 2012 r. Poz. 2416

UCHWAŁA NR XXIII/132/12 RADY GMINY BRODY z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok Na podstawieart. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 214 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) RADA GMINY W BRODACH uchwala co następuje: § 1. 1. Zmniejsza się plan przychodów zakładu budżetowego kwotę ................ - 353.216 zł w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, § 6219 o kwotę ........................................................................... - 353.216 zł 2. Zmniejsza się plan kosztów zakładu budżetowego o kwotę ...................... - 353.216 zł w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, o kwotę ?....................................................................................- 353.216 zł w tym: § 6077 o kwotę - 221.168 zł § 6079. o kwotę - 132.048 zł § 2. Po dokonanych zmianach w budżecie gminy na 2012r. załącznik Nr 10 "Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2012rok" do uchwały Nr XVI/81/2011 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brody na 2012 rok otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia.


14:49:38

Przewodniczący Rady Gminy w Brodach inż. Jerzy Stąporek

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?2?

Poz. 2416

Załącznik do Uchwały Nr XXIII/132/12 Rady Gminy Brody z dnia 24 sierpnia 2012 r.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.2400

  uchwała nr XXIV/171/2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.2401

  uchwała nr XXIV/172/2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2398

  uchwała nr XV/123/12 Rady Gminy Czeremcha z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Czeremcha na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1714

  uchwała nr XXII/46/2012 Rady Gminy Radymno z dnia 2 sierpnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Radymno na 2012rok oraz w uchwale w sprawie budżetu gminy Radymno na 2012 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1918

  zarządzenie nr 66/09 z dnia 13 maja 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Pruszkowa na 2009 rok

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.2415

  uchwała nr XXIII/130/12 Rady Gminy Brody z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

 • DZ. URZ. 2012.2414

  uchwała nr XVIII/154/12 Rady Gminy Krasocin z dnia 12 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Krasocin oraz granic ich obwodów.

 • DZ. URZ. 2012.2413

  uchwała nr XVIII/148/12 Rady Gminy Krasocin z dnia 12 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.

 • DZ. URZ. 2012.2412

  uchwała nr XXVIII/159/12 Rady Gminy Łagów z dnia 14 sierpnia 2012r. zmieniająca Uchwałę Nr VII/27/11 z dnia 07 marca 2011 roku Rady Gminy Łagów w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. 2012.2411

  uchwała nr XXVIII/203/2012 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały z dnia 31 lipca 2012 rok Nr XXVII/200/2012

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.