Logowanie

DZ. URZ. 2012.2451

Tytuł:

obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XXXV/988/09 Rady Miasta Gdańska z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalania zasad taryfowych, cen za przejazdy środkami gminnego transportu zbiorowego oraz wysokości opłat dodatkowych i opłat manipulacyjnych

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-07-16
Organ wydający:Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2451
Hasła:transport

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

13:48

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XXXV/988/09 Rady Miasta Gdańska z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalania zasad taryfowych, cen za przejazdy środkami gminnego transportu zbiorowego oraz wysokości opłat dodatkowych i opłat manipulacyjnych 1. Na podstawie § 3 uchwały Nr XXIV/474/12 z dnia 29 marca 2012 r. ogłasza się w załączniku tekst jednolity uchwały Nr XXXV/988/09 Rady Miasta Gdańska z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalania zasad taryfowych, cen za przejazdy środkami gminnego transportu zbiorowego oraz wysokości opłat dodatkowych i opłat manipulacyjnych, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych: 1) uchwałą Nr XLIV/1254/09 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 grudnia 2009 r. zmieniającą uchwałę Nr XXXV/988/09 Rady Miasta Gdańska z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalania zasad taryfowych, cen za przejazdy środkami gminnego transportu zbiorowego oraz wysokości opłat dodatkowych i opłat manipulacyjnych, 2) uchwałą Nr VII/82/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 lutego 2011 r. zmieniającą uchwałę Nr XXXV/988/09 Rady Miasta Gdańska z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalania zasad taryfowych, cen za przejazdy środkami gminnego transportu zbiorowego oraz wysokości opłat dodatkowych i opłat manipulacyjnych, 3) uchwałą Nr XXIV/474/12 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 marca 2012 r. zmieniającą uchwałę Nr XXXV/988/09 Rady Miasta Gdańska z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalania zasad taryfowych, cen za przejazdy środkami gminnego transportu zbiorowego oraz wysokości opłat dodatkowych i opłat manipulacyjnych. 2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały Nr XXXV/988/09 Rady Miasta Gdańska z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalania zasad taryfowych, cen za przejazdy środkami gminnego transportu zbiorowego oraz wysokości opłat dodatkowych i opłat manipulacyjnych, nie obejmuje: 1) § 1 ust. 7 uchwały Nr VII/82/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 lutego 2011 r. zmieniającą uchwałę Nr XXXV/988/09 Rady Miasta Gdańska z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalania zasad taryfowych, cen za przejazdy środkami gminnego transportu, który stanowi: ? w § 7 ust.1 pkt 11 skreśla się wyrazy ?na lata 2008-2010? i zastępuje wyrazami ? na lata 2008-2013?.?, 2) § 1 ust. 8 uchwały Nr VII/82/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 lutego 2011 r. zmieniającą uchwałę Nr XXXV/988/09 Rady Miasta Gdańska z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalania zasad taryfowych, cen za przejazdy środkami gminnego transportu, który stanowi: ? w § 7 ust. 2 pkt.1 wyrazy ?MENiS-II/180/2? zastępuje się wyrazami ?Ministerstwa Edukacji Narodowej?.?, 3) § 1 ust.12 uchwały Nr VII/82/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 lutego 2011r. zmieniającą uchwałę Nr XXXV/988/09 Rady Miasta Gdańska z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalania zasad taryfowych, cen za przejazdy środkami gminnego transportu, który stanowi: ? Załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje


Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?2?

Poz. 2451

brzmienie: Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXV/988/09 Rady Miasta Gdańska z dnia 23 kwietnia 2009 roku?. 4) § 1 ust.13 uchwały Nr VII/82/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 lutego 2011r. zmieniającą uchwałę Nr XXXV/988/09 Rady Miasta Gdańska z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalania zasad taryfowych, cen za przejazdy środkami gminnego transportu, który stanowi: ? Załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie: Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXV/988/09 Rady Miasta Gdańska z dnia 23 kwietnia 2009 roku?. 3. Tekst jednolity uchwały Nr XXXV/988/09 Rady Miasta Gdańska z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalania zasad taryfowych, cen za przejazdy środkami gminnego transportu, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Gdańska Bogdan Oleszek

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?3?

Poz. 2451

Załącznik Nr 1 do Obwieszczenia Nr .................... Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska z dnia 28 czerwca 2012 r.

Uchwała Nr XXXV/988/09 Rady Miasta Gdańska z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia zasad taryfowych, cen za przejazdy środkami gminnego transportu zbiorowego oraz wysokości opłat dodatkowych i opłat manipulacyjnych Na podstawie ? art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz.1441; Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128; Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111; Nr 223, poz.1458), art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. ? Prawo przewozowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601; zm.: Dz. U. z 2001r. Nr 125, poz. 1371; z 2002 r. Nr 113, poz. 984; Nr 130, poz. 1112; Nr 149, poz.1452; Nr 211, poz. 2049; z 2004 r. Nr 97, poz. 962; Nr 281, poz. 2780; Nr 165, poz.1678; z 2006 r. Nr 133, poz.935; z 2008 r. Nr 219, poz.1408)), art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43; Nr 106, poz. 679; Nr 121, poz. 770; z 1998r. Nr 106, poz. 668; z 2002r. Nr 113, poz. 984; z 2003 r. Nr 96, poz. 874; Nr 199, poz. 1937; z 2008 r. Nr 223, poz.1458; z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i poz. 101) w związku z art. 8 ust.1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. z 2001r. Nr 97, poz. 1050; zm.: z 2002r. Nr 144, poz. 1204; z 2003r. Nr 137, poz. 1302; z 2004 r. Nr 96, poz. 959; Nr 210, poz. 2135; z 2007 r. Nr 166, poz.1172; z 2008 r. Nr 157, poz.976). ? Rada Miasta Gdańska uchwala, co następuje: Rozdział 1. Przepisy ogólne § 1. 1. Ustala się zasady taryfowe obowiązujące przy korzystaniu z przejazdów środkami gminnego drogowego transportu zbiorowego na liniach organizowanych przez Miasto Gdańsk na terenie Miasta Gdańska oraz na terenie innych gmin na mocy zawartych z nimi porozumień międzygminnych oraz zasady taryfowe obowiązujące przy korzystaniu z przejazdów środkami gminnego transportu zbiorowego drogą wodną organizowanego przez Miasto Gdańsk w okresie sezonu letniego. 2. Ustala się ceny za przejazdy środkami gminnego drogowego transportu zbiorowego na liniach organizowanych przez Miasto Gdańsk na terenie Miasta Gdańska oraz na terenie innych gmin na mocy zawartych z nimi porozumień międzygminnych, określone w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 3. Ustala się ceny za przejazdy środkami gminnego transportu zbiorowego drogą wodną organizowanego przez Miasto Gdańsk w okresie sezonu letniego, określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. Rozdział 2. Zasady taryfowe obowiązujące przy korzystaniu z przejazdów środkami gminnego drogowego transportu zbiorowego § 2. 1. Ceny za przejazd środkami gminnego drogowego transportu zbiorowego są jednolite przy przewozach tramwajami i autobusami.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?4?

Poz. 2451

2. Podmiotem uprawnionym do emisji biletów jednorazowych i okresowych jest Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku, zwany dalej ?ZTM?. 3. Bilety emitowane przez ZTM obowiązują na liniach organizowanych przez Miasto Gdańsk na terenie Miasta Gdańska oraz na terenie innych gmin, na mocy zawartych porozumień międzygminnych. 4. Do korzystania z gminnego transportu zbiorowego organizowanego przez Miasto Gdańsk uprawniają bilety jednorazowe papierowe, elektroniczne oraz zakupione za pomocą telefonu komórkowego, bilety okresowe oraz dokumenty uprawniające do przejazdu bezpłatnego pod warunkiem, że podmiot kontrolujący ma możliwość sprawdzenia ważności uiszczonej opłaty lub uprawnienia. 5. Bilety innych organizatorów komunalnej komunikacji miejskiej obowiązują na liniach organizowanych przez Miasto Gdańsk na mocy porozumień międzygminnych.


6. Bilety metropolitalne emitowane przez Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej, w którym uczestniczy Miasto Gdańsk, obowiązują na liniach organizowanych przez Miasto Gdańsk na mocy uchwał tego Związku. 7. Podmiotem uprawnionym do dokonywania kontroli biletowej i nakładania opłat dodatkowych jest ZTM lub okresowo inny podmiot wskazany przez ZTM. 8. Taryfa na linie zwykłe, z rodzajami biletów określonymi w Załączniku Nr 1, obowiązuje na: 1) liniach podstawowych, oznaczonych: a) dla autobusów - numerem trzycyfrowym rozpoczynającym się od cyfry - 1**, 3**, 5**, b) dla tramwajów - numerem jedno lub dwucyfrowym od 1 do 19, 2) liniach o ograniczonej liczbie przystanków - oznaczonych numerem trzycyfrowym rozpoczynającym się od cyfry - 2**, 3) liniach sezonowych i okolicznościowych ? oznaczonych: a) dla autobusów numerem trzycyfrowym rozpoczynającym się od cyfry - 6**, b) dla tramwajów numerem dwucyfrowym rozpoczynającym się od cyfry - 6*, 4) liniach zjazdowych i dojazdowych - oznaczonych numerem trzycyfrowym rozpoczynającym się od cyfry 7**, 5) liniach tymczasowych - oznaczonych numerem trzycyfrowym rozpoczynającym się od cyfry - 9**, 6) liniach autobusowych za tramwaj - oznaczonych literą T i numerem jedno lub dwucyfrowym - T * lub T**. 9. Taryfa na linie pospieszne o ograniczonej liczbie przystanków z rodzajami biletów określonymi w Załączniku Nr 1, obowiązuje na liniach autobusowych oznaczonych literami. 10. Taryfa na linie nocne z rodzajami biletów określonymi w Załączniku Nr 1, obowiązuje na linie autobusowe i tramwajowe oznaczone literą N oraz numerem jedno lub dwucyfrowym lub literą - N*, N**. 11. Taryfa na linie specjalne z rodzajami biletów określonymi w Załączniku Nr 1, obowiązuje na linie autobusowe i tramwajowe oznaczone indywidualnie w stosunku do potrzeb . § 3. 1. Wprowadza się następujące rodzaje biletów jednorazowych: 1) na jeden przejazd ? pełnopłatne i ulgowe, upoważniające do przejazdu jednym pojazdem autobusowym lub tramwajowym od chwili skasowania do opuszczenia pojazdu przez pasażera, 2) czasowe - pełnopłatne i ulgowe, upoważniające do przejazdu oraz nieograniczonej ilości przesiadek od chwili ich skasowania, przez czas odpowiadający wartości taryfowej biletu: a) 1-godzinne, b) 24-godzinne.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?5?

Poz. 2451

2. Pasażer w celu nadania ważności biletowi jednorazowemu zobowiązany jest do jego niezwłocznego skasowania po wejściu do pojazdu. Ważność biletu jest uwarunkowana jego oznaczeniem przez kasownik numerem pojazdu, datą oraz godziną i minutą skasowania. Bilety czasowe kasuje się jednokrotnie, wyłącznie po wejściu do pierwszego pojazdu na trasie zamierzonego przejazdu. 3. Momentem skasowania biletu jednorazowego zakupionego za pomocą telefonu komórkowego jest moment potwierdzenia zakupu biletu przez system. 4. Bilet jednorazowy czasowy jest ważny od momentu skasowania (data, godzina i minuta wydrukowana przez kasownik) przez czas określony dla jego wartości taryfowej. 5. Bilet jednorazowy na jeden przejazd jest ważny od momentu skasowania (dzień, godz., min., nr pojazdu wydrukowane przez kasownik) do momentu opuszczenia pojazdu przez osobę korzystającą z tego biletu. 6. Opłata za przejazd w czasie do 24-godzin może być wnoszona wyłącznie na podstawie biletu jednorazowego czasowego opatrzonego specjalnym nadrukiem ?Bilet 24-godzinny?. 7.1) Bilet czasowy 1-godzinny: 1) na linie zwykłe skasowany w pojeździe linii zwykłej upoważnia również do kontynuowania podróży w pojeździe linii nocnej przez czas określony dla jego wartości taryfowej 2) na linie nocne, pospieszne i specjalne skasowany w pojeździe linii nocnej upoważnia również do kontynuowania podróży w pojeździe linii zwykłej przez czas określony dla jego wartości taryfowej. 8. W przypadku braku biletów jednorazowych o nominale wynikającym z cennika, dopuszcza się możliwość skasowania kilku biletów o niższych nominałach, których łączna wartość nie będzie niższa od wymaganej, przy czym w przypadku braku biletu 24-godzinnego pełnopłatnego możliwe jest jedynie skasowanie 2 biletów czasowych 24-godzinnych ulgowych. Warunkiem uznania tak wniesionej opłaty jako ważnej jest skasowanie biletów w ciągu tej samej lub dwóch kolejnych minut, w tym samym pojeździe. 9. W przypadku wprowadzenia zastępczej komunikacji autobusowej lub zmiany pojazdu z powodu awarii, bilet na jeden przejazd zachowuje ważność w innym, najbliższym pojeździe zmierzającym w kierunku przystanku końcowego po stałej linii komunikacyjnej. 10. Po skasowaniu biletu jednorazowego w pojeździe zabrania się jego dalszego odstępowania innemu pasażerowi. 11.2) Niedopuszczalny jest przejazd dwóch lub więcej pasażerów na podstawie jednego biletu. 12. Okres ważności biletu jednorazowego czasowego ulega przedłużeniu o czas przerwy w ruchu spowodowanej przyczynami obiektywnymi (np.


awaria, wypadek, zator). 13.3) Sprzedaż biletów w pojazdach autobusowych lub tramwajowych odbywa się za odliczoną gotówkę. Na liniach dziennych prowadzi się sprzedaż wyłącznie biletów jednorazowych czasowych, a na liniach nocnych ? także biletów na jeden przejazd na linie nocne. 14. W komunikacji miejskiej organizowanej przez Miasto Gdańsk obowiązują wyłącznie bilety jednorazowe papierowe wyemitowane po dniu 1 stycznia 2006 r. § 4. 1. Wyróżnia się następujące rodzaje biletów okresowych w zależności od okresu czasu na jaki obowiązują: 1) miesięczne lub 30-dniowe, 2) semestralne. 2. Wyróżnia się następujące rodzaje biletów miesięcznych i 30-dniowych: 1) imienne, 2) na okaziciela. 3. Wyróżnia się następujące rodzaje biletów imiennych w zależności od rodzaju linii, na której obowiązują: 1) na linie zwykłe w granicach administracyjnych Miasta Gdańska:

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?6?

Poz. 2451

a) ważne od poniedziałku do piątku, b) ważne we wszystkie dni tygodnia, 2) (skreślony),4) 3) na linie zwykłe, pospieszne i nocne w granicach administracyjnych Miasta Gdańska: a) ważne od poniedziałku do piątku, b) ważne we wszystkie dni tygodnia, 4) na linie zwykłe, pospieszne i nocne w granicach administracyjnych Gminy Kolbudy albo Gminy Pruszcz Gdański albo Gminy Żukowo albo Miasta Pruszcza Gdańskiego albo Miasta Sopotu: a) ważne od poniedziałku do piątku, b) ważne we wszystkie dni tygodnia, 5) na linie zwykłe, pospieszne i nocne w granicach administracyjnych Miasta Gdańska oraz Gminy Kolbudy, Gminy Pruszcz Gdański, Gminy Żukowo, Miasta Pruszcza Gdańskiego i Miasta Sopotu: a) ważne od poniedziałku do piątku, b) ważne we wszystkie dni tygodnia. 4. Wśród biletów imiennych ważnych od poniedziałku do piątku oraz ważnych we wszystkie dni tygodnia, jak również na wszystkie rodzaje linii określone w ust.3 wyróżnia się bilety pełnopłatne i ulgowe. 5. Wyróżnia się następujące rodzaje biletów semestralnych w zależności od okresu czasu, na jaki obowiązują: 1) 4-miesięczne ? ważne we wszystkie dni tygodnia od dnia 01.10 do dnia 31.01 lub od dnia 01.02 do dnia 31.05, 2) 5-miesięczne ? ważne we wszystkie dni tygodnia od dnia 01.09 do dnia 31.01 lub od dnia 01.02 do dnia 30.06. 6. Wyróżnia się następujące rodzaje biletów 4-miesięcznych w zależności od rodzaju linii, na której obowiązują: 1) na linie zwykłe w granicach administracyjnych Miasta Gdańska, 2) (skreślony),5) 3) na linie zwykłe, pospieszne i nocne w granicach administracyjnych Miasta Gdańska, 4) na linie zwykłe, pospieszne i nocne w granicach administracyjnych Gminy Kolbudy albo Gminy Pruszcz Gdański albo Gminy Żukowo albo Miasta Pruszcza Gdańskiego albo Miasta Sopotu, 5) na linie zwykłe, pospieszne i nocne w granicach administracyjnych Miasta Gdańska oraz Gminy Kolbudy, Gminy Pruszcz Gdański, Gminy Żukowo, Miasta Pruszcza Gdańskiego i Miasta Sopotu. 7. Wyróżnia się następujące rodzaje biletów 5-miesięcznych w zależności od rodzaju linii, której obowiązują: 1) na linie zwykłe w granicach administracyjnych Miasta Gdańska, 2) (skreślony),6) 3) na linie zwykłe, pospieszne i nocne w granicach administracyjnych Miasta Gdańska, 4) na linie zwykłe, pospieszne i nocne w granicach administracyjnych Gminy Kolbudy albo Gminy Pruszcz Gdański albo Gminy Żukowo albo Miasta Pruszcza Gdańskiego albo Miasta Sopotu, 5) na linie zwykłe, pospieszne i nocne w granicach administracyjnych Miasta Gdańska oraz Gminy Kolbudy, Gminy Pruszcz Gdański, Gminy Żukowo, Miasta Pruszcza Gdańskiego

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?7?

Poz. 2451

i Miasta Sopotu. 8. Wyróżnia się następujące rodzaje biletów na okaziciela w zależności od rodzaju linii, na której obowiązują: 1) na linie zwykłe w granicach administracyjnych Miasta Gdańska, 2) (skreślony),7) 3) na linie zwykłe, pospieszne i nocne w granicach administracyjnych Miasta Gdańska, 4) na linie zwykłe, pospieszne i nocne w granicach administracyjnych Gminy Kolbudy albo Gminy Pruszcz Gdański albo Gminy Żukowo albo Miasta Pruszcza Gdańskiego albo Miasta Sopotu, 5) na linie zwykłe, pospieszne i nocne w granicach administracyjnych Miasta Gdańska oraz Gminy Kolbudy, Gminy Pruszcz Gdański, Gminy Żukowo, Miasta Pruszcza Gdańskiego i Miasta Sopotu. § 5. 1. Bilety na okaziciela ważne są na wszystkich liniach określonych w § 4 ust.8, we wszystkie dni tygodnia. 2. Bilety okresowe na okaziciela, uprawniają w zakresie określonym na doładowanym bilecie do przejazdu każdej legitymującej się nimi osoby. Bilet na okaziciela należy posiadać w czasie przejazdu i okazywać na żądanie kontrolerów biletów. W przypadku braku biletu na okaziciela w trakcie kontroli ? odwołania nie będą rozpatrywane. 3. Bilety miesięczne są ważne w okresie miesiąca kalendarzowego. 4. Bilety 30-dniowe są ważne w okresie 30 kolejnych dni kalendarzowych od dnia wskazanego przez pasażera.

5. W przypadku przejazdu na podstawie biletu okresowego ważnego tylko na obszarze jednego miasta (gminy), po przekroczeniu granicy taryfowej obowiązuje bilet jednorazowy w cenie właściwej dla następnego miasta (gminy). 6. Bilet okresowy ważny na terenie jednego miasta (gminy) upoważnia do tranzytowego przejazdu przez obszar innej gminy (miasta) bez prawa wsiadania i wysiadania poza gminą (miastem), na którą posiada się ważny bilet. 7. Granica strefy taryfowej Miasta Gdańska wyznaczona jest następującymi przystankami autobusowymi: 1) Hotel ?Marina?, 2) Czyżewskiego, 3) Nadwodna, 4) Myśliborska, 5) Agrarna (dla linii 510), 6) Przyrodników, 7) Lubowidzka, 8) Osiedle Świętokrzyskie, 9) Święty Wojciech ? Radunica (dawniej Most), 10) Rafineria, 11) Benzynowa, 12) Zagroble, 13) Sobieszewo ? Wyspa. 14) Sopocka (dla linii N1)

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?8?

Poz. 2451

Na granicach Gdyni z Sopotem i gminą Żukowo obowiązują granice stref biletowych ustalone przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni.

8)

8. Bilet okresowy tworzy karta elektroniczna, wydana przez ZTM lub inny podmiot, z którym ZTM zawarł stosowną umowę, doładowana biletem o wartości zgodnej z taryfą, okresem i strefą obowiązywania. 9. Karta elektroniczna imienna musi zawierać: 1) nadrukowane na karcie: zdjęcie posiadacza karty oraz dane posiadacza karty: imię i nazwisko, 2) zapisane elektronicznie wewnątrz karty: numer PESEL i adres zameldowania (miejscowość, ulica nr domu i mieszkania). 10. Bilety okresowe nabyte przez pasażera nie podlegają zwrotowi lub wymianie w okresie ich ważności. 11. Ważność karty elektronicznej wystawionej przez ZTM wynosi 10 lat od daty jej uaktywnienia w systemie. 12. Za wystawienie elektronicznej karty biletu okresowego pobierana będzie kaucja w wysokości 10 zł, która podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji przez pasażera z biletu okresowego i zwrotu karty elektronicznej, pod warunkiem, że karta ta nie będzie zniszczona. 13. Do korzystania z biletów okresowych pełnopłatnych uprawnieni są wszyscy pasażerowie. 14. Z biletów okresowych ulgowych mogą korzystać pasażerowie uprawnieni do przejazdów ulgowych 15. Do korzystania z biletów semestralnych ważnych we wszystkie dni tygodnia uprawnieni są: 1) uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, i ponadgimnazjalnych - do ukończenia 24 roku życia, 2) studenci szkół wyższych i wyższych szkół zawodowych, 3) dzieci uczęszczające do przedszkoli. § 6. Przewóz bagażu podręcznego, wózka inwalidzkiego, wózka dziecięcego, roweru oraz zwierząt nie podlega opłacie. § 7. 1. Do korzystania z bezpłatnych przejazdów środkami gminnego transportu zbiorowego uprawnieni są: 1) honorowi obywatele Miasta Gdańska - na podstawie Legitymacji Honorowego Obywatela Miasta Gdańska lub zaświadczenia Biura Rady Miasta Gdańska, 2) dzieci do lat 4, 3) inwalidzi o znacznym stopniu niepełnosprawności (I grupa i osoby o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji) oraz towarzyszący im pełnoletni opiekun - na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej wydanej przez Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności z wpisem o znacznym stopniu niepełnosprawności, legitymacji emeryta ? rencisty wojskowego wydanej przez właściwy organ emerytalny podległy Ministrowi Obrony Narodowej, z wpisem o zaliczeniu do I grupy inwalidztwa, legitymacji emeryta ? rencisty policyjnego wydanej przez właściwy organ emerytalno - rentowy podległy Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji lub Ministrowi Sprawiedliwości, z wpisem o zaliczeniu do I grupy inwalidztwa oraz niżej wymienionych dokumentów wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej: a) wypisu z treści orzeczenia komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia, stwierdzającego zaliczenie do I grupy inwalidów, b) wypisu z treści orzeczenia: wojskowej komisji lekarskiej, komisji lekarskiej podległej Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji albo Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo Szefowi Agencji Wywiadu, stwierdzającego zaliczenie do I grupy inwalidztwa, szkół ponadpodstawowych,policealnych

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?9?

Poz. 2451

c) wypisu z treści orzeczenia lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych stwierdzającego całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji albo niezdolność do samodzielnej egzystencji, d) wypisu z treści orzeczenia komisji lekarskiej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych stwierdzającego całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji albo niezdolność do samodzielnej egzystencji, e) zaświadczenia ZUS, stwierdzającego zaliczenie wyrokiem sądu do I grupy inwalidów bądź uznanie niezdolności do samodzielnej egzystencji, f) wypisu z treści orzeczenia lekarza rzeczoznawcy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), stwierdzającego niezdolność do samodzielnej egzystencji, g) wypisu z treści orzeczenia komisji lekarskiej KRUS, stwierdzającego niezdolność do samodzielnej egzystencji, h) zaświadczenia KRUS, stwierdzającego zaliczenie wyrokiem sądu do I grupy inwalidów bądź uznanie niezdolności do samodzielnej egzystencji, 4)9) ociemniali oraz towarzyszący im przewodnicy (osoba, która ukończyła 13 lat, albo pies ? przewodnik) o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (I lub II grupa i osoby o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji lub o całkowitej niezdolności do pracy) na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej wydanej przez Zespół ds.

Orzekania o Niepełnosprawności, stwierdzającej znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności z powodu stanu narządu wzroku lub oznaczonej symbolem przyczyny niepełnosprawności - "04-O" lub legitymacji Polskiego Związku Niewidomych oraz dokumentów, o których mowa w §7 ust.1 pkt.3), w tym stwierdzających umiarkowany stopień niepełnosprawności lub całkowitą niezdolność do pracy albo inwalidztwo II grupy, z powodu stanu narządu wzroku, 5) osoby, które ukończyły 70 lat życia ? na podstawie dokumentu stwierdzającego tożsamość i wiek osoby, 6) dzieci oraz młodzież do lat 16 będące osobami niepełnosprawnymi oraz towarzyszący im opiekun - na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej, wydanej przez Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, 7)10) dzieci i młodzież niepełnosprawna objęta kształceniem specjalnym oraz towarzyszący im opiekun na trasie: miejsce zamieszkania ? placówka oświatowa (art.17 ust.3a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ? tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.) na podstawie legitymacji szkolnej, której wzór określa załącznik nr 3 (wzór nr 67) do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2010r. Nr 97, poz. 624) oraz opiekunowie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej objętej kształceniem specjalnym bez towarzystwa dziecka (tj. odwiezieniu dziecka lub w drodze po dziecko) prawo to przysługuje na trasie: miejsce zamieszkania ? placówka oświatowa ? na podstawie zaświadczenia placówki oświatowej określającego jej adres i miejsce zamieszkania dziecka, ) 8) dzieci osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej - na trasie miejsce zamieszkania ? placówka oświatowa ? na podstawie legitymacji szkolnej i legitymacji wydanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku, 9)11) honorowi dawcy krwi: kobiety, które oddały w dowolnym okresie co najmniej 15 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników lub mężczyźni, którzy oddali w dowolnym okresie co najmniej 18 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników ? na podstawie odpowiedniej legitymacji Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi, której wzór określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 stycznia 2006r. w sprawie określenia wzoru oraz szczegółowych zasad i trybu nadawania odznaki honorowej ?Zasłużony Honorowy Dawca Krwi? (Dz. U. Nr180, poz.1324) wraz z dokumentem ze zdjęciem, 10) osoby poszkodowane przez III Rzeszę zamieszkałe w Gdańsku na pobyt stały lub czasowy - na podstawie legitymacji Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę, 11)12) osoby bezrobotne aktywnie poszukujące pracy ? w dni powszednie na zasadach określonych w uchwale Rady Miasta Gdańska Nr XXII/426/12 z dnia 26 stycznia 2012r.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 10 ?

Poz. 2451

w sprawie uchwalenia miejskiego programu ?Wsparcie dla aktywnie poszukujących pracy na lata 2011-2013,? ? na podstawie imiennej ?Karty osoby aktywnie poszukującej pracy? wydanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku i dokumentu tożsamości ze zdjęciem, 12) osoby, które przebywały na przymusowych zesłaniach i deportacji w ZSRR, zamieszkałe na pobyt stały lub czasowy w Gdańsku ? na podstawie Zaświadczenia o Uprawnieniach wydanego przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz legitymacji członkowskiej wydanej przez Zarząd Główny Związku Sybiraków, 13) każdego roku w dniu obchodów Europejskiego Dnia bez Samochodu ? każdy pasażer, będący właścicielem lub współwłaścicielem samochodu osobowego ? na podstawie ważnego dowodu rejestracyjnego pojazdu, którego jest właścicielem lub współwłaścicielem, 14)13) kontrolerzy biletów komunikacji miejskiej, pracownicy Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku oraz pracownicy operatorów wykonujących przewozy na rzecz ZTM w Gdańsku - w trakcie wykonywania czynności służbowych. 15)14) osoby objęte Programem, o którym mowa w § 2 pkt. 2) Uchwały Nr LIII/1543/10 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 października 2010 w sprawie wprowadzenia na terenie Miasta Gdańska Programu ?Duża Gdańska Rodzina? na lata 2010-2015 ? na podstawie ?Karty Dużej Rodziny? wydanej przez Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku. 2. Do korzystania z przejazdów ulgowych środkami gminnego transportu zbiorowego uprawnieni są: 1)15) uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, ponadpodstawowych, policealnych i ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkół publicznych do ukończenia 24 roku życia ? na podstawie legitymacji szkolnej której wzór określa załącznik nr 3 (wzór nr 66) do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2010r. Nr 97, poz. 624), 2) studenci zagranicznych wyższych uczelni do ukończenia 26 roku życia ? na podstawie wydanych poza granicami kraju Europejskiej Karty Młodzieżowej EURO 26 ?Student? lub karty ISIC, 3) dzieci w wieku 4 do 7 lat, 4) dzieci i młodzież w wieku do lat 16 nie posiadająca obywatelstwa polskiego ? na podstawie paszportu lub innego dokumentu tożsamości ze zdjęciem, zawierającego datę urodzenia, 5) młodzież dotknięta inwalidztwem oraz młodzież niepełnosprawna w wieku od 16 do 30 lat ? na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej wydanej przez Zespół ds.

Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności wraz z dokumentem ze zdjęciem, 6)16) emeryci po ukończeniu odpowiednio: 55 lat - w przypadku kobiet i 60 lat - w przypadku mężczyzn i renciści nie pozostający w stosunku pracy powodującym zawieszenie świadczeń emerytalnych względnie rentowych - przed ukończeniem 70 lat życia ? na podstawie legitymacji ZUS lub innego krajowego zakładu ubezpieczeń społecznych (np. KRUS) i dokumentu ze zdjęciem lub legitymacji wydanej przez Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz aktualnego dokumentu potwierdzającego pobieranie renty lub emerytury, 7) osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej ? na podstawie legitymacji wydanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku, 8)17) doktoranci ? na podstawie ważnej legitymacji doktoranta, której wzór jest określony w załączniku do rozporządzenia Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego z 5 października 2011r. w sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich (Dz. U. z 2011r. Nr 225, poz. 1351). Legitymacje doktoranta wydane na blankietach według dotychczasowych wzorów zachowują ważność do dnia 30 września 2012r. 3. Postanowienia określone w § 7 ust. 1 i 2 nie ograniczają uprawnień wynikających z przepisów szczególnych.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 11 ?

Poz. 2451

§ 8. 1. Sposób dokumentowania wynikających z przepisów szczególnych, uprawnień osób upoważnionych do przejazdów bezpłatnych środkami gminnego transportu zbiorowego: 1) senatorowie, posłowie na Sejm (art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 1996r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora ? Dz. U. Nr 73, poz. 350) ? na podstawie legitymacji posła, senatora, 2)18) inwalidzi wojenni i wojskowi (art. 16 ust. 1 i art. 41 ustawy z dnia 29 maja 1974r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin ? tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 101, poz. 648) ? na podstawie książeczki inwalidy wojennego (wojskowego) wystawionej przez właściwy organ ZUS lub legitymacji Związku Inwalidów RP, 3)19) przewodnicy towarzyszący inwalidom wojennym i wojskowym, zaliczonym do I gr. Inwalidzkiej art. 16 ust. 3 i art. 41 ustawy z dnia 29 maja 1974r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin ? tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 101, poz. 648) ? na podstawie dokumentu stwierdzającego inwalidztwo wojenne lub wojskowe i zaliczenie do I grupy inwalidzkiej osoby podlegającej opiece, 4)20) dzieci i młodzież niepełnosprawna objęta kształceniem specjalnym oraz towarzyszący im opiekun na trasie: miejsce zamieszkania ? placówka oświatowa (art. 17 ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ? tekst jednolity: Dz.U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 z póź. zm.) ? na podstawie legitymacji szkolnej ? wzór Ministerstwa Edukacji Narodowej. 5)21) cywilne niewidome ofiary działań wojennych wraz z towarzyszącym im przewodnikiem (art.10 ust.1 i 3, art.11 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych ? Dz. U. Nr 246, poz.1824) ? na podstawie legitymacji cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych wystawionej przez organ rentowy, której wzór określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2007r. (Dz. U. Nr 24, poz.153). 2. Sposób dokumentowania wynikających z przepisów szczególnych, uprawnień osób upoważnionych do przejazdów ulgowych środkami gminnego transportu zbiorowego: 1) kombatanci (art. 20 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego ? tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 42, poz. 371) ? na podstawie legitymacji kombatanckiej, 2) studenci szkół wyższych i wyższych szkół zawodowych bez względu na wiek (art. 188 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym ? Dz.U. Nr 164, poz. 1365) ? na podstawie legitymacji studenckiej. 3. Uznanie uprawnień do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego następuje na podstawie aktualnych i ważnych dokumentów odpowiednich dla rodzaju i zakresu uprawnień. § 9. 1. Bilet jednorazowy jest nieważny jeżeli: 1) nie posiada jednoznacznego i czytelnego wydruku czasu skasowania (rok, m-c, dzień, godz., min., nr pojazdu), 2) nominał lub łączna wartość biletów kasowanych razem, jest niższy niż określony w taryfie, 3) opłata za przejazd w czasie do 24-godzin została uiszczona biletami bez nadruku ?Bilet 24-godzinny?, 4) został przekroczony czas jazdy określony dla danego rodzaju biletu, 5) został zniszczony lub uszkodzony w sposób uniemożliwiający jego identyfikację. 2. W kasownikach starszego typu (10-cio pozycyjnych) kodowanie daty stanowi kolejny dzień roku. 3. Bilet okresowy imienny jest nieważny, jeżeli: 1) posługuje się nim osoba inna niż wskazana na karcie lub 2) karta nie została doładowana na dany okres, co zostało stwierdzone podczas kontroli lub

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 12 ?

Poz. 2451

3) karta jest nieczytelna przez czytnik kontrolerski. 4. Bilet okresowy na okaziciela jest nieważny, jeżeli: 1) karta nie została doładowana na dany okres, co zostało stwierdzone podczas kontroli lub 2) karta jest nieczytelna przez czytnik kontrolerski. § 10. 1. Opłatę dodatkową nakłada się w następujących przypadkach i pobiera w następującej wysokości: 1) za przejazd bez biletu lub bez ważnego biletu - jako 50-krotność ceny biletu jednorazowego 1-godzinnego pełnopłatnego na linie zwykłe, 2) za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu ? jako 40-krotność ceny biletu jednorazowego 1-godzinnego pełnopłatnego na linie zwykłe, 3) za naruszenie przepisów o zabieraniu ze sobą do pojazdu zwierząt i rzeczy,a w szczególności za zabieranie ze sobą do pojazdu rzeczy wyłączonych z przewozu, albo rzeczy dopuszczonych do przewozu na warunkach szczegółowych - bez zachowania tych warunków - jako 20-krotność ceny biletu jednorazowego 1-godzinnego pełnopłatnego na linie zwykłe, 4) za spowodowanie zatrzymania lub zmiany trasy pojazdu bez uzasadnionej przyczyny - jako 150-krotność ceny biletu jednorazowego 1-godzinnego pełnopłatnego na linie zwykłe. 2. W przypadku natychmiastowego uiszczenia opłaty dodatkowej lub najdalej w ciągu 7 dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do uiszczenia tej opłaty, wysokość opłat dodatkowych ustalonych w sposób określony w ust. 1 obniża się o 30%. 3. Opłatę manipulacyjną nakłada się w następujących przypadkach i pobiera w następującej wysokości: 1) w przypadku przedłożenia organowi uprawnionemu do przeprowadzania kontroli biletowej, w terminie 7 dni od nałożenia opłaty dodatkowej, dokumentu uprawniającego do przejazdu ? wysokość opłaty wynosi 10% opłaty dodatkowej określonej w ust. 1 pkt 2, 2) w przypadku wykazania organowi uprawnionemu do przeprowadzania kontroli biletowej, w terminie 7 dni od nałożenia opłaty dodatkowej, faktu zgłoszenia utraty biletu okresowego w postaci karty elektronicznej i przedstawieniu potwierdzenia uiszczenia opłaty za przejazdy za ten okres na podstawie elektronicznej karty biletu okresowego imiennego ? wysokość opłaty wynosi 10% opłaty dodatkowej określonej w ust. 1 pkt 1, 3) w przypadku przedłożenia w siedzibie organu uprawnionego do przeprowadzania kontroli w terminie 7 dni, ważnego biletu okresowego imiennego (tj. karty elektronicznej doładowanej przed kontrolą biletową ważnym biletem okresowym) ? wysokość opłaty wynosi 10% opłaty dodatkowej określonej w ust. 1 pkt 1. 4. Nie nakłada się opłaty manipulacyjnej, jeżeli w czasie kontroli pasażer nie okazał ważnego biletu jednorazowego lub biletu okresowego na okaziciela lub bilet okresowy został zakupiony po nałożeniu opłaty dodatkowej. W takim przypadku nakłada się opłatę dodatkową. 5. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pobiera się opłatę dodatkową i należność za przejazd, natomiast w przypadkach, o których mowa w ust. 3 oprócz uiszczonej już należności za przejazd pobiera się wyłącznie opłatę manipulacyjną. Rozdział 3. Zasady taryfowe obowiązujące przy korzystaniu z przejazdów środkami gminnego transportu zbiorowego drogą wodną organizowanego przez Miasto Gdańsk w okresie sezonu letniego § 11. 1. Do korzystania z przejazdów środkami transportu zbiorowego drogą wodną organizowanych przez Miasto Gdańsk uprawniają bilety pasażerskie na okaziciela, na określony dzień i godzinę oraz określony port zaokrętowania i wyokrętowania (trasę). 2. Podmiotem uprawnionym do dystrybucji biletów jest ZTM. § 12. 1. Wprowadza się następujące rodzaje biletów ważnych na określoną trasę:

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 13 ?

Poz. 2451

1) pełnopłatne, 2) ulgowe. 2. Przewóz roweru odbywa się odpłatnie. 3. Bilety wymienione w ust. 1 uprawniają również do przewozu podręcznych rzeczy pasażera. 4. Zasady przestrzegania porządku na statku określa przewoźnik zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 września 2001 r. - Kodeks morski (Dz.U. Nr 138 poz. 1545, z póź. zm.) § 13. 1. Do korzystania z ulgowych przejazdów uprawnieni są: 1) kombatanci, na podstawie legitymacji kombatanckiej, 2) dzieci w wieku 4 do 7 lat, 3)22) uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, ponadpodstawowych, policealnych i ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkół publicznych do ukończenia 24 roku życia ? na podstawie legitymacji szkolnej, której wzór określa załącznik nr 3(wzór nr 66) do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2010r. Nr 97, poz. 624), 4) studenci szkół wyższych na podstawie legitymacji studenckiej, 5) młodzież niezdolna do pracy oraz młodzież niepełnosprawna w stopniu umiarkowanym i lekkim w wieku 18-30 lat, na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej wydanej przez Zespół d.

s. Orzekania o Niepełnosprawności wraz z dokumentem ze zdjęciem, 6) Studenci zagranicznych wyższych uczelni do ukończenia 26 roku życia na podstawie wydanych poza granicami RP Europejskiej Karty Młodzieżowej EURO 26 ?Student? lub ?ISIC?. 2. Do korzystania z bezpłatnych przejazdów uprawnieni są: 1) senatorowie i posłowie na Sejm na podstawie legitymacji posła, senatora, 2) dzieci do lat 4, 3) niezdolni do pracy inwalidzi wojenni i wojskowi na podstawie książeczki inwalidy wojennego (wojskowego) wystawionej przez właściwy organ ZUS lub legitymacji Związku Inwalidów RP, 4) przewodnicy towarzyszący inwalidom wojennym i wojskowym, zaliczonym do I gr. inwalidzkiej ? na podstawie dokumentu stwierdzającego inwalidztwo wojenne lub wojskowe i zaliczenie do I grupy inwalidzkiej osoby podlegającej opiece, 5)23) osoby całkowicie niezdolne do pracy i do samodzielnej egzystencji na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej wydanej przez Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności z wpisem o znacznym stopniu niepełnosprawności, wypisu z treści orzeczenia komisji lekarskiej ds. inwalidztwa i zatrudnienia i dokumentu ze zdjęciem, wypisu z treści orzeczenia lekarza orzecznika ZUS. 3. Osoby, o których mowa w ust. 2 mogą skorzystać z bezpłatnego przejazdu jeżeli Przewoźnik morski potwierdzi, że nie sprzedano wszystkich biletów na daną trasę oraz przed wejściem na pokład pobiorą z kasy bilet bezpłatny. § 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdańska. § 15. Traci moc uchwała Rady Miasta Gdańska Nr XXIX/936/04 z dnia 28 października 2004 roku w sprawie ustalenia zasad taryfowych oraz cen za przejazdy środkami gminnego transportu zbiorowego (tekst jednolity obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XXIX/936/04 z dnia 28 października 2004 r.), zmieniona uchwałą Rady Miasta Gdańska Nr XXIV/679/08 z dnia 26 czerwca 2008 r. i uchwałą Rady Miasta Gdańska Nr XXX/843/08 z dnia 27 listopada 2008 r. § 16. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz w prasie lokalnej.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 14 ?

Poz. 2451

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia i obowiązuje od dnia 1 czerwca 2009roku.

Przewodniczący Rady Miasta Gdańska Bogdan Oleszek

1) W

brzmieniu ustalonym przez § 1 ust 1a) uchwały Nr VII/82/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie ustalenia zasad taryfowych, cen za przejazdy środkami gminnego transportu zbiorowego oraz wysokości opłat dodatkowych i manipulacyjnych 2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 ust. 1 uchwały, o której mowa w odnośniku 1. 3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 uchwały Nr XLIV/1254/09 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 grudnia 2009r. zmieniającej uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie ustalenia zasad taryfowych, cen za przejazdy środkami gminnego transportu zbiorowego oraz wysokości opłat dodatkowych i opłat manipulacyjnych. 4) Przez § 1 ust. 2 uchwały, o której mowa w odnośniku 1. 5) Przez § 1 ust. 3 uchwały, o której mowa w odnośniku 1. 6) Przez § 1 ust. 4 uchwały, o której mowa w odnośniku 1. 7) Przez § 1 ust. 5 uchwały, o której mowa w odnośniku 1. 8) Dodany przez § 1 ust. 6 uchwały, o której mowa w odnośniku 1. 9) W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt. 1 uchwały Nr XXIV/477/12 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 marca 2012r. zmieniającej uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie ustalenia zasad taryfowych, cen za przejazdy środkami gminnego transportu zbiorowego oraz wysokości opłat dodatkowych i opłat manipulacyjnych. 10) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt. 2 uchwały, o której mowa w odnośniku 9. 11) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt. 3 uchwały, o której mowa w odnośniku 9. 12) W brzmieniu ustalonym przez § 1 ust. 7 uchwały, o której mowa w odnośniku 1, a następnie przez § 1 pkt. 4 uchwały, o której mowa w odnośniku 9. 13) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt. 5 uchwały, o której mowa w odnośniku 9. 14) Dodany przez § 1 ust. 7a) uchwały, uchwały, o której mowa w odnośniku 1. 15) W brzmieniu ustalonym przez § 1 ust. 8 uchwały, o której mowa w odnośniku 1, a następnie przez § 1 pkt. 6 uchwały, o której mowa w odnośniku 9. 16) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt. 7 uchwały, o której mowa w odnośniku 9. 17) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt. 8 uchwały, o której mowa w odnośniku 9. 18) W brzmieniu ustalonym przez § 1 ust. 9 uchwały, o której mowa w odnośniku 1. 19) W brzmieniu ustalonym przez § 1 ust. 9 uchwały, o której mowa w odnośniku 1. 20) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt. 10 uchwały, o której mowa w odnośniku 9. 21) Dodany przez § 1 pkt. 9 uchwały, uchwały, o której mowa w odnośniku 9. 22) W brzmieniu ustalonym przez § 1 ust.11 uchwały, o której mowa w odnośniku 1, a następnie przez § 1 pkt. 10 uchwały, o której mowa w odnośniku 9. 23) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt. 11 uchwały, o której mowa w odnośniku 9.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 15 ?

Poz. 2451

Załącznik Nr 1 do Obwieszczenia Nr .................... Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska z dnia 28 czerwca 2012 r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXV/988/09 Rady Miasta Gdańska z dnia 23 kwietnia 2009 roku

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 16 ?

Poz. 2451

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 17 ?

Poz. 2451

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 18 ?

Poz. 2451

Załącznik Nr 2 do Obwieszczenia Nr .................... Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska z dnia 28 czerwca 2012 r. Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXV/988/09 Rady Miasta Gdańska z dnia 23 kwietnia 2009 roku

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 19 ?

Poz. 2451

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 20 ?

Poz. 2451

Załącznik Nr 1 do Obwieszczenia Nr .................... Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska z dnia 28 czerwca 2012 r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXV/988/09 Rady Miasta Gdańska z dnia 23 kwietnia 2009 roku

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 21 ?

Poz. 2451

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 22 ?

Poz. 2451

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 23 ?

Poz. 2451

Załącznik Nr 2 do Obwieszczenia Nr .................... Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska z dnia 28 czerwca 2012 r. Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXV/988/09 Rady Miasta Gdańska z dnia 23 kwietnia 2009 roku

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 24 ?

Poz. 2451
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.25.441

  uchwała nr XLIV/1254/09 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie ustalenia zasad taryfowych, cen za przejazdy środkami gminnego transportu zbiorowego oraz wysokości opłat dodatkowych i opłat manipulacyjnych.

 • DZ. URZ. 2011.41.952

  uchwała nr VII/82/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie ustalenia zasad taryfowych, cen za przejazdy środkami gminnego transportu zbiorowego oraz wysokości opłat dodatkowych i manipulacyjnych.

 • DZ. URZ. 2012.1431

  uchwała nr XXIV/474/12 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 marca 2012r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie ustalenia zasad taryfowych, cen za przejazdy środkami gminnego transportu zbiorowego oraz wysokości opłat dodatkowych i opłat manipulacyjnych.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr 225/XIV/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 20 października 2011r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr 762/XXXIII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie opłat za usługi przewozowe osób środkami lokalnego transportu zbiorowego zlecane przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr 391/XIX/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr 980/XL/2006 Rady Miasta Lublin z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych oraz opłaty manipulacyjnej w środkach gminnego transportu zbiorowego

zamów dokument

Porady prawne

 • Egzekucja opłaty parkingowej

  Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXV/393/05 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 24 stycznia 2005 r. stanowi w § 6 w razie nieściągalności opłaty za parkowanie przez RKiSPP (...)

 • Korzystanie z przystanków autobusowych

  Czy Rada Miasta posiada prawo ustalania i pobierania opłat za korzystanie z przystanków autobusowych komunikacji miejskiej przez prywatnych przewoźników osób? Jeśli (...)

 • Tekst jednolity

  Czym różni się tekst jednolity od tekstu ujednoliconego?

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

 • Zaskarżenie uchwały Rady Miasta

  W jaki sposób można zaskarżyć uchwałę Rady Miasta? Kto może zaskarżyć ją zaskarżyć i na jakiej podstawie? Jakie środki zaskarżenia przysługują? Proszę o podanie (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.2450

  postanowienie nr 28/12 Komisarza Wyborczego w Słupsku z dnia 11 lipca 2012r. o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Wójta Gminy Potęgowo przed upływem kadencji

 • DZ. URZ. 2012.2449

  postanowienie nr 30/12 Komisarza Wyborczego w Słupsku z dnia 11 lipca 2012r. o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Wójta Gminy Przechlewo przed upływem kadencji

 • DZ. URZ. 2012.2448

  uchwała nr XXI/425/12 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę Nr III/35/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie nadania statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka Nr 8 w Gdyni .

 • DZ. URZ. 2012.2447

  uchwała nr XXI/424/12 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XLIV/1055/06 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 sierpnia 2006r. w sprawie nadania statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka Nr 2 Gdyni .

 • DZ. URZ. 2012.2446

  uchwała nr XIX/141/12 Rady Gminy Choczewo z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Sasino


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.