Logowanie

DZ. URZ. 2012.2417

Tytuł:

uchwała nr XXIII/133/12 Rady Gminy Brody z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2012-08-31
Organ wydający:Rada Gminy Brody
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2417
Hasła:finanse publiczne

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 31 sierpnia 2012 r. Poz. 2417

UCHWAŁA NR XXIII/133/12 RADY GMINY BRODY z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 212 ust. 1 pkt. 1 i 2, art. 235 ust.1, 2 i 3 art. 236 ust. 1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) RADA GMINY W BRODACH uchwala co następuje: § 1. W budżecie gminy na rok 2012 dokonuje się następujących zmian w zakresie zadań własnych: 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę ................................... - 20.000 zł w dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75095 - Pozostała działalność, § 2320. o kwotę ..................................................................................................... - 20.000 zł 2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę .................................. - 20.000 zł w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, Rozdział 01095 - Pozostała działalność, § 2320. o kwotę ...................................................................................................... - 20.000 zł 3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę ................................... - 30.000 zł w dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75095 - Pozostała działalność, o kwotę ................................................... .............................................................. - 30.000 zł w tym: § 4100 o kwotę - 5.000 zł § 4210. o kwotę - 5.000 zł § 4300. o kwotę - 20.000 zł 4. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę ................................... - 30.000 zł w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 - Pozostała działalność, o kwotę ............................................................... .................................................... - 30.000 zł w tym: § 4210 o kwotę - 4.000 zł § 4300. o kwotę - 26.000 zł § 2. Po dokonanych zmianach w bud ż ecie gminy na 2012r. załącznik Nr 15 " Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego w 2012r." do uchwały Nr XVI/81/2011 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brody na 2012 rok otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


14:48:48

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?2?

Poz. 2417

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy w Brodach inż. Jerzy Stąporek

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?3?

Poz. 2417

Załącznik do Uchwały Nr XXIII/133/12 Rady Gminy Brody z dnia 24 sierpnia 2012 r.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.2400

  uchwała nr XXIV/171/2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.2401

  uchwała nr XXIV/172/2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2398

  uchwała nr XV/123/12 Rady Gminy Czeremcha z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Czeremcha na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1714

  uchwała nr XXII/46/2012 Rady Gminy Radymno z dnia 2 sierpnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Radymno na 2012rok oraz w uchwale w sprawie budżetu gminy Radymno na 2012 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1918

  zarządzenie nr 66/09 z dnia 13 maja 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Pruszkowa na 2009 rok

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.2416

  uchwała nr XXIII/132/12 Rady Gminy Brody z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.2415

  uchwała nr XXIII/130/12 Rady Gminy Brody z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

 • DZ. URZ. 2012.2414

  uchwała nr XVIII/154/12 Rady Gminy Krasocin z dnia 12 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Krasocin oraz granic ich obwodów.

 • DZ. URZ. 2012.2413

  uchwała nr XVIII/148/12 Rady Gminy Krasocin z dnia 12 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.

 • DZ. URZ. 2012.2412

  uchwała nr XXVIII/159/12 Rady Gminy Łagów z dnia 14 sierpnia 2012r. zmieniająca Uchwałę Nr VII/27/11 z dnia 07 marca 2011 roku Rady Gminy Łagów w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.