Logowanie

DZ. URZ. 2012.2418

Tytuł:

uchwała nr XVI/105/2012 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 29 marca 2012r. w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2012-09-03
Organ wydający:Rada Powiatu w Sandomierzu
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2418
Hasła:pomoc społeczna

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 3 września 2012 r. Poz. 2418

UCHWAŁA NR XVI/105/2012 RADY POWIATU W SANDOMIERZU z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) oraz art. 194 ust.2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149 poz.887 z późn. zm.) oraz Rada Powiatu uchwala, co następuje: § 1. Określa się warunki umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. § 2. 1. Umorzenie w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenie terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienie od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej może nastąpić na wniosek osoby zobowiązanej lub z urzędu, ze względu na trudną sytuację materialną, rodzinną, dochodową, zdrowotną osoby zobowiązanej lub osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą zobowiązaną. W składzie rodziny uwzględnia się to dziecko, na które ustalana jest odpłatność, a także inne dzieci, jeżeli rodzice ponoszą odpłatność za ich pobyt w pieczy zastępczej. 2. Ustalenie sytuacji rodzinnej, materialnej, dochodowej, majątkowej i zdrowotnej następuje na podstawie: 1) oświadczeń/zaświadczeń o dochodach rodziny, 2) dokumentów i innych dowodów potwierdzających okoliczności uzasadniających zwolnienie. § 3. Ilekroć w uchwale jest mowa o : 1) ustawie ? należy przez to rozumieć ustawę z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149 poz.887 z późn. zm.) 2) dochodzie - rozumie się przez to dochód w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, 3) dochodzie na osobę w rodzinie ? należy przez to rozumieć dochód ustalony zgodnie z art. 6 pkt.3 i art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.), 4) kryterium dochodowym ? należy przez to rozumieć kryterium dochodowe określone w art. 8 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej, podlegające waloryzacji zgodnie z przepisami ustawy. § 4. 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek osoby zobowiązanej do ponoszenia odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej lub z urzędu, można całkowicie odstąpić od ustalenia opłaty, gdy występuje jedna z następujących okoliczności: 1) rodzic lub rodzice dziecka przebywają poza granicami kraju lub w przypadku braku adresu ich miejsca pobytu ze względu na brak możliwości przeprowadzenia postępowania administracyjnego,


14:09:59

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?2?

Poz. 2418

2) osoba zobowiązana nie posiada dochodu lub majątku i pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą posiadającą własne źródło dochodu, 3) dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 300% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, 4) osoba zobowiązana płaci dobrowolne alimenty lub zasądzone alimenty na rzecz dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej, 5) niepełnosprawność osoby zobowiązanej do ponoszenia odpłatności w stopniu umiarkowanym i znacznym, 6) bezrobocie osoby zobowiązanej do ponoszenia odpłatności, 7) bezdomność rodziców (rodzica) biologicznego, 8) pobytu rodziców (rodzica) w domu pomocy społecznej lub innych placówkach pomocy społecznej, 9) pobyt rodziców (rodzica) w areszcie śledczym lub zakładzie karnym, 10) straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub zdarzeń losowych rodziców (rodzica) biologicznego. 2. W stosunku do osoby pełnoletniej przebywającej w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego osiągającej dochód oraz opiekunów prawnych lub kuratorów, którzy dysponują dochodem tego dziecka, można odstąpić od ustalenia opłaty za pobyt w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej, gdy udokumentują ponoszenie wydatków skierowanych na potrzeby tego dziecka. 3. Odstąpienie od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej następuje na okres określony w decyzji, nie dłużej jednak niż na okres 18 miesięcy. § 5. Całkowite umorzenie łącznie z odsetkami opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej można zastosować w szczególności, gdy występuje jedna z następujących okoliczności: 1) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności, postępowanie egzekucyjne zostało umorzone z powodu bezskuteczności egzekucji, 2) osoba zobowiązana zmarła a krąg jej spadkobierców nie został urzędowo ustalony, 3) ściągnięcie należności zagraża ważnym interesom osoby zobowiązanej, a w szczególności jej egzystencji lub osób pozostających na jej utrzymaniu, 4) osobą zobowiązaną do zapłaty należności jest osoba, która osiągnęła pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, odpłatność dotyczy jej pobytu i spełnia ona kryteria do otrzymywania pomocy, o której mowa w art.142 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 5) po ustaleniu opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, osoba zobowiązana będzie spełniać warunki, o których mowa §4 uchwały. § 6. 1. Umorzenie w części należności z tytułu opłaty za pobyt w pieczy zastępczej, wraz z odsetkami może nastąpić w sytuacji spełnienia przynajmniej dwóch z poniższych przesłanek: 1) dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej wynosi więcej niż 300% kryterium dochodowego, 2) osoby zobowiązane realizują ustalenia zawartego kontraktu socjalnego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej lub planu pracy z rodziną, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 3) osoby zobowiązane wychowują inne dzieci pozostające pod ich opieką, 4) osoby zobowiązane ponoszą odpłatność za pobyt innych członków rodziny w jednostkach pomocy społecznej, innych instytucjach zapewniających całodobową opiekę, leczenie, rehabilitację lub w pieczy zastępczej, 5) występuje inna uzasadniona okoliczność, w szczególności długotrwała choroba, bezdomność, niepełnosprawność, znaczne straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych.

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?3?

Poz. 2418

2. Przy ustaleniu wysokości części należności podlegającej umorzeniu uwzględnia się w szczególności aktualną sytuację dochodową, materialną, i mieszkaniową osób zobowiązanych. 3. Umorzenie należności może dotyczyć zarówno całego okresu pobytu w pieczy zastępczej, jeżeli został zakończony, jak też wybranego okresu pobytu w pieczy, w tym okresie aktualnego pobytu dziecka w pieczy zastępczej. § 7. 1. Odroczeniu terminu płatności lub rozłożeniu na raty opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej może podlegać osoba zobowiązana, w szczególności gdy: 1) osoba zobowiązana do ponoszenia opłaty współpracuje z pracownikiem socjalnym lub asystentem rodziny na rzecz powrotu dziecka do domu rodzinnego, 2) osoby zobowiązane realizują ustalenia zawartego kontraktu socjalnego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej lub planu pracy z rodziną, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 3) osoby zobowiązane ponoszą odpłatność za pobyt innych członków rodziny w jednostkach pomocy społecznej, innych instytucjach zapewniających całodobową opiekę, leczenie, rehabilitację lub w pieczy zastępczej, 4) występuje inna uzasadniona okoliczność, w szczególności: nagłe zdarzenie losowe lub sytuacja kryzysowa, trudna sytuacja zdrowotna lub mieszkaniowa, chwilowe pogorszenie sytuacji dochodowej. 2. Odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty następuje na okres nie dłuższy niż 18 miesięcy, licząc od dnia uwzględnienia wniosku. § 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sandomierskiego. § 9. Traci moc: 1) uchwała Rady Powiatu w Sandomierzu Nr XLII/364/2010 z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia warunków całkowitego lub częściowego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej. 2) uchwała Nr XV/135/2004 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 23 czerwca 2004r. w sprawie zasad zwalniania rodziców i opiekunów prawnych z opłat ponoszonych za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo-wychowawczej. § 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Przewodniczący Rady Powiatu Tomasz Huk
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1375

  uchwała nr XXIV/154/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/141/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XVII/131/2012 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty, lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5312

  uchwała nr 370/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4802

  uchwała nr XV/2/12 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4502

  uchwała nr XIII/151/12 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 23 maja 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.2417

  uchwała nr XXIII/133/12 Rady Gminy Brody z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.2416

  uchwała nr XXIII/132/12 Rady Gminy Brody z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.2415

  uchwała nr XXIII/130/12 Rady Gminy Brody z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

 • DZ. URZ. 2012.2414

  uchwała nr XVIII/154/12 Rady Gminy Krasocin z dnia 12 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Krasocin oraz granic ich obwodów.

 • DZ. URZ. 2012.2413

  uchwała nr XVIII/148/12 Rady Gminy Krasocin z dnia 12 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.