Logowanie

DZ. URZ. 2012.2442

Tytuł:

uchwała nr XXI/51/2012 Rady Gminy Wicko z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wicko na 2012 r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-07-16
Organ wydający:Rada Gminy Wicko
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2442
Hasła:Budżet gminy

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

13:49

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm.: 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz. U. 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162, poz. 1568, 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. Nr 116, poz. 1203, 2005 r. Dz. U. Nr 172, poz. 1441, Dz. U. Nr 175, poz. 1457, 2006 r. Dz. U. Nr 17, poz. 128, Dz. U. Nr 181, poz. 1337, 2007 r. Dz. U. Nr 48, poz. 327, Dz. U. Nr 138, poz. 974, Dz. U. Nr 173, poz. 1218, 2008 r. Dz. U. Nr 180, poz. 1111, Dz. U. Nr 223, poz. 1458, 2009 r. Dz. U. Nr 52, poz. 420, Dz. U. Nr 157, poz. 1241, 2010 r. Dz. U. Nr 28, poz. 142 i 146, Dz. U. Nr 40, poz. 230, Dz. U. Nr 106, poz. 675, 2011 r. Dz. U. Nr 117, poz. 679, Dz. U. Nr 134, poz. 777, Dz. U. 149, poz. 887, Dz. U. 217, poz. 1281) Rada Gminy Wicko uchwala, co następuje: § 1. W Uchwale Nr XVII/1/12 Rady Gminy Wicko z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia bud?etu Gminy Wicko na rok 2012 dokonuje się następujących zmian: 1) Zmienia się plan dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, 2) Zmienia się plan wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, 3) Zmienia się załącznik dotyczący zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, 4) Zmienia się załącznik Nr 13 Dochody i wydatki na zadania finansowane z bud?etu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, 5) Zmienia się załącznik Nr 9 Dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bie?ące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. § 2. Po dokonanych zmianach bud?et gminy przedstawia się następująco: 1) Po stronie dochodów 24.873.858,00 , w tym: a) dochody bie?ące w wysokości 21.516.193,00 b) dochody majątkowe w wysokości 3.357.665,00 2) Po stronie wydatków 27.518.663,00 , w tym: a) wydatki bie?ące w wysokości 23.563.504,00, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9.651.401,00 - dotacje na zadania bie?ące 888.976,00 - wydatki na obsługę długu gminy 375.611,00


Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?2?

Poz. 2442

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.174.102,00 - pozostałe wydatki bie?ące 8.473.414,00 b) wydatki majątkowe w wysokości 3.955.159,00 3) Deficyt bud?etu Gminy 2.644.805,00 § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wicko. § 4. Uchwała wchodzi w ?ycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Przewodniczący Rady Jacek Stanuch

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?3?

Poz. 2442

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/51/2012 Rady Gminy Wicko z dnia 26 czerwca 2012 r. Zmiana planu dochodów bud?etu Gminy Wicko na 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?4?

Poz. 2442

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?5?

Poz. 2442

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?6?

Poz. 2442

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/51/2012 Rady Gminy Wicko z dnia 26 czerwca 2012 r. Zmiana planu wydatków bud?etu Gminy Wicko na 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?7?

Poz. 2442

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?8?

Poz. 2442

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?9?

Poz. 2442

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 10 ?

Poz. 2442

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/51/2012 Rady Gminy Wicko z dnia 26 czerwca 2012 r. Zadania inwestycyjne w 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 11 ?

Poz. 2442

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 12 ?

Poz. 2442

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 13 ?

Poz. 2442

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 14 ?

Poz. 2442

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 15 ?

Poz. 2442

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/51/2012 Rady Gminy Wicko z dnia 26 czerwca 2012 r. Dochody i wydatki na zadania finansowane z bud?etu Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 16 ?

Poz. 2442

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 17 ?

Poz. 2442

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 18 ?

Poz. 2442

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXI/51/2012 Rady Gminy Wicko z dnia 26 czerwca 2012 r. Dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bie?ące realizowane na postawie porozumień (umów) między jednostkani samorządu terytorialnego

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 19 ?

Poz. 2442
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.43.748

  uchwała nr XLIII/29/10 Rady Gminy Wicko z dnia 16 marca 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wicko dla lokalizacji zespołu parków wiatrowych Wrzeście - Wicko

 • DZ. URZ. 2010.43.746

  uchwała nr XLIII/27/10 Rady Gminy Wicko z dnia 16 marca 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wicko dla lokalizacji zespołu parków wiatrowych Wrzeście - Wicko

 • DZ. URZ. 2010.43.747

  uchwała nr XLIII/28/10 Rady Gminy Wicko z dnia 16 marca 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wicko dla lokalizacji zespołu parków wiatrowych Wrzeście - Wicko

 • DZ. URZ. 2012.1128

  uchwała nr XVIII/14/2012 Rady Gminy Wicko z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wicko na 2012 r.

 • DZ. URZ. 2011.112.2328

  uchwała nr V/7/11 Rady Gminy Wicko z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wicko na 2011 r.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.2441

  uchwała nr XXV/185/2012 Rady Gminy Lichnowy z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetuminy Lichnowy za 2011 rok

 • DZ. URZ. 2012.2440

  uchwała nr XXVII/210/2012 Rady Gminy Gniewino z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

 • DZ. URZ. 2012.2439

  uchwała nr XV/137/2012 Rady Gminy Sulęczyno z dnia 28 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sulęczyno na rok 2012

 • DZ. URZ. 2012.2438

  uchwała nr XXII/172/2012 Rady Gminy Lichnowy z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Lichnowy oraz określenia granic ich obwodów

 • DZ. URZ. 2012.2437

  informacja nr 3/2012 Zarządu Powiatu Malborskiego z dnia 21 marca 2012r. o stanie mienia komunalnego Powiatu Malborskiego według stanu na dzień 31.12.2011r.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.