Logowanie

DZ. URZ. 2012.2436

Tytuł:

uchwała nr XXI/185/2012 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 6 lipca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Łeby.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-07-13
Organ wydający:Rada Miejska w Łebie
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2436
Hasła:statuty

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

11:32

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.1, art.40 ust.1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. , Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: § 1. Uchwala się Statut Miasta Łeby , jak w załączniku nr 1 do uchwały. § 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr 58/VIII/2003 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 29.04.2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Łeby, z późniejszymi zmianami. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.


Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łebie Barbara Dąbrowska

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?2?

Poz. 2436

Załącznik do Uchwały Nr XXI/185/2012 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 6 lipca 2012 r. STATUT MIASTA ŁEBY Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I. MIASTO ŁEBA § 1. 1. Gmina Miejska Łeba zwana dalej Miastem jest wspólnotą samorządową jej mieszkańców. 2. Terytorium miasta obejmuje obszar o powierzchni 1480 ha położony w granicach określonych na mapie stanowiącej załącznik Nr 2 do Statutu. 3. Miasto, jako gmina, działa na podstawie ustawy o samorządzie gminnym i innych powszechnie obowiązujących przepisów oraz niniejszego Statutu. 4. Zadania publiczne o znaczeniu lokalnym niezastrzeżone ustawą na rzecz innych podmiotów Miasto wykonuje we własnym imieniu. § 2. 1. Podstawowym celem Miasta jest dbałość o dobro jego mieszkańców, tworzenie podstaw dla racjonalnego i harmonijnego rozwoju wspólnoty miejskiej oraz warunków dla pełnego uczestnictwa mieszkańców w życiu publicznym. 2. Miasto wykonuje zadania, o których mowa w pkt 1, poprzez działalność: 1) organów miasta i organów jednostek pomocniczych, 2) miejskich jednostek organizacyjnych, 3) innych podmiotów - na podstawie zawartych z nimi umów lub porozumień. II. WŁADZE MIASTA § 3. Władzami Miasta są: 1) mieszkańcy Miasta, 2) organy Miasta. § 4. 1.Mieszkańcy Miasta, tworzący z mocy prawa komunalną wspólnotę samorządową są pierwotnym i podstawowym podmiotem władzy gminnej. 2. Na zasadach określonych w załączniku Nr 4 do niniejszego Statutu, mieszkańcom przysługuje prawo wniesienia do Rady projektu uchwały (inicjatywa uchwałodawcza). 3. W przypadkach określonych ustawami oraz w innych sprawach ważnych dla Gminy, organy Miasta zasięgają opinii mieszkańców w drodze konsultacji. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji określa odrębna uchwała Rady Miejskiej. § 5. Organami Miasta są: 1) Rada Miejska jako organ stanowiący i kontrolny (stanowiąco-kontrolny), 2) Burmistrz Miasta jako organ wykonawczy. § 6. Do właściwości Rady Miejskiej, zwanej w skrócie "Radą", należą wszystkie sprawy miasta nieprzekazane ustawami do kompetencji innych władz Miasta, a w szczególności niezbywalne uprawnienia zastrzeżone ustawami do jej wyłącznej właściwości.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?3?

Poz. 2436

§ 7. Burmistrz Miasta wykonuje uchwały Rady oraz inne zadania zastrzeżone ustawami do jego właściwości. § 8. 1. Działalność organów Miasta jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw. 2. Szczegółowe zasady dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych Miasta określa rozdział 7 niniejszego Statutu. III. SYMBOLE MIASTA § 9. Symbolem Miasta Łeby jest herb, którego rysunek wraz z opisem stanowi załącznik Nr 3 do Statutu. Rozdział 2. RADA MIEJSKA I. ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA RADY MIEJSKIEJ § 10. 1. Wewnętrznymi organami Rady są: 1) przewodniczący Rady; 2) zastępcy przewodniczącego Rady (wiceprzewodniczący Rady); 3) komisje Rady. 2. Na zasadach określonych w niniejszym Statucie radni mogą tworzyć kluby radnych. 3. Obsługę administracyjną i techniczno-organizacyjną Rady i jej organów zapewnia odpowiednia komórka organizacyjna Urzędu Miejskiego. 4. Organizację Rady oraz tryb jej pracy określa regulamin stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego Statutu. II. PRZEWODNICZĄCY RADY I JEGO ZASTĘPCY § 11. 1. Z zachowaniem zasad określonych w ustawie o samorządzie gminnym Rada Miejska wybiera przewodniczącego oraz wiceprzewodniczącego Rady. 2. Wyboru przewodniczącego dokonuje się na pierwszej sesji Rady. Wybory wiceprzewodniczącego mogą być dokonane w terminie późniejszym, jednakże nie później niż na trzeciej sesji Rady. 3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio w przypadku odwołania lub przyjęcia rezygnacji z funkcji bądź wygaśnięcia mandatu przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego Rady przed upływem kadencji. 4. Prawo zgłaszania kandydatów na przewodniczącego i jego zastępców przysługuje każdemu radnemu. 5. W przypadku, gdy żaden z kandydatów na przewodniczącego nie uzyska w pierwszej turze wyborów wymaganej większości głosów, głosowanie powtarza się ograniczając je do dwóch kandydatów, którzy w pierwszym głosowaniu uzyskali w stosunku do pozostałych największą liczbę głosów. § 12. Przewodniczący Rady Miejskiej organizuje pracę Rady, a w szczególności: 1) współdziała z Burmistrzem Miasta; 2) przygotowuje i zwołuje sesje, ustalając porządek obrad, miejsce, dzień i godzinę rozpoczęcia sesji; 3) prowadzi obrady oraz czuwa nad prawidłowym ich przebiegiem; 4) podpisuje uchwały Rady Miejskiej i bieżącą korespondencję; 5) czuwa nad zapewnieniem członkom Rady warunków niezbędnych do wykonywania mandatu; 6) usprawiedliwia nieobecność radnych na sesjach Rady i posiedzeniach komisji; 7) kieruje na szkolenia; 8) wykonuje inne zadania określone w ustawach lub w niniejszym Statucie. § 13. Wiceprzewodniczący wykonują zadania wyznaczone przez przewodniczącego Rady. III. KOMISJE RADY MIEJSKIEJ


Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?4?

Poz. 2436

§ 14. 1. W celu kontroli działalności Burmistrza Miasta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych Rada, w drodze uchwały, powołuje komisję rewizyjną. 2. W zależności od potrzeb Rada powołuje inne komisje stałe i komisje doraźne w drodze uchwał, w których określa nazwę komisji, skład osobowy i przedmiot jej działania. 3. Komisjami stałymi są komisje zajmujące się kompleksowo problematyką określonych segmentów życia wspólnoty miejskiej i funkcjonowania miasta oraz kontrolą wewnętrzną. 4.Komisjami doraźnymi są komisje powołane dla rozpatrzenia lub zaopiniowania konkretnych (indywidualnych) spraw, których nie obejmuje zakres przedmiotowy komisji stałych lub w przypadkach wymagających nadzwyczajnego postępowania. 5. O charakterze komisji rozstrzyga Rada Miejska. Rada może również powierzyć funkcję i zadania komisji doraźnej jednej z komisji stałych. § 15. 1. Członkami komisji mogą być wyłącznie radni. 2. Mandat członka komisji wygasa w przypadku odwołania przez Radę Miejską, wygaśnięcia mandatu radnego lub pisemnej rezygnacji złożonej na ręce przewodniczącego Rady. 3. W przypadku rezygnacji, o której mowa w ust. 2, Rada podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia tej rezygnacji nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia rezygnacji. 4. Niepodjęcie uchwały, o której mowa w ust. 3, w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia rezygnacji jest równoznaczne z przyjęciem rezygnacji przez Radę Miejską z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym powinna być podjęta uchwała. § 16. 1. Posiedzenia komisji są jawne. 2. Zawiadomienie o terminie i miejscu obrad Komisji powinno być podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. § 17. Komisja rewizyjna kontroluje w imieniu Rady Miejskiej działalność Burmistrza Miasta oraz miejskich jednostek pomocniczych i organizacyjnych, wydaje opinie w sprawach określonych ustawami lub przekazanych do zaopiniowania przez organy miasta, a także wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa lub zlecone jej przez Radę Miejską. § 18. Szczegółowe zadania, zasady ich realizacji oraz tryb pracy komisji, zawiera regulamin Rady stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego Statutu. IV. RADNI I KLUBY RADNYCH § 19. 1. Radny kieruje się w swojej działalności dobrem miasta i nie jest związany instrukcjami wyborców. 2. Radny ma prawo i obowiązek uczestniczyć czynnie w sesjach Rady Miejskiej i pracach komisji, której jest członkiem. § 20. Radny ma obowiązek utrzymywania stałej więzi z wyborcami, w szczególności poprzez: 1) pełnienie ogólnodostępnych dyżurów, 2) przyjmowanie wniosków, postulatów, propozycji skarg i zażaleń mieszkańców i przedstawiania ich właściwym organom, 3) informowanie mieszkańców o stanie Miasta i działalności Rady. § 21. Radny reprezentuje mieszkańców w szczególności poprzez wnoszenie interpelacji i zapytań oraz podejmowanie działań interwencyjnych na ich rzecz. § 22. 1. W przypadku wniosku zakładu pracy, zatrudniającego radnego, o rozwiązanie z nim stosunku pracy, Rada Miejska może powołać komisję dla szczegółowego zbadania wszystkich okoliczności sprawy. 2. Komisja powołana w trybie ust. 1 przedkłada swoje ustalenia i propozycje na piśmie przewodniczącemu Rady. 3. Przed podjęciem decyzji w przedmiocie wskazanym w ust. 1 Rada winna wysłuchać radnego.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?5?

Poz. 2436

§ 23. Burmistrz Miasta udziela radnym pomocy w realizowaniu ich uprawnień i pomaga w wykonywaniu ich obowiązków. § 24. 1. Na wniosek radnego, przewodniczący Rady Miejskiej potwierdza jego udział w sesji, a przewodniczący komisji - udział w posiedzeniu komisji. 2. Postanowienie ust. 1 stosuje się odpowiednio do osób niebędących radnymi, jeżeli imiennie zostały zaproszone na posiedzenia Rady lub jej komisji. § 25. 1. Radni mogą łączyć się w kluby. 2. Klub to dobrowolne zrzeszenie członków Rady Miejskiej, którzy złożyli oświadczenie woli o współdziałaniu i uczestnictwie w procesie podejmowania decyzji przez Radę, przyjmując wspólne zasady reprezentacji wobec Rady. 3. Klub morze tworzyć co najmniej 2 radnych Rady Miejskiej w Łebie. 4. Powstanie klubu należy zgłosić przewodniczącemu Rady. W zgłoszeniu podaje się: 1) nazwę klubu, 2) listę członków, 3) imię i nazwisko przewodniczącego klubu. 5. Przewodniczący klubu jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania przewodniczącego Rady o zmianie w składzie osobowym klubu lub o jego rozwiązaniu. § 26. Przewodniczący Rady na najbliższej sesji informuje radę o powstaniu klubu i jego składzie. § 27. 1. Kluby działają wyłącznie w ramach Rady. 2. Kluby radnych mają prawo do korzystania z pomieszczeń Rady. 3. Przewodniczący Rady prowadzi rejestr klubów. § 28. 1. Kluby działają w okresie kadencji Rady.


Upływ kadencji Rady jest równoznaczny z rozwiązaniem klubów. 2. Kluby mogą ulegać wcześniejszemu rozwiązaniu na mocy uchwał ich członków, podejmowanych bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków klubu. § 29. Prace klubu organizuje jego przewodniczący, wybierany przez członków. § 30. 1. Klub może uchwalić własny regulamin. 2. Regulamin klubu nie może być sprzeczny z niniejszym Statutem. 3. Przewodniczący klubu jest zobowiązany do niezwłocznego przedłożenia regulaminu klubu przewodniczącemu Rady. 4. Postanowienie ust. 3 dotyczy także zmiany regulaminu. § 31. 1. Klubom przysługują uprawnienia wnioskodawcze i opiniodawcze w zakresie organizacji i trybu działania Rady. 2. Kluby mogą przedstawiać swoje stanowisko na sesji Rady wyłącznie przez swych przedstawicieli. V. SESJE RADY MIEJSKIEJ § 32. 1. Rada Miejska podejmuje rozstrzygnięcia na sesjach. 2. Sesja Rady może mieć charakter zwyczajny, nadzwyczajny lub uroczysty. 3. Sesje zwyczajne zwoływane są przez przewodniczącego Rady w zwykłym trybie określonym w ustawie o samorządzie gminnym. 4. Sesją nadzwyczajną jest sesja zwołana na wniosek Burmistrza Miasta albo 1/4 ustawowego składu Rady w trybie określonym w ustawie o samorządzie gminnym. 5. Dla uczczenia ważnych dla miasta wydarzeń lub okoliczności albo z innych szczególnie ważnych powodów może być zwołana sesja uroczysta.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?6?

Poz. 2436

§ 33. 1. Sesje Rady są jawne, z zastrzeżeniem ust 3. 2. Jawność sesji oznacza, że podczas obrad na sali może być obecna publiczność, a informację o terminie, miejscu i tematyce sesji podaje się do wiadomości publicznej w sposób określony w regulaminie Rady Miejskiej. 3. Jawność sesji lub jej części zostaje wyłączona w przypadkach określonych ustawami. 4. W razie utajnienia obrad w posiedzeniu Rady nie mogą uczestniczyć osoby niebędące radnymi, z wyjątkiem Burmistrza Miasta i jego zastępców oraz osób, których obecność jest konieczna. § 34. Sesja przebiega zgodnie z regulaminem Rady stanowiącym załącznik Nr 1 do Statutu. Rozdział 3. UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ § 35. Formą stanowiących rozstrzygnięć Rady są w szczególności uchwały podejmowane na zasadach i w trybie określonym ustawami oraz niniejszym Statutem. § 36. 1. Rada Miejska może wyrażać wolę lub zajmować stanowisko także w formach niestanowiących rozstrzygnięcia, takich jak w szczególności rezolucje, apele, deklaracje, opinie, protesty, oświadczenia. Przepisy dotyczące uchwał stosuje się wówczas odpowiednio. 2. Powyższe Rada podejmuje w formie załącznika do uchwały. § 37. 1. Głosowania w sprawach rozstrzyganych przez Radę są jawne, z zastrzeżeniem ust 2. 2. W przypadkach określonych ustawami, głosowanie ma charakter tajny albo jawny imienny. 3. Zasady przeprowadzania głosowania określa Regulamin Rady Miejskiej. § 38. 1. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje: 1) Burmistrzowi Miasta; 2) przewodniczącemu Rady ; 3) komisjom Rady; 4) klubom radnych; 5) grupie co najmniej 4 radnych; 6)grupie co najmniej 80 mieszkańców mających czynne prawo wyborcze, zgodnie z procedurami stanowiącymi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały. 2.Wyłączna inicjatywa uchwałodawcza w sprawie budżetu Miasta oraz jego zmian przysługuje Burmistrzowi Miasta. 3. Inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców nie może dotyczyć spraw osobowych osób pełniących funkcje w organach gminy w szczególności takich jak: ustalenie wynagrodzenia, wysokość diet, powołania, odwołania i wyboru. 4. Postanowień ust. 1 nie stosuje się w przypadkach, w których ustawy stanowią inaczej. Rozdział 4. BURMISTRZ MIASTA § 39. 1. Burmistrz Miasta jest pracownikiem samorządowym zatrudnionym na podstawie wyboru. 2. Czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Miasta związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy wykonuje przewodniczący Rady Miasta, zaś wynagrodzenie Burmistrza Miasta ustala Rada Miasta w drodze uchwały. 3. Zastępca Burmistrza Miasta jest pracownikiem samorządowym, zatrudnionym na podstawie powołania. Podstawą prawną nawiązania stosunku pracy z Zastępcą Burmistrza Miasta jest zarządzenie Burmistrza Miasta. § 40. 1. Burmistrz wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?7?

Poz. 2436

2. Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu określa "Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta" ustalany przez Burmistrza w drodze zarządzenia. 3. Burmistrz jest kierownikiem Urzędu oraz zwierzchnikiem służbowym pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych Miasta. 4. Burmistrz, na czas pełnienia swojej funkcji, może zatrudnić osoby na stanowiskach doradców i asystentów w liczbie do 3 osób. § 41. 1. Burmistrz kieruje bieżącymi sprawami Miasta oraz reprezentuje je na zewnątrz. 2. Na zaproszenie komisji Burmistrz zobowiązany jest uczestniczyć w jej posiedzeniu.

3. W razie nieobecności Burmistrza jego zadania wykonuje Zastępca Burmistrza, chyba że Burmistrz powierzy wykonywanie obowiązków Sekretarzowi Miasta. 4. Zastępca Burmistrza wykonuje zadania powierzone przez Burmistrza. Rozdział 5. ZASADY TWORZENIA, ŁĄCZENIA, PODZIAŁU I ZNOSZENIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH § 42. Jednostki pomocnicze miasta mogą być tworzone, jeżeli przyczyni się to do usprawnienia funkcjonowania miasta i realizacji jego zadań. § 43. 1.Inicjatorem utworzenia, połączenia, podziału lub zniesienia jednostki pomocniczej mogą być mieszkańcy obszaru, który ta jednostka obejmuje lub ma obejmować, albo organy miasta. 2. Uchwałę, o której mowa w ust.1, podejmuje się po konsultacjach z zainteresowanymi mieszkańcami miasta, z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie o samorządzie gminnym. § 44. W uchwale tworzącej jednostkę pomocniczą Rada określa granice tej jednostki, a następnie nadaje jej statut. § 45. 1. Projekt granic jednostki pomocniczej sporządza Burmistrz Miasta w uzgodnieniu z inicjatorami utworzenia tej jednostki. 2. Przebieg granic jednostek pomocniczych powinien w miarę możliwości uwzględniać naturalne uwarunkowania przestrzenne komunikacyjne oraz więzi społeczne. § 46. Przewodniczący Rady jest każdorazowo zobowiązany do zawiadamiania, na takich samych zasadach jak radnych, przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Miasta, o sesji Rady Miasta Łeby. § 47. Obsługę finansową jednostek pomocniczych prowadzi właściwa komórka organizacyjna Urzędu Miejskiego wskazana przez Burmistrza Miasta. Rozdział 6. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE § 48. 1. Jednostki organizacyjne miasta stanowią część majątku miasta wyodrębnioną funkcjonalnie i służącą zaspokajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej. Tworzenie, likwidacja, reorganizacja tych jednostek, wyposażanie ich w majątek, nadawanie statutu oraz jego zmiana następuje na podstawie uchwały Rady. 2. Wykaz jednostek organizacyjnych Miasta Łeby zawiera załącznik Nr 6 do Statutu. Rozdział 7. ZASADY DOSTĘPU DO DOKUMENTÓW PUBLICZNYCH § 49. Dostęp do dokumentów publicznych Miasta jest swobodny i pełny poza ograniczeniami wynikającymi z przepisów prawa. § 50. Każdemu przysługuje prawo dostępu do dokumentów wynikających z wykonywanych przez organy miasta i komisje Rady zadań publicznych, w szczególności: 1) protokołów sesji Rady i zapisów fonicznych obrad, 2) zbioru uchwał Rady i zarządzeń Burmistrza, 3) protokołów z posiedzeń komisji,

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?8?

Poz. 2436

4) protokołów kontroli, 5) planów pracy oraz sprawozdań z działalności Burmistrza Miasta i komisji Rady, 6) rejestrów interpelacji i wniosków radnych, 7) odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz komisji Rady . § 51. Udostępnianie dokumentów publicznych może następować poprzez: 1) publikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie wynikającym z właściwych przepisów, 2) wywieszenie lub wyłożenie w miejscach ogólnodostępnych, 3) publikowanie w prasie i telewizji oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, 4) udostępnianie na wniosek osób zainteresowanych. § 52. 1. Udostępnianie dokumentu na wniosek osób zainteresowanych następuje wyłącznie w siedzibie Urzędu Miasta, na stanowisku ds. obsługi Rady, w czasie pracy Urzędu Miasta. 2. Dokumentów nie można wynosić poza siedzibę Urzędu Miasta. 3. Obywatel może z udostępnionych mu dokumentów sporządzać notatki i odpisy. 4. Na wniosek obywatela, Urząd Miasta może sporządzić kserokopie dokumentów za odpłatnością ustaloną odrębnym Zarządzeniem wewnętrznym Burmistrza Miasta. § 53. Przepisów § 50 i § 51 nie stosuje się w przypadkach wyłączenia jawności obrad, sesji Rady lub jej części albo posiedzeń Komisji Rady lub ich części, na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Rozdział 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE § 54. Odrębne uchwały Rady określają: 1) zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta, 2) statuty jednostek pomocniczych miasta, 3) zasady i tryb nadawania honorowego obywatelstwa miasta, 4) zasady, na jakich radnym Rady Miejskiej przysługują diety i zwrot kosztów podróży służbowych, 5) statuty bądź regulaminy organizacyjne miejskich jednostek organizacyjnych. Załącznik Nr 1 do Statutu Miasta Łeby REGULAMIN RADY MIEJSKIEJ W ŁEBIE Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE § 1. Regulamin Rady Miejskiej Łeby zwanej dalej "Radą", określa organizację wewnętrzną, zasady oraz tryb pracy Rady. § 2. Rada obraduje na sesjach, podczas których rozpatruje sprawy należące do zakresu jej właściwości rozstrzygając je ze skutkiem prawnym lub zajmując stanowisko niestanowiące rozstrzygnięcia. Rozdział 2. SESJE PIERWSZA SESJA § 3. 1.Czynności związane ze zwołaniem pierwszej sesji nowo wybranej Rady wykonuje komisarz wyborczy w trybie przewidzianym w ustawie o samorządzie gminnym. 2.Porządek pierwszej sesji powinien obejmować w szczególności następujące sprawy:

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?9?

Poz. 2436

1) złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych, 2) wybór przewodniczącego Rady. 3. Do momentu wyboru przewodniczącego Rady, pierwszą sesję nowo wybranej Rady prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na sesji. CZAS TRWANIA SESJI § 4. 1. Sesja Rady odbywa się zwyczajowo podczas jednego posiedzenia. Jednakże na wniosek przewodniczącego obrad bądź radnego można postanowić w głosowaniu o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie na drugim posiedzeniu tej sesji. 2. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 1 można postanowić w szczególności ze względu na niemożliwość wyczerpania porządku obrad lub konieczność jego rozszerzenia, potrzebę uzyskania dodatkowych materiałów lub inne nieprzewidziane przeszkody uniemożliwiające Radzie Miejskiej właściwe obradowanie lub rozstrzygnięcie spraw. § 5. 1. Przewodniczący obrad przerywa sesję i odracza ją na inny termin, jeżeli w trakcie posiedzenia liczba radnych zmniejszy się poniżej quorum wymaganego dla podjęcia uchwał. Uchwały podjęte do tego czasu zachowują moc. 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, przewodniczący obrad może zrealizować te punkty porządku obrad, które nie wymagają podejmowania uchwał. 3. Fakt przerwania sesji oraz nazwiska radnych, którzy bez usprawiedliwienia opuścili obrady przed ich zakończeniem, odnotowuje się w protokole sesji. POWIADOMIENIE RADNYCH § 6. 1. O zwołaniu sesji przewodniczący Rady powiadamia pisemnie każdego z radnych oraz Burmistrza Miasta na co najmniej 7 dni przed terminem sesji. 2. W zawiadomieniu o sesji należy podać porządek obrad oraz załączyć projekty uchwał, niezbędne materiały związane z porządkiem obrad, przy czym zawiadomienie wraz z materiałami dotyczącymi sesji poświęconej uchwaleniu budżetu lub sprawozdania z wykonania budżetu przesyła się radnym najpóźniej na 14 dni przed sesją. 3. Zawiadomienie wraz z materiałami związanymi z przedmiotem obrad może być przekazane również za pomocą poczty elektronicznej. 4. O zwołaniu sesji nadzwyczajnej zawiadamia się niezwłocznie po wyznaczeniu przez przewodniczącego Rady terminu sesji. 5. Przepisy ust. 1-4 stosuje się odpowiednio do przewodniczących zarządów jednostek pomocniczych miasta. USPRAWIEDLIWIENIE NIEOBECNOŚCI § 7. 1. Radni potwierdzają swoją obecność na sesjach i posiedzeniach komisji podpisem na liście obecności. 2. W razie niemożności uczestnictwa w sesji radny powinien usprawiedliwić swoją nieobecność u przewodniczącego Rady lub wiceprzewodniczącego przed sesją lub najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia jej odbycia. 3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio w razie konieczności opuszczenia przez radnego obrad przed zamknięciem sesji. 4. Adnotację o usprawiedliwieniu, o którym mowa w ust. 2-3, umieszcza się w protokole sesji. ZAWIADOMIENIE MIESZKAŃCÓW § 8. 1. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie sesji podaje się do wiadomości mieszkańców miasta w sposób zwyczajowo przyjęty. 2. Informację o terminie, miejscu i przedmiocie sesji umieszcza się również na głównej stronie internetowej Urzędu Miejskiego przez okres co najmniej 7 dni przed datą sesji do dnia sesji włącznie.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 10 ?

Poz. 2436

3. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący Rady może wybrać inny, dodatkowy sposób zawiadomienia mieszkańców miasta. 4. Przepis ust. 1-3 stosuje się odpowiednio w przypadku odroczenia obrad, chyba że zawiadomienie o odroczeniu nie jest możliwe lub byłoby bezprzedmiotowe. OTWARCIE SESJI § 9. 1. Sesję otwiera i prowadzi przewodniczący Rady lub wyznaczony przez niego wiceprzewodniczący. 2. Przewodniczący otwiera obrady o porze oznaczonej w zawiadomieniu, niezależnie od liczby obecnych na sali radnych, wygłaszając formułę "Otwieram sesję Rady Miejskiej w Łebie ". 3. Po otwarciu sesji przewodniczący obrad stwierdza na podstawie listy obecności prawomocność obrad. 4. W przypadku braku quorum przewodniczący obrad - zależnie od własnej oceny sytuacji - może: 1) zarządzić przerwę w obradach do czasu zwiększenia się liczby radnych; 2) odroczyć sesję, wyznaczając inny termin obrad; 3) zamknąć sesję. PORZĄDEK OBRAD § 10. 1. Sesja przebiega według przedłożonego przez przewodniczącego Rady porządku obrad. 2. Z wnioskiem o uzupełnienie bądź zmianę w porządku obrad może wystąpić radny oraz Burmistrz. 3. Rada Miejska może wprowadzić zmiany w porządku obrad bezwzględna większością głosów ustawowego składu Rady. 4. Zmiana porządku obrad sesji nadzwyczajnej następuje w trybie określonym w ust. 2 i 3 z zastrzeżeniem, iż do zmiany porządku obrad wymagana jest zgoda podmiotu, na którego żądanie sesja została zwołana. 5. Porządek obrad winien przewidywać przyjęcie przez Radę protokołu z poprzedniej sesji, który winien być udostępniony do osobistego zapoznania się przed terminem obrad i nie musi być odczytywany w toku sesji.

§ 11. 1. Porządek obrad sesji Rady Miejskiej winien obejmować sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania uchwał Rady. 2. Sprawozdanie składa Burmistrz lub osoba upoważniona przez Burmistrza. § 12. 1. W porządku obrad na początku każdej sesji ? z wyjątkiem sesji uroczystych - przewiduje się zgłaszanie interpelacji i zapytań przez radnych. 2. W porządku obrad każdej sesji ? z wyjątkiem uroczystych ? przewiduje się również wolne wnioski i oświadczenia. Przez "wolne wnioski" należy rozumieć: uwagi , spostrzeżenia, propozycje, pomysły dotyczące funkcjonowania miasta i stanowiące ofertę zgłaszającego do wykorzystania przez Urząd i organy samorządu. § 13. 1.Przewodniczący obrad prowadzi je według ustalonego porządku, otwierając i zamykając dyskusję nad każdym z punktów. 2. Przewodniczący obrad udziela głosu według kolejności zgłoszeń, może także w uzasadnionych przypadkach udzielić głosu poza kolejnością. § 14. 1. Poza kolejnością zgłoszeń przewodniczący obrad udziela głosu dla zgłaszanych wniosków o charakterze formalnym, których treścią objęte mogą być w szczególności sprawy: 1) sprawdzenie listy obecności, 2) stwierdzenia quorum, 3) zmiany porządku obrad, 4) zakończenia dyskusji, 5) zamknięcia listy mówców lub kandydatów, 6) przerwy w obradach, z podaniem czasu jej trwanian,

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 11 ?

Poz. 2436

7) ograniczenia czasu wystąpień, 8) trybu głosowania, 9) przeliczenia głosów, 10) wycofania projektu przez wnioskodawcę, 11) reasumpcję głosowania bez możliwości dyskusji, 12) przestrzegania regulaminu Rady. 2. Z zastrzeżeniem ust. 3, Rada rozstrzyga o wniosku formalnym niezwłocznie po jego zgłoszeniu zwykłą większością głosów. 3. Wnioski o: 1) sprawdzenie listy obecności, 2) stwierdzenie quorum, 3) przestrzeganie regulaminu Rady, przyjmuje się bez głosowania. 4. Osoby nie będące radnymi, a zabierające głos w dyskusji podają swoje imię i nazwisko, stanowisko służbowe lub pełnioną funkcję społeczną. § 15. 1. Na wniosek radnego przewodniczący obrad przyjmuje do protokołu sesji wystąpienie radnego zgłoszone na piśmie, lecz nie wygłoszone w toku obrad, informując o tym niezwłocznie Radę. PRZEBIEG OBRAD § 16. 1. Przewodniczący obrad czuwa nad sprawnym ich przebiegiem, zwłaszcza nad zwięzłością wystąpień radnych oraz innych osób uczestniczących w sesji. 2. Przewodniczący obrad może czynić radnym uwagi dotyczące tematu, formy i czasu trwania ich wystąpień. 3. Jeżeli temat, sposób wystąpienia lub zachowania radnego w sposób oczywisty zakłócają porządek obrad, bądź uchybiają powadze sesji, przewodniczący obrad przywołuje radnego do "porządku", a gdy przywołanie nie odniosło skutku może odebrać mu głos, nakazując odnotowanie tego faktu w protokole. 4. Postanowienie ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do osób spoza Rady zaproszonych na sesję i publiczności. 5. Po uprzednim ostrzeżeniu przewodniczący obrad może nakazać opuszczenie sali tym osobom spośród publiczności, które swoim zachowaniem lub wystąpieniami zakłócają porządek obrad bądź naruszają powagę sesji. 6. Przewodniczący może podejmować wszelkie prawem przewidziane środki służące przywróceniu porządku na sali obrad lub w pomieszczeniach sąsiednich. ZAMKNIĘCIE DYSKUSJI § 17. Po wyczerpaniu listy mówców przewodniczący obrad zamyka dyskusję. W razie potrzeby zarządza przerwę w celu umożliwienia właściwej komisji lub Burmistrzowi Miasta ustosunkowania się do zgłoszonych w czasie debaty wniosków, a jeśli zaistnieje taka konieczność - przygotowania poprawek w rozpatrywanym dokumencie. ZŁOŻENIE GŁOSU DO PROTOKOŁU § 18. 1. Radny obecny na sesji może, w szczególności w przypadku zamknięcia listy mówców, zamknięcia dyskusji lub odebrania mu głosu, złożyć treść swojego wystąpienia na piśmie do protokołu sesji. 2.Przewodniczący obrad informuje Radę o złożeniu głosu do protokołu. PROJEKT UCHWAŁY § 19. Projekty uchwał powinny odpowiadać zasadom techniki prawodawczej ustalonym w odrębnych przepisach.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 12 ?

Poz. 2436

§ 20. Prawo zgłaszania wniosku o podjęcie uchwały (inicjatywa uchwałodawcza) przysługuje podmiotom określonym w Statucie Miasta. § 21. Uchwały rady miejskiej powinny zawierać przede wszystkim: a) datę i tytuł, b) podstawę prawną, c) dokładną treść merytoryczną, d) określenie organu, któremu powierza się jej wykonanie, e) termin wejścia w życie i ewentualnie czas jej obowiązywania, f) uzasadnienie. § 22. 1. Redakcja przepisów projektu powinna być jasna, zwięzła i wykluczająca dowolność interpretacji. Tekst projektu powinien odpowiadać zasadom poprawnej polszczyzny, a użyte określenia językowe i techniczne winny być stosowane w powszechnym użyciu. 2. Do projektu uchwały dołącza się uzasadnienie, które powinno odpowiadać następującym warunkom: 1) jasno i wyczerpująco lecz zwięźle i konkretnie przedstawiać faktyczne relacje w dziedzinie, która ma być przedmiotem unormowania oraz tłumaczyć potrzebę i cel wydania uchwały, a ponadto cel każdego z przepisów, jeżeli nie wynika on z samej treści aktu, 2) omawiać podstawowe założenia projektu, dawać wyraz zamierzeń, omawiać wyniki konsultacji społecznej z mieszkańcami i zasięgniętych opinii ekspertów, 3) wykazywać różnicę między dotychczasowym stanem prawnym, a stanem projektowanym, 4) wskazywać skutki finansowe podjęcia uchwały.

§ 23. 1.Przewodniczący Rady Miejskiej przesyła projekty uchwał do zaopiniowania Burmistrzowi Miasta (z wyjątkiem ust 2.), odpowiednim komisjom Rady Miejskiej oraz - pod względem formalno-prawnym - radcy prawnemu lub adwokatowi. 2. Projekt uchwały składany przez Burmistrza miasta powinien być zaopiniowany pod względem formalnoprawnym (parafowany) przez radcę prawnego lub adwokata. 3. Komisje Rady przeprowadzają szczegółową dyskusję nad projektami uchwał na posiedzeniach z udziałem wszystkich zainteresowanych radnych. § 24. 1.Przewodniczący Rady decyduje o kolejności i terminie wprowadzenia projektów pod obrady Rady. Projekt uchwały musi być poddany pod obrady Rady nie później niż 3 miesiące od jego złożenia. 2. Uchwałę Rady Miejskiej, przed przekazaniem jej organom nadzoru, podpisuje przewodniczący Rady. WIĘKSZOŚĆ GŁOSÓW § 25. Uchwały Rady Miejskiej, oraz wszelkie rozstrzygnięcia wymagające głosowania, zapadają wymaganą przez prawo większością głosów: zwykłą, bezwzględną, kwalifikowaną. § 26. 1. Zwykła większośC głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, które uzyskały większą liczbę głosów ?za? niż ?przeciw?. Głosów wstrzymujących się i nieważnych nie dolicza się do żadnej grup głosujących. 2. Gdy przedmiotem głosowania jest wybór jednego spośród kilku rozwiązań, wówczas przez zwykłą większość należy rozumieć taką liczbę głosów optujących za jednym z nich, która jest większa od liczby głosów przypadających osobno na każdą alternatywę. 3. Projekt uznaje się za odrzucony w głosowaniu, gdy głosy ?przeciw? mają przewagę nad głosami ?za?, albo też liczba głosów ?za? i liczba głosów ?przeciw? jest identyczna. § 27. 1. Bezwzględna większość głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, które uzyskały co najmniej jeden głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów, to znaczy przeciwnych i wstrzymujących się.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 13 ?

Poz. 2436

2. Przy parzystej liczbie głosujących bezwzględna większość głosów zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub kandydaturą zostało oddanych 50%+1 ważnie oddanych głosów. 3. Przy nieparzystej liczbie głosujących bezwzględną większością głosów jest pierwsza liczba naturalna przeważająca połowę ważnie oddanych głosów. § 28. Bezwzględna większość ustawowego składu Rady Miasta oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, które uzyskały liczbę całkowitą ważnych głosów, przewyższającą połowę ustawowego składu Rady Miasta, a zarazem tej połowie najbliższą. § 29. Większością kwalifikowaną jest każda inna wymagana większość określona przepisami prawa. § 30. Kworum jest absolutną, matematycznie określoną liczbą członków organu kolegialnego, których obecność jest konieczna, by podmiot ten mógł podejmować skuteczne decyzje. PODJĘCIE UCHWAŁY § 31. 1. Każdą z uchwał przewidzianych w porządku obrad rozpatruje się i głosuje osobno. 2. Przed przystąpieniem do dyskusji przewodniczący udziela głosu Komisjom Rady celem wyrażenia stanowiska (opinii) co do głosowanego projektu uchwały. 3. Prawo do wniesienia poprawek do projektu uchwały podczas sesji przysługuje wnioskodawcy (autopoprawka), komisjom Rady, każdemu z radnych, a także Burmistrzowi Miasta. 4. Po zamknięciu dyskusji nad projektem uchwały przewodniczący obrad rozpoczyna procedurę głosowania. 5. Porządek głosowania jest następujący: 1) głosowanie wniosku o odrzucenie projektu w całości, jeżeli wniosek taki został postawiony, 2) głosowanie poprawek do poszczególnych części uchwały, przy czym w pierwszej kolejności głosuje się poprawki, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach, 3) głosowanie projektu w całości ze zmianami wynikającymi z przegłosowanych poprawek. 6. W przypadku głosowania w sprawie wyborów osób, przewodniczący obradom, przed zamknięciem listy kandydatów, zapytuje każdego z nich czy zgadza się kandydować i po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej poddaje pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów, a następnie zarządza wybory. 7. Przepis ust. 6 nie ma zastosowania, gdy nieobecny kandydat złożył uprzednio zgodę na piśmie. § 32. 1. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składy Rady, w głosowaniu jawnym, chyba, że inny tryb przewidują przepisy ustawy. 2.W przypadkach przewidzianych w ustawie lub na wniosek radnego przeprowadza się głosowanie imienne. 3. Dopuszcza się stosowanie urządzeń elektronicznych do przeprowadzania głosowania jawnego i rejestracji wyników również imiennie. § 33. 1. Głosowanie imienne odbywa się w ten sposób, że radni kolejno, w porządku alfabetycznym, wyczytywani przez przewodniczącego obradom lub wskazanego przez niego radnego, oddają swój głos, który wyczytujący powtarza do protokołu.

2. Głosowanie jawne odbywa się według następujących zasad: - głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki, - głosowanie jawne przeprowadza przewodniczący obrad, - przeliczenia głosów dokonuje przewodniczący obrad lub wiceprzewodniczący wyznaczony przez przewodniczącego, - wyniki głosowania jawnego ogłasza przewodniczący obrad. 3. Głosowanie tajne odbywa się według następujących zasad: - głosowanie tajne przeprowadza się w przypadkach wskazanych w ustawie,

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 14 ?

Poz. 2436

- w celu przeprowadzenia głosowania tajnego Rada powołuje komisję skrutacyjną, - w głosowaniu tajnym radni głosują za pomocą ostemplowanych kart do głosowania według zasad zaproponowanych każdorazowo przez komisję skrutacyjną i przyjętych przez Radę w głosowaniu, - po przeliczeniu głosów przewodniczący komisji skrutacyjnej odczytuje protokół, podając wyniki głosowania, - na podstawie wyników tajnego głosowania ogłoszonych przez komisję skrutacyjną przewodniczący obrad stwierdza podjęcie przez Radę uchwały. ZMIANA UCHWAŁY § 34. 1. W przypadku gdy wynik głosowania budzi uzasadnione wątpliwości, Rada może dokonać reasumpcji głosowania. 2. Reasumpcja głosowania oznacza, że poprzedni wynik głosowania uważa się za niebyły i wznawia się dyskusję nad projektem uchwały. 3. Wniosek o reasumpcję głosowania może być zgłoszony przez Radnego i reasumpcja głosowania dokonana wyłącznie na posiedzeniu, na którym odbyło się głosowanie. 4. Reasumpcji głosowania nie podlegają wyniki głosowania tajnego. 5. Wniosek o reasumpcję głosowania rozstrzyga się w głosowaniu jawnym po przeprowadzeniu nad nim dyskusji, zwykłą większością ustawowego składu Rady. INTERPELACJE § 35. 1. W sprawach o zasadniczym znaczeniu dla społeczności lokalnej lub związanych z zarządzaniem miastem, radny ma prawo składać do Burmistrza Miasta interpelacje. 2. Interpelacja powinna mieć formę pisemną i zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem i wynikające zeń pytanie lub propozycję ewentualnego rozwiązania. 3.Interpelacje, składa się na sesji Rady w odpowiednim punkcie porządku obrad lub w okresie między sesjami poprzez komórkę organizacyjną Urzędu Miejskiego obsługującą Radę. § 36. 1.Odpowiedzi na interpelacje złożone na sesji Rady Miasta mogą być udzielone bezpośrednio na tej samej sesji Rady. 2.Na wniosek radnego składającego interpelację, ustna odpowiedź powinna być potwierdzona pisemnie lub elektronicznie w terminie 14 dni od dnia sesji Rady Miasta. § 37. 1.Jeżeli bezpośrednia odpowiedź na interpelację nie jest możliwa lub też, gdy złożona interpelacja wymaga analizy, wyjaśnienia lub sprawdzenia, odpowiedzi udziela się w formie pisemnej lub elektronicznej w terminie 21 dni od dnia odbycia sesji na której została złożona lub od dnia złożenia w Biurze Rady. 2. Odpowiedź przekazywana jest do przewodniczącego Rady Miasta, radnego składającego interpelację, jak i pozostałych radnych. § 38. Odpowiedzi na interpelację udziela Burmistrz Miasta lub upoważniona przez niego osoba. § 39. W razie uznania otrzymanej odpowiedzi za niezadowalającą, radny składający interpelację ma prawo zwrócić się do przewodniczącego Rady z wnioskiem o uwzględnienie w porządku obrad następnej sesji problemu będącego przedmiotem interpelacji lub o nakazanie niezwłocznego uzupełnienia odpowiedzi. § 40. Przepisy dotyczące interpelacji radnych stosuje się odpowiednio do interpelacji składanych przez komisje Rady i kluby radnych. ZAPYTANIA, WOLNE GŁOSY I WNIOSKI § 41. 1 W sprawach o charakterze jednostkowym, dotyczących wykonywanych zadań publicznych, także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym, radny ma prawo składać do Burmistrza Miasta zapytania. 2.Zapytanie może być złożone poprzez komórkę organizacyjną Urzędu Miejskiego obsługującą Radę Miejską lub bezpośrednio podczas sesji we właściwym punkcie obrad.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 15 ?

Poz. 2436

3.Zapytania formułowane mogą być na piśmie lub w formie ustnej, w trakcie sesji Rady. 4.Odpowiedzi na zapytania złożone na sesji mogą być udzielone bezpośrednio na tej samej sesji Rady Miasta. 5.Jeśli bezpośrednia odpowiedź na zapytanie nie jest możliwa, pytany udziela odpowiedzi w formie pisemnej lub elektronicznej, w terminie 14 dni od dnia jego złożenia. 6.W sprawach nieuregulowanych stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące ?interpelacji? zamieszczone w niniejszym Regulaminie. § 42. Przepisy dotyczące zapytań radnych stosuje się odpowiednio do zapytań i wniosków składanych przez komisje Rady i kluby radnych. § 43. W odpowiednim punkcie porządku obrad radni, przedstawiciele komisji i klubów radnych, Burmistrz Miasta lub jego zastępcy oraz inne osoby biorące udział w sesji, za zgodą przewodniczącego obrad lub Rady, mogą zabierać głos w celu złożenia oświadczenia lub wniosku.

§ 44. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych jak i odpowiedzi na nie publikuje się w Biuletynie Informacji Publicznej najpóźniej w ciągu 7 dni od udzielenia odpowiedzi, w zakładce "Rada Miejska/Wnioski, interpelacje, zapytania i kontrole". UTAJNIENIE OBRAD § 45. Po ogłoszeniu tajności obrad - na podstawie ustawowych przepisów szczególnych - przewodniczący obrad przerywa sesję i zarządza opuszczenie sali przez osoby nieuprawnione do udziału w sesji tajnej. Wznowienie obrad następuje po opuszczeniu sali przez wszystkie osoby nieuprawnione. ZAMKNIĘCIE SESJI § 46. 1. Po wyczerpaniu porządku obrad przewodniczący obrad kończy sesję wypowiadając formułę "Zamykam sesję Rady Miejskiej w Łebie". 2. Czas od otwarcia sesji do jej zakończenia uważa się za czas trwania sesji. 3. Postanowienie ust. 2 dotyczy także sesji, która objęła więcej niż jedno posiedzenie. 4. Po ogłoszeniu zamknięcia sesji, Rada jest związana uchwałami podjętymi na tej sesji. PROTOKÓŁ OBRAD § 47. Pracownik urzędu miejskiego z każdej sesji Rady Miejskiej sporządza protokół obrad, w którym muszą być odnotowane podejmowane rozstrzygnięcia. § 48. 1. Protokół z sesji Rady Miejskiej powinien odzwierciedlać jej rzeczywisty przebieg, a w szczególności zawierać: 1) numer, datę i miejsce odbywania sesji, godzinę jej rozpoczęcia i zakończenia oraz wskazywać numery i tytuły podjętych uchwał, nazwisko i imię Przewodniczącego i protokolanta, 2) stwierdzenie prawomocności posiedzenia, 3) nazwiska i imiona nieobecnych członków Rady z ewentualnym podaniem przyczyn nieobecności, 4) odnotowanie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji, 5) przyjęty porządek obrad, 6) przebieg obrad, a w szczególności treść wystąpień, teksty zgłoszonych wniosków, a nadto odnotowanie faktów zgłoszenia pisemnych wystąpień radnych, 7) przebieg głosowania z wyszczególnieniem liczby głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się", oraz radnych będących na sesji a nie biorących udziału w głosowaniu, 8) podpis przewodniczącego obrad i osoby sporządzającej protokół. 2. Protokoły numeruje się kolejno cyframi rzymskimi odpowiadającymi numerowi sesji w danej kadencji i oznaczeniem roku kalendarzowego.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 16 ?

Poz. 2436

3. Do protokołu dołącza się listę obecności radnych oraz listę zaproszonych gości, teksty przyjętych przez Radę Miejską uchwał, oświadczenia i inne dokumenty złożone na ręce przewodniczącego obrad. 4. Protokół wykłada się do wglądu w komórce organizacyjnej obsługującej Radę Miejską najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia zakończenia sesji. 5. Po sporządzeniu protokołu, do momentu przyjęcia go na sesji, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia wyłożenia, radnym, Burmistrzowi Miasta oraz innym osobom zabierającym głos na sesji przysługuje prawo zgłaszania poprawek lub uzupełnień do protokołu, przy czym o ich uwzględnieniu rozstrzyga przewodniczący obrad, po wysłuchaniu protokolanta. 6. Protokół podlega zatwierdzeniu przez Radę na najbliższej sesji. 7. Zapis foniczny przebiegu obrad udostępnia się na stronach Biuletynu Informacji Publicznej w ciągu 14 dni od zakończenia sesji Rozdział 3. KOMISJE RADY § 49. Komisje stałe Rady Miejskiej, zwane dalej "komisjami" realizują zadania wskazane w odpowiednich przepisach, w szczególności ustawie o samorządzie gminnym, Statucie Miasta oraz niniejszym regulaminie. § 50. 1.Komisje pracują zgodnie z przyjętym półrocznym lub rocznym planem pracy. 2. W pierwszym roku kadencji Rady komisje obowiązane są opracować plan pracy w ciągu miesiąca, licząc od dnia wyboru ich składów osobowych, a na kolejne okresy - do końca każdego półrocza poprzedzającego okres, którego plan dotyczy lub w stosunku do rocznych planów pracy, do końca roku poprzedzającego rok, którego plan dotyczy. 3.Przewodniczący Komisji stałych co najmniej raz do roku przedstawiają na sesji Rady sprawozdania z działalności komisji. 4.Komisje doraźne składają Radzie Miasta sprawozdania, po wykonaniu zadania, do którego zostały powołane. § 51. 1. Komisje obradują na posiedzeniach zwoływanych w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łebie. 2. W wyjątkowych przypadkach, jeżeli wymagają tego sprawy ujęte w porządku posiedzenia, posiedzenie komisji może odbywać się poza miejscem, o którym mowa w ust. 1. § 52. Posiedzenie komisji zwołuje i ustala porządek obrad przewodniczący komisji. § 53. 1.Przewodniczący komisji zawiadamia o posiedzeniu jej członków, a także - stosownie do przedmiotu obrad - zaprasza Burmistrza Miasta lub jego przedstawicieli oraz inne osoby do wzięcia udziału w obradach. 2. Zależnie od istniejących możliwości zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia może mieć formę pisemną, ustną lub telefoniczną, a także za pośrednictwem poczty elektronicznej. 3. Zawiadamiając o posiedzeniu komisji, przewodniczący informuje członków komisji o miejscu i czasie posiedzenia oraz podaje proponowany porządek posiedzenia lub określa cel - przedmiot posiedzenia.

§ 54. 1.Posiedzenia komisji prowadzi jej przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności obowiązki te wykonuje zastępca przewodniczącego komisji. 2.Posiedzenia odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące. 3. Zapis ust. 2 nie odnosi się do komisji doraźnej. § 55. Komisje pracują na posiedzeniach, w których dla ich prawomocności winna uczestniczyć co najmniej połowa składu komisji. § 56. 1. Komisja zajmuje stanowisko w określonej sprawie w drodze głosowania jawnego zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustalonego przez Radę Miasta składu komisji. 2. Wniosek pod głosowanie w określonej sprawie stawia przewodniczący posiedzenia lub każdy z jej członków. 3. Wynik głosowania oraz przyjęte w jego wyniku stanowisko, o którym mowa w pkt. 1, zapisywane są do protokołu.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 17 ?

Poz. 2436

4. W przypadku równej liczby głosów "za" i "przeciw" decyduje głos prowadzącego obrady komisji. § 57. 1. Komisja, do której skierowany został projekt uchwały, przedstawia Radzie opinie na temat tego projektu. 2. W opinii komisja wnioskuje o: 1) przyjęcie projektu bez poprawek lub, 2) przyjęcie projektu z określonymi poprawkami lub, 3) odrzucenie projektu. 3. Wnioski i propozycje poprawek odrzucone przez komisję, po ich zgłoszeniu w formie pisemnej na żądanie radnego - wnioskodawcy, zamieszcza się w sprawozdaniu jako wniosek mniejszości. Wnioski mniejszości są traktowane w głosowaniu jak inne poprawki. § 58. Posiedzenia komisji są protokołowane. Do protokołów stosuje się odpowiednio przepisy o protokole z sesji Rady. § 59. 1. Komisje mogą również obradować na posiedzeniach wspólnych. Posiedzenia wspólne komisji zwołuje przewodniczący Rady Miejskiej z własnej inicjatywy lub na wniosek przewodniczącego stałej komisji Rady. Posiedzeniem wspólnym kieruje wiceprzewodniczący Rady Miejskiej lub jeden z przewodniczących komisji wskazany przez przewodniczącego Rady. W razie nieobecności tych osób, posiedzenie komisji prowadzi radny wskazany przez przewodniczącego Rady. 2. Jeżeli sprawy rozpatrywane na wspólnym posiedzeniu wymagają oddzielnego stanowiska określonych komisji, komisje te przeprowadzają oddzielne głosowanie. 3. Do posiedzeń wspólnych komisji stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego rozdziału. § 60. 1 .Obsługę administracyjną i techniczną oraz materialne warunki pracy komisji zapewnia Burmistrz Miasta przy pomocy właściwej komórki organizacyjnej obsługującej Radę. 2.Przewodniczący komisji odpowiada za stronę formalno-prawną dokumentacji komisji. Rozdział 4. KOMISJA REWIZYJNA § 61. 1. Komisja rewizyjna jest komisją stałą, powoływaną w celu wykonywania czynności kontrolnych w imieniu Rady Miejskiej, wydawania opinii w przypadkach określonych w przepisach szczególnych oraz realizacji innych zadań wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa i ze Statutu Miasta. 2. W szczególności przedmiot działania komisji rewizyjnej stanowią: a) kontrola działań Burmistrza Miasta, jednostek pomocniczych miasta i miejskich jednostek organizacyjnych (jednostki kontrolowane) pod względem zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności; b) wyrażanie opinii w sprawach przewidzianych w ustawach bądź przedłożonych komisji przez organy miasta; c) występowanie do Rady Miejskiej z wnioskiem w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta oraz udzielenia lub odmowy udzielenia Burmistrzowi Miasta absolutorium; d) badanie materiałów z kontroli przeprowadzonych przez inne komisje Rady oraz przez instytucje zewnętrzne, w szczególności przez Regionalną Izbę Obrachunkową oraz Najwyższą Izbę Kontroli. 3. Celem działań kontrolnych jest dostarczenie Radzie Miejskiej informacji niezbędnych dla oceny działalności Burmistrza Miasta, jednostek pomocniczych i organizacyjnych miasta, zapobieganie niekorzystnym zjawiskom w działalności komunalnej oraz pomoc w usuwaniu negatywnych zjawisk. § 62. 1. Komisja może na zlecenie Rady lub też po powzięciu stosownych wniosków przez wszystkie zainteresowane komisje, współdziałać w wykonywaniu funkcji kontrolnej z innymi komisjami Rady, w zakresie ich właściwości rzeczowej. 2. Przewodniczący Komisji może zwrócić się do przewodniczących innych komisji Rady o oddelegowanie w skład zespołu kontrolnego radnych mających kwalifikacje w zakresie tematyki objętej kontrolą.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 18 ?

Poz. 2436

3. Do członków innych komisji uczestniczących w kontroli, przeprowadzanej przez Komisję stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego regulaminu. 4. Przewodniczący Rady zapewnia koordynację i współdziałanie poszczególnych komisji w celu właściwego ich ukierunkowania, zapewnienia skuteczności działania oraz unikania zbędnych kontroli. § 63.

1. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego oraz pozostałych członków w liczbie określonej uchwałą Rady. 2. Przewodniczącego Komisji i jego zastępcę wybiera Komisja ze swojego grona. 3.Dopuszcza się przeprowadzenie głosowania tajnego § 64. Rozstrzygnięcia Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Komisji w głosowaniu jawnym. § 65. 1. Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez jej przewodniczącego, zgodnie z zatwierdzonym planem pracy oraz w miarę merytorycznych potrzeb. 2. W przypadkach niecierpiących zwłoki na wniosek przewodniczącego Rady komisja przystępuje do czynności kontrolnych (kontrola doraźna), o czym niezwłocznie informuje Burmistrza Miasta. Kontynuowanie kontroli wymaga zgody Rady Miejskiej wyrażonej na najbliższej sesji Rady. § 66. Komisja przeprowadza następujące rodzaje kontroli: a) kontrole kompleksowe - obejmujące całość lub obszerny fragment działalności kontrolowanej jednostki, b) kontrole problemowe - obejmujące wybrane zagadnienia lub zagadnienie z zakresu działalności kontrolowanej jednostki, c) kontrole sprawdzające - podejmowane w celu ustalenia, czy wyniki poprzedniej kontroli zostały uwzględnione przez kontrolowaną jednostkę. § 67. 1. Kontroli kompleksowych dokonują zespoły kontrolne składające się co najmniej z trzech członków komisji rewizyjnej. Kontrole problemowe, sprawdzające i doraźne przeprowadza co najmniej dwóch członków komisji rewizyjnej. 2. Zespoły kontrolne powoływane są uchwałą komisji rewizyjnej, w której wyznacza się przewodniczącego zespołu. 3. Po zakończeniu kontroli zespół kontrolny informuje o wynikach przeprowadzonej kontroli komisję rewizyjną. 4. Czynności kontrolnych dokonuje się w dniach oraz godzinach pracy kontrolowanej jednostki. § 68. W ciągu 7 dni od dnia zakończenia kontroli kontrolujący sporządzają protokół kontroli, zwany dalej "protokołem", obejmujący: 1) nazwę i adres kontrolowanej jednostki, 2) imię i nazwisko kontrolującego (kontrolujących), 3) daty rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych, 4) określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą, 5) imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki, 6) przebieg i ustalenia kontroli, a w szczególności stwierdzone nieprawidłowości w działaniu kontrolowanej jednostki oraz wskazanie dowodów potwierdzających ustalenia zawarte w protokole, 7) datę i miejsce podpisania protokołu, 8) podpisy kontrolujących. § 69. 1. Kierownik kontrolowanej jednostki może w ciągu 7 dni od daty otrzymania protokołu złożyć na ręce przewodniczącego komisji rewizyjnej umotywowane zastrzeżenia dotyczące przebiegu i ustaleń kontroli. 2. W ciągu 7 dni zespół kontrolny analizuje wniesione zastrzeżenia. W razie konieczności kontynuje kontrolę lub wprowadza korektę do protokołu kontroli. Zastrzeżenia nieuzasadnione komisja oddala.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 19 ?

Poz. 2436

3. Po upływie terminów określonych w ust.1 i 2, komisja rewizyjna ustala wyniki kontroli w formie zaleceń pokontrolnych. 4. Zalecenia pokontrolne powinny zawierać wnioski oraz propozycje dotyczące usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. Otrzymuje je kierownik kontrolowanej jednostki oraz Burmistrz Miasta. 5. Wyniki kontroli komisja rewizyjna składa na piśmie Radzie Miejskiej na ręce jej przewodniczącego. 6. Po upływie 3 miesięcy od kontroli kompleksowej bądź kontroli problemowej komisja rewizyjna zwraca się pisemnie do kierownika kontrolowanej jednostki o sprawozdanie z wykonania zaleceń pokontrolnych. 7. W przypadku niewykonania przez kierownika kontrolowanej jednostki zaleceń pokontrolnych zespół kontrolny wszczyna kontrolę sprawdzającą. § 70. 1. Na podstawie przeprowadzonej kontroli komisja rewizyjna występuje do Burmistrza Miasta z wnioskami pokontrolnymi w sprawie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości i wyciągnięcia odpowiednich konsekwencji wobec osób odpowiedzialnych za powstanie nieprawidłowości. 2. Wraz z wystąpieniem, o którym mowa w ust. 1 komisja rewizyjna wyznacza termin w jakim Burmistrz Miasta jest obowiązany zawiadomić o sposobie wykonania wniosków. § 71. 1. W razie powzięcia - w toku kontroli - uzasadnionego podejrzenia o popełnieniu przestępstwa, kontrolujący niezwłocznie zawiadamia o tym kierownika kontrolowanej jednostki i Burmistrza. 2. Jeżeli podejrzenie dotyczy osoby Burmistrza, kontrolujący zawiadamia o tym przewodniczącego Rady. § 72. Komisja może występować do organów Miasta w sprawie wniosków o przeprowadzenie kontroli przez Regionalną Izbę Obrachunkową, Najwyższą Izbę Kontroli lub przez inne organy kontroli. Rozdział 5. ZASADY I TRYB PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW, DLA KTÓRYCH WŁAŚCIWYM ORGANEM JEST RADA MIEJSKA W ŁEBIE § 73. 1. Rada rozpatruje skargi dotyczące zadań lub działalności Burmistrza oraz kierowników miejskich jednostek organizacyjnych, w sprawach należących do zadań własnych Miasta.

2. Rada załatwia wnioski, dla których jest organem właściwym ze względu na przedmiot wniosku. 3. Rada rozpatruje skargi i załatwia wnioski zgodnie z postanowieniami Kodeksu postępowania administracyjnego. § 74. 1.Biuro Rady prowadzi rejestr skarg i wniosków oraz udzielanych odpowiedzi wraz z informacjami o terminie i sposobie ich załatwienia. Dotyczy to także skarg i wniosków zgłaszanych ustnie do protokołu. 2.Skargi i wnioski anonimowe podlegają rejestracji, niemniej nie nadaje im się dalszego biegu i nie są one rozpatrywane § 75. 1. Skargi i wnioski, o których mowa w § 73, przyjmowane są przez przewodniczącego Rady bądź przez zastępcę przewodniczącego. W przypadku wpłynięcia skargi bądź wniosku bezpośrednio do Urzędu, pracownik właściwej jednostki organizacyjnej Urzędu (Biura Rady) przekazuje niezwłocznie sprawę przewodniczącemu Rady 2.Przewodniczący Rady, po wstępnym zapoznaniu się z treścią skargi, przekazuje ją Burmistrzowi Miasta celem przedstawienia stanowiska w sprawie objętej treścią skargi, chyba że z jej treści jednoznacznie wynika, że sprawa nie dotyczy Burmistrza lub podległych mu pracowników czy jednostek. 3.Burmistrz Miasta zobowiązany jest przedstawić swoje stanowisko w sprawie objętej treścią skargi wraz z aktami sprawy nie później niż w terminie 7 dni od daty jej otrzymania. Stanowisko swoje Burmistrz składa na ręce przewodniczącego Rady. 4.Po otrzymaniu stanowiska Burmistrza, przewodniczący Rady niezwłocznie przekazuje skargę wraz ze stanowiskiem Burmistrza stałej komisji Rady właściwej rzeczowo celem wypracowania stanowiska i przedstawienia go Radzie Miejskiej. 5.Przewodniczący Rady czuwa nad terminowością załatwienia skargi lub wniosku, w tym zawiadamia o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie. § 76. 1.Komisja zobowiązana jest do:

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 20 ?

Poz. 2436

1) wszechstronnego wyjaśnienia spraw podnoszonych w skardze; 2) analizy stanu prawnego; 3) dokonania innych ustaleń i czynności niezbędnych do załatwienia skargi; 4) przygotowania projektu rozstrzygnięcia, względnie również odpowiedzi skarżącemu lub wnioskodawcy; 5) przedłożenia propozycji co do podjęcia decyzji w sprawie ewentualnych działań naprawczych. 2.Celem ustalenia rzeczywistego stanu faktycznego komisja stosuje wszelkie prawem przewidziane środki dowodowe, które mogą przyczynić się do ustalenia stanu faktycznego, w szczególności korzysta z dokumentów zgromadzonych w aktach sprawy. 3.Komisja może żądać dodatkowych wyjaśnień od autora skargi, jak również od Burmistrza Miasta. 4.Komisja omawia skargę na swoim posiedzeniu. Na posiedzenie to może zaprosić skarżącego, a także Burmistrza Miasta lub wyznaczoną przez niego osobę. 5.Przewodniczący komisji obowiązany jest udzielić głosu autorowi skargi, bądź jego pełnomocnikowi, a także Burmistrzowi Miasta, bądź jego przedstawicielowi. 6.Po przeprowadzeniu czynności wyjaśniających komisja przedstawia swoją opinię co do sposobu załatwienia skargi. Opinia komisji powinna zawierać szczegółowe uzasadnienie faktyczne i prawne rekomendowanego rozstrzygnięcia. 7.Sprawę rozpatrzenia skargi przewodniczący Rady wprowadza do porządku obrad najbliższej sesji Rady, o ile jest to możliwe organizacyjnie zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu oraz mając na uwadze przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. § 77. W uzasadnionych przypadkach, wynikających głównie ze stopnia skomplikowania sprawy objętej treścią skargi lub wniosku, Komisja rozpatrująca skargę może posiłkować się opiniami i ekspertyzami specjalistycznymi, których zlecenie następuje za zgodą przewodniczącego Rady, zaś koszty ich sporządzenia pokrywa się z budżetu Miasta na podstawie umów zawartych przez Burmistrza. § 78. Każdy z radnych ma prawo wglądu w całość materiałów dotyczących skargi, w oparciu o które komisja rozpatrująca skargę wydała swoją opinię. § 79. 1. Rozstrzygnięcie o sposobie załatwienia skargi należy do Rady Miejskiej, która podejmuje stosowną uchwałę, uznając skargę za zasadną albo bezzasadną. 2. Uchwała, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać szczegółowe uzasadnienie faktyczne i prawne. § 80. 1. Przewodniczący Rady zawiadamia skarżącego o sposobie załatwienia jego skargi w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej. Zawiadomienie to powinno odpowiadać wymogom przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności art. 238 kpa, jak również powinno powoływać się na uchwałę Rady Miejskiej. 2. W zawiadomieniu przewodniczący Rady jest zobowiązany podać szczegółowe uzasadnienie prawne i faktyczne, opierając się na opinii komisji rozpatrującej skargę. 3. Do zawiadomienia dołącza się podjętą uchwałę Rady Miejskiej. Załącznik Nr 2 do Statutu Miasta Łeby GRANICE MIASTA

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 21 ?

Poz. 2436

Załącznik Nr 3 do Statutu Miasta Łeby SYMBOLE MIASTA

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 22 ?

Poz. 2436

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 23 ?

Poz. 2436

Załącznik Nr 4 do Statutu Miasta Łeby INICJATYWA UCHWAŁODAWCZA MIESZKAŃCÓW § 1. 1.Grupa mieszkańców miasta o której mowa w § 38 ust. 1 pkt 6 Statutu, w sprawach istotnych dla społeczności lokalnych, może wystąpić z inicjatywą uchwałodawczą.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 24 ?

Poz. 2436

2 Projekt uchwały może dotyczyć tylko spraw należących do kompetencji rady, i odpowiadać wymogom zawartym w regulaminie Rady (załącznik Nr 1 do Statutu) w rozdziale 2, w tytule "Projekty uchwał". § 2. Mieszkańcy występujący z inicjatywą uchwałodawczą wybierają spośród siebie osobę uprawnioną do reprezentowania ich wobec organów miasta, w szczególności do przedstawienia projektu uchwały. § 3. 1. Wnioski o przyjęcie przez Radę Miejską w Łebie uchwały składa się w Urzędzie Miejskim w Łebie w Biurze Rady. 2.W treści wniosku muszą być wskazane dane kontaktowe osoby o której mowa w §2. 3.Do wniosku musi być dołączony wykaz osób popierających inicjatywę zgodnie z § 38 ust1 pkt 6 Statutu. 4.Lista musi zawierać następujące dane: 1) imię i nazwisko, 2) adres, 3) nr PESEL, 4) własnoręczny podpis. 5.Na każdej stronie wykazu o którym mowa w §3 ust. 3 musi znajdować się tytuł projektu uchwały, której mieszkaniec udziela poparcia. 6.Wycofanie poparcia udzielonego projektowi uchwały jest nieskuteczne. 7.Załączony wykaz podlega badaniu pod kątem prawidłowości złożenia wymaganej ilości podpisów mieszkańców oraz danych zawartych w wykazie. 8.W przypadku gdy wykaz zawiera braki, jest zwracany inicjatorowi wniosku celem uzupełnienia w terminie 7 dni. 9.Nieusunięcie braków powoduje odmowę przyjęcia projektu uchwały. 10.Wzór wykazu osób udzielających poparcia projektowi uchwały stanowi załącznik Nr 5 do statutu. § 4. 1.W przypadku spełnienia wymagań przewodniczącego Rady Miejskiej w Łebie. formalnych projektu, wniosek kierowany jest do

2.Przewodniczący w czasie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia projektu, kieruje go do akceptacji radcy prawnego lub adwokata, celem stwierdzenia zgodności inicjatywy z obowiązującym prawem i kompetencjami samorządu gminnego. 3.Po uzyskaniu opinii prawnej, wniosek kierowany jest do Burmistrza Miasta w celu wskazania możliwości sfinansowania działań będących przedmiotem inicjatywy uchwałodawczej. 4.Projekt, który nie spełni warunków formalno-prawnych oraz nie będzie możliwy do sfinansowania nie jest kierowany przez przewodniczącego Rady do zaopiniowania przez komisje Rady. W przypadku odrzucenia wniosku przewodniczący Rady pisemnie informuje o tym fakcie osobę wskazaną we wniosku jako reprezentanta inicjatorów projektu uchwały. 5.Wniosek, który uzyskał pozytywną opinię prawną i ma wskazane źródło finansowania jest kierowany przez przewodniczącego Rady do zaopiniowania przez komisje Rady. W przypadku wniesienia poprawek mających wpływ na treść projektu uchwały niezbędna jest zgoda osoby reprezentującej inicjatorów. 6.Po uzyskaniu akceptacji komisji Rady wniosek jest kierowany do Rady Miejskiej i włączany do porządku obrad na najbliższej sesji. 7.W przypadku skierowania wniosku pod obrady Rady, przewodniczący Rady zaprasza osobę upoważnioną do reprezentowania mieszkańców na sesję, w której porządku obrad ujęta została zgłoszona inicjatywa. § 5. Projekt uchwały z inicjatywy mieszkańców winien zostać rozpatrzony przez Radę nie później niż w terminie trzech miesięcy od dnia jego złożenia. W wyjątkowych przypadkach, jeżeli nie będzie możliwe zachowanie trzymiesięcznego terminu, np. w przypadkach wymagających zasięgnięcia opinii ekspertów lub innych organów, przewodniczący Rady jest obowiązany powiadomić pełnomocnika komitetu o przewidywanym terminie rozpatrzenia projektu.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 25 ?

Poz. 2436

Załącznik Nr 5 do Statutu Miasta Łeby WZÓR WYKAZU OSÓB UDZIELAJĄCYCH POPARCIA PROJEKTOWI UCHWAŁY

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 26 ?

Poz. 2436

Załącznik Nr 6 do Statutu Miasta Łeby WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH MIASTA ŁEBY 1) Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza 2) Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II 3) Miejska Biblioteka Pybliczna im. Siedmiu łebian z Nieba, Małgorzaty Musierowicz i Maxa Pechsteina 4) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 27 ?

Poz. 2436

Załącznik Nr 1 do Statutu Miasta Łeby REGULAMIN RADY MIEJSKIEJ W ŁEBIE Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE § 1. Regulamin Rady Miejskiej Łeby zwanej dalej "Radą", określa organizację wewnętrzną, zasady oraz tryb pracy Rady. § 2. Rada obraduje na sesjach, podczas których rozpatruje sprawy należące do zakresu jej właściwości rozstrzygając je ze skutkiem prawnym lub zajmując stanowisko niestanowiące rozstrzygnięcia. Rozdział 2. SESJE PIERWSZA SESJA § 3. 1.Czynności związane ze zwołaniem pierwszej sesji nowo wybranej Rady wykonuje komisarz wyborczy w trybie przewidzianym w ustawie o samorządzie gminnym. 2.Porządek pierwszej sesji powinien obejmować w szczególności następujące sprawy: 1) złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych, 2) wybór przewodniczącego Rady. 3. Do momentu wyboru przewodniczącego Rady, pierwszą sesję nowo wybranej Rady prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na sesji. CZAS TRW
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.846

  postanowienie nr 3/12 Komisarza Wyborczego w Słupsku z dnia 22 lutego 2012r. o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Łeby przed upływem kadencji

 • DZ. URZ. 2011.10.260

  uchwała nr XLIV/387/2010 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/242/2009 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na obszarze miasta Łeby.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.75.1758

  uchwała nr XXXVI/224/09 Rady Miasta Dynów z dnia 28 września 2009r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Dynów przyjętego Uchwałą Nr II/5/02 Rady Miasta Dynów z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Dynów

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.72.1885

  uchwała nr XXXVI/260/2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 24 lutego 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Ząbki

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.63.904

  uchwała nr XXX/150/2009 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 6 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/52/03 Rady Miasta Łaskarzewa z dnia 5 czerwca 2003r. w sprawie uchwalenia statutu miasta Łaskarzew

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.2435

  uchwała nr XXIV/75/2012 Rady Powiatu Kościerskiego z dnia 5 lipca 2012r. w sprawie utworzenia przedszkola specjalnego w Kościerzynie i włączenia go w strukturę Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Brzechwy w Kościerzynie oraz nadania statutu.

 • DZ. URZ. 2012.2434

  uchwała nr XVIII/142/12 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Kwidzynie

 • DZ. URZ. 2012.2433

  uchwała nr XX/266/2012 Rady Miasta Sopotu z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu komunalnych lokali użytkowych lub budynków użytkowych ich najemcom lub dzierżawcom oraz oprocentowania rat z tytułu nabycia.

 • DZ. URZ. 2012.2432

  zarządzenie nr 210/2012 Wojewody Pomorskiego z dnia 10 lipca 2012r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Malbork w okręgu wyborczym Nr 10

 • DZ. URZ. 2012.2431

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-III.4131.14.2012.TM Wojewody Pomorskiego z dnia 5 lipca 2012r.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.