Logowanie

DZ. URZ. 2012.2424

Tytuł:

uchwała nr XXVI/160/12 Rady Gminy Pacanów z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2012 rok.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2012-09-03
Organ wydający:Rada Gminy Pacanów
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2424
Hasła:finanse publiczne

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 3 września 2012 r. Poz. 2424

UCHWAŁA NR XXVI/160/12 RADY GMINY PACANÓW z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2012 rok. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. w Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z póz. zm.), art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ( Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z póz. zm.) Rada Gminy Pacanówuchwala co następuje: § 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2012 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1. § 2. Załącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy Pacanów Nr XXV/151/12 z dnia 22 czerwca 2012 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały zawierający wszystkie dotychczasowe zmiany w zakresie limitów wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku. § 3. Skreśla się dotychczasowe brzmienie § 3 uchwały Rady Gminy Pacanów Nr XX/118/11 z dnia 29 grudnia 2011 i ustala się § 3 w następującym brzmieniu: ?1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.532.855,99 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1)kredytów w kwocie -1.925.827,00 zł, 2)wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 607028,99 zł, 2.Przychody budżetu w wysokości 3.722.855,99 zł, rozchody w wysokości 1.190.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.?. § 4. Skreśla się dotychczasowe brzmienie § 10 uchwały Rady Gminy Pacanów Nr XX/118/11zdnia 29 grudnia 2011 i ustala się § 10 w następującym brzmieniu: ?Ustala się limity zobowiązań zaciąganych w celu: 1) sfinansowania przejściowego deficytu budżetu w łącznej kwocie 1.000.000,00 zł, w tym: 1.a) kredyty - w kwocie 1.000.000,00 zł, 2) sfinansowania planowanego deficytu budżetu w łącznej kwocie 1.925.827,00 zł, w tym: 2.a) kredyty - w kwocie 1.925.827,00 zł, 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.190.000,00 zł, w tym: 3.a) kredyty - w kwocie 1.190.000,00 zł,?. § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pacanów.


14:09:03

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?2?

Poz. 2424

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Nowicki
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2009.139.1314

  uchwała nr XL/179/09 Rady Gminy Pacanów z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2009 rok

 • DZ. URZ. 2010.191.1787

  uchwała nr LX/280/10 Rady Gminy Pacanów z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2010 rok.

 • DZ. URZ. 2009.390.2850

  uchwała nr XLV/210/09 Rady Gminy w Pacanów z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2009 rok

 • DZ. URZ. 2009.335.2495

  uchwała nr XLIV/207/09 Rady Gminy Pacanów z dnia 27 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2009 rok

 • DZ. URZ. 2009.428.3078

  uchwała nr XLIX/222/09 Rady Gminy Pacanów z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2009 rok

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.2423

  sprawozdanie Wójta Gminy Skarżysko-Kościelne z dnia 28 czerwca 2012r. SPRAWOZDANIE ROCZNE z wykonania budżetu Gminy Skarżysko Kościelne za 2011 rok.

 • DZ. URZ. 2012.2422

  uchwała nr XIX/97/2012 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.2421

  uchwała nr XXII/140/2012 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.2420

  uchwała nr XXIII/217/2012 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 21 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.2419

  uchwała nr XVIII/105/2012 Rady Gminy Raków z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2012r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.