Logowanie

DZ. URZ. 2012.2423

Tytuł:

sprawozdanie Wójta Gminy Skarżysko-Kościelne z dnia 28 czerwca 2012r. SPRAWOZDANIE ROCZNE z wykonania budżetu Gminy Skarżysko Kościelne za 2011 rok.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2012-09-03
Organ wydający:Wójt Gminy Skarżysko-Kościelne
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2423
Hasła:finanse publiczne

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 3 września 2012 r. Poz. 2423

Sprawozdanie Wójta Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 czerwca 2012 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE z wykonania budżetu Gminy Skarżysko Kościelne za 2011 rok.

14:09:07

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?2?

Poz. 2423

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?3?

Poz. 2423

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego


?4?

Poz. 2423

DOCHODY Dochody budżetu gminy za 2011 rok zostały wykonane w kwocie 16 398 772,24 zł na planowane 16 163 894,50 zł, co stanowi 101,45 %. STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW L.p. 1. 2. Wyszczególnienie Dochody bieżące Dochody majątkowe OGÓŁEM DOCHODY % do % ogółem Wykonanie wykonania wykonanyc h dochodów 14 928 123,50 15 113 259,36 101,24 92,16 1 235 771,00 1 285 512,88 7,84 104,03 16 163 894,50 16 398 772,24 101,45 100,00 Plan

Z analizy powyższej struktury i Załącznika Nr 1 wynika, że realizacja przyjętego planu dochodów za 2011 rok została wykonana na poziomie 101,45 %. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco: DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Na plan 822 467,00 zł wykonanie 813 470,04 zł tj. 98,91 % planu. Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Na plan 796 751,00 wykonanie 796 751,00 tj. 100,00 % planu. Rozdział 01030 Izby rolnicze Na plan 0,00 wykonanie 6,07 tj. 0,00 % planu. Rozdział: 01095 Pozostała działalność Na plan 25 716,00 zł wykonanie 16 712,97 zł tj. 64,99 % planu. W dziale tym zrealizowano następujące dochody: - dotacja ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich inwestycji pn. ?Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości wraz z przepompowniami ścieków i zasilaniem elektrycznym przepompowni w miejscowości Michałów? w kwocie 796 751,00 zł, jako rozliczenie I etapu realizacji inwestycji z 2010 roku, - wpływy za dzierżawę gruntów i dzierżawę obwodów łowieckich ? kwota 1 295,54 zł, - dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 15 415,44 zł. - odsetki w tym od dzierżawy gruntów rolnych ? 8,06 zł DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ Na plan 0,00 zł wykonanie 304,80 zł tj. 0,00 % planu. Rozdział: 40002 Dostarczanie wody Na plan 0,00 zł wykonanie 304,80 zł tj. 0,00 % planu. -wpływy z usług ? wpływ zaległości za dostarczanie wody 170,46 zł - odsetki 134,34 zł DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?5?

Poz. 2423

Na plan 296 680,00 wykonanie 296 680,00 zł tj. 100,00 % planu. Rozdział: 60016 Drogi publiczne gminne Na plan 276 680,00 wykonanie 276 680,00 zł tj. 100,00 % planu. Dotacja z budżetu państwa na zadanie pn. ?Przebudowa drogi gminnej nr ewid. 379 010T w miejscowości Majków, ul Dębowa na długości 636,55 mb ? w ramach Programu Wieloletniego pn. ? Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 -2011?. Rozdział: 60017 Drogi wewnętrzne Na plan 20 000,00 wykonanie 20 000,00 zł tj. 100,00 % planu. Dotacja na pomoc finansową z Urzędu Marszałkowskiego na remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Grzybowa Góra.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Na plan 30 009,00 zł ? wykonanie 30 954,39 zł tj. 103,15 % planu. Rozdział: 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Na plan 30 009,00 zł ? wykonanie 30 954,39 zł tj. 103,15 % planu. W dziale tym zrealizowano następujące dochody: - wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości 8,76 zł - najem pomieszczeń gminnych 30 945,63 zł. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Na plan 205 106,86 zł wykonanie 229 276,48 zł tj. 111,78 % planu. Rozdział: 75011 Urzędy wojewódzkie Na plan 41 775,00 zł wykonanie 41 801,25 tj. 100,06 % planu. - dotacja celowa ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 41 775,00 zł - 5 % dochodów za udostępnianie danych osobowych 18,60 zł - odsetki 7,65 zł Rozdział: 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Na plan 4 800,00 zł wykonanie 9 334,16 zł tj. 194,46 % planu. - prowizja od terminowego odprowadzania podatku do Urzędu Skarbowego, zwrot kosztów od najemców 9 334,16 zł. Rozdział: 75056 Spis powszechny i inne Na plan 23 871,00 zł wykonanie 23 651,13 zł tj. 99,08 % planu. - dotacja celowa na realizację zadań zleconych 23 651,13 zł- przeprowadzenie powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań. Rozdział: 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego Na plan 24 660,86 zł wykonanie 24 660,86 zł tj. 100,00 % planu. Wpływ środków zrealizowanego i rozliczonego projektu z 2010 roku - ?Warto znać historięnasze narodowe dziedzictwo w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, działanie 413. ? Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. Rozdział: 75095 Pozostała działalność Na plan 110 000,00 zł wykonanie 129 829,08 zł tj. 118,03 % planu. - wpływy z różnych dochodów (wpływy z PUP) 129 829,08 zł. DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Na plan 24 819,00 zł wykonanie 22 016,15 zł tj. 88,71 % planu.

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?6?

Poz. 2423

Rozdział: 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.


Na plan 1 074,00 zł wykonanie 1 074,00 zł tj. 100,00 % planu. - wpływ dotacji na zadania zlecone gminom, prowadzenia rejestru spisu wyborców 1 074,00zł, Rozdział: 75108 Wybory do Sejmu i Senatu Na plan 13 969,00 zł wykonanie 13 505,43 zł tj. 96,68 % planu. Rozdział: 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Na plan 9 776,00 zł wykonanie 7 436,72 zł tj. 76,07 % planu. - wpływ dotacji za zadania zlecone gminom - wybory uzupełniające do Rady Gminy w kwocie 7 436,72 zł DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Na plan 3 400 703,87 zł wykonanie 3 525 189,55 zł tj. 103,66 % planu. Rozdział: 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno- prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Na plan 779 650,00 zł wykonanie 797 014,80 zł tj. 102,23 % planu w tym: - podatek od nieruchomości 764 677,00 zł - podatek rolny 1 771,00 zł - podatek leśny 30 500,20 zł - wpływy z różnych opłat 17,60 zł - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 49,00 zł Rozdział: 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Na plan 531 439,00 zł wykonanie 578 174,28 zł tj. 108,79 % planu w tym: - podatek od nieruchomości 221 270,09 zł - podatek rolny 81 022,56 zł - podatek leśny 4 609,60 zł - podatek od środków transportowych 58 842,00 zł - podatek od spadków i darowizn 128 711,50 zł - podatek od czynności cywilnoprawnych 77 283,99 zł - wpływy z różnych opłat - zwrot kosztów postępowania administracyjnego ( koszty upomnienia ) 2 708,60 zł - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3 725,94 zł Rozdział: 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Na plan 74 134,87 zł wykonanie 70 802,78 zł tj. 95,51 % planu. - wpływy z opłaty skarbowej 10 469,50 zł - wpływy z opłaty eksploatacyjnej 15 877,20 zł - wpływ za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 40 884,87 zł - za zajęcie pasa drogowego 3 570,87 zł - pozostałe odsetki 0,34 zł Rozdział: 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Na plan 2 015 480,00 zł wykonanie 2 050 497,69 zł tj. 101,74 % planu w tym: - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 2 049 335,00 zł - podatek dochodowy od osób prawnych realizowany przez Urzędy Skarbowe 1 162,69 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?7?

Poz. 2423

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane są przez Ministerstwo Finansów, natomiast podatek dochodowy od osób prawnych przez Urzędy Skarbowe. Rozdział: 75624 Dywidendy Na plan 0,00 zł wykonanie 28 700,00 zł tj. 0,00 % planu w tym: - wpływy dywidendy ze Spółki MPWiK, po podjęciu decyzji przez udziałowców odnośnie podziału zysku spółki za 2010 rok - w kwocie 28 700,00 zł DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Na plan 7 319 249,00 zł wykonanie 7 375 664,53 zł tj. 100,77 % planu Rozdział: 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Na plan 3 945 623,00 zł wykonanie 3 945 623,00 zł tj. 100,00 % planu. Rozdział: 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Na plan 3 173 664,00 zł wykonanie 3 173 664,00 zł tj. 100,00 % planu Rozdział: 75814 Różne rozliczenia finansowe Na plan 46 983,00 zł wykonanie 103 398,53 zł tj. 220,08 % planu - grzywny i kary pieniężne osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 18 777,47 zł - odsetki naliczone przez bank od lokat terminowych i lokat weekendowych środków na rachunkach bankowych w kwocie 58 343,06 zł, - dotacja celowa na realizację zadań własnych 23 938,00 zł - dotacja celowa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 2 340,00 zł Rozdział: 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin Na plan 152 979,00 zł wykonanie 152 979,00 zł tj. 100,00 % planu. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Na plan 151 134,00 zł wykonanie 160 905,55 zł tj. 106,47 % planu. Rozdział: 80101 Szkoły podstawowe Na plan 38 436,00 zł wykonanie 49 656,80 zł tj. 129,19 % planu. Rozdział: 80104 Przedszkola Na plan 38 428,00 zł wykonania 37 110,05 zł tj. 96,57 % planu. Rozdział: 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne Na plan 74 106,00 zł wykonanie 73 974,70 zł tj. 99,82 % planu. Rozdział: 80195 Pozostała działalność Na plan 164,00 zł wykonanie 164,00 zł tj. 100,00 % planu. Realizacja dochodów w dziale 801 przedstawia się następująco: - czynsz z tytułu najmu lokali 13 754,40 zł - odsetki 2 108,13 zł - wpływy z różnych dochodów (wpływy refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy oraz za terminową wpłatę podatku do Urzędu Skarbowego) 30 497,32 zł - dochody jako nagroda w konkursie ?Przyjazna wieś? 2 500,00 zł - czesne w przedszkolu 35 357,00 zł - odpłatność za żywienie w stołówkach szkolnej i przedszkolnej 73 974,70 zł - otrzymane spadki, zapisy i darowizny 2 550,00 zł - dotacja na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego nauczycieli 164,00 zł DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA Na plan 2 538 078,00 zł wykonanie 2 547 703,55 zł tj. 100,38 % planu. Dotacje na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych i własnych gminom, zasiłki okresowe, zasiłki stałe, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz składki na


Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?8?

Poz. 2423

ubezpieczenia zdrowotne, dotacja na posiłek dla potrzebujących oraz wpływ dochodów za świadczenie usług opiekuńczych oraz dotacja na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Rozdział:85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Na plan 2 061 799,00 zł wykonanie 2 073 802,23 zł tj. 100,58 % planu. - dotacja na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego 2 051 618,80 zł - 50% dochodu dla budżetu gminy z zaliczek alimentacyjnych ściągniętych przez komornika oraz 40% lub 20% dochodu dla budżetu gminy od świadczeń z funduszu alimentacyjnego ściągniętych przez komornika w kwocie 16 522,49 zł - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie ? 5 417,65 zł i odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 232,23 zł zwrócone do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, -odsetki od rachunku bankowego, będące dochodem gminy w kwocie 11,06 zł, Rozdział: 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Na plan 14 503,00 zł wykonanie 13 939,05 zł tj. 96,11 % planu. Wpływ dotacji na realizację zadań zleconych i własnych gminie - zabezpieczenie środków na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne lub pielęgnacyjne oraz na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Rozdział: 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Na plan 155 000,00 zł wykonanie 155 000,00 zł tj. 100,00 % planu. Wpływ dotacji na wypłaty zasiłków okresowych w kwocie 155 000,00 zł. Rozdział: 85216 Zasiłki stałe Na plan 74 660,00 zł wykonanie 73 269,00 zł tj. 98,14 % planu. Wpływ dotacji na wypłaty zasiłków stałych w kwocie 73 269,00 zł. Rozdział: 85219 Ośrodki pomocy społecznej Na plan 69 116,00 zł wykonanie 70 510,97 zł tj. 102,02 % planu. -dotacja na zadania własne (utrzymanie GOPS) oraz na wypłatę dodatków dla pracownika socjalnego 69 116,00 zł -odsetki i wpływy za terminową wpłatę podatków do US w kwocie 1 394,97 zł. Rozdział: 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Na plan 24 000,00 zł wykonanie 22 182,30 zł tj. 92,43 % planu. Wpływy z tytułu opłat za wykonywane usługi opiekuńcze w kwocie 22 182,30 zł. Rozdział 85295 Pozostała działalność Na plan 139 000,00 zł wykonanie 139 000,00 zł tj. 100,00 % planu. Dotacja na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania? w kwocie 139 000,00 zł. DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Na plan 960 808,34 zł wykonanie 935 928,43 zł tj. 97,41 % planu. Rozdział: 85395 Pozostała działalność Na plan 960 808,34 zł ? wykonanie 935 928,43 zł tj. 97,41 % planu . W rozdziale tym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowane są trzy projekty: - ?Od marginalizacji do aktywizacji ? eliminowanie wykluczenia społecznego w Gminie

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?9?

Poz. 2423

Skarżysko Kościelne? realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Na plan 148 673,74 zł wykonano 148 324,66 zł tj. 99,77 % planu. - ?Bądź aktywny ? możesz wygrać? realizowany przez Zespół Szkół Publicznych w Skarżysku Kościelnym. Na plan 195 602,98 zł wykonano 179 684,94 zł tj. 91,86 % planu. - ?Baśniowy świat? realizowany przez Urząd Gminy w Skarżysku Kościelnym. Na plan 616 531,62 zł wykonano 602 501,65 zł tj. 97,72 % planu. Jednocześnie zrealizowano dochody: - odsetki naliczone przez bank od środków na kontach projektów 5 340,18 zł - wpływ za terminową wpłatę podatku do Urzędu Skarbowego 77,00 zł DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Rozdział: 85415 Pomoc materialna dla uczniów Na plan 240 515,00 zł wykonanie 220 414,92 zł tj. 91,64 % planu. W rozdziale tym w zrealizowano dotacje na: - Pomoc materialna dla uczniów na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 220 414,92 zł na stypendia i zasiłki szkolne. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Na plan 5 523,04 zł ? wykonanie 5 523,04 zł tj. 100,00 % planu Rozdział: 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Na plan 3 304,37 zł ? wykonanie 3 304,37 zł tj. 100,00 % planu. Wpływ z Urzędu Marszałkowskiego (FOŚ) 3 304,37 zł Rozdział: 90095 Pozostała działalność Na plan 2 218,67 zł ? wykonanie 2 218,67 zł tj.

100,00 % planu. -darowizna na pokrycie kosztów naprawy przystanków 2 218,67 zł DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Na plan 168 801,39 zł ? wykonanie 234 740,81 zł tj. 139,06 % planu Rozdział: 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury Na plan 168 801,39 zł ? wykonanie 230 041,67 zł tj. 136,28 % planu. - wpływ środków z dofinansowania realizacji projektu pn. ?Ożywienie przestrzeni wokół obiektów użyteczności publicznej wraz z poprawą bezpieczeństwa, estetyki i funkcjonalności centrum Gminy Skarżysko Kościelne? w ramach rewitalizacji małych miast z rozliczenia za 2010 rok w kwocie 209 741,88 zł oraz refundacja wydatków z 2010 roku z realizacji projektu ?Warto znać historię?? wydanie monografii 18 801,39 zł, - otrzymane darowizny w postaci pieniężnej 1 498,40 zł. Rozdział: 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Na plan 0,00 zł ? wykonanie 4 699,14 zł tj. 0,00 % planu. Wpływ za wynajem świetlicy. Stan należności wymagalnych (zaległości) gminy na koniec 2011 roku wynosi 63 614,40 zł, są to zaległości: podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportu, od spadków i darowizn, zaległości z najmu i podnajmu, zaległości z opłat za odpady i wodę, za zajęcie pasa drogowego oraz naliczone należne odsetki od tych zaległości. Zaległości te wynoszą: Od osób prawnych:

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

? 10 ?

Poz. 2423

1. Podatek od nieruchomości 192,00 zł Od osób fizycznych: 1. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 2 328,00 zł 2. Podatek od nieruchomości 28 004,78 zł 3. Podatek rolny 12 031,76 zł 4. Podatek leśny 694,40 zł 5. Podatek od środków transportu 7 346,00 zł 6. Podatek od spadków i darowizn 2 089,00 zł 7. Za zajęcie pasa drogowego 1 728,00 zł 8. Za wodę 1 970,98 zł 9. Dochody z najmu i podnajmu 3 220,05 zł 10. Odpady komunalne 1 091,80 zł 11. Odsetki (od odpadów, za wodę, najmu i podnajmu) 2 917,63 zł Nadpłaty z powyższych podatków i opłat oraz w udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych wynoszą 4 861,63 zł Celem likwidacji powstających zaległości wysyłane są upomnienia oraz wezwania do zapłaty jak również , decyzje i tytuły wykonawcze. W 2011 roku wystawiono: - 518 upomnień (za zobowiązanie podatkowe od osób fizycznych), 15 upomnień za podatek od środków transportowych i 2 upomnienia za podatek od nieruchomości osób prawnych - 14 wezwań do zapłaty za odpady i 27 wezwań za wodę. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy tj. za 2011 rok wynoszą 275 607,78 zł z tego: Osoby prawne: - podatek od nieruchomości 136 409,00 zł Osoby fizyczne: - podatek od nieruchomości 124 956,26 zł - podatek od środków transportowych 14 242,52 zł Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) tj. za 2011 rok wynoszą 127 429,70 zł z tego: Osoby fizyczne: - podatek od nieruchomości 127 405,53 zł - podatek rolny 24,17 zł Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy (Wójta Gminy i Urząd Skarbowy) na podstawie ustawy ? Ordynacja Podatkowa za 2011 rok wynoszą: Umorzenie zaległości podatkowych na kwotę 21 657,87 zł z tego: Osoby prawne: - podatek od nieruchomości 2 391,00 zł Osoby fizyczne: - podatek od nieruchomości 10 682,00 zł - podatek rolny 1 167,97 zł - podatek leśny 89,00 zł - podatek od środków transportowych 3 063,00 zł - podatek od spadków i darowizn 2 000,00 zł - odsetki 2 264,90 zł Rozłożenie na raty podatku od spadków i darowizn na kwotę 11 658,50 zł. W 2011 roku nie wydawano decyzji z tytułu umorzenia spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacji podatkowej. Informacja negatywna w Załączniku Nr 14. W 2011 roku zrealizowano dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

? 11 ?

Poz. 2423

napojów alkoholowych na kwotę 40 884,87 zł. Plan wydatków na realizację programu przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii wynosił 52 296,44 zł, w tym kwota 11 411,57 zł pochodziła ze zwiększenia planu z tytułu niezrealizowanych wydatków z 2010 roku. Wydatki w 2011 roku poniesione na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii wyniosły 43 203,46 zł. W 2011 roku zrealizowano dochody na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 3 304,37 zł na planowane 3 304,37 zł. Wydatki w 2011 roku poniesione na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska wyniosły 3 153,96 zł. Plan wydatków na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska wynosił 4 268,01 zł, w tym kwota 963,64 zł pochodziła ze zwiększenia planu z tytułu niezrealizowanych wydatków z 2010 roku. W 2011 roku Gmina nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji.

WYDATKI Wydatki w 2011 roku osiągnęły kwotę 16 582 464,70 zł na plan 18 884 161,66 zł, co stanowi 87,81 % planu. Kwota w/w odzwierciedla realizację zadań bieżących oraz majątkowych gminy w 2011 roku. Z analizy zawartej w Załączniku Nr 2 wykonania wydatków wynika, że: ? wydatki bieżące wykonano na kwotę ? wydatki majątkowe wykonano na kwotę 14 109 240,11 zł 2 473 224,59 zł

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 14 109 240,11 zł na plan 15 259 178,66 zł tj. 92,46 % planu. W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 2 473 224,59 zł na plan 3 624 983,00 zł tj. 68,23 % planu. Poniżej szczegółowa analiza wykonania wydatków. DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Na plan 271 948,00 zł wykonano 69 312,48 zł tj. 25,49 % planu. Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Na plan 245 000,00 zł wykonanie 50 306,29 zł tj. 20,53 % planu. - wydatki inwestycyjne na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości wraz z przepompowniami ścieków i zasilaniem elektrycznym przepompowni w miejscowościach Michałów w kwocie 16 481,29 zł, projekt w miejscowości Grzybowa Góra w kwocie 33 825 zł, realizacja części projektów nastąpi w 2012 r. Rozdział 01018 Rolnictwo ekologiczne Na plan 2 743,93 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 % planu. Rozdział 01030 Izby rolnicze Na plan 1 788,07 zł wykonanie 1 661,68 zł tj. 92,93 % planu. - wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej w Kielcach w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego, przekazana kwota wyniosła 1 655,61 zł (łącznie ze zobowiązaniem za 2010 rok w kwocie 16,48 zł). Kwota 17,82 zł , jako należna za 2011 rok od wpływów z podatku rolnego wraz z odsetkami w ostatnich dniach grudnia wykazana została jako zobowiązanie i została przekazana w styczniu 2012 roku. - pozostałe odsetki 6,07 zł Rozdział 01095 Pozostała działalność

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

? 12 ?

Poz. 2423

Na plan 22 416,00 zł , wykonanie 17 344,51 zł tj. 77,38 % planu. - zakup materiałów i wyposażenia (w tym prenumerata Aktualności Rolnicze, zakup papieru i tonera) 368,33 zł - zakup usług pozostałych 1 863,00 zł, wyjazd do Modliszewic - różne opłaty i składki (zwrot części podatku akcyzowego dla rolników, finansowane w całości z dotacji) 15 113,18 zł. DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ Na plan 1 650,00 zł wykonano 0,00 zł tj. 0,00 % planu. Rozdział 40095 Pozostała działalność Na plan 1 650,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 % planu. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Na plan 1 635 475,00 zł wykonano 1 121 715,04 zł tj. 68,59 % planu. Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy Na plan 20 000,00 zł ? wykonanie 20 000,00 zł tj. 100,00 % planu. - zakup usług pozostałych (dopłata do kosztów transportu lokalnego do MPK) w kwocie 20 000,00 zł. Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe Na plan 430 297,60 zł ? wykonanie 430 297,60 zł tj. 100,00 % planu. W rozdziale tym poniesiono wydatki na opłatę za zajęcie 297,60 zł oraz na pomoc finansową dla powiatu skarżyskiego na zadania ? Przebudowa drogi powiatowej SkarżyskoKamienna ? Parszów w miejscowości Majków. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne Na plan 1 117 122,40 zł ? wykonanie 617 665,26 zł tj. 55,29 % planu. W wykonanej kwocie 617 665,26 zł mieszczą się następujące wydatki: - wynagrodzenia bezosobowe (umowa ? inwentaryzacja dróg gminnych) 2 000,00 zł, - zakup materiałów i wyposażenia ( w tym: rury betonowe dla potrzeb odwodnienia ul. Dworskiej, uszczelka, olej napędowy i inne) 8 426,07 zł - zakup usług pozostałych (odśnieżanie dróg gminnych, usługi koparko-spycharką wykonywane przy drogach i usługi transportowe), w kwocie 23 486,28 zł - różne opłaty i składki ( ubezpieczenie dróg gminnych) w kwocie 3 200,00 zł, - wydatki inwestycyjne - wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Polnej i ul. Olszynki w kwocie 22 010,38 zł, przebudowa drogi gminnej - ulicy Dębowej w Majkowie łącznie wydatki na kwotę 558 542,53 zł, realizacja inwestycji ul. Polnej przeniesiona na 2012 rok. Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne Na plan 55 000,00 zł wykonanie 41 990,60 zł tj. 76,35 % planu. W rozdziale tym poniesiono wydatki na remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Grzybowa Góra. Rozdział 60095 Pozostała działalność Na plan 13 055,00 zł wykonanie 11 761,58 zł tj. 90,09 % planu. - zakup materiałów i wyposażenia (słupy ogłoszeniowe, kostka, obrzeża do remontu chodników na terenie gminy, piła łańcuchowa, cement i inne) 5 888,28 zł - zakup usług pozostałych (montaż uchwytów do flag, transport słupów ogłoszeniowych) 5 873,30 zł W rozdziale tym kwota 6 602,04 zł stanowi wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego, którego realizację przedstawia załącznik Nr 11. DZIAŁ 700

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

? 13 ?

Poz. 2423

GOSPODARKA MIESZKANIOWA Na plan 32 000,00 zł wykonanie 20 644,79 zł tj. 64,51 % planu. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Na plan 14 308,00 zł wykonanie 5 630,56 zł tj. 39,35 % planu. W dziale tym poniesiono wydatki związane z: ogłoszeniami o dzierżawie gruntów, operat szacunkowy wyceny nieruchomości, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (koszty egzekucji). Rozdział 70095 Pozostała działalność Na plan 17 692,00 zł wykonanie 15 014,23 zł tj. 84,86 % planu. - opłaty czynszowe (wynajem lokalu mieszkalnego) w kwocie 3 906,00 zł - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (odszkodowanie z tytułu roszczenia za brak lokalu socjalnego) w kwocie 10 094,36 zł - koszty postępowania sądowego 787,00 zł - wypłacone odsetki 226,87 zł

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Na plan 128 000,00 zł wykonanie 13 419,50 zł tj. 10,48 % planu. Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego Na plan 110 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 % planu. Środki na zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz prace komisji urbanistycznej, wykonanie zadania przeniesiono na 2012 rok. Rozdział 71095 Pozostała działalność Na plan 18 000,00 zł wykonanie 13 419,50 zł tj.74,55 % planu. - wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w kwocie 13 419,50 zł. DZIAŁ 720 INFORMATYKA Na plan 39 455,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 % planu. Rozdział 72095 Pozostała działalność Na plan 39 455,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 % planu. Zaplanowane środki własne na realizację zadań w ramach projektów RPO ? ?e-świętokrzyskie- budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego? realizacja zadania przeniesiona na 2012 rok. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Na plan 2 490 800,00 zł wykonanie 2 303 613,86 zł tj. 92,48 % planu. Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie Na plan 104 490,00 zł wykonanie 103 838,53 zł tj. 99,38 % planu. - wynagrodzenia osobowe 67 023,00 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 477,00 zł - składki ZUS 11 100,00 zł - składki na FP 1 800,00 zł - wynagrodzenia bezosobowe 400,00 zł - zakup materiałów i wyposażenia (prenumerata czasopism dla USC, druki, materiały biurowe, art. spożywcze) w kwocie 4 821,60 zł - energia elektryczna 1 500,00 zł - zakup usług pozostałych 5 825,88 zł [w tym: oprawa i reperacji aktu USC, asysta techniczna, usługi transportowe] - zakup usług dostępu do sieci Internet 500,00 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

? 14 ?

Poz. 2423

- zakupu usług telekomunikacyjnych 780,00 zł - delegacje służbowe 153,40 zł - odpisy na ZFŚS 1 800,00 zł - pozostałe odsetki 7,65 zł - szkolenie pracowników 1 650,00 zł Rozdział 75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych Na plan 300,00 zł wykonanie 10,05 zł tj. 3,35 % planu. Rozdział: 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Na plan 90 000,00 zł ? wykonanie 81 031,78 zł tj. 90,04 % planu. - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla radnych) 73 367,30 zł - zakup materiałów i wyposażenia 5 475,33 zł ( w tym: artykuły spożywcze, zakup telefonu służbowego , tonery i pozostałe) - opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej 2 029,15 zł - szkolenia pracowników 160,00 zł Rozdział: 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Na plan 1 739 155,43 zł wykonanie 1 658 431,73 zł tj. 95,36 % planu. - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (częściowe pokrycie kosztów zakupu okularów) 1 991,02 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników 1 067 460,13 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne 66 710,12 zł - składka ZUS 161 805,69 zł - składka FP 22 262,84 zł - wynagrodzenia bezosobowe 11 736,00 zł - zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy, materiały biurowe, tonery, prenumeraty, publikacje, artykuły spożywcze, środki czystości) w kwocie 116 989,82 zł - zakup energii elektrycznej 32 196,86 zł - zakup usług remontowych 1 103,59 zł - zakup usług zdrowotnych 830,00 zł - zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, obsługa serwisowa ksero, monitoring, usługi pocztowe, usługi BHP, prowizje bankowe) opieka autorska, opłaty licencyjne, pieczątki, przeglądy, naprawa drukarki, usługi dostępu do LEX, przeglądy) w kwocie 77 399,12 zł - zakup usług dostępu do sieci Internet 1 197,40 zł, - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej 9 885,03 zł - podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe 15 819,05 zł - różne opłaty i składki (opłata za dozór techniczny) 2 982,95 zł - odpisy na ZFŚS 26 372,33 zł - opłaty na rzecz budżetu państwa 50,00 zł - podatek od towarów i usług (VAT) 365,79 zł - szkolenia pracowników 11 328,19 zł - wydatki inwestycyjne ? nagłośnienie sali 29 945,80 zł Rozdział 75056 Spis powszechny i inne Na plan 23 871,00 zł wykonanie 23 651,13 zł tj.

99,08 % planu . - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 530,00 zł - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 10 600,00 zł - składki ZUS 634,26 zł - składki na FP 102,91 zł - wynagrodzenia bezosobowe 4 200,38 zł - zakup materiałów i wyposażenia 500,00 zł - podróże służbowe krajowe 83,58 zł Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

? 15 ?

Poz. 2423

Na plan 90 000,00 zł wykonanie 66 228,36 zł tj. 73,59 % planu. - wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło: obsługa muzyczna imprezy sylwestrowej, przygotowanie rekonstrukcji osady oraz konferansjerka podczas pikniku Praosada Rydno) 3 350,00 zł - zakup materiałów i wyposażenia 7 629,88 zł (zestaw pirotechniczny, leksykon muzyczny kielecczyzny, zakup paliwa na dojazd do Tokarni na konkurs ?Nasze kulinarne dziedzictwo ? smaki regionów 2011r., nagrody wójta dla uczestników Gminnej Ligi Piłki Nożnej i inne) - zakup usług pozostałych 55 248,48 zł - koszty redakcji i wydawnictwa gazety ?Nasza Gmina?, ochrona osobowa ? Sylwester, wydanie książkowe ? ?Encyklopedia wójtów, burmistrzów??, obsługa techniczna imprezy rekreacyjno- sportowej i koncertu charytatywnego, przewóz osób. Rozdział: 75095 Pozostała działalność Na plan 442 983,57 zł wykonanie 370 422,28 zł tj. 83,62 % planu. - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 183,04 zł - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (udział przewodniczących Rad Sołeckich i sołtysów na sesji) 6 173,55 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników robót publicznych i interwencyjnych 143 577,36 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników interwencyjnych 13 004,39 zł - składka ZUS 25 580,66 zł - składki na FP 3 460,05 zł - wynagrodzenia bezosobowe 23 058,00 zł - zakup materiałów i wyposażenia 24 394,78 zł (artykuły spożywcze, woda źródlana, paliwo, sprzęt do prac dla bezrobotnych, wiązanki okolicznościowe, zakupy pozostałe) - zakup usług zdrowotnych 1 295,00 zł - zakup usług pozostałych (ogłoszenia w prasie, abonament BIP, monitoring, wykonanie tablic informacyjnych, konserwacja systemu alarmowego, montaż oświetlenia ozdobnego) w kwocie 20 487,21 zł, - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 35,67 zł - różne opłaty i składki (składka członkowska ? Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania, składka członkowska Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego, ubezpieczenie imprezy rekreacyjno - sportowej) 11 231,00 zł. - odpisy na ZFŚS 11 070,57 zł - podatek od nieruchomości gminnych 85 841,00 zł - koszty postępowania sądowego 30,00 zł W rozdziale tym kwota 1 132,00 zł stanowią wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego, którego realizację przedstawia załącznik Nr 11. DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Na plan 24 819,00 zł wykonanie 22 016,15 zł tj. 88,71 % planu. Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Na plan 1 074,00 zł wykonanie 1 074,00 zł tj. 100,00 % planu. - zakup usług pozostałych - usługi pocztowe 800,00 zł - opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych 274,00 zł Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu Na plan 13 969,00 zł wykonanie 13 505,43 zł tj.96,68 % planu. - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety członków komisji wyborczej) w kwocie 7 340,00 zł - składka ZUS 428,58 zł - składka na FP 64,32 zł - wynagrodzenia bezosobowe (sporządzanie spisu list wyborców i obsługa informatyczna komisji) 2 838,00 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

? 16 ?

Poz. 2423

- zakup materiałów i wyposażenia ( materiały papiernicze i kancelaryjne na wybory) w kwocie 2 374,05 zł - zakup energii 100,00 zł - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 200,00 zł - podróże służbowe krajowe 160,48 zł Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Na plan 9 776,00 zł wykonanie 7 436,72 zł tj. 76,07 % planu. - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety członków komisji wyborczej) 4 380,00 zł - składka ZUS 159,84 zł - składki na FP 25,94 zł - wynagrodzenia bezosobowe (sporządzanie spisu list wyborców i obsługa informatyczna komisji) 1 058,50 zł - zakup materiałów i wyposażenia - wykonanie kart do głosowania, materiały biurowe 1 186,13 zł - zakup energii 135,00 zł - zakup usług pozostałych 197,51 zł - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 135,00 zł - podróże służbowe krajowe 158,80 zł DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Na plan 231 400,00 zł wykonanie 181 320,67 zł tj. 78,36 % planu. Rozdział: 75404 Komendy wojewódzkie policji Na plan 8 200,00 zł wykonanie 8 200,00 zł tj. 100,00 % planu. Realizacja wydatków z umów na: - dofinansowanie zakupu psa służbowego oraz służb ponadnormatywnych policji.

Rozdział: 75412 Ochotnicze straże pożarne Na plan 173 500,00 zł wykonanie 168 563,00 zł tj. 97,15 % planu. - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek OSP w tym na utrzymanie gotowości bojowej 134 500,00 zł - wypłaty za ekwiwalenty i akcje strażakom 32 863,00 zł - zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne) 1 200,00 zł Rozdział 75414 Obrona cywilna Na plan 3 000,00 zł wykonanie 1 436,24 zł tj. 47,87 % planu. - zakup materiałów i wyposażenia (wykonanie teczek z uchwytem dla planu operacyjnego) 1 436,24 zł Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe Na plan 46 700,00 zł wykonanie 3 121,43 zł tj. 6,68 % planu. - zakup materiałów i wyposażenia (aktualizacja - ?Skuteczne ratownictwo?, wyposażenie stanowiska kierowania wójta, podróże służbowe) 3 121,43 zł

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Na plan 38 000,00 zł ? wykonanie 33 946,00 zł tj. 89,33 % planu. Rozdział: 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych Na plan 38 000,00 zł ? wykonanie 33 946,00 zł tj. 89,33 % planu. -wynagrodzenia agencyjno prowizyjne (prowizja sołtysów (inkasentów)w kwocie 27 847,00 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

? 17 ?

Poz. 2423

- zakup materiałów i wyposażenia oraz usługi pocztowe ? wysyłka decyzji podatkowych) w kwocie 6 099,00 zł DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Na plan 400 000,00 zł wykonanie wynosi 313 726,17 zł tj. 78,43 % planu. Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Na plan 400 000,00 zł wykonanie wynosi 313 726,17 zł tj. 78,43 % planu. - odsetki od kredytów 313 726,17 zł DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe Pozostało 4 172,00 zł planu niewykorzystanej rezerwy. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Na plan 6 712 767,00 zł wykonanie 6 487 875,04 zł tj. 96,65 % planu. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe Na plan 4 032 550,36 zł wykonanie wynosi 3 825 656,46 zł tj. 94,87 % planu. - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - w tym dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 131 379,34 zł - wynagrodzenia osobowe 2 141 816,26 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne 166 047,98 zł - składki ZUS 361 570,93 zł - składki na FP 51 149,60 zł - wynagrodzenia bezosobowe 8 865,00 zł - zakup materiałów i wyposażenia (w tym opał olej opałowy i węgiel) 195 520,10 zł - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek 4 962,40 zł - zakup energii ( zakup gazu) 52 658,64 zł - zakup usług remontowych 219 517,68 zł - zakup usług zdrowotnych 705,00 zł - zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, prowizje bankowe, wywóz nieczystości i inne) w kwocie 41 579,16 zł - zakup usług dostępu do sieci Internet 2 897,64 zł - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 917,43 zł - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 340,70 zł - podróże służbowe krajowe 248,30 zł - różne opłaty i składki 2 856,00 zł - odpis na ZFŚS 134 889,00 zł - szkolenia pracowników 720,00 zł - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 300 015,30 zł, realizacja zadania ?Nad Żarnówką, adaptacja na potrzeby bazy noclegowej szkoły podstawowej w Majkowie? W rozdziale tym kwota 25 904,82 zł stanowią wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego, którego realizację przedstawia załącznik Nr 11. Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Na plan 130 703,00 zł wykonanie 127 574,38 zł tj. 97,61 % planu - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ( w tym dodatki mieszkaniowe i wiejskie) w kwocie 2 126,48 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników 70 300,80 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 704,37 zł - składki ZUS 11 973,13 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

? 18 ?

Poz. 2423

- składki na FP 1 873,63 zł - zakup materiałów i wyposażenia 15 044,66 zł - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 569,00 zł - zakup energii 9 482,77 zł - zakup usług pozostałych ( usługi pocztowe, prowizje bankowe, wywóz nieczystości i inne) w kwocie 4 967,20 zł - opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych 91,84 zł - podróże służbowe krajowe 43,50 zł - odpis na ZFŚS 2 397,00 zł Rozdział 80104 Przedszkola Na plan 365 039,74 zł wykonanie wynosi 364 977,62 zł tj. 99,98 % planu. - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ( w tym dodatki mieszkaniowe i wiejskie) w kwocie 13 687,20 zł - wynagrodzenia osobowe 223 569,10 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne 18 312,59 zł - składki ZUS 38 484,58 zł - składki na FP 6 024,31 zł - wynagrodzenia bezosobowe 4 751,00 zł - zakup materiałów i wyposażenia 10 655,42 zł - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 264,47 zł - zakup energii 8 493,91 zł - zakup usług remontowych 1 539,76 zł - zakup usług zdrowotnych 135,00 zł - zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, prowizje bankowe, wywóz nieczystości i inne) w kwocie 9 259,26 zł - zakup usług dostępu do sieci Internet 527,91 zł - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 539,90 zł - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 476,00 zł - opłaty czynszowe 11 400,00 zł - podróże służbowe krajowe 140,21 zł - różne opłaty i składki 135,00 zł - odpis na ZFŚS 13 182,00 zł - szkolenia pracowników 400,00 zł Rozdział 80110 Gimnazja Na plan 1 563 615,90 zł wykonanie wynosi 1 558 661,13 zł tj.

99,68 % planu. - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ( w tym dodatki mieszkaniowe i wiejskie) w kwocie 64 800,91 zł - wynagrodzenia osobowe 1 010 116,58 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne 76 234,90 zł - składki ZUS 171 496,15 zł - składki na FP 26 314,41 zł - zakup materiałów i wyposażenia 111 657,40 zł - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 791,60 zł - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 994,83 zł - zakup energii 6 346,00 zł - zakup usług remontowych 5 000,00 zł - zakup usług zdrowotnych 225,00 zł - zakup usług pozostałych 12 262,00 zł - zakup usług dostępu do sieci Internet 350,88 zł - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej 1 909,04 zł - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 602,70 zł - podróże służbowe krajowe 445,73 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

? 19 ?

Poz. 2423

- różne opłaty i składki 1 911,00 zł - odpis na ZFŚS 61 972,00 zł - szkolenia pracowników 230,00 zł Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół Na plan 104 834,00 zł wykonanie wynosi 103 861,86 zł tj. 99,07 % planu. - dowóz dzieci do gimnazjum 76 467,86 zł - dotacja dla powiatu w kwocie 19 234,00 zł - dowóz dzieci niepełnosprawnych - wynagrodzenia bezosobowe ? obsługa dowozu do gimnazjum 8 160,00 zł Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Na plan 17 924,00 zł wykonanie wynosi 16 375,20 zł tj. 91,36 % planu. - zakup materiałów i wyposażenia 4 549,50 zł - szkolenia pracowników 11 825,70 zł Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne Na plan 433 444,00 zł wykonanie wynosi 426 976,39 zł tj. 98,51% planu - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 176,01 zł - wynagrodzenia osobowe 204 500,41 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 150,39 zł - składki ZUS 32 297,89 zł - składki na FP 4 434,41 zł - zakup materiałów i wyposażenia 29 377,10 zł - zakup środków żywności 87 527,98 zł - zakup energii 35 830,23 zł - zakup usług remontowych 991,81 zł - zakup usług zdrowotnych 320,00 zł - zakup usług pozostałych 5 044,66 zł - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 307,50 zł - odpis na ZFŚS 10 018,00 zł Rozdział 80195 Pozostała działalność Na plan 64 656,00 zł wykonanie wynosi 63 792,00 zł tj. 98,66 % planu. - wynagrodzenia bezosobowe ? komisje egzaminacyjne na awans nauczycieli 800,00 zł - odpisy na ZFŚS emerytów nauczycieli w kwocie 62 992,00 zł. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA Na plan 70 296,44 zł wykonanie wynosi 58 510,96 zł tj. 83,23 % planu. Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne Na plan 18 000,00 zł wykonanie 15 307,50 zł tj. 85,04 % planu. W dziale tym środki wydatkowano na: - dotacja podmiotowa z budżetu dla SPZOZ na realizację programu ?zapobieganie chorobom zakaźnym- bezpłatne szczepienia ochronne przeciw grypie dla pacjentów SPZOZ po 60 roku życia oraz szczepienia grupy dzieci w wieku szkolnym przeciw meningokokom? w kwocie 15 000,00 zł - zakup usług pozostałych 307,50 zł Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii Na plan 1 500,00 zł wykonanie 1 300,00 zł tj. 86,67 % planu . - prowadzenie zajęć profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania narkomanii z rodzicami i młodzieżą. Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi Na plan 50 796,44 zł wydatkowano 41 903,46 zł tj. 82,49 % planu. - wynagrodzenia bezosobowe członków komisji za udział w posiedzeniach 3 104,00 zł - zakup materiałów i wyposażenia (art. spożywcze, nagrody dla dzieci za udział w konkursach, teczka procedur przeciwdziałania przemocy, pakiet materiałów kampanii ?Postaw na rodzinę?, wyposażenie do świetlicy oraz sprzęt sportowy do szkoły, publikacje

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

? 20 ?

Poz. 2423

szkoleniowe ) 11 741,94 zł - zakup pomocy naukowych (książki) 3 000,00 zł - zakup usług pozostałych (obóz młodzieżowy, przewóz i bilety wstępu na pływalnie, programy profilaktyczne) 18 539,32 zł - podróże służbowe krajowe 38,20 zł - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłata biegłego) 5 480,00 zł DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA Na plan 2 959 520,00 zł wykonanie 2 952 833,98 zł tj. 99,77 % planu. Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej Na plan 94 684,00 zł wykonanie 94 683,72 zł tj. 100,00 % planu. - zakup usług przez jst od innych jst w kwocie 94 683,72 zł - za umieszczenie osób w domach pomocy społecznej Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Na plan 2 061 799,00 zł wykonano 2 057 268,68 zł tj. 99,78 % planu. - zwrot dotacji do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 5 417,65 zł - świadczenia społeczne 1 992 111,33 zł - wynagrodzenia osobowe 38 313,89 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 510,00 zł - składki na ubezpieczenia społeczne 6 282,99 zł - składki na Fundusz Pracy 1 041,41 zł - wynagrodzenia bezosobowe 3 600,00 zł - zakup materiałów i wyposażenia 1 214,89 zł - zakup usług zdrowotnych 95,00 zł - zakup usług pozostałych 2 999,55 zł - zakup usług dostępu do sieci Internet 133,82 zł - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 307,92 zł - odpis na ZFŚS 3 008,00 zł - zwrot odsetek do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie ? 232,23 zł Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Na plan 16 103,00 zł wykonano 15 539,05 zł tj.

96,50 % planu. - składki na ubezpieczenia zdrowotne 15 539,05 zł. Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Na plan 194 776,00 zł wykonanie 194 776,00 zł tj. 100,00 % planu - świadczenia społeczne 194 776,00 zł. Rozdział 85216 Zasiłki stałe Na plan 93 060,00 zł wykonanie 91 629,22 zł tj. 98,46 % planu. - świadczenia społeczne 91 629,22 zł. Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej Na plan 204 328,00 zł wykonanie 204 300,12 zł tj. 99,99 % planu w tym: - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 549,94 zł - wynagrodzenia osobowe 149 838,56 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 229,00 zł - składki ZUS 22 121,90 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

? 21 ?

Poz. 2423

- składki FP 1 851,80 zł - zakup materiałów i wyposażenia 2 700,00 zł - zakup usług pozostałych 6 875,22 zł - zakup usług dostępu do sieci Internet 570,00 zł - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 230,00 zł - podróże służbowe krajowe 956,00 zł - odpis na ZFŚS 3 829,00 zł - podatek od nieruchomości 217,00 zł - szkolenia pracowników 1 331,70 zł Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Na plan 122 770,00 zł wykonanie 122 637,19 zł tj. 99,89 % planu. - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 550,00 zł - wynagrodzenia osobowe 61 714,84 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 520,00 zł - składki ZUS 15 437,99 zł - składki FP 2 278,23 zł - wynagrodzenia bezosobowe 28 376,00 zł - zakup materiałów i wyposażenia 926,26 zł - zakup usług zdrowotnych 232,00 zł - zakup usług pozostałych 1 704,35 zł - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 650,00 zł - podróże służbowe krajowe 2 965,52 zł - odpis na ZFŚS 3 282,00 zł Rozdział 85295 Pozostała działalność Na plan 172 000,00 zł - wykonanie 172 000,00 zł tj. 100,00 % planu. - świadczenia społeczne 155 630,00 zł - zakup usług pozostałych- dowóz posiłków 16 370,00 zł Środki wykorzystane są na dożywianie uczniów w szkołach i realizację programu ?Posiłek dla potrzebujących?. Szczegółową realizację wydatków działu 852 Pomoc społeczna, realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, przedstawia Załącznik Nr 13 do sprawozdania. DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Na plan 1 097 506,54 zł wykonano 975 448,78 zł tj. 88,88 % planu. Rozdział 85395 Pozostała działalność Na plan 1 097 506,54 zł wykonano 975 448,78 zł tj. 88,88 % planu. W rozdziale tym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowane są zadania: 1. Projekt pn. ?Od marginalizacji do aktywizacji ? eliminowanie wykluczenia społecznego w Gminie Skarżysko Kościelne? realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Na plan 166 116,00 zł wykonano 165 766,86 zł tj. 99,79 % planu. Wykonanie w rozdziałach przedstawia się następująco: - wynagrodzenia i pochodne (środki z Unii Europejskiej) 75 667,59 zł - wynagrodzenia i pochodne (środki z budżetu państwa) 4 008,14 zł - pozostałe (środki z Unii Europejskiej) 65 198,75 zł - pozostałe (środki z budżetu państwa) 3 450,18 zł - wydatki ze środków budżetu Gminy 17 442,20 zł 2. Projekt pn. ?Bądź aktywny ? możesz wygrać? realizowany przez Zespół Szkół Publicznych w Skarżysku Kościelnym. Na plan 208 269,95 zł wykonano 192 351,91 zł tj. 92,36 % planu. - wynagrodzenia i pochodne (środki z Unii Europejskiej) 113 095,78 zł - wynagrodzenia i pochodne (środki z budżetu państwa) 19 958,09 zł - pozostałe (środki z Unii Europejskiej) 50 432,14 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

? 22 ?

Poz. 2423

- pozostałe (środki z budżetu państwa) 8 865,90 zł 3. Projekt pn. ?Baśniowy świat? realizowany przez Urząd Gminy w Skarżysku Kościelnym. Na plan 723 120,59 zł wykonano 617 330,01 zł tj. 85,37 % planu. - wynagrodzenia i pochodne (środki z Unii Europejskiej) 303 217,16 zł - wynagrodzenia i pochodne (środki z budżetu państwa) 47 482,42 zł - pozostałe (środki z Unii Europejskiej) 225 901,84 zł - pozostałe (środki z budżetu państwa) 35 374,94 zł - wydatki ze środków budżetu Gminy 5 353,65 zł DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Na plan 392 866,00 zł wykonanie 351 896,64 zł tj. 89,57 % planu. Rozdział 85401 Świetlice szkolne Na plan 51 466,00 zł wykonanie 50 852,52 zł tj. 98,81 % planu. - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 817,60 zł - wynagrodzenia osobowe 27 377,86 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 402,74 zł - składki ZUS 4 566,76 zł - składki FP 695,84 zł - zakup materiałów i wyposażenia 7 118,00 zł - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 981,72 zł - zakup energii 1 200,00 zł - zakup usług pozostałych 1 000,00 zł - odpis na ZFŚS 2 692,00 zł Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży Na plan 25 000,00 zł wykonano 24 962,47 zł tj.

99,85 % planu. - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 24 962,47 zł Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów Na plan 316 098,00 zł wykonano 276 081,65 zł tj. 87,34 % planu. - stypendia dla uczniów 255 689,00 zł - inne formy pomocy dla uczniów - zasiłki szkolne w kwocie 13 350 oraz wyprawka szkolna w kwocie 7 042,65 zł Rozdział 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Na plan 302,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 % planu DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Na plan 1 446 230,68 zł wykonano 1 345 853,76 zł tj. 93,06 % planu. Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód Na plan 965 000,00 zł wykonanie wynosi 965 000,00 zł tj. 100,00 % planu. W rozdziale tym poniesiono wydatki na wniesienie wkładów do MPWiK ? 965 000,00 zł. Rozdział 90002 Gospodarka odpadami Na plan 19 215,00 zł wykonanie 7 377,50 zł tj. 38,39 % planu. - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst (składka na Związek Międzygminny UTYLIZATOR) 4 596,00 zł - zakup usług pozostałych 2 781,50 zł Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi Na plan 19 000,00 zł wykonanie 14 201,02 zł tj. 74,74 % planu. - zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości stałych) 14 201,02 zł Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg Na plan 286 785,00 zł wykonanie 271 900,09 zł tj. 94,81 % planu.

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

? 23 ?

Poz. 2423

- zakup energii 156 197,46 zł - zakup usług pozostałych (konserwacja oświetlenia ulicznego) ? 21 111,84 zł - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- przebudowa oświetlenia ulicznego w kwocie 94 590,79 zł Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Na plan 4 268,01 zł wykonanie 3 153,96 zł tj. 73,90 % planu. - zakup materiałów i wyposażenia (worki, nagrody na konkurs międzyszkolny Eko Olimpiada) 638,96 zł - zakup usług pozostałych (opracowanie aktualizacji ?Programu usuwania wyrobów zawierających azbest?) 2 515,00 zł Rozdział 90095 Pozostała działalność Na plan 151 962,67 zł wykonanie 84 221,19 zł tj. 55,42 % planu. Wykonanie w tym rozdziale przedstawia się następująco: - zakup materiałów i usług ( paliwo do wykaszania traw przy drogach gminnych, zakup wykaszarki i inne) 24 730,52 zł - zakup usług pozostałych (wyłapywanie bezdomnych psów, usługi weterynaryjne) 48 236,17 zł - wydatki inwestycyjne- wiaty przystankowe 11 254,50 zł W rozdziale tym kwota 22 443,46 zł stanowią wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego, którego realizację przedstawia załącznik Nr 11. DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Na plan 316 900,00 zł wykonanie 229 010,28 zł tj. 72,27 % planu. Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury Na plan 137 900,00 zł wykonanie 91 300,45 zł tj. 66,21 % planu. - dotacja celowa z budżetu dla stowarzyszeń wyłonionych w ramach konkursu na realizację zadań -zgodnie z Załącznikiem Nr 10 ? 19 997,36 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 23 197,92 zł - składki ZUS 3 329,52 zł - składki na FP 540,22 zł - zakup materiałów i wyposażenia (art. spożywcze, wiązanki okolicznościowe, wyposażenie Domu Spotkań Wiejskich Świerczek, konsola, materiały do budowy zadaszenia grilla w Lipowym Polu Plebańskim i inne) 33 483,34 zł, - zakup energii 83,39 zł - zakup usług pozostałych ( monitoring obiektu ? scena koncertowa, usługi RTV Domu Spotkań Wiejskich Świerczek i Świetlicy Środowiskowej w Skarżysku Kościelnym, usługa transportowa i inne) 4 668,70 zł - wydatki na zakupy inwestycyjne- zakup patelni elektrycznej do kuchni przy Centrum w Kierzu Niedźwiedzim w kwocie 6 000,00 zł W rozdziale tym kwota 36 462,00 zł stanowi wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego, którego realizację przedstawia załącznik Nr 11. Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Na plan 57 500,00 zł wykonanie 25 489,42 zł tj. 44,33 % planu. W rozdziale tym ponoszone są wydatki na świetlicę wiejską w Skarżysku Kościelnym i Domu Spotkań Wiejskich w miejscowości Świerczek: - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: (zakup środków czystości, zakup opału, tonery, chłodziarko ? zamrażarka ? na świetlicę wiejską w Skarżysku Kościelnym i inne) w kwocie 6 373,01 zł - energia elektryczna 10 968,80 zł -zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości stałych, monitoring, konserwacja systemu

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

? 24 ?

Poz. 2423

alarmowego, usługi RTV) 2 282,60 zł - zakup usług dostępu do sieci Internet 756,82 zł - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych sieci stacjonarnej 908,19 zł - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale ? czynsz za dom spotkań wiejskich w Świerczku 4 200,00 zł Rozdział 92116 Biblioteki Na plan 80 000,00 zł wykonanie 77 300,00 zł tj.

96,63 % planu. - dotacja podmiotowa z budżetu dla Samorządowej Instytucji Kultury- Gminnej Biblioteki Publicznej 65 000,00 zł. - zakup usług pozostałych- opracowanie koncepcji budowy biblioteki gminnej 12 300,00 zł Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Na plan 30 000,00 zł wykonanie 30 000,00 zł tj. 100,00 % planu. - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla Parafii Rzymsko Katolickiej w Skarżysku Kościelnym na prace konserwatorskie w kwocie 30 000,00 zł Rozdział 92195 Pozostała działalność Na plan 11 500,00 zł wykonanie 4 920,41 zł tj. 42,79 % planu. - zakup materiałów i wyposażenia (nagrody na konkurs ?Kolorowy zawrót głowy?, wiązanki okolicznościowa na obchody rocznicowe) 1 069,46 zł - zakup usług pozostałych- projekt remontu pomnika pomordowanych w Skarżysku Kościelnym i renowacja figurki w Michałowie 3 850,95 zł W rozdziale tym kwota 2 497,95 zł stanowi wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego, którego realizację przedstawia załącznik Nr 11. DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Na plan 590 356,00 zł wykonanie 101 320,60 zł tj. 17,16 % planu. Rozdział 92601 Obiekty sportowe Na plan 543 356,00 zł wykonanie 66 817,78 zł tj. 12,30 % planu. W rozdziale tym zaplanowano wydatki na trwałość projektu ORLIK w Skarżysku Kościelnym i budowę boiska w Grzybowej Górze. - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 628,00 zł - składki ZUS 1 678,43 zł - składki na FP 197,26 zł -wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia dla zatrudnionych animatorów na Boisku ?ORLIK?) 21 150,00 zł - zakup materiałów i wyposażenia 15 184,33 zł - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 000,00 zł - zakup energii 10 912,31 zł - zakup usług pozostałych 9 823,45 zł - różne opłaty i składki 685,00 zł - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 559,00 zł ? wykonanie prac geologicznych na boisku w Grzybowej Górze . Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Na plan 47 000,00 zł wykonanie 34 502,82 zł tj. 73,41 % planu. - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych w drodze konkursu do realizacji stowarzyszeniom, zgodnie z Załącznikiem Nr 10 ? kwota 20 000,00 zł - różne wydatki na rzecz osób fizycznych 500,00 zł - zakup materiałów i wyposażenia (nagrody za wysokie wyniki w współzawodnictwie sportowym, zegar szachowy i figury szachowe do Świetlicy w Lipowym Polu Skarbowym i inne) 6 854,23 zł - zakup usług pozostałych (usługi transportowe, wywóz nieczystości płynnych, opłata za dzierżawę nieruchomości - dzierżawa terenów od nadleśnictwa na boisko sportowe)

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

? 25 ?

Poz. 2423

4 698,59 zł - różne opłaty i składki (ubezpieczenie sportowców ? Świętokrzyskie Zrzeszenie LZS, opłata rejestracyjna klubu i inne) 2 450,00 zł W rozdziale tym kwota 3 716,31 zł stanowi wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego, którego realizację przedstawia załącznik Nr 11. Na dzień 31.12.2011 roku pozostały zobowiązania niewymagalne w kwocie 761 144,65 zł w następujących pozycjach : 1. Dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne, które są kosztem i zobowiązaniem 2011 roku, natomiast wypłata nastąpiła w 2012 roku oraz jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli wraz z pochodnymi w łącznej kwocie 729 672,08 zł. 2. Pozostałe zobowiązania: wpłata na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego z miesiąca grudnia, usługi pocztowe, obsługa serwisowa ksero, usługi telekomunikacyjne, energia elektryczna i konserwacja oświetlenia ulicznego, usługi weterynaryjne, wywóz nieczystości, monitoring i inne w kwocie ogółem 31 472,57 zł I. REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCJI ROCZNYCH I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI , ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ORAZ DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH Wykonane w 2011 roku wydatki i zakupy inwestycyjne to: 1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości wraz z przepompowniami ścieków i zasilaniem elektrycznym przepompowni w miejscowości Michałów i w Grzybowej Górze 50 306,29 zł 2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Majków ul. Dębowa Nr 379010T, na długości 636,55mb 558 542,53 zł 3. Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Skarżysko Kościelne - ul. Olszynki, ul. Polna 22 010,38 zł 4. "Nad Żarnówką" adaptacja Szkoły Podstawowej w Majkowie na potrzeby bazy noclegowej, Majków, gm. Skarżysko Kościelne, pow. skarżyski - Wzrost liczby turystów odwiedzających Majków 300 015,30 zł 5. Wniesienie wkładów do MPWiK Sp. z o.o. w Skarżysku - Kamiennej 965 000,00 zł 6. Budowa kompleksu boisk sportowych wraz z zapleczem sanitarno - szatniowym w miejscowości Grzybowa Góra w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" 5 559,00 zł 7. Nagłośnienie Sali konferencyjnej 29 945,80 zł 8. Zakup patelni do kuchni w Centrum Kulturalno - Oświatowym i Sportowym w Kierzu Niedźwiedzim 6 000,00 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

? 26 ?

Poz. 2423

9. Budowa oświetlenia ulicznego 94 590,79 zł 10. Zakup i budowa wiat przystankowych 11 254,50 zł 11. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielona powiatowi skarżyskiemu na ? ?Przebudowę drogi powiatowej nr 0576T ? Skarżysko - Kamienna ? Parszów w miejscowości Majków ul. Żeromskiego?? 430 000,00 zł Wydatki i zakupy inwestycyjne 2 473 224,59 zł Realizację wydatków inwestycyjnych przedstawiają Załączniki Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5 i Nr 10. II. WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH , NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI Realizację programów i projektów ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej prowadził Urząd Gminy, GOPS i Zespół Szkół Publicznych. Wykaz realizowanych programów przedstawiono poniżej: 1. Programy i projekty realizowane w 2011 roku: -"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości wraz z przepompowniami ścieków i zasilaniem elektrycznym przepompowni w miejscowości Michałów" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 ? 2013 ? projekt realizowany, płatność II etapu 2012 rok. -"Od marginalizacji do aktywizacji - eliminowanie wykluczenia społecznego w Gminie Skarżysko Kościelne" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet VII: Promocja integracji społecznej, działanie 7.1.- Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji , poddziałanie 7.1.1. ? Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. - "Bądź aktywny - możesz wygrać" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.1.- Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałanie 9.1.1. ? Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grupy o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic. - "Baśniowy Świat" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.1.- Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałanie 9.1.2. ? Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej. - ?Nad Żarnówką adaptacja Szkoły Podstawowej w Majkowie na potrzeby bazy noclegowej, Majków, Gm. Skarżysko Kościelne, pow. Skarżyski w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, oś 4 ?Leader?. ? Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. 2. Programy i projekty ? realizacja przeniesiona na 2012 rok: - ?E- świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST? działanie 2.2:"Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego". - ?E- świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego? działanie 2.2: "Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego". Wydatki na realizację projektów przedstawiono w Załączniku Nr 5.

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

? 27 ?

Poz. 2423

III. WYDATKI NA WNIESIENIE WKŁADU DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO Zaplanowana kwotę 965 000,00 zł na wniesienie wkładów do MPWiK Sp. z o.o. w Skarżysku ? Kamiennej na realizację zadania ?Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w Skarżysku ? Kamiennej i Skarżysku Kościelnym? wykonano w wysokości 965 000,00 zł. Finansowanie i realizację wydatku zawarto w Załącznik Nr 2 i 3. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU Przychody w 2011 roku planowane z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 3 424 230,00 zł, zaś z tytułu wolnych środków 1 132 057,16 zł. Wykonanie przychodów z tytułu pożyczek i kredytów wyniosło 2 500 000,00 zł. Wykonanie przychodów wolne środki w kwocie 1 364 960,56 zł. Rozchody zaplanowane na kwotę 1 057 711,00 zł na spłatę kredytu, zaś z tytułu spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE zaplanowano na kwotę 778 309,00 zł Wykonanie rozchodów na spłatę kredytu wyniosło 1 057 711,00 zł, zaś z tytułu spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE wyniosło 778 308,47 zł Realizację przychodów i rozchodów za 2011 rok przedstawia Załącznik Nr 6. IV. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.262.2982

  sprawozdanie Wójta Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 21 czerwca 2011r. roczne z wykonania budżetu Gminy Skarżysko Kościelne za 2010 rok

 • DZ. URZ. 2009.69.915

  zestawienie Wójta Gminy Skarżysko Kościelne danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 rok, położonych na obszarze Skarżysko-Kościelne we wsiach: Lipowe Pole i Kierz Niedźwiedzi.

 • DZ. URZ. 2009.198.1660

  uchwała nr XXIX/151/09 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 2 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2009 rok

 • DZ. URZ. 2009.198.1658

  uchwała nr XXIX/149/09 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 2 marca 2009r. w sprawie zmian do uchwały Rady Gminy Skarżysko Kościelne Nr XXV/128/08 z dnia 18 grudnia 2008r w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za wywóz i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz wywóz nieczystości ciekłych

 • DZ. URZ. 2009.198.1659

  uchwała nr XXIX/150/09 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 2 marca 2009r. w sprawie ustalenia odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.2422

  uchwała nr XIX/97/2012 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.2421

  uchwała nr XXII/140/2012 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.2420

  uchwała nr XXIII/217/2012 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 21 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.2419

  uchwała nr XVIII/105/2012 Rady Gminy Raków z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2012r.

 • DZ. URZ. 2012.2418

  uchwała nr XVI/105/2012 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 29 marca 2012r. w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.