Logowanie

DZ. URZ. 2012.2425

Tytuł:

uchwała nr XX/354/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2012 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2012-09-03
Organ wydający:Sejmik Województwa Świętokrzyskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2425
Hasła:finanse publiczne

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 3 września 2012 r. Poz. 2425

UCHWAŁA NR XX/354/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2012 rok Na podstawie art.18, pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1590, z późn.zm.), art.212, ust.1, pkt 2, art.214, pkt, 1, art. 231, ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn.zm.) - uchwala się, co następuje: § 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w związku z: 1) realizacją zadań bieżących i inwestycyjnych przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach 2) realizacją Działania 8.2 w ramach PO KL 2007-2013 3) realizacją wydatków na promocję województwa 4) realizacją Działania 2.2 PO KL 2007-2013 przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach 5) realizacją wydatków bieżących przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach 6) zabezpieczeniem środków Świętokrzyskiego na leasing samochodu przez Urząd Marszałkowski Województwa


14:08:17

7) realizacją przedsięwzięcia pn.: "Zapewnienie eksploatacji, bezpieczeństwa, i rozwoju Portalu "Wrota Świętokrzyskie ", serwisu e-Urząd ,eSOD oraz serwisu internetowego UMWŚ" 8) realizacją przedsięwzięcia pn.: "Świętokrzyskie na rzecz edukacji-województwa ościenne" § 2. Dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego wieloletniego z: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 776 na odcinku od granicy województwa do Buska - Zdroju wraz z przebudową mostu przez rzekę Nidę w Wiślicy" na: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 776 na odcinku od granicy województwa do Buska Zdroju wraz z remontem mostu przez rzekę Nidę w Wiślicy". § 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2. § 4. Dokonuje się zmian w planie dotacji celowych w 2012 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3. § 5. Dokonuje się zmian limitów wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w roku budżetowym 2012, zgodnie z załącznikiem Nr 4. § 6. Dokonuje się zmian zadań inwestycyjnych rocznych w 2012 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5. § 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego.

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?2?

Poz. 2425

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Sejmiku Tadeusz Kowalczyk

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?3?

Poz. 2425

WYDATKI MAJ/2012

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/354/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21.05.2012 roku

Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe

kwota w zł.

Wyszczególnienie WYDATKI BIEŻĄCE Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3

Zakup usług pozostałych (współfinansowanie programów)

§

Plan Zmniejszenie Zwiększenie 10 000,00 10 000,00

4309 3 990,00 3 990,00 6069 6209 3 990,00 3 990,00

10 000,00 3 990,00 3 990,00 1 020,00 2 970,00 13 990,00

WYDATKI MAJĄTKOWE Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie programów) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (współfinansowanie programów)

OGÓŁEM

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?4?

Poz. 2425

WYDATKI MAJ/2012

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/354/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21.05.2012 roku

Realizuje: Departament Polityki Regionalnej Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe Rozdział 15011 - Rozwój przedsiębiorczości - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie WYDATKI BIEŻĄCE Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3

Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO RPW z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 1.4) Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI (1a005)

§

Plan Zmniejszenie Zwiększenie 10 000,00 10 000,00

4309

10 000,00 10 000,00

OGÓŁEM

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?5?

Poz. 2425

WYDATKI MAJ/2012

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/354/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21.05.2012 roku

Realizuje: Biuro Innowacji Koordynuje: Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe Rozdział 15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie WYDATKI MAJĄTKOWE Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 8.2) Kręgi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu (1a108) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 8.2) Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 8.2) Kręgi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu (1a108) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 8.2) Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.


1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 8.2) Kręgi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu (1a108) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 8.2) Kręgi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu (1a108)

§

Plan Zmniejszenie Zwiększenie 3 990,00 3 990,00 3 990,00 3 990,00 510,00 1 995,00 510,00 1 995,00

6069 6069 6069 6069

6209

1 485,00

6209 3 990,00

1 485,00 3 990,00

OGÓŁEM

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?6?

Poz. 2425

WYDATKI MAJ/2012

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/354/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21.05.2012 roku

Dział 600 - Transport i łączność

kwota w zł.

Wyszczególnienie WYDATKI BIEŻĄCE Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych

§

Plan Zmniejszenie Zwiększenie 900 000,00 410 000,00 900 000,00 410 000,00

4270 4300

900 000,00

110 000,00 300 000,00 490 000,00 490 000,00

WYDATKI MAJĄTKOWE Inwestycje i zakupy inwestycyjne

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

6050

490 000,00 900 000,00 900 000,00

OGÓŁEM

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?7?

Poz. 2425

WYDATKI MAJ/2012

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/354/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21.05.2012 roku

Realizuje: Departament Infrastruktury Koordynuje: Departament Infrastruktury Dział 600 - Transport i łączność Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie - ŚZDW

kwota w zł.

Wyszczególnienie WYDATKI BIEŻĄCE Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Zakup usług remontowych Zakup usług remontowych Remont mostu w Rakowie (1c003) Zakup usług pozostałych

§

Plan Zmniejszenie Zwiększenie 900 000,00 410 000,00 900 000,00 410 000,00

4270 4270 4300 900 000,00

110 000,00 300 000,00 490 000,00 490 000,00

WYDATKI MAJĄTKOWE Inwestycje i zakupy inwestycyjne

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 766 od km 3+264 do km 4+217 w miejscowości Dębska Wola (00055)

6050

490 000,00 900 000,00 900 000,00

OGÓŁEM

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?8?

Poz. 2425

WYDATKI MAJ/2012

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/354/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21.05.2012 roku

Dział 710 - Działalność usługowa

kwota w zł.

Wyszczególnienie WYDATKI BIEŻĄCE Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia osobowe pracowników

Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne

§

Plan Zmniejszenie Zwiększenie 19 015,00 19 015,00 19 015,00 39 015,00 12 000,00

4010 4040 4170 4260 4300 4400 4410

12 000,00 7 015,00 12 000,00 12 000,00 27 015,00 2 900,00 4 500,00 18 100,00 1 515,00 20 000,00 20 000,00

Wynagrodzenia bezosobowe

Wynagrodzenia bezosobowe

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Zakup energii Zakup usług pozostałych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Podróże służbowe krajowe

WYDATKI MAJĄTKOWE Inwestycje i zakupy inwestycyjne

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

6060

20 000,00 39 015,00 39 015,00

OGÓŁEM

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?9?

Poz. 2425

WYDATKI MAJ/2012

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/354/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21.05.2012 roku

Realizuje: Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego Koordynuje: Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego Dział 710 - Działalność usługowa Rozdział 71003 - Biura planowania przestrzennego - ŚBRR

kwota w zł.

Wyszczególnienie WYDATKI BIEŻĄCE Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia osobowe pracowników

Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne

§

Plan Zmniejszenie Zwiększenie 19 015,00 19 015,00 19 015,00 39 015,00 12 000,00

4010 4040 4170 4260 4300 4400 4410

12 000,00 7 015,00 12 000,00 12 000,00 27 015,00 2 900,00 4 500,00 18 100,00 1 515,00 20 000,00 20 000,00

Wynagrodzenia bezosobowe

Wynagrodzenia bezosobowe

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Zakup energii Zakup usług pozostałych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Podróże służbowe krajowe

WYDATKI MAJĄTKOWE Inwestycje i zakupy inwestycyjne

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup sprzętu komputerowego, elektronicznego oraz oprogramowania (00014)

6060

20 000,00 39 015,00 39 015,00

OGÓŁEM

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

? 10 ?

Poz. 2425


WYDATKI MAJ/2012

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/354/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21.05.2012 roku

Dział 720 - Informatyka

kwota w zł.

Wyszczególnienie WYDATKI BIEŻĄCE Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Zakup usług pozostałych

§

Plan Zmniejszenie Zwiększenie 27 000,00 27 000,00

4300

27 000,00 27 000,00 27 000,00

WYDATKI MAJĄTKOWE Inwestycje i zakupy inwestycyjne

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

6060 27 000,00

27 000,00 27 000,00

OGÓŁEM

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

? 11 ?

Poz. 2425

WYDATKI MAJ/2012

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/354/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21.05.2012 roku

Realizuje: Biuro Społeczeństwa Informacyjnego Koordynuje: Biuro Społeczeństwa Informacyjnego Dział 720 - Informatyka Rozdział 72095 - Pozostała działalność - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie WYDATKI BIEŻĄCE Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Zakup usług pozostałych Zapewnienie eksploatacji, bezpieczeństwa i rozwoju Portalu "Wrota Świętokrzyskie", serwisu "e-Urząd" ,eSOD oraz serwisu internetowego UMWŚ (1c009)

§

Plan Zmniejszenie Zwiększenie 27 000,00 27 000,00

4300

27 000,00 27 000,00 27 000,00

WYDATKI MAJĄTKOWE Inwestycje i zakupy inwestycyjne

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zapewnienie eksploatacji, bezpieczeństwa i rozwoju Portalu "Wrota Świętokrzyskie", serwisu "e-Urząd" ,eSOD oraz serwisu internetowego UMWŚ (1c009)

6060 27 000,00

27 000,00 27 000,00

OGÓŁEM

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

? 12 ?

Poz. 2425

WYDATKI MAJ/2012

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/354/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21.05.2012 roku

Dział 750 - Administracja publiczna

kwota w zł.

Wyszczególnienie WYDATKI BIEŻĄCE Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia bezosobowe

Wynagrodzenia bezosobowe

§

Plan Zmniejszenie Zwiększenie 52 514,60 5 000,00 5 000,00 49 120,00

4170 4210 4300 4380 4430

5 000,00 47 514,60 2 000,00 31 514,60 10 000,00 4 000,00 6 605,40 6 605,40 49 120,00 13 000,00 36 120,00

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujących tłumaczenia Różne opłaty i składki

WYDATKI MAJĄTKOWE Inwestycje i zakupy inwestycyjne

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

6060

6 605,40 59 120,00 49 120,00

OGÓŁEM

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

? 13 ?

Poz. 2425

WYDATKI MAJ/2012

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/354/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21.05.2012 roku

Realizuje: Departament Organizacyjno-Administracyjny Koordynuje: Departament Organizacyjno-Administracyjny Dział 750 - Administracja publiczna Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie WYDATKI BIEŻĄCE Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Zakup usług pozostałych

§

Plan Zmniejszenie Zwiększenie 10 000,00 10 000,00

4300

10 000,00 10 000,00

OGÓŁEM

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

? 14 ?

Poz. 2425

WYDATKI MAJ/2012

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/354/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21.05.2012 roku

Realizuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Koordynuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Dział 750 - Administracja publiczna Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie WYDATKI BIEŻĄCE Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia bezosobowe

Wynagrodzenia bezosobowe Europejskie Centrum promocji Polski Wschodniej (1c012)

§

Plan Zmniejszenie Zwiększenie 42 514,60 5 000,00 5 000,00 49 120,00

4170 4210 4210 4300 4300 4300 4380 4430

5 000,00 37 514,60 2 000,00 13 000,00 36 120,00 15 120,00 6 394,60 10 000,00 4 000,00 6 605,40 6 605,40 49 120,00

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Zakup materiałów i wyposażenia Europejskie Centrum promocji Polski Wschodniej (1c012) Zakup materiałów i wyposażenia Świętokrzyskie na rzecz edukacji - województwa ościenne (1c044) Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Europejskie Centrum promocji Polski Wschodniej (1c012) Zakup usług pozostałych Świętokrzyskie na rzecz edukacji - województwa ościenne (1c044) Zakup usług obejmujących tłumaczenia Europejskie Centrum promocji Polski Wschodniej (1c012) Różne opłaty i składki Europejskie Centrum promocji Polski Wschodniej (1c012)

WYDATKI MAJĄTKOWE Inwestycje i zakupy inwestycyjne

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Świętokrzyskie na rzecz edukacji - województwa ościenne (1c044)

6060

6 605,40 49 120,00 49 120,00

OGÓŁEM

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

? 15 ?

Poz. 2425

WYDATKI MAJ/2012

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/354/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21.05.2012 roku

Dział 801 - Oświata i wychowanie

kwota w zł.

Wyszczególnienie WYDATKI BIEŻĄCE Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3

Wynagrodzenia osobowe pracowników ( płatności ) Wynagrodzenia bezosobowe ( płatności )

§

Plan Zmniejszenie Zwiększenie 7 656,30 7 656,30 7 656,30 7 656,30 7 656,30 7 656,30 7 656,30 7 656,30

4017 4177

OGÓŁEM

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

? 16 ?

Poz. 2425

WYDATKI MAJ/2012

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/354/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21.05.2012 roku

Realizuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Koordynuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Dział 801 - Oświata i wychowanie Rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - ŚCDN

kwota w zł.

Wyszczególnienie WYDATKI BIEŻĄCE Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3

Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na PO KL z UE Dz. 2.2) Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości (1a098) Wynagrodzenia bezosobowe (płatności na PO KL z UE Dz. 2.2) Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości (1a098)

§

Plan Zmniejszenie Zwiększenie 7 656,30 7 656,30 7 656,30 7 656,30 7 656,30 7 656,30 7 656,30 7 656,30

4017 4177

OGÓŁEM

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

? 17 ?

Poz. 2425

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/354/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21.05.2012 roku

WYDATKI NA PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 REALIZOWANY ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ na 2012 rok UM i jednostki budżetowe

Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program 3 Wydatki w roku budżetowym 2012 i źródła finansowania źródło 4 5 6 kwota 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne -3 990,00 0,00 -1 995,00 -1 995,00 0,00 3 990,00 0,00 1 995,00 1 995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

L.p.

Projekt

Dział

Rozdział

1 I WYDATKI BIEŻĄCE Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne WYDATKI MAJĄTKOWE

2

I

II

2.1

Priorytet 8 Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.2 Transfer wiedzy Projekt: Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)

UMWŚ

150

15013

2.2

Priorytet 8 Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.2 Transfer wiedzy Projekt: Kręgi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu (1a108) Ogółem wydatki majątkowe Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne WYDATKI OGÓŁEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne

UMWŚ

150

15013

II

I+II

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

? 18 ?

Poz. 2425

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/354/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21.05.2012 roku

WYDATKI NA PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ 2007-2013 REALIZOWANY ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ na 2012 rok UM i jednostki budżetowe

Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program 3 Wydatki w roku budżetowym 2012 i źródła finansowania źródło 4 5 6 Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne kwota 7 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00

L.p.

Projekt

Dział

Rozdział

1 I WYDATKI BIEŻĄCE

2 Priorytet 1 Nowoczesna gospodarka Działanie 1.4 Promocja i współpraca Projekt: Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI (1a005)

1.1

UMWŚ

150

15011

I

Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne WYDATKI MAJĄTKOWE Ogółem wydatki majątkowe Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne WYDATKI OGÓŁEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne

II

II

I+II

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

? 19 ?

Poz. 2425

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/354/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21.05.2012 roku

DOTACJE CELOWE W 2012 R.

L.p. 1 Dział 2 Rozdział 3 Wyszczególnienie 4 Zmniejszenie Zwiększenie 5 6

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I 1

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§6209)

2 970,00 2 970,00 2 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 970,00 2 970,00

150 15013

Przetwórstwo przemysłowe Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

DOTACJE BIEŻĄCE DOTACJE MAJĄTKOWE OGÓŁEM DOTACJE

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

? 20 ?

Poz. 2425

Limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w roku budżetowym 2012

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/354/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21.05.2012r.

Jednostka organizacyjna Okres L.p. Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego realizująca realizacji Dział Rozdział zadanie lub zadania koordynująca 1

Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI (1a005)

Źródła finansowania

Wydatki do poniesienia w 2012 roku 10 000,00

UMWŚ

2009-2015

150

15011 łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne inne źródła zagraniczne kredyty i pożyczki budżet j.s.t. - wydatki do zepewnienia trwałości projektu budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne

Wydatki bieżące

10 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 990,00

2

Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)

UMWŚ

2008-2013

150

15013 łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne inne źródła zagraniczne kredyty i pożyczki budżet j.s.t. - wydatki do zepewnienia trwałości projektu budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne

Wydatki majątkowe

-3 990,00 0,00 -1 995,00 -1 995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

? 21 ?

Poz. 2425

Jednostka organizacyjna Okres L.p. Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego realizująca realizacji Dział zadanie lub zadania koordynująca 3

Kręgi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu (1a108)

Rozdział

Źródła finansowania

Wydatki do poniesienia w 2012 roku

UMWŚ

2011-2013

150

15013 łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne inne źródła zagraniczne kredyty i pożyczki budżet j.s.t. - wydatki do zepewnienia trwałości projektu budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne

3 990,00 3 990,00 0,00 1 995,00 1 995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -900 000,00 łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne inne źródła zagraniczne kredyty i pożyczki budżet j.s.t. - wydatki do zepewnienia trwałości projektu budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne -900 000,00 0,00 0,00 -900 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 łącznie Unia Europejska budżet państwa -27 000,00 0,00 0,00

Wydatki majątkowe

4

Remont mostu w Rakowie (1c003)

ŚZDW

2011-2012

600

60013

Wydatki bieżące

5

Zapewnienie eksploatacji, bezpieczeństwa i rozwoju Portalu "Wrota Świętokrzyskie", serwisu "e-Urząd" oraz serwisu internetowego UMWŚ (1c009)

UMWŚ

2011-2014

720

72095

Wydatki bieżące

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

? 22 ?

Poz. 2425

budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne inne źródła zagraniczne kredyty i pożyczki budżet j.s.t. - wydatki do zepewnienia trwałości projektu budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne

-27 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

? 23 ?

Poz. 2425

Jednostka organizacyjna L.p. Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego realizująca zadanie lub koordynująca Wydatki majątkowe

Okres realizacji zadania

Dział Rozdział

Źródła finansowania

Wydatki do poniesienia w 2012 roku 27 000,00 0,00 0,00 27 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -36 120,00

łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne inne źródła zagraniczne kredyty i pożyczki budżet j.s.t. - wydatki do zepewnienia trwałości projektu budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne UMWŚ

2011-2015

6

Europejskie Centrum promocji Polski Wschodniej (1c012)

750

75075 łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne inne źródła zagraniczne kredyty i pożyczki budżet j.s.t. - wydatki do zepewnienia trwałości projektu budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne

Wydatki bieżące

-36 120,00 0,00 0,00 -36 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7

Świętokrzyskie na rzecz edukacji - województwa ościenne (1c044)

UMWŚ

2011-2012

750

75075 łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne inne źródła zagraniczne kredyty i pożyczki budżet j.s.t. - wydatki do zepewnienia trwałości projektu budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne

Wydatki bieżące

6 605,40 0,00 0,00 6 605,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

? 24 ?

Poz. 2425

Wydatki majątkowe

łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne inne źródła zagraniczne kredyty i pożyczki budżet j.s.t. - wydatki do zepewnienia trwałości projektu budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne

-6 605,40 0,00 0,00 -6 605,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

? 25 ?

Poz. 2425

Jednostka organizacyjna Okres L.p. Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego realizująca realizacji Dział Rozdział zadanie lub zadania koordynująca 8

Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości (1a098)

Źródła finansowania

Wydatki do poniesienia w 2012 roku 0,00

ŚCDN

2011-2012

801

80146

łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne inne źródła zagraniczne kredyty i pożyczki budżet j.s.t. - wydatki do zepewnienia trwałości projektu budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne inne źródła zagraniczne kredyty i pożyczki budżet j.s.t. - wydatki do zepewnienia trwałości projektu budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne inne źródła zagraniczne kredyty i pożyczki budżet j.s.t. - wydatki do zepewnienia trwałości projektu budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne

Ogółem wydatki bieżące

-946 514,60 0,00 0,00 -956 514,60 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 394,60 0,00 0,00 20 394,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -926 120,00 0,00 0,00 -936 120,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ogółem wydatki majątkowe

Ogółem

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

? 26 ?

Poz. 2425

ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE W 2012 R.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XX/354/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21.05.2012r Jednostka organizacyjna realizujaca zadanie lub koordynująca ŚZDW ŚBRR

L.p.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Dział

Rozdział

Wydatki do poniesienia w 2012 roku 490 000,00 -20 000,00 470 000,00

1 2

Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 766 od km 3+264 do km 4+217 w miejscowości Dębska Wola (00055 ) Zakup sprzętu komputerowego, elektronicznego oraz oprogramowania (00014 )

600 710

60013 71003

OGÓŁEM
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.1814

  uchwała nr XVIII/142/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmian Uchwały Nr XVII/136/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 8 marca 2012 roku w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2012 r. Nr XV/116/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 19 stycznia 2012 roku oraz zmian w budżecie miasta

 • DZ. URZ. 2012.2158

  uchwała nr XXVII/182/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2222

  zarządzenie nr 10/2012 Wójta Gminy Klukowo z dnia 24 lipca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.2320

  uchwała nr XXXVI/212/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 6 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

 • DZ. URZ. 2012.2395

  uchwała nr 116/XIII/2012 Rady Gminy Smyków z dnia 17 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.2424

  uchwała nr XXVI/160/12 Rady Gminy Pacanów z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2012 rok.

 • DZ. URZ. 2012.2423

  sprawozdanie Wójta Gminy Skarżysko-Kościelne z dnia 28 czerwca 2012r. SPRAWOZDANIE ROCZNE z wykonania budżetu Gminy Skarżysko Kościelne za 2011 rok.

 • DZ. URZ. 2012.2422

  uchwała nr XIX/97/2012 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.2421

  uchwała nr XXII/140/2012 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.2420

  uchwała nr XXIII/217/2012 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 21 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2012 rok


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.