Logowanie

DZ. URZ. 2012.2422

Tytuł:

uchwała nr XIX/97/2012 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2012 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2012-09-03
Organ wydający:Rada Gminy Solec-Zdrój
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2422
Hasła:finanse publiczne

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 3 września 2012 r. Poz. 2422

UCHWAŁA NR XIX/97/2012 RADY GMINY SOLEC-ZDRÓJ z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2012 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 2, 8, art. 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)Rada Gminy Solec-Zdrój uchwala, co następuje: § 1. § 1 W budżecie Gminy dokonuje się zmian w postaci: 1. Zmniejszenia i zwiększenia planowanych wydatków budżetu o kwotę 5.000 złotych. Wydatki budżetu gminy po zmianach w wysokości 36.864.983,68 złotych, z tego: a) wydatki bieżące - 16.484.859,43 złotych, b) wydatki majątkowe - 20.380.124,25 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. § 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Solec-Zdrój. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.


14:09:31

Przewodniczący Rady Czesław Stępień

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?2?

Poz. 2422

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/97/2012 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 27 sierpnia 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?3?

Poz. 2422

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/97/2012 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 27 sierpnia 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?4?

Poz. 2422
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2009.416.3000

  uchwała nr XXIX/132/09 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 3 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Solec-Zdrój

 • DZ. URZ. 2009.272.2130

  uchwała nr XXVII/122/09 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 20 kwietnia 2009r. w sprawie statutu uzdrowiska Solec-Zdrój

 • DZ. URZ. 2009.140.1319

  uchwała nr XXV/113/2009 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 2 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2009 rok

 • DZ. URZ. 2009.160.1426

  ogłoszenie Wójta Gminy Solec-Zdrój z dnia 19 maja 2009r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na terenie gminy Solec-Zdrój za rok 2008

 • DZ. URZ. 2009.416.3002

  uchwała nr XXIX/135/09 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 3 sierpnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Solec-Zdrój

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.2421

  uchwała nr XXII/140/2012 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.2420

  uchwała nr XXIII/217/2012 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 21 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.2419

  uchwała nr XVIII/105/2012 Rady Gminy Raków z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2012r.

 • DZ. URZ. 2012.2418

  uchwała nr XVI/105/2012 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 29 marca 2012r. w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

 • DZ. URZ. 2012.2417

  uchwała nr XXIII/133/12 Rady Gminy Brody z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.