Logowanie

DZ. URZ. 2012.2439

Tytuł:

uchwała nr XV/137/2012 Rady Gminy Sulęczyno z dnia 28 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sulęczyno na rok 2012

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-07-16
Organ wydający:Rada Gminy Sulęczyno
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2439
Hasła:Budżet gminy

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

11:20

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia bud?etu Gminy Sulęczyno na rok 2012 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. ?d? i lit ?i? oraz art. 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 poz. 567) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257 poz. 1726 oraz z 2011 r. nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) Rada Gminy Sulęczyno uchwala, co następuje: § 1. Dokonuje się zmian w wydatkach bud?etu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 1 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały. § 2. Zmienia się "Wydatki majątkowe bud?etu gminy na 2012 r." i nadaje im się brzmienie, jak w załączniku nr 2 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały. § 3. Uchwała wchodzi w ?ycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Gawin


Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?2?

Poz. 2439

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/137/2012 Rady Gminy Sulęczyno z dnia 28 czerwca 2012 r. ZMIANY DO PLANU WYDATKÓW BUDśETU GMINY NA ROK 2012

DZIAŁ ROZDZIAŁ 1 600 2 60016 z tego:

NAZWA 3 Drogi publiczne gminne Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne

PLAN PRZED ZMIANĄ ZMNIEJSZENIA ZWIĘKSZENIA 4 732 400 405 000 405 000 179 400 119 400 119 400 5 171 800 171 800 171 800 6 38 000 38 000 38 000

PLAN PO ZMIANIE 7 560 600 233 200 233 200 217 400 157 400 157 400

700

70005 z tego:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki bie?ące wydatki jednostek bud?etowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

119 400

-

38 000

157 400

757

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i po?yczek jednostek samorządu tertorialnego Wydatki bie?ące z tego: obsługa długu

138 861 138 861 138 861 9 730 339 4 485 039 4 217 781

-

50 000 50 000 50 000 23 800 23 800 23 800

188 861 188 861 188 861 9 754 139 4 508 839 4 241 581

801

80101 z tego:

Szkoły Podstawowe Wydatki bie?ące wydatki jednostek bud?etowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

750 801 2 003 932 2 003 932 1 896 085

-

23 800 20 000 20 000 20 000

774 601 2 023 932 2 023 932 1 916 085

801

80110 z tego:

Gimnazja Wydatki bie?ące wydatki jednostek bud?etowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

363 805 373 200 103 200 103 200 -

20 000 40 000 40 000 40 000

383 805 413 200 143 200 143 200

926

92601 z tego:

Obiekty sportowe Wydatki bie?ące wydatki jednostek bud?etowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań OGÓŁEM

103 200 27 546 794

171 800

40 000 171 800

143 200 27 546 794

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?3?

Poz. 2439

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/137/2012 Rady Gminy Sulęczyno z dnia 28 czerwca 2012 r. Wydatki majątkowe bud?etu gminy na 2012 r.

w tym Inwestycje i zakupy inwestycyjne Dział Rozdział §* Nazwa Ogółem Razem w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 7 Zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 9

1 010

2 01010

3

4 Nadzory autorskie przy realizacji inwestycji wodociągowokanalizacyjnej Budowa sieci kanalizacyjno-sanitarnej w Mściszewicach - etap I Rewitalizacja miejscowości Sulęczyno polegająca na remoncie placu pełniącego funkcje społeczno-kulturalne Budowa pętli autobusowej w Mściszewicach Budowa odcinka drogi Węsiory - Gapowo Budowa drogi B Góra Sulęczyno Modernizacja drogi Borek - Bielawki Przebudowa ulicy Szkolnej w Sulęczynie Ście?ka pieszojezdna wzdłu? Słupii w Sulęczynie Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy Ośrodku Zdrowia Zakup dwóch zestawów komputerowych Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Sulęczyno Budowa Szkoły Podstawowej w Sulęczynie Budowa sali gimnastycznej w Mściszewicach

5 133 350,00

6 133 350,00

8

010

01010

650 000,00

650 000,00

600

60016

53 200,00

53 200,00

600 600 600 600 600 630

60016 60016 60017 60017 60017 63003

160 000,00 20 000,00 700 000,00 300 000,00 400 000,00 22 140,00

160 000,00 20 000,00 700 000,00 300 000,00 400 000,00 22 140,00

700

70005

60 000,00 9 000,00 350 000,00

60 000,00 9 000,00 350 000,00

750 754

75023 75412

801

80101

4 492 300,00 4 492 300,00

4 492 300,00

801

80101

750 000,00

750 000,00

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?4?

Poz. 2439

900

90095

Budowa łowisk dla wędkarzy oraz chodnika wraz z ście?ką rowerową wzdłu? jeziora Węgorzyno Budowa boiska wielofunkcyjnego w Mściszewicach Budowa kompleksu rekreacyjno sportowego w Węsiorach Urządzenie placu rekreacyjno sportowego wraz z zapleczem w Sulęczynie Ogółem (* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

30 000,00

30 000,00

926

92601

270 000,00

270 000,00

926

92605

380 300,00

380 300,00

380 300,00

926

92605

530 300,00

530 300,00

530 300,00 5 402 900,00

9 310 590,00 9 310 590,00
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.426

  uchwała nr VII/44/2011 Rady Gminy Sulęczyno z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sulęczyno za rok 2010 i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sulęczyno.

 • DZ. URZ. 2010.90.1713

  uchwała nr XXV/212/2010 Rady Gminy Sulęczyno z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sulęczyno za rok 2009.

 • DZ. URZ. 2012.2299

  uchwała nr XV/132/2012 Rady Gminy Sulęczyno z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Sulęczyno.

 • DZ. URZ. 2012.2592

  uchwała nr III/9/2010 Rady Gminy Sulęczyno z dnia 29 grudnia 2010r. zmianiająca uchwałę w sprawie podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku w Gminie Sulęczyno.

 • DZ. URZ. 2012.2573

  uchwała nr XV/128/2012 Rady Gminy Sulęczyno z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sulęczyno za rok 2011.

zamów dokument

Porady prawne

 • Nie udzielenie absolutorium wójtowi gminy

  Kiedy rada gminy może nie udzielić wójtowi absolutorium? Czy jest to możliwe w sytuacji, gdy budżet dochodów i wydatków został zrealizowany, a nie wykonano zadań (...)

 • Wejście w życie uchwały rady gminy

  Po jakim czasie od uchwalenia, wchodzi w życie uchwała rady gminy w przedmiocie planu zagospodarowania przestrzennego?

 • Zajęcie dotacji dla przedszkola

  Wyodrębniony rachunek bankowy prowadzony dla obsługi dotacji został zajęty. Dotacja przekazywana na ten rachunek jest dotacją podmiotową przekazywaną z budżetu gminy. (...)

 • Wpływy do budżetu gminy z mandatów

  Słyszałem, że w przypadku mandatów drogowych (np. za przekroczenie prędkości) wpłaty trafiają do budżetu gminy. Jeśli jednak dochodzi do sprawy sądowej należność (...)

 • Istota jednostki budżetowej

  Czym charakteryzuje się jednostka budżetowa?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.2438

  uchwała nr XXII/172/2012 Rady Gminy Lichnowy z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Lichnowy oraz określenia granic ich obwodów

 • DZ. URZ. 2012.2437

  informacja nr 3/2012 Zarządu Powiatu Malborskiego z dnia 21 marca 2012r. o stanie mienia komunalnego Powiatu Malborskiego według stanu na dzień 31.12.2011r.

 • DZ. URZ. 2012.2436

  uchwała nr XXI/185/2012 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 6 lipca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Łeby.

 • DZ. URZ. 2012.2435

  uchwała nr XXIV/75/2012 Rady Powiatu Kościerskiego z dnia 5 lipca 2012r. w sprawie utworzenia przedszkola specjalnego w Kościerzynie i włączenia go w strukturę Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Brzechwy w Kościerzynie oraz nadania statutu.

 • DZ. URZ. 2012.2434

  uchwała nr XVIII/142/12 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Kwidzynie


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.