Logowanie

DZ. URZ. 2012.2419

Tytuł:

uchwała nr XVIII/105/2012 Rady Gminy Raków z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2012r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2012-09-03
Organ wydający:Rada Gminy Raków
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2419
Hasła:finanse publiczne

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 3 września 2012 r. Poz. 2419

UCHWAŁA NR XVIII/105/2012 RADY GMINY RAKÓW z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2012r. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r Nr 142 , poz.1591 z późn. zm./ oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych / Dz. U.Nr 157, poz. 1240. z późn. zm./ -Rada Gminy Raków uchwala, co następuje : § 1. W uchwale Nr XV/82/2012 Rady Gminy Raków z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Raków na 2012 rok wprowadza się następujące zmiany: 1. Zmniejsza się uchwalone dochody budżetowe o kwotę 396.441,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zmniejsza się uchwalone wydatki budżetowe o kwotę 396.441,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012r. określone w zał. Nr 3 do uchwały Rady Gminy Raków Nr XV/82/2012 z dnia 27 stycznia 2012r. otrzymują brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2011r. określone w zał Nr 5 do uchwały Rady Gminy Raków Nr XV/82/2012 z dnia 27 stycznia 2012r. otrzymują brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 3. Uchwała niniejsza podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


14:09:52

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Nowak

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?2?

Poz. 2419

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/105/2012 Rady Gminy Raków z dnia 23 sierpnia 2012 r. Plan dochodów

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?3?

Poz. 2419

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/105/2012 Rady Gminy Raków z dnia 23 sierpnia 2012 r. Plan wydatków

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?4?

Poz. 2419

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?5?

Poz. 2419

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/105/2012 Rady Gminy Raków z dnia 23 sierpnia 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?6?

Poz. 2419

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?7?

Poz. 2419

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/105/2012 Rady Gminy Raków z dnia 23 sierpnia 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?8?

Poz. 2419

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?9?

Poz. 2419

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

? 10 ?

Poz. 2419

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

? 11 ?

Poz. 2419

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

? 12 ?

Poz. 2419

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

? 13 ?

Poz. 2419
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.1054

  uchwała nr XX/168/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.2403

  uchwała nr XXVI/117/12 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 22 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2399

  uchwała nr XVI/107/12 Rady Gminy Mielnik z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.

 • DZ. URZ. 2012.2397

  uchwała nr XXI/134/12 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2395

  uchwała nr XXI/99/12 Rady Gminy Narew z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.2418

  uchwała nr XVI/105/2012 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 29 marca 2012r. w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

 • DZ. URZ. 2012.2417

  uchwała nr XXIII/133/12 Rady Gminy Brody z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.2416

  uchwała nr XXIII/132/12 Rady Gminy Brody z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.2415

  uchwała nr XXIII/130/12 Rady Gminy Brody z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

 • DZ. URZ. 2012.2414

  uchwała nr XVIII/154/12 Rady Gminy Krasocin z dnia 12 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Krasocin oraz granic ich obwodów.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.