Logowanie

DZ. URZ. 2012.2420

Tytuł:

uchwała nr XXIII/217/2012 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 21 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2012 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2012-09-03
Organ wydający:Rada Miejska w Kazimierzy Wielkiej
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2420
Hasła:finanse publiczne

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 3 września 2012 r. Poz. 2420

UCHWAŁA NR XXIII/217/2012 RADY MIEJSKIEJ W KAZIMIERZY WIELKIEJ z dnia 21 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2012 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, 3 art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3 art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska w Kazimierzy Wielkiej uchwala, co następuje: § 1. W uchwale Nr XVII / 150 /2012 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kazimierza Wielka na 2012 rok, w uchwale Nr XVIII/ 159/2012 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 21 lutego 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2012 rok, w uchwale Nr XIX/ 176/2012 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2012 rok, w uchwale Nr XX/ 184/2012 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2012 rok, w uchwale Nr XXI/ 203/2012 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2012 rok, w uchwale Nr XXII/ 215/2012 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 26 lipca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2012 rok, wprowadza się następujące zmiany: 1) Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 188 221 zł, a) dział 400 wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę o kwotę 8 221 zł, - rozdział 40001 dostarczanie ciepła o kwotę 8 221 zł, § 0830 wpływy z usług o kwotę 8 221 zł. b) dział 700 gospodarka mieszkaniowa o kwotę 52 200 zł, - rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 52 200 zł, § 0690 wpływy z różnych opłat o kwotę 9 400 zł. § 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności o kwotę 40 000 zł. § 0920 pozostałe odsetki o kwotę 2 800 zł.


14:09:45

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?2?

Poz. 2420

c) dział 750 administracja publiczna o kwotę 34 000 zł, - rozdział 75023 urzędy gmin o kwotę 34 000 zł, § 0970 wpływy z różnych dochodów o kwotę 4 000 zł. § 2370 wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego o kwotę 30 000 zł. d) dział 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 3 800 zł, - rozdział 75416 straż miejska o kwotę 3 800 zł, § 0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych o kwotę 3 800 zł. e) dział 756 dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajacych osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 70 000 zł, - rozdział 75615 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę o kwotę 30 000 zł, § 0340 podatek od środków transportowych o kwotę 20 000 zł. § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 10 000 zł. - rozdział 75616 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych o kwotę 40 000 zł, § 0340 podatek od środków transportowych o kwotę 15 000 zł. § 0360 podatek od spadków i darowizn o kwotę 10 000 zł. § 0430 wpływy z opłaty targowej o kwotę 10 000 zł. § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 5 000 zł. f) dział 801 oświata i wychowanie o kwotę 20 000 zł, - rozdział 80114 zespoły obsługi ekonomiczno ? administracyjnej szkół o kwotę 20 000 zł, § 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst o kwotę 20 000 zł. 2) Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 188 221 zł, a) dział 010 rolnictwo i łowiectwo o kwotę 76 221 zł, - rozdział 01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi o kwotę 17 800 zł, § 6650 wpłaty gmin na rzecz innych jst oraz związków gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 17 800 zł. - rozdział 01095 pozostała działalność o kwotę 58 421 zł, § 2900 wpłaty gmin na rzecz innych jst oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących o kwotę 58 421 zł, b) dział 750 administracja publiczna o kwotę 5 000 zł, - rozdział 75075 promocja jst o kwotę 5 000 zł, § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 5 000 zł, c) dział 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 4 000zł, - rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 4 000 zł, § 6170 wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych o kwotę 4 000 zł, d) dział 757 obsługa długu publicznego o kwotę 100 000 zł, - rozdział 75702 obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst o kwotę 100 000 zł,

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?3?

Poz. 2420

§ 8110 odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek o kwotę 100 000 zł, e) dział 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 3 000 zł, - rozdział 85311 rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych o kwotę 3 000 zł, § 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 3 000 zł, 3) Załącznik ?Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku? otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 4) Załącznik ?Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.? otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 5) Załącznik ?Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.? otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 6) Załącznik ? Dotacje celowe w 2012 r.? otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy. § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Kuliś

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?4?

Poz. 2420

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/217/2012 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 21 sierpnia 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?5?

Poz. 2420

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?6?

Poz. 2420

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?7?

Poz. 2420

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?8?

Poz. 2420

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/217/2012 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 21 sierpnia 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?9?

Poz. 2420

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

? 10 ?

Poz. 2420

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

? 11 ?

Poz. 2420

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/217/2012 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 21 sierpnia 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

? 12 ?

Poz. 2420

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

? 13 ?

Poz. 2420

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/217/2012 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 21 sierpnia 2012 r.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.11.154

  uchwała nr III/4/2010 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2010 rok

 • DZ. URZ. 2011.195.2271

  uchwała nr X/82/2011 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2011 rok

 • DZ. URZ. 2010.199.1949

  uchwała nr LIII\374\2010 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 28 maja 2010r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.

 • DZ. URZ. 2009.146.1351

  uchwała nr XXXV/239/2009 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 6 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2009 rok

 • DZ. URZ. 2009.324.2417

  uchwała nr XXXVIII/259/2009 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 20 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2009 rok

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.2419

  uchwała nr XVIII/105/2012 Rady Gminy Raków z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2012r.

 • DZ. URZ. 2012.2418

  uchwała nr XVI/105/2012 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 29 marca 2012r. w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

 • DZ. URZ. 2012.2417

  uchwała nr XXIII/133/12 Rady Gminy Brody z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.2416

  uchwała nr XXIII/132/12 Rady Gminy Brody z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.2415

  uchwała nr XXIII/130/12 Rady Gminy Brody z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.