Logowanie

DZ. URZ. 2012.2454

Tytuł:

uchwała nr XVIII/135/12 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Kwidzyna za rok 2011 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Kwidzyna za rok 2011

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-07-16
Organ wydający:Rada Miejska w Kwidzynie
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2454
Hasła:budżet

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

14:02

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Kwidzyna za rok 2011 wraz ze sprawozdaniem z wykonania bud?etu miasta Kwidzyna za rok 2011 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz.1281/ oraz art. 270, ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz.1429, Nr 291, poz. 1707/ Rada Miejska w Kwidzynie uchwala, co następuje: § 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe miasta Kwidzyna za 2011 r., na które składa się: 1) Bilans z wykonania bud?etu miasta Kwidzyna sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 20.291.408,54 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2) Bilans łączny jednostek bud?etowych sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 315.031.215,52 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 3) Rachunek zysków i strat łączny jednostek bud?etowych sporządzony za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r., wykazujący zysk netto w kwocie 28.077.302,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 4) Zestawienie zmian w funduszu łączne jednostek bud?etowych, sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 r., które wykazuje sumę 307.436.000,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. § 2. Zatwierdza się zło?one przez Burmistrza sprawozdanie z wykonania bud?etu miasta Kwidzyna za 2011 r., stanowiące załącznik nr 5 do niniejszej uchwały. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kwidzyna. § 4. 1. Uchwała wchodzi w ?ycie z dniem podjęcia. 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 2 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.


Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?2?

Poz. 2454

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kwidzynie

Kazimierz Gorlewicz

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?3?

Poz. 2454

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVIII/135/12 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 28 czerwca 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania Bud?etu Miasta Kwidzyna za 2011 r. Burmistrz Miasta Kwidzyna Andrzej Krzysztofiak

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?4?

Poz. 2454

Wykonanie dochodów bud?etowych za rok 2011 zostało przedstawione w układzie tabelarycznym, w pełnej szczegółowości klasyfikacji bud?etowej, w załączniku nr 1. Realizacja dochodów kształtuje się następująco: Plan Wykonanie 118.912.980,00 zł 117.365.176,32 zł

Ogółem dochody zostały wykonane w wysokości 98,7% w stosunku do planu, tj. o 1.547.803,68 zł ni?sze ni? zakładano. W poszczególnych pozycjach wykonane dochody wykazują mniej lub bardziej istotne odchylenia od dochodów planowanych, co zostało szczegółowo omówione poni?ej. W wykonanych dochodach dochody bie?ące wynoszą 108.251.727,17 zł a dochody majątkowe 9.113.449,15 zł. Subwencje i dotacje z bud?etu państwa oraz środki unijne wykonane zostały w wysokości 40.759.930,74 zł, co stanowi 99,8% planu i 34,7% wykonanych dochodów ogółem. Dochody własne /w tym dotacje z jednostek samorządu terytorialnego/ wykonano w wysokości 76.605.245,58 zł, co stanowi 98,1% planu oraz 65,3% wykonanych dochodów ogółem. Wykonanie dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco: I Dochody majątkowe - 9.113.449,15 zł. Dochody ze sprzeda?y nieruchomości zostały wykonane w wysokości 1.589.677,77 zł tj. 52,99% planu, z tego: ze sprzeda?y mieszkań 648.819,30 zł, w tym ze sprzeda?y gotówkowej przypadających do spłaty na 2011 r. 175.733,07 zł, 473.086,23 zł oraz z rat spłaty w 2011 r.

ze sprzeda?y lokali u?ytkowych 160.773,52 zł, w tym z rat przypadających do 160.773,52 zł, ze sprzeda?y gruntów 780.084,95 zł, w tym ze sprzeda?y gotówkowej przypadających do spłaty w 2011 r. 135.061,71 zł.

645.023,24 zł oraz z rat

W 2011 r. sprzedanych zostało 20 mieszkań w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców oraz 2 mieszkania w drodze przetargu. Dokonano sprzeda?y 9 samodzielnych działek budowlanych, 5 działek pod budowę gara?y oraz 3 działek, nie będących samodzielnymi działkami budowlanymi /tzw. dosprzeda?e/. Stan zaległości na koniec roku z tytułu ratalnego wykupu nieruchomości wynosi 17.934,27 zł, natomiast nadpłat 22.141,28 zł. Skutek finansowy udzielonych ulg wynosi 9,32 zł, z czego: umorzenie odsetek od zaległości ? 9,32 zł. Dochody z tytułu przekształcenia prawa u?ytkowania wieczystego w prawo własności zostały wykonane w wysokości 83.700,42 zł tj. 83,7% planowanych z tego tytułu dochodów. W roku bud?etowym dokonano przekształcenia 63 nieruchomości gruntowych. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 9.232,99 zł, natomiast stan nadpłat 88,65 zł. Dochody ze sprzeda?y składników majątkowych wykonane zostały w wysokości 50 zł. Dotacje celowe na realizacje zadań inwestycyjnych wykonano w łącznej wysokości 6.455.687,03 zł tj. 101,8% planu. W ogólnej kwocie dotacji dotacje celowe z bud?etu państwa stanowią 63.850 zł i przeznaczone zostały na utworzenie szkolnego placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 2 w Kwidzynie w ramach Rządowego Programu ?Radosna Szkoła?. W ramach pomocy finansowej miasto otrzymało dotacje celową z powiatu kwidzyńskiego w wysokości 300.000 zł, która przeznaczona została na dofinansowanie budowy kanalizacji deszczowej w ul. Podjazdowej w Kwidzynie. Na realizację projektu ?Budowa Kompleksu Sportowego przy ul. Wiejskiej w Kwidzynie?, realizowanego z udziałem środków europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wpłynęły dotacje z bud?etu środków europejskich oraz z bud?etu państwa na współfinansowanie programów z udziałem środków europejskich w łącznej wysokości 6.091.837,03 zł, w tym:

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?5?

Poz. 2454

W ramach dochodów majątkowych miasto otrzymało dofinansowanie w wysokości 5.440 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego ?Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Kwidzyna. Na dochody bud?etu przekazana została niewykorzystana kwota na zadania inwestycyjne w ramach wydatków, które nie wygasały z końcem roku 2010 w wysokości 978.893,93 zł. II Dochody bie?ące - 108.251.727,17zł 1. Podatki i opłaty lokalne oraz udziały w podatkach stanowiących 61.918.537,84 zł. dochód bud?etu państwa ?

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej został wykonany w wysokości 45.987,58zł, co stanowi 115,0% planu. Z otrzymanych sprawozdań z Urzędów Skarbowych wynika, ?e zaległości w tym podatku na koniec roku wynoszą 111.


079,93 zł, natomiast nadpłaty 136,06 zł. W podatku tym nie udzielono ?adnych ulg. Podatek od nieruchomości został wykonany w wysokości 32.769.607,05 zł /100,3% planu/, z czego podatek od osób prawnych 28.926.768,74 zł oraz podatek od osób fizycznych 3.842.838,31 zł. Podatek od nieruchomości w strukturze dochodów wykonanych miasta stanowi 27,9%. Wykonanie dochodów z podatku od nieruchomości jest wy?sze o 99.607,05 zł ni? zakładany plan. Zaległości w podatku od nieruchomości na koniec roku wynoszą 991.718,88 zł, z tego od osób prawnych 278.919,66 zł, od osób fizycznych 712.799,22 zł. Nadpłaty natomiast na koniec roku wynoszą łącznie 33.197,49 zł. W stosunku do osób zalegających z zapłatą podatku prowadzona jest na bie?ąco windykacja i egzekucja komornicza. Poniesiono skutki finansowe w postaci mniejszych wpływów bud?etowych w łącznej wysokości 3.795.785,14 zł, z czego: - z tytułu obni?enia górnych stawek podatkowych - z tytułu zwolnień wynikających z Uchwały Rady Miejskiej - z tytułu udzielonych umorzeń zaległości podatkowych - z tytułu rozło?enia na raty zaległości podatkowych - z tytułu umorzenia odsetek od zaległości podatkowych - z tytułu rozło?enia na raty odsetek za zwłokę 1.607.335,03 zł 941.504,01 zł 822.567,10 zł 4.283,00 zł 419.936,00 zł 160,00 zł

Dochody z tytułu podatku rolnego osiągnięto w wysokości 23.164,08 zł, co stanowi 102,2% planu. Zaległości w tym podatku na koniec roku wynoszą 1.123,69 zł a nadpłaty 29,51 zł. Skutek finansowy z tytułu udzielonych ulg i zwolnień łącznie wynosi 4.123,94 zł, z czego: z tytułu zwolnień wynikających z Uchwały Rady Miejskiej 4.123,94 zł Wpływy z podatku leśnego wykonane zostały w wysokości 8.687,38 zł tj. w 100,0%. Zaległości na koniec roku wynoszą 14,52 zł, natomiast nadpłaty nie występują. Dochody z podatku od środków transportowych wykonane zostały w wysokości 1.004.642,29 zł tj. 100,5% planu. Zaległości w podatku od środków transportowych na koniec roku wynoszą 117.302,93 zł, natomiast nadpłaty 5.232,74 zł. Skutek finansowy z tytułu udzielonych ulg i zwolnień łącznie wynosi 803.966,56 zł, z czego: z tytułu obni?enia górnych stawek podatkowych 799.497,46 zł 2.705,10 zł 1.764,00 zł. - z tytułu umorzenia zaległości podatkowej - z tytułu umorzenia odsetek za zwłokę

Podatek od spadków i darowizn osiągnięto w wysokości 95.585,15 zł tj. 191,2% zakładanego planu. Z otrzymanych sprawozdań z urzędów skarbowych wynika, ?e zaległości na koniec roku wynoszą 28.417,00 zł a nadpłaty nie występują. Ulg uznaniowych w tym podatku nie udzielano. Wpływy z opłaty targowej osiągnięto w wysokości 418.423,00zł, co stanowi 91,0% planowanych z tego tytułu dochodów.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?6?

Poz. 2454

Podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano w wysokości 1.289.242,22 zł tj. 103,6% planowanych z tego tytułu dochodów. W dochodach tych podatek od osób fizycznych wynosi 1.044.479,22 zł natomiast od osób prawnych 244.763,00 zł. W sprawozdaniach urzędu skarbowego wykazano zaległości na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 2.749,35 zł oraz nadpłaty w wysokości 183,00 zł. Ulg uznaniowych w tym podatku w roku bud?etowym nie udzielono. Dochody z tytułu zaległości z podatków zniesionych /podatek od posiadanych psów/ wykonano w wysokości 237,10 zł. Zaległości określone decyzjami na koniec roku wynoszą 536,30 zł. Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, przekazywane bezpośrednio z Ministerstwa Finansów wynoszą 20.870.073 zł i zostały wykonane na poziomie 101,7% planu. Ujęta w planie kwota dochodów z tytułu tego podatku przewidywana przez Ministerstwo Finansów nie była korygowana w trakcie roku bud?etowego. Plan został przekroczony o 349.826 zł. Nadpłata wykazana w sprawozdaniu otrzymanym z Ministerstwa Finansów wynosi 911 zł. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych został wykonany w wysokości 5.122.872,99 zł, co stanowi 85,4% planu. Urzędy skarbowe w swoich sprawozdaniach wykazały nadpłatę w wysokości 2.661,04 zł. Dochód z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych otrzymany z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wynosi 270.016 zł, tj. 100% planu. Łączny skutek obni?enia górnych stawek podatkowych oraz udzielonych ulg w nale?nościach z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz odsetek od tych nale?ności wynosi 4.603.875,64 zł. 2. Dochody z opłat ? 2.925.287,75 zł Wpływy z ró?nych opłat wykonane zostały w łącznej wysokości 2.925.287,75 zł, a w tym: Wpływy z opłaty skarbowej zostały wykonane w wysokości 600.916,21 zł. W stosunku do planu dochód osiągnięty z tego tytułu wynosi 85,8%. Zaległości z tytułu opłaty skarbowej określone decyzjami administracyjnymi na koniec roku wynoszą 102,20 zł. Dochód z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego wyniósł 74.


774,46 zł. Zaległości na koniec roku z tego tytułu wynoszą 4.901,24 zł a nadpłaty 1.807,66 zł. Skutek finansowy udzielonych ulg wynosi 35,35 zł, z czego: umorzenie zaległości z tytułu zajęcia pasa drogowego ? 27,06 zł umorzenie odsetek od zaległości - 8,29 zł Z tytułu zwrotu kosztów postępowania administracyjnego uzyskano dochód w wysokości 183 zł. Z tytułu zwrotu opłaty komorniczej, opłaty sądowej, kosztów upomnień w wysokości 28.121,97 zł. uzyskano dochód

Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzeda? napojów alkoholowych wynoszą 717.721,45 zł. Dochody z opłat za wydane pozwolenia na transport osobowy zostały wykonane w wysokości 1.600,00 zł. Dochód uzyskany z tytułu opłaty planistycznej wynosi 8.220 zł. Za wydawane duplikaty legitymacji szkolnych przez szkoły podstawowe i gimnazja uzyskano dochód w wysokości 1.572,00 zł. Wpłaty od rodziców za dzieci przebywające w przedszkolu publicznym uzyskano w wysokości 278.137,89 zł. Zaległości w tych opłatach na koniec roku wynoszą 2.148,05 zł a nadpłaty 1.203,66 zł. Z tytułu odpłatności za przebywających mieszkańców Kwidzyna w domach pomocy społecznej, uzyskano dochód w wysokości 27.877,11 zł. Z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska uzyskano dochód w wysokości 1.130.437,26 zł. Wpływy uzyskane z opłaty produktowej wynoszą 55.726,40 zł. 3. Dochody z majątku gminy ? 4.083.803,37 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?7?

Poz. 2454

Dochody z tytułu wydzier?awionych nieruchomości oraz z tytułu wynajmu mieszkań zostały wykonane w wysokości 3.483.543,61zł tj. 106,7% planu. Na kwotę tę składają się dochody wypracowane przez jednostki organizacyjne oraz przez Urząd Miejski, z czego: - Urząd Miejski mieszkaniowych. 3.457.987,00 zł, w tym kwota 3.165.140,37 zł stanowi dochód z czynszów

- Jednostki bud?etowe 25.556,61 zł. Zaległości z tytułu dzier?aw na koniec roku /bez zaległości czynszu mieszkaniowego/ wynoszą 113.856,03 zł a nadpłaty 2.247,34 zł. Zadłu?enie z tytułu opłat czynszowych i opłat za świadczenia, zaewidencjonowane w naszych księgach rachunkowych na koniec roku wynosi 7.458.994,36 zł. Skutek finansowy ulg udzielonych na podstawie upowa?nienia udzielonego uchwałą Rady Miejskiej, podjętej na podstawie ustawy o finansach publicznych wynosi 441.693,80 zł, w tym: - umorzenie nale?ności z tytułu dzier?aw ? 8.912,64 zł - umorzenie odsetek od zaległości z tytułu dzier?aw ? 11.722,29 zł - umorzenie czynszów mieszkaniowych ? 216.411,86 zł - umorzenie odsetek od czynszów mieszkaniowych ? 204.647,01 zł. Poza tym umorzono koszty postępowania egzekucyjnego w wysokości 2.779,99 zł. Dochody z tytułu opłat za wieczyste u?ytkowanie gruntów zostały wykonane w wysokości 600.259,76 zł tj. 102,6% planowanych z tego tytułu dochodów. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 114.318,36 zł, natomiast stan nadpłat 3.644,88 zł. Skutek finansowy udzielonych ulg wynosi 5.183,70 zł, z czego: umorzenie zaległości z tytułu wieczystego u?ytkowania ? 2.569,94 zł umorzenie odsetek od zaległości - 2.613,76 zł Poza tym umorzono koszty postępowania egzekucyjnego w wysokości 892,45 zł 4. Subwencje i dotacje na realizację zadań bie?ących z bud?etu państwa /zadania zlecone i własne/ oraz dotacje na realizacje zadań bie?ących z bud?etu środków europejskich ? 34.604.243,71 zł Subwencje z bud?etu państwa zostały wykonane w wysokości 21.713.066 zł, co stanowi 100% planu. W kwocie tej część oświatowa wynosi 21.259.345 zł oraz część równowa?ąca 453.721 zł. Dotacje z bud?etu państwa na zadania własne jak i zlecone zostały wykonane w wysokości 12.516.742,33 zł tj. 98,1% planowanych dochodów. Dotacje na zadania bie?ące, z wyjątkiem dotacji na pomoc materialną dla uczniów, wpłynęły na rachunek bud?etu w pełnej, planowanej wysokości, jednak?e po pokryciu potrzeb część niewykorzystanych dotacji została zwrócona na rachunek bud?etu państwa. W kwocie wykorzystanych dotacji, dotacje na zadania zlecone wynoszą 9.827.406,96 zł, na zadania realizowane na podstawie porozumień wynoszą 37.675,74 zł, natomiast na zadania własne wynoszą 2.651.659,63 zł. Dotacja celowa z bud?etu środków europejskich w części dotyczącej wydatków bie?ących wpłynęła w kwocie 374.435,38 zł, w tym na realizację projektu ?Realizacja zajęć dodatkowych oraz zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu systemowego indywidualizacji procesu nauczania i wychowania dzieci w klasach I-III w kwidzyńskich szkołach podstawowych? 367.797,28 zł oraz ostatnia transza na projekt ?Administracja w słu?bie ludności powiatu kwidzyńskiego ? wdro?enie Kwidzyńskiego Systemu Informacji Przestrzennej? w wysokości 6.638,10 zł. 5. Dotacje z jednostek samorządu terytorialnego na zadania bie?ące /w tym 1.351.231,50 zł. pomoc finansowa/ -

Planowane dotacje zostały wykonane w wysokości 1.

351.231,50 zł, co stanowi 101% planu. W ogólnej kwocie otrzymanych dotacji kwota 941.334 zł stanowi pomoc finansową z jednostek samorządu terytorialnego, a w tym dotacje z gmin powiatu kwidzyńskiego na spłatę po?yczek i odsetek od po?yczek zaciągniętych w poprzednich latach na budowę składowiska odpadów - 241.334 zł oraz dotacja z Powiatu Kwidzyńskiego przeznaczona na utrzymanie zieleni w mieście ? 700.000. Z Powiatu Kwidzyńskiego wpłynęła równie? kwota w wysokości 66.498 zł na realizację zadań Biblioteki Miejsko ? Powiatowej.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?8?

Poz. 2454

Z gmin, których zamieszkałe tam dzieci uczęszczają do niepublicznych przedszkoli w mieście Kwidzyn wpłynęła kwota odpłatności za te dzieci w wysokości 343.399,50 zł. 6. Pozostałe dochody bie?ące - 3.368.623 zł. Pozostałe dochody zostały wykonane w wysokości 3.336.626 zł i przedstawiają się następująco: Wpływy za świadczone usługi wykonane zostały w wysokości 917.169,98 zł a wypracowane zostały przez: - Urząd Miejski - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Kwidzyńskie Centrum Sportu i Rekreacji - Akademię Umiejętności Pedagogicznyc - Centrum Administracji Szkół - Zakład ds. Infrastruktury Miejskiej 164.052,30 zł 275.396,37 zł 140.187,35 zł 23.110,20 zł 312.863,52 zł 1.560,24 zł

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego z tytułu wpływu za usługi wynoszą 11.660,64 zł. Odsetki od nieterminowo regulowanych nale?ności podatkowych i niepodatkowych wraz z opłatą prolongacyjną wykonano w wysokości 420.338,22 zł. Naliczone a nie zapłacone odsetki od zaległości podatkowych i innych nale?ności na koniec roku wynoszą 4.378.738,02 zł, w tym odsetki od zaległych czynszów, zaewidencjonowane w księgach rachunkowych na koniec roku 3.778.806,86 zł. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych wynoszą 1.470.152,04 zł. Wpływy z tytułu kar pienię?nych i mandatów od ludności wykonano w wysokości 85.169,07 zł. Na kwotę tą składają się wpływy z tytułu mandatów nakładanych przez Stra? Miejską ? 28.437,59 zł, kary za nieterminowe wykonanie umów 6.614,96 zł oraz kary nało?one przez Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego na podstawie przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o drogach publicznych ? 44.730,92 zł. Zaległości z tytułu nie zapłaconych kar pienię?nych /mandatów i grzywien/ na koniec roku wynoszą 27.410,91 zł. Skutek finansowy udzielonych ulg wynosi 21.829,08 zł, z czego: rozło?enie na raty zaległości ? 21.829,08 zł Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonano w wysokości 94.660,81 zł, w tym z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych i zwrotu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego 94.238,22 zł. Zaległości przypisane z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, stanowiące dochód bud?etu miasta na koniec roku wynoszą 4.153.851,17 zł. Dochody z tytułu zwrotu dotacji, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w 2010 r. lub nie wykorzystanych i nie zwróconych w poprzednim roku bud?etowym wynoszą 95.205,35 zł, w tym z tytułu zwrotu wypłaconych w latach poprzednich świadczeń z dotacji z bud?etu państwa 91.727,04 zł. Dochód z tytułu dywidendy wpłaconej przez Przedsiębiorstwo Usług Sanitarnych sp. z o.o. ? 21.000 zł. Dochody z tytułu środków niewykorzystanych w ramach bie?ących wydatków niewygasających w roku 2010 ? 89.304,41 zł. Darowizna pienię?na otrzymana przez Szkołę Podstawową nr 4 ? 4.435 zł. Darowizna pienię?na otrzymana od mieszkańca Celle ? 978,35 zł. Dochody z tytułu wpływów z ró?nych pozostałych dochodów, gdzie indziej nie sklasyfikowane /§ 0970 ? wpływy z ró?nych dochodów/ wykonano w wysokości 170.209,77 zł. Zaległości na koniec roku wynoszą 27.499,79 zł. WYDATKI W bud?ecie na rok 2011 zaplanowano wydatki na kwotę 144.339.734 zł, natomiast wykonano w wysokości 133.907.943,88 zł. W kwocie tej zawiera się równie? kwota na zadania realizowane

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?9?

Poz. 2454

w ramach wydatków niewygasających. Zadania te i wysokość wydatków tj. 8.240.354,99 zł oraz okres ich realizacji określone zostały w Uchwale Rady Miejskiej Nr XIII/95/2011 z dnia 22 grudnia 2011 r. Wykonanie wydatków przedstawione w załączniku nr 2 zawiera sumę wydatków dokonanych w 2011 roku i wydatków niewygasających z końcem roku 2011. Suma tych wydatków stanowi kwotę 133.907.943,88 zł tj. 92,8% wydatków planowanych do wykonania. Na wykonane wydatki ogółem składają się wydatki bie?ące w wysokości 103.481.762,66 zł, które stanowią 97,8% planowanych wydatków bie?ących i 77,3% wykonanych wydatków ogółem oraz wydatki majątkowe w wysokości 30.426.181,22 zł, które stanowią 78,9% planowanych wydatków majątkowych i 22,7% wykonanych wydatków ogółem. Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji bud?etowej przedstawia się następująco: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Plan Wykonanie 1.911 zł 1.881,14 zł tj. 98,4%

Kwota wydatku w rozdz. 01030 w wysokości 471,70 zł stanowi odpis na rzecz Izby Rolniczej i obliczona jest procentowo od wpływów uzyskanych tytułem podatku rolnego oraz odsetek za zwłokę. Kwota wydatku w rozdz. 01095 w wysokości 1.409,44 zł tj. równej przyznanej dotacji z bud?etu państwa, przeznaczona została na zwrot podatku akcyzowego od paliwa zakupionego przez rolników. Dział 600 Transport i łączność Plan Wykonanie 11.801.890 zł 11.575.704,57 zł tj.98,1%, w tym wydatki niewygasające 104.032,30 zł.

Wydatki bie?ące ponoszone w ramach rozdz. 60004 wynoszą 860.820,08 zł. Poniesiono wydatki na dopłaty do ulgowych biletów na przejazdy autobusowymi liniami miejskimi w wysokości 806.780,10 zł. Wykonywano na bie?ąco remonty, konserwację i naprawy wiat przystankowych oraz infrastruktury towarzyszącej komunikacji miejskiej. Zakupiono 30 szt. kasetna rozkłady jazdy. W rozdz. 60016 i 60017 na wydatki bie?ące przeznaczono 4.364.017,94 zł. Dokonywano napraw cząstkowych nawierzchni ulic poprzez likwidację ubytków w jezdniach asfaltowych na terenie całego miasta. Wykonano remont nawierzchni z wymianą krawę?ników ul. Fredry, Kochanowskiego i Małej. Wykonano remonty chodników przy ulicach Kasprowicza, Braterstwa Narodów, Łąkowej i Malborskiej. Ogółem na remonty dróg publicznych i wewnętrznych wydatkowano 3.437.423,75 zł. Dokonywano bie?ącej naprawy uszkodzonych słupków zabezpieczających. Wykonywano konserwację sygnalizacji świetlnej oraz naprawiano uszkodzenia. Odnowiono oznakowanie poziome oraz wykonano naprawy zniszczonego oznakowania pionowego. Zamontowano lustra drogowe przy ul. Kasprowicza. Zamontowano bariery energochłonne przy ul. Przyrzecznej. Zakupiono nowe tablice i słupki z nazwami ulic oraz na bie?ąco konserwowano istniejące słupki. Zakupiono za kwotę 442.381,16 zł materiały: kostkę ?polbruk?, krawę?niki, obrze?a, które zostały wykorzystane przez mieszkańców w ramach inicjatyw lokalnych. W ramach wydatków bie?ących w rozdz. 60095 poniesiono koszty w wysokości 15.990 zł na opracowanie studium wykonalności strefy płatnego parkowania. Na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 6.334.876,55 zł. W ramach tych wydatków wykonano: - Przebudowa drogi łączącej drogę wojewódzką nr 532 z drogą wojewódzką nr 588 i z drogą krajową nr 90 ul. Bat. Chłopskich, Górna, Wiślana - kwota wydatku 3.987.293,96 zł. Wykonano nawierzchnię dróg z betonu asfaltowego, miejsca postojowe i zjazdy oraz chodniki ze ście?kami rowerowymi. - Budowa ulic Kolistej, Łamanej, Wielkiej, Studziennej, Stawki, Poligonowej - kwota wydatku 1.918.335,09 zł, Wykonano nawierzchnię dróg z polbruku oraz z mieszanki asfaltowo ? bitumicznej, chodniki, zjazdy i parkingi z polbruku. - Przebudowa wlotów ulic: Leśna, Miłosna, Zamiejska, Strumykowa do ul. Sportowej 28.790 zł. Wykonano raport oddziaływania na środowisko. - kwota wydatku

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 10 ?

Poz. 2454

- Budowa parkingu przy ul. Hallera - kwota wydatku 249.997,50 zł. Wykonano betonowej.

nawierzchnię z kostki

- Zagospodarowanie przestrzeni rond - kwota wydatku 135.700 zł, w tym wydatki niewygasające w wysokości 104.032,30 zł. Wykonano mapę do celów projektowych. Dalsza realizacja w ramach wydatków niewygasających. Zakup wiat przystankowych - wydatkowano 14.760 zł na zakup trzech wiat. Dział 630 Turystyka Plan Wykonanie 70.000,00zł 48.856,00zł tj. 69,8%, w tym wydatki niewygasające 8.856,00 zł

Kwota wydatku bie?ącego w wysokości 40.000 zł stanowi składkę członkowską z tytułu przynale?ności do Polskiej Organizacji Turystycznej. Wydatki majątkowe realizowane są w ramach wydatków niewygasających. Kwota 8.856 zł przeznaczona jest na koszty dokumentacji projektowo ? kosztorysowej na monta? infomatów. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Plan Wykonanie 10.425.900 zł 8.579.803,43 zł tj. 82,3% w tym wydatki niewygasające 155.958,25 zł.

Na wydatki bie?ące w rozdz. 70005 wydatkowano kwotę 8.328.878,78 zł. W ramach wydatkowanej przez zarządcę kwoty na remonty mieszkań komunalnych oraz awarie przeznaczono 886.222,29 zł, na remonty lokali po najemcach przeznaczono 383.722,42 zł oraz na remonty lokali u?ytkowych 19.747,55 zł. Koszty wykonanych eksmisji stanowią kwotę 9.934,24 zł. Na fundusze remontowe do wspólnot mieszkaniowych, w których miasto posiada udziały w częściach wspólnych, zgodnie z uchwałami przekazano 608.441,70 zł. Wpłaty tytułem zaliczek na koszty zarządu /w tym wynagrodzenie zarządcy/ do wspólnot mieszkaniowych wyniosły 642.499,00 zł. Wynagrodzenie zarządcy mieszkalnych budynków komunalnych /100% własność miasta/ czyli ZUM wyniosło 367.146,01 zł. Wynagrodzenie administratora zasobu u?ytkowego /TBS/ wyniosło 26.451,25 zł. Dopłacono do kosztów świadczeń (woda, c.o.) za osoby zalegające z bie?ącymi opłatami 1.594.188,29 zł. Za utrzymanie zasobu mieszkaniowego i terenów przynale?nych zapłacono kwotę 982.

311,68 zł. W 2011 r. wykonano remonty 8 budynków komunalnych i 1 budynku u?ytkowego. Poniesione zostały równie? koszty remontu elewacji przypadające na udział miasta w 23 budynkach nale?ących do wspólnot mieszkaniowych. Kwota poniesionych wydatków na remonty elewacji wynosi 1.995.909,33 zł, z czego na budynki będące w całości własnością miasta 1.100.315,48 zł, w tym wydatki niewygasające 155.958,25 zł oraz na udział we wspólnotach 895.593,86 zł. Koszty orzeczeń technicznych o budynkach wynoszą 7.910,00 zł. Na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych przez wspólnoty mieszkaniowe na remonty elewacji wydatkowano 483.576,26 zł. Kwotę 184.953,38 zł przeznaczono na pokrycie wydatków związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami tj.: ogłoszenia o sprzeda?y nieruchomości, koszty pobierania ze Starostwa Powiatowego wypisów i wyrysów niezbędnych przy zawieraniu umów notarialnych, wyceny lokali, opłaty notarialne i sądowe, opłaty za u?ytkowanie wieczyste gruntu i podatek od nieruchomości oraz wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej. Dokonano między innymi wyceny: 42 lokali mieszkalnych, 3 lokali u?ytkowych, 1 budynku u?ytkowego, 88 działek. Wypłacono odszkodowania w wysokości 80.319,00 zł osobom fizycznym za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi gminne. Poniesiono wydatki w wysokości 53.815,68 zł na remonty i rozbiórki budynków gospodarczych i murów oporowych. Poza tym przekazano Gminie Prabuty w formie pomocy finansowej kwotę 1.690,70 zł, która została wykorzystana i rozliczona. Wypłacono kwotę 15.637,91 zł tytułem odszkodowania za niewskazanie lokalu socjalnego osobom eksmitowanym.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 11 ?

Poz. 2454

Na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 235.286,74 zł. W ramach tych wydatków wykonano: - Zakup gruntów i mieszkań - kwota wydatku 41.988,64 zł. W ramach wydatków zakupiono 2 działki przy ul. Górnej, dokonano zamiany działek przy ul. Wodnej oraz zamiany mieszkań przy ul. Chopina 36 na ul. 15 Sierpnia 2. - Zagospodarowanie terenów przy budynkach - kwota wydatku 66.154,34 zł /plan 70.000 zł/. Wykonano utwardzenie terenu z kostki betonowej oraz płyt MEBA posesji przy ul. 15 sierpnia 2. - Przebudowa budynku po byłym Gimnazjum nr 1 przy u. Chopina - kwota wydatku 1.800.000 zł/. Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową. Dział 710 Działalność usługowa Plan Wykonanie 1.439.100,00 zł 1.388.416,50 zł tj. 96,5%, w tym wydatki niewygasające 34.858,20 zł. 127.14,76 zł /plan

W rozdz. 71004 na planowane wydatki bie?ące w wysokości 154.300 zł, dokonano wydatków w wysokości 117.382,57 zł tj. 76,1% planu. W ramach wydatków poniesione zostały koszty wykonania 4 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Koszty zleconych projektów decyzji o warunkach zabudowy przez uprawnionych urbanistów wyniosły 19.081,22 zł. Poza tym poniesiono wydatki na opłacenie członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno ? Architektonicznej. W ramach wydatków niewygasających realizowane są 3 MPZP. W rozdz. 71014 na planowane wydatki w wysokości 60.000 zł, wydatkowano 50.280 zł tj. 83,8% planu. Kwota przeznaczona została na opracowania geodezyjne i usługi kartograficzne. Dokonano podziałów geodezyjnych 28 działek, oraz wykonano 4 inwentaryzacje porozbiórkowe. W rozdz. 71035 na planowane wydatki bie?ące w wysokości 779.200 zł, wydatkowano 778.559,44 zł tj. 99,9%. Kwota 775.559,45 zł stanowi wydatki bie?ące ponoszone przez Zakład ds. Infrastruktury Miejskiej związane z utrzymaniem Cmentarza Komunalnego, z czego na wynagrodzenia i pochodne przypada 418.849,34 zł. W ramach otrzymanej dotacji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 2.999,99 zł wykonano naprawę ogrodzenia Cmentarza Wojennego przy ul. Sportowej. W rozdz. 71095 wykonano wydatki na poziomie 99,9% tj. w wysokości 270.415,65 zł /plan 270.600 zł/. Kwota wydatków przeznaczona została na utrzymanie targowisk miejskich, w tym na wynagrodzenia i pochodne pracowników Zakładu ds. Infrastruktury Miejskiej 50.966,17 zł. Na wydatki inwestycyjne w tym dziale wydatkowano łącznie 171.778,84 zł. W ramach tych wydatków uło?ono chodniki z polbruku na Cmentarzu Komunalnym za kwotę 77.851,02 zł, wykonano docieplenie Kaplicy Cmentarnej za kwotę 26.016,26 zł oraz zakupiono kocioł grzewczy i osprzęt do ciągnika rolniczego ? rębarko ? rozdrabniarka za kwotę 23.121,95 zł. Za kwotę 44.789,61 zł wykonano mur oporowy z bloczków betonowych przy Kaplicy Cmentarnej ? odwodniono plac i ogrodzono siatką. Dział 750 Administracja publiczna Plan Wykonanie 9.184.012,00 zł 8.867.853,72 zł tj. 96,6%

W rozdz. 75011 wykonanie wydatków stanowi 93,3% planu tj. 586.019,45 zł. Kwota ta przeznaczona jest na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, z czego 571.960,53 zł przypada na wynagrodzenia i pochodne. Wydatki stanowią środki własne w wysokości 261.

960,53 zł oraz dotacje z bud?etu państwa w wysokości 310.000zł. W rozdz. 75022 wykonano wydatki w wysokości 395.295,64 zł tj. 92,5% planu. Kwota została wydatkowana na pokrycie kosztów działania Rady Miejskiej, z czego diety i podró?e słu?bowe radnych wynoszą 286.214,07 zł. Pozostała kwota to wydatki między innymi na transmisję telewizyjną obrad Rady Miejskiej oraz inne koszty związane z obradami. W rozdz. 75023 wykonane wydatki bie?ące wynoszą 6.892.380,02 zł i stanowią 97,0% planu. Kwota została wydatkowana na bie?ące funkcjonowanie Urzędu Miejskiego, w tym na płace wraz z pochodnymi 5.324.640,97 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 12 ?

Poz. 2454

W rozdz. 75056 w ramach zadań zleconych poniesiono wydatki związane z przeprowadzeniem spisu powszechnego w wysokości 54.251,55 zł. Wydatki te zostały pokryte środkami z dotacji celowej z bud?etu państwa. W rozdz. 75075 poniesiono wydatki na promocję miasta w wysokości 779.926,76 zł tj. 97,8% planowanych wydatków. W ramach promocji miasta poniesiono wydatki na informacje ogłaszane w prasie, radio i telewizji o działaniach Urzędu Miejskiego, wykonanie i zakupy informatorów, materiałów fotograficznych, zdjęć, kaset, biuletynów, katalogów, kalendarzy, zakup gad?etów promocyjnych (koszulki, czapeczki, proporce, baloniki, chorągiewki, breloczki itp.). Opłacono noclegi i wy?ywienie gości zagranicznych /Dni Kwidzyna i inne wizyty/, wynajem autokarów i busów przewo?ących przedstawicieli Kwidzyna do Celle, Baru i Olofstrom, opłatę za pracę tłumaczy podczas rozmów z gośćmi zagranicznymi oraz za tłumaczenia korespondencji. Współfinansowano imprezy promocyjne między innymi: Skania Maraton Lang Team, Bieg Papiernika, Kwidzyński Festiwal Tańca, Ogólnopolski Festiwal ?Szałamaja?, Festiwal Kapel i Zespołów Ludowych ?Folklor i Biesiada?, Festiwal Teatrów Ulicznych, Ogólnopolski Bieg Unijny, Mistrzostwa Polski w Bocce na piasku. W rozdz. 75095 w ramach wydatków bie?ących opłacono składkę roczną z tytułu przynale?ności do Związku Miast Polskich w wysokości 9.599 zł, oraz do Konwentu Gmin i Powiatów Rzeczypospolitej Polskiej współpracujących z samorządami republiki Ukrainy 3.500zł. Poniesiono równie? wydatki bie?ące na projekt realizowany z udziałem środków europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ?InterLoc ? Współpraca Międzynarodowa Gmin? w wysokości 21.361,83 zł. Wydatki inwestycyjne W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono za kwotę 125.559,47 zł sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli prawa oraz sądownictwa Plan Wykonanie 62.699,00zł 62.512,72zł tj. 99,7% i ochrony

W ramach działu 751 realizowane były zadania z zakresu administracji rządowej, w ramach przyznanych dotacji z bud?etu państwa. Na aktualizację spisu wyborców wydatkowano kwotę 6.120,42 zł. Kwota została przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne. Na wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów parlamentarnych wydatkowano 56.392,30 zł. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpo?arowa Plan Wykonanie 2.412.120,00zł 2.397.070,46zł tj. 99,4,0%

W rozdz. 75404 kwotę 50.000 zł przekazano na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji, z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej w Kwidzynie na zakup paliwa do samochodów słu?bowych. Kwota została wydatkowana zgodnie z zawartym porozumieniem i rozliczona. W rozdz. 75406 kwotę 7.500 zł przekazano na fundusz celowy Stra?y Granicznej, z przeznaczeniem dla Placówki w Elblągu na zakup paliwa do samochodów. Kwota została wydatkowana zgodnie z zawartym porozumieniem i rozliczona. W ramach rozdz. 75411 kwotę 20.000 zł przekazano na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Stra?y Po?arnej, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposa?enia dla Komendy Powiatowej Państwowej Stra?y Po?arnej w Kwidzynie. Kwota została wydatkowana zgodnie z zawartym porozumieniem i rozliczona. W rozdz. 75414 kwota wydatków bie?ących w wysokości 55.631,95 zł została przeznaczona w ramach obrony cywilnej zgodnie z planem na: - konserwację urządzeń systemu ostrzegania i alarmowania miasta,

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 13 ?

Poz. 2454

- wy?ywienie dla uczestników ćwiczeń, zawodów strzeleckich i sportów obronnych terenie miasta, - zakup urządzeń radiowych, pomiarowych i ratowniczych na potrzeby zarządzania - zakup materiałów do konserwacji sprzętu OC oraz strzelnicy miejskiej, - konserwacja radiowego kanału ratowniczego, - usługi transportowe, - wynagrodzenia zleceniobiorców prowadzących zawody sportów obronnych, medyczno-sanitarne.

prowadzonych na

kryzysowego,

strzelania, ćwiczenia

Na wydatki bie?ące związane z funkcjonowaniem Komendy Stra?y Miejskiej wydatkowano kwotę 1.977.083,38 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne 1.579.

769,80 zł. W rozdz. 75495 wydatkowano kwotę w wysokości 28.448,83 zł, z czego całość przeznaczono na dotację na realizację trzech projektów realizowanych przez: - Stowarzyszenie ?Bezpieczny Kwidzyn? - PTTK oddz. w Kwidzynie Zadania zostały wykonane i dotacje rozliczone. Na wydatki inwestycyjne w tym dziale przeznaczono kwotę 258.406,30 zł. W ramach tej kwoty zakupiono i zamontowano syrenę alarmową za 8.500 zł oraz 5 kamer wizyjnych za kwotę 149.906,30 zł. Na fundusz wsparcia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Stra?y Po?arnej przekazano kwotę 100.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu po?arniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Stra?y Po?arnej w Kwidzynie. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Plan Wykonanie 114.300,00 zł 113,961,66 zł tj. 99,7% 24.993,83 zł, 3.455,00 zł.

Kwota wydatków została przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z poborem podatków, opłat i innych niepodatkowych nale?ności tj.: doręczaniem decyzji i postanowień, zakupem druków oraz z opłatą nale?ności sądowych i komorniczych związanych z egzekucją nale?ności. Dział 757 Obsługa długu publicznego Plan Wykonanie 1.875.403,00 zł 1.710.210,52 zł tj. 91,2%

W rozdz. 75702 zrealizowano wydatki w wysokości 1.710.210,52 zł na plan 1.720.978 zł tj. 99,4%. Kwota 1.571.823,32 zł stanowi koszty związane z obsługą długu tj.: odsetki od kredytów oraz prowizje wynikające z zawartych umów kredytowych. Kwotę 138.387,20 zł przekazano, w ramach udzielonej pomocy finansowej przeznaczonej na spłatę kredytu i odsetek od kredytu zaciągniętego w 2005 r. na rachunek Powiatu Kwidzyńskiego. Kwota dotacji została wydatkowana i rozliczona. Nie zrealizowano wydatków zaplanowanych w rozdz. 75704, poniewa? nie zachodziła potrzeba uruchomienia środków na spłatę długu za podmioty, którym udzielono poręczenia. Dział 758 Ró?ne rozliczenia Plan Wykonanie 437.000,00zł 0

Nie zaszła potrzeba uruchomienia rezerwy celowej, przeznaczonej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego a tak?e rezerwy ogólnej. Dział 801 Oświata i wychowanie Plan 32.912.876 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 14 ?

Poz. 2454

Wykonanie 32.765.290,98 zł tj. 99,6%, w tym wydatki niewygasające 189.071,30 zł. Na bie?ące utrzymanie 4 szkół podstawowych, do których uczęszczało 2555 uczniów, wydatkowano kwotę 14.049.673,26 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne 11.896.175,33 zł. Na realizację programu współfinansowanego z bud?etu unijnego ?Realizacja zajęć dodatkowych oraz zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu systemowego indywidualizacji procesu nauczania i wychowania dzieci w klasach I-III w kwidzyńskich szkołach podstawowych? wydatkowano łącznie z wydatkami niewygasającymi 335.287,77 zł. W ramach wydatków bie?ących w rozdz. 80104 wydatkowano łącznie kwotę 6.324.485,20 zł. Na bie?ące utrzymanie Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi przeznaczono kwotę w wysokości 1.360.045,30 zł, z czego na płace i pochodne 965.581,36 zł. Na dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych przekazano kwotę w wysokości 4.470.546,00 zł. W 2011 r. opieką przedszkolną objętych było 1.502 dzieci. Za dzieci mieszkające w Kwidzynie a uczęszczające do przedszkoli w innych gminach przekazano kwotę 130.905,44 zł. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów, byłych pracowników zlikwidowanych przedszkoli przeznaczono 22.425 zł. Na organizację uroczystości Dnia Edukacji Narodowej wydatkowano 8.505 zł. Kwota przeznaczona na remonty w przedszkolach wynosi 332.058,46 zł. W ramach remontu wykonano: - Przedszkole ?Ekologiczne? - wymieniono instalację elektryczną w budynku przedszkola, - Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi ? wykonano remont pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej, wykonano częściową naprawę izolacji pionowej ściany zewnętrznej, wymieniono posadzki w pomieszczeniach na I piętrze. - Przedszkole nr 2 ? wykonano częściowy remont pokrycia dachu, remont chodnika zewnętrznych, - Przedszkole ?Jedyneczka? ? wykonano remont placu utwardzonego, drogi schodów i przejść na górny plac zabaw, - Przedszkole ?Smyk? ? wykonano remont izolacji ścian piwnic i wykonano i schodów

dojazdowej oraz remont

odwodnienie budynku.

W ramach wydatków bie?ących w rozdz. 80110 wydatkowano łącznie kwotę 9.382.278,60 zł. Na bie?ące utrzymanie 3 gimnazjów publicznych, do których uczęszczało 1361 uczniów, wydatkowano kwotę 8.602.619,33 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne 7.566.382,51 zł. Przekazano dotację do Gimnazjum Społecznego w wysokości 401.304,00 zł, do którego uczęszczało od stycznia do sierpnia 56 uczniów a od września do grudnia 72 uczniów. Opłacono zobowiązania pozostałe po likwidacji Gimnazjum nr 1 w kwocie 9.092,69 zł. Kwota przeznaczona na remonty w budynkach gimnazjów wynosi 369.262,58 zł. W ramach remontu wykonano: - Gimnazjum nr 1 ? wykonano awaryjny remont pokrycia dachowego oraz remont pomiaru ciepła. instalacji c.o. ? rozdział segmencie ?B? oraz

- Gimnazjum nr 2 ? wykonano częściową wymianę okien, remont pokrycia dachu na awaryjny remont pokrycia dachu na segmencie ?C?. - Gimnazjum nr 3 ? wykonano remont trzech sal lekcyjnych, remont placu wraz schodów terenowych.

z drogą wjazdową oraz

Kwota 250.050,81 zł stanowi koszty związane z dowo?eniem uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli. Z kwoty tej na wynagrodzenia i pochodne przypada 136.099,91 zł. Kwota 805.434,26 zł została przeznaczona na bie?ące wydatki Centrum Administracji Szkół jednostki bud?etowej, która prowadzi obsługę finansowo ? księgową publicznych szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkola publicznego. Z kwoty tej na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 677.219,54 zł. Na ogólną kwotę wydatku w wysokości 392.391,01 zł w rozdz. 80146 składa się kwota odpisu od wynagrodzeń na dokształcenie nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkola w wysokości 138.149,02 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 254.241,99 zł poniesione zostały przez jednostkę bud?etową ? Akademia Umiejętności Pedagogicznych, z czego na wynagrodzenia i pochodne 223.258,98 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 15 ?

Poz. 2454

W ramach kwoty wydatkowanej w rozdz. 80195 przez Urząd Miejski - 85.914,58 zł przeprowadzone zostały badania dotyczące sprawności fizycznej uczniów klas trzecich szkół podstawowych oraz badań umiejętności polonistycznych i matematycznych uczniów klas drugich gimnazjów. Poniesiono koszty dofinansowania wyjazdów uczniów na wojewódzkie konkursy przedmiotowe oraz nagród za udział dzieci i młodzie?y w konkursach szkolnych i olimpiadach przedmiotowych. W ramach otrzymanych dotacji z bud?etu państwa opłacono koszty komisji egzaminacyjnych powołanych w celu zdobycia awansu zawodowego przez 5 nauczycieli. Na realizację projektu ?śyj z pasją? przeznaczono dotację z bud?etu państwa w wysokości 34.675,74 zł. Na wydatki inwestycyjne w dziale 801 wydatkowano kwotę 1.139.775,49 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano: - W ramach rządowego programu ?Radosna Szkoła? utworzono szkolny plac zabaw Podstawowej nr 2 za kwotę 152.965,92 zł, w tym dotacja z bud?etu państwa 63.850 zł. - Wykonanie instalacji CW w Szkole Podstawowej nr 4 ? kwota wydatku 62.802,25 zł. ciepłej wody do wszystkich węzłów sanitarnych w budynku. przy Szkole

Wykonano instalację

- Bezpieczny wjazd do Szkoły Podstawowej nr 4 ? kwota wydatku 916.874,55 zł. Wykonano nawierzchnię z kostki granitowej i polbruku, fontannę oraz teren oświetlono i zało?ono zieleń. - Gimnazjum nr 3 zakupiło serwer za kwotę 7.132,77 zł. Dział 803 Szkolnictwo wy?sze Plan Wykonanie 111.700,00 zł 110.289,00 zł tj. 98,7%

Cała kwota wydatku przeznaczona została na stypendia dla studentów. Stypendium zwyczajne w wysokości po 350 zł miesięcznie w okresie od stycznia do czerwca otrzymało 31 studentów, a od października do grudnia otrzymało 30 studentów. Stypendium naukowe w wysokości po 650 zł miesięcznie w okresie od stycznia do czerwca otrzymało 3 studentów. Stypendia naukowe w wysokości po 650 zł od października do grudnia otrzymało równie? 3 studentów. Dział 851 Ochrona zdrowia Plan Wykonanie 1.079.485,00 zł 959.366,98 zł tj. 88,9%

W rozdz. 85121 wydatki w wysokości 100.000 zł obejmowały dotację podmiotową dla Samodzielnego Publicznego Ośrodka Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci na realizację zadań w zakresie zapobiegania chorobom i urazom oraz podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne. Dotacja została rozliczona. W rozdz. 85153 na zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii wydatkowano kwotę 16.009,20 zł. Kwota 7.009,20 zł przeznaczona została na programy profilaktyczne, szkolenia, warsztaty oraz happeningi. W ramach przeprowadzonego konkursu przyznano dotację dla Stowarzyszenia Klub Abstynenta w wysokości 9.000,00zł. Dotacja została rozliczona. W rozdz. 85154 środki w wysokości 763.357,78 zł wykorzystano na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a w tym między innymi: - dofinansowanie: programów terapii dla osób uzale?nionych oraz programów w rodzinie, - realizacja spektakli, happeningów, konkursów, warsztatów. Poniesiono równie? koszty wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W ramach przeprowadzonych konkursów przyznano dotacje organizacjom wykonującym zadania gminy: - Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Elbląskiej 408.000,00 zł przeciwdziałania przemocy

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 16 ?

Poz. 2454

- Stowarzyszenie Klub Abstynenta - ZHP Chorągiew Gdańska Hufiec Kwidzyn Dotacje zostały rozliczone.

74.500,00 zł 100.000,00 zł

W ramach wydatków w rozdz. 85195 wpłacono składkę członkowską do Stowarzyszenia ?Kwidzyńskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych? w wysokości 80.000zł. Dział 852 Pomoc społeczna Plan Wykonanie 20.177.448,00 zł 20.033.630,50 zł tj. 99,3%

Kwota wydatku w rozdz. 85201 w wysokości 745.000 zł została przekazana w formie dotacji celowej, w ramach pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego dla Powiatu Kwidzyńskiego, z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem Domu Dziecka. Dotacja została rozliczona. W ramach wydatków bie?ących w rozdz. 85202 poniesiono koszty opłat w wysokości 1.284.156,83 zł za 65 osób przebywających w domach pomocy społecznej. W rozdz. 85212 na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczona została kwota 9.244.690,82 zł, w tym z dotacji z bud?etu państwa w wysokości 9.204.823,84 zł oraz środki własne z tytułu udziału we wpływach bud?etu państwa w wysokości 39.866,98 zł. W ramach wydatków w tym rozdziale MOPS ustalał prawa i wypłacał zasiłki rodzinne i świadczenia opiekuńcze oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Na koszty obsługi świadczeń przeznaczono 314.579,08 zł. Do bud?etu państwa przekazano kwotę 91.704,19 zł, stanowiącą zwrot świadczeń wypłaconych w latach poprzednich z dotacji oraz odsetek. W rozdz. 85213 na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczono kwotę 132.710,95 zł, w tym z dotacji z bud?etu państwa w wysokości 114.405,56 zł oraz ze środków własnych 18.305,39 zł. Do bud?etu państwa przekazano kwotę 793,98 zł, stanowiącą zwrot świadczeń wypłaconych w latach poprzednich z dotacji. Na wydatki w rozdz. 85214 przeznaczono kwotę 1.811.923,90 zł, z czego na zasiłki przeznaczona została kwota 1.808.316,90 zł, w tym środki własne 1.330.195,18 zł oraz kwota dotacji z bud?etu państwa w wysokości 478.121,72 zł. Do bud?etu państwa przekazano kwotę 3.607,00 zł, stanowiącą zwrot świadczeń wypłaconych w latach poprzednich z dotacji. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych przeznaczono kwotę w wysokości 1.348.016,58 zł. W 2011 roku ze świadczeń w postaci dodatków mieszkaniowych skorzystało 800 wnioskodawców. W rozdz. 85216 na wydatki przeznaczono kwotę 1.077.360,88 zł, z tego na wypłaty zasiłków stałych 1.074.973,58 zł, w tym z dotacji z bud?etu państwa 859.978,86 zł oraz ze środków własnych 214.994,72 zł. Do bud?etu państwa przekazano kwotę 2.387,30 zł, stanowiącą zwrot świadczeń wypłaconych w latach poprzednich z dotacji oraz odsetki. W rozdz. 85219 na wydatki bie?ące przeznaczona została kwota 2.304.689,65 zł, w tym środki własne 1.818.571,32 zł oraz kwota dotacji z bud?etu państwa w wysokości 486.118,33 zł. Na wypłatę wynagrodzeń 2 opiekunów sądowych przeznaczono kwotę dotacji z bud?etu państwa na zadanie zlecone w wysokości 3.833,33 zł. Pozostała kwota wydatków przeznaczona została na bie?ące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, z czego na płace i pochodne 2.012.182,04 zł. Na wydatki w rozdz. 85228 przeznaczona została kwota 924.272,18 zł, w tym środki własne 817.480,10 zł oraz kwota dotacji z bud?etu państwa w wysokości 106.792,08 zł. Usługi opiekuńcze polegające na udzielaniu pomocy osobom wymagającym wsparcia w zaspokajaniu codziennych potrzeb ?yciowych, prowadzone były przez firmę ?Pomocna Dłoń? w ramach podpisanej umowy. Pomocą tą objęto 138 osób. Usługi specjalistyczne świadczone były przez pielęgniarki neuropsychiatryczne zatrudnione w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Pomocą tą objęto 24 osoby Wydatki na pomoc dla cudzoziemców wykonane zostały w wysokości równej przyznanej dotacji z bud?etu państwa tj. 16.500 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 17 ?

Poz. 2454

W rozdz. 85295 wydatkowano kwotę 995.810,54 zł. Kwota wydatku przeznaczona została na do?ywianie dzieci w szkołach i przedszkolach oraz dorosłych a tak?e na wsparcie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. W kwocie wydatkowanej na ten cel 575.056,92 zł stanowi dotacja celowa z bud?etu państwa przyznana w ramach Rządowego Programu ?Pomoc państwa w zakresie do?ywiania? oraz 26.100 zł dotacja celowa na zadanie zlecone ? wsparcie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Na wydatki inwestycyjne w tym dziale przeznaczono 56.000,00 zł. W ramach tej kwoty udzielono pomocy finansowej Powiatowi Kwidzyńskiemu na monta? instalacji solarnej w Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie. Przyznana dotacja została rozliczona. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Plan Wykonanie 1.195.000,00 zł 1.190.168,00 zł tj. 99,6%

W rozdz. 85305 wydatkowano kwotę 1.095.168 zł. Wydatki stanowią dotację dla niepublicznego ?łobka oraz dla dwóch przedszkoli niepublicznych, prowadzących grupy ?łobkowe. Środki do poszczególnych placówek zostały przekazane proporcjonalnie do liczby dzieci z terenu miasta objętych opieką ?łobkową. Ogółem objętych opieką ?łobkową było 184 dzieci. Dotacje zostały rozliczone. Udzielono pomocy finansowej w wysokości 95.000zł Powiatowi Kwidzyńskiemu na zadania związane z rehabilitacją społeczną osób niepełnosprawnych. Zadanie zostało wykonane i dotacja rozliczona. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Plan Wykonanie 898.799,00 zł 764.784,93 zł tj. 85,1%

W rozdz. 85401 na bie?ące funkcjonowanie świetlic szkolnych przeznaczono 432.087,83 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne 370.224,83 zł. W rozdz. 85415 na wydatki na pomoc materialną dla uczniów wydatkowano kwotę 329.897,10 zł. Kwota wydatku przeznaczona została między innymi na wypłaty stypendiów za szczególne osiągnięcia w nauce i sporcie oraz stypendiów socjalnych. Na stypendia przyznawane na podstawie uchwały Rady Miejskiej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych wydatkowano w sumie 31.500,00zł. Przyznano i wypłacono 9 uczniom szkół ponadgimnazjalnych stypendia w wysokości po 250zł miesięcznie przez okres od stycznia do czerwca oraz 18 uczniom przez okres od września do grudnia. Na stypendia wypłacane przez szkoły podstawowe i gimnazjalne za osiągnięcia w nauce i sporcie przeznaczono 70.000 zł. Poza tym wypłacono 300 uczniom stypendia szkolne o charakterze socjalnym w łącznej wysokości 195.775,52 zł, które sfinansowano dotacją z bud?etu państwa w wysokości 156.611,63 zł oraz środkami własnymi w wysokości 39.163,89 zł. Na realizację rządowego programu pomocy uczniom przeznaczono kwotę w wysokości 32.621,58 zł, z której zakupiono podręczniki dla 171 uczniów. Wydatki te sfinansowano dotacją z bud?etu państwa w wysokości 26.096,94 zł oraz środkami własnymi w wysokości 6.524,64 zł. Kwota wydatku w rozdz. 85446 w wysokości 2.800 zł stanowi kwotę odpisu od wynagrodzeń na dokształcenie nauczycieli świetlic szkół podstawowych. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Plan Wykonanie 9.628.988,00 zł 9.039.911,42 zł tj. 93,9%

W ramach rozdz. 90001 na wydatki bie?ące wydatkowano kwotę 1.754.815,58 zł. Wykonano renowację rowów melioracyjnych przy ul. Poligonowa, Piastowska, Łamana i Mała, remont kanalizacji deszczowej przy ul: Drzymały, Mickiewicza, Grudziądzka, Przyrzeczna, Braterstwa Narodów, Malborska, Lubawska i Rzemieślnicza. Sfinansowano koszty zarządu nad siecią kanalizacji deszczowej oraz dokonywano dopłat do wody i ścieków. Wniesiono do Urzędu Marszałkowskiego opłatę za odprowadzanie wód opadowych do rzeki w wysokości 13.880 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 18 ?

Poz. 2454

W rozdz. 90003 na wydatki przeznaczono kwotę w wysokości 1.887.469,05 zł. Kwota została wydatkowana na utrzymanie w czystości ulic i terenów miasta w ramach zawartych umów, likwidację dzikich wysypisk, flagowanie miasta z okazji świąt państwowych, utrzymanie czystości toalet publicznych przy ul. Katedralnej i Kościuszki oraz ich naprawy. W 2011 r. zakupiono 120 wkładów metalowych do koszy betonowych oraz 30 szt. koszy na śmieci. W rozdz. 90004 na zadania z zakresu utrzymania zieleni wydatkowano kwotę 1.518.689,91 zł, w tym dotacja z powiatu kwidzyńskiego 700.000 zł. Kwotę wydatkowano na utrzymanie i pielęgnację zieleni, koszenie nieu?ytków oraz nasadzenie zieleni, drzew i krzewów na terenie miasta. Ustawiono choinki na okres świąteczny, remontowano ście?ki parkowe. W ramach inicjatyw lokalnych zakupiono i przekazano do nasadzenia sadzonki drzew i krzewów za kwotę 83.287,62 zł. W rozdz. 90013 kwota wydatkowana w wysokości 134.951,67 zł przeznaczona została na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami wyłapanymi z terenu miasta. W ramach zawartej umowy utrzymywane są stanowiska w schronisku dla zwierząt w Grudziądzu. W rozdz. 90015 na wydatki bie?ące przeznaczono 1.508.851,50 zł. Z kwoty tej na opłacenie zu?ycia energii elektrycznej wydatkowano 924.333,96 zł. Kwota 420.459,87 zł przeznaczona została na remonty i konserwacje oświetlenia ulicznego. Regeneracja, monta? i demonta? oświetlenia świątecznego oraz wykonanie nowych elementów oświetlenia świątecznego stanowi wydatek w wysokości 164.057,67 zł. W rozdz. 90019 na wydatki bie?ące finansowane wpływami z opłat za korzystanie ze środowiska wydatkowano 863.662,40 zł. W ramach tej kwoty sfinansowano przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni oraz koszty związane z selektywną zbiórką odpadów. W wyniku przeprowadzonego konkursu przyznano dotacje celowe stowarzyszeniom na realizację zadań gminy z zakresu ochrony środowiska: - Stowarzyszenie ?Eko-Inicjatywa? - ZHR Okręg Pomorski - Kwidzyńskie Stowarzyszenie Oświatowe 238.670 zł 10.000 zł 160.000 zł

W ramach wpływów do bud?etu z tytułu opłaty produktowej wydatkowano na wydatki bie?ące kwotę w wysokości 4.718,28 zł, z czego zakupiono pojemniki do segregacji odpadów oraz naklejki i ulotki propagujące selektywną zbiórkę odpadów. W rozdz. 90095 na wydatki bie?ące przeznaczono kwotę 203.552,42 zł. Kwota ta wydatkowana została na opiekę nad zwierzętami tj. realizację programu rejestracji i identyfikacji zwierząt, usługi weterynaryjne, zakup karmy oraz na konserwację figur wiklinowych, naprawy i remonty elementów małej architektury oraz toalet zwierzęcych, zakup ławek parkowych i koszy.

Opłacono równie? składkę członkowską w wysokości 7.638 zł do stowarzyszenia Euroregion Bałtyk. Na wydatki inwestycyjne w dziale 900 przeznaczono kwotę 1.163.200,61 zł. W ramach tej kwoty wykonano: - Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Podjazdowej - kwota wydatku 721.495,02 zł. deszczowy. - Zakup kanalizacji deszczowej ul. Rodzinnej deszczową od osoby fizycznej. kwota wydatku 30.647,65. Wykonano kolektor

Zakupiono kanalizację skrzy?owań: rondo Jana Wykonano kolektor

- Doświetlenie miasta - kwota wydatku 56.083,22 zł. Wykonano doświetlenie Pawła II, 3 Maja, Solidarności, ul. B. Chrobrego ? Mieszka I.

- Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Koszykowej - kwota wydatku 179.931,78 zł. kanalizacji deszczowej. - Udzielono dotacji celowej na zmianę systemu ogrzewania oraz na likwidację 154.829 zł. - Zakupiono 2 szt. EKO-SKŁADÓW za kwotę 20.213,94 zł. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Plan 5.912.096,00zł

azbestu w łącznej kwocie

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 19 ?

Poz. 2454

Wykonanie

5.893.107,25 zł tj. 99,7%

W rozdz. 92105 wykonano wydatki w wysokości 565.921,50 zł tj. 100% planu. W wyniku przeprowadzonego konkursu przyznano dotacje stowarzyszeniom wykonującym zadania gminy w dziedzinie kultury. : - Stowarzyszenie Miłośników Orkiestry Dętej ?Helikon? - Kwidzyńskie Stowarzyszenie Oświatowe - Lokalna Fundacja Filantropijna ?Projekt? - Kwidzyńskie Towarzystwo Kulturalne - ZHP Chorągiew Gdańska Hufiec Kwidzyn - Stowarzyszenie Ewangelizacyjne ?Kerygmat? - Stowarzyszenie ?Aktywne Społeczeństwo? 13.230,00 zł 87.000,00 zł 40.383,00 zł 39.010,00 zł 20.100,00 zł 38.102,00 zł 23.000,00 zł 10.000,00 zł 10.000,00 zł 6.000,00 zł 21.856,50 zł 12.000,00 zł 78.000,00 zł

- Kwidzyński Dyskusyjny Klub Filmowy ?Powiększenie? - Scena Lalkowa im. J. Wilkowskiego 151.420,00 zł

- Stowarzyszenie Miłośników Malarstwa ?Kontrasty? 7.820,00 zł - Kwidzyńskie Stowarzyszenie Przyjaciół Tańca - Kwidzyńskie Stowarzyszenie Miłośników Kultury i Tradycji Łowieckich - Towarzystwo Kulturalne Ludności Niemieckiej ?Ojczyzna? - Powiślańskie Stowarzyszenie URTHONA - PTTK Oddział w Kwidzynie 8.000,00 zł - Towarzystwo Miłośników Ziemi Kwidzyńskiej Wszystkie dotacje zostały rozliczone. Przekazana została cała planowana kwota tj. 4.112.900 zł w formie dotacji podmiotowej dla Kwidzyńskiego Centrum Kultury. Przekazana została cała planowana kwota tj. 1.013.760 zł w formie dotacji podmiotowej dla Biblioteki Miejsko - Powiatowej ? instytucji kultury. W rozdz. 92120 wydatki bie?ące wykonane zostały w wysokości 175.998,75 zł. W ramach tych wydatków udzielono dotacji zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej na remonty obiektów zabytkowych. Kwotę 70.000,00 zł przekazano Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Św. Jana Ewangelisty, kwotę 89.000 zł przekazano Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Św. Trójcy oraz osobie fizycznej 15.000 zł. Dotacje zostały wykorzystane i rozliczone. W rozdz. 92195 na wydatki bie?ące wydatkowano kwotę 23.297,00 zł. Na zakup nagród rzeczowych i wypłaty nagród finansowych za osiągnięcia w dziedzinie kultury oraz organizację imprezy przeznaczono 15.800 zł. Wręczono 24 nagrody w kategorii osób dorosłych i 22 w kategorii dzieci i młodzie?. Kwota 7.497,00 zł przeznaczona została na opłacenie składki członkowskiej z tytułu przynale?ności do Stowarzyszenia Polskie Zamki Gotyckie. Na wydatki inwestycyjne w dziale 921 przeznaczono kwotę 1.230,00 zł, którą sfinansowano opracowanie mapy do celów projektowych w ramach zadania ?Rewitalizacja starego miasta?. Dział 926 Kultura fizyczna i sport Plan 34.599.007,00 zł Wykonanie 28.405.124,10 zł tj. 82,1%, w tym wydatki niewygasąjące 7.747.578,94 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 20 ?

Poz. 2454

Rozdz. 92601 na wydatki bie?ące przeznaczono 228.925,40 zł W ramach tych wydatków na remonty obiektów sportowych przeznaczono 202.714,40 zł. Wykonano remont elewacji krytej pływalni, remont boiska asfaltowego na stadionie miejskim oraz wymieniono agregat na lodowisku. Kwota 26.211 zł przekazana została na rachunek Województwa Pomorskiego tytułem odsetek naliczonych w związku ze zwrotem dotacji pobranych z bud?etu Unii Europejskiej i Bud?etu Państwa na realizację zadania ?Budowa Kompleksu Sportowego?. W rozdz. 92605 na wydatki bie?ące przeznaczono 1.614.990,32 zł, co stanowi 100% planu. Wydatki obejmowały realizację zadań gminy w zakresie upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzie?y. Zadania te realizowane były poprzez udzielenie dotacji klubom i stowarzyszeniom sportowym wyłonionym w drodze konkursu: - Polski Związek Wędkarski Koło Kwidzyn - Niezale?ne Towarzystwo Wędkarskie - Ludowy Klub Sportowy ?Nadwiślanin? - Młodzie?owe Towarzystwo Sportowe - Kwidzyński Klub Motorowy 77.000,00 zł - Polskie Towarzystwo Turystyczno ? Krajoznawcze Szkolnego 25.800,00 zł 173.000,00 zł 32.800,00 zł 25.000,00 zł 7.000,00 zł 24.905,00 zł - Powiatowe Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu - Kwidzyński Ośrodek Piłkarski ?Rodło? 9.000,00 zł 14.000,00 zł 254.500,00 zł 146.000,00 zł 669.995,32 zł

- Młodzie?owe Towarzystwo Sportowe ?Basket?

- Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Kwidzyn - Kwidzyńskie Stowarzyszenie Bocce i Bowlingu - Kwidzyńskie Stowarzyszenie Promocji Pływania - Integracyjny Klub Sportowy RAZEM - Klub Sportowy ?No Limits? 6.850,00 zł - TPD Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym - Kwidzyńskie Towarzystwo Tenisowe - Kwidzyńskie Towarzystwo Pływackie Wszystkie dotacje zostały rozliczone. - Kwidzyńskie Towarzystwo Sportowe IRONMAN

- Kwidzyński Klub Lekkoatletyczny ?Rodło? 98.800,00 zł 3.800,00 zł - Kwidzyński Klub Karate Shorin-Ryu 8.540,00 zł 5.000,00 zł 9.000,00 zł

15.000,00 zł 9.000,00 zł

Na bie?ącą działalność Kwidzyńskiego Centrum Sportu i Rekreacji przeznaczono kwotę 2.854.669,98 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne 1.356.062,27 zł. W ramach wydatków realizowanych przez Urząd Miejski na zakup nagród rzeczowych oraz wypłaty nagród finansowych za osiągnięcia w dziedzinie sportu przeznaczono 111.800,00 zł. Wręczono 154 nagrody dla zawodników, 18 nagród w kategorii ?Trener? oraz nadano 5 tytułów ?Działacza Sportu?. Koszty organizacji uroczystego wręczania nagród wyniosły 1.638,00 zł. Przyznano stypendia sportowe za osiągnięcie wysokich wyników sportowych na łączną kwotę 929.634,93 zł W związku z wypłaceniem stypendiów osobom dorosłym, niepracującym poniesiono koszty na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne oraz na fundusz pracy w łącznej wysokości 14.654,25 zł. Na dopłaty do spółki z o.o. Tereny Rekreacyjno ? Wypoczynkowe ?Miłosna? wydatkowano 1.717.600 zł. Na wydatki inwestycyjne w dziale 926 przeznaczono kwotę 20.931.211,22 zł. W ramach tej kwoty wykonano:

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 21 ?

Poz. 2454

- Budowa kompleksu sportowego przy ul. Wiejskiej - kwota wydatku 20.239.224,31 zł, w tym wydatki niewygasające 7.747.578,94 zł. Zakończono roboty konstrukcyjne w hali i pływalni. Realizacja zadania kontynuowana jest w ramach wydatków niewygasających oraz bud?etu 2012 r. - Budowa boiska przy gimnazjum nr 3 w ramach programu ?Moje boisko ? Orlik 2012? ? kwota wydatku 18.476,80 zł przeznaczona została na dokumentację projektowo ? kosztorysową. - W ramach wydatków inwestycyjnych realizowanych przez KCSiR posadowiono plac zabaw na Osiedlu Piastowskim ? 59.846,66 zł, zbudowano gara? na stadionie ? 28.000 zł oraz zgodnie z planem dokonano zakupu sprzętu na potrzeby KCSiR za kwotę 95.663,45 zł /kosiarka, przyczepa do ciągnika, piaskarka, odkurzacz podwodny, maszyna do czyszczenia/. - Wniesiono udziały w wysokości 490.000 zł do spółki TRW ?Miłosna? W załącznikach 3 - 4 przedstawiono: Zał. Nr 3 - sprawozdanie z realizacji planu wydatków niewygasających z końcem realizowanych w roku 2011. roku 2010,

Zał. Nr 4 ? Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonywane w trakcie roku bud?etowego. Zał. Nr 5 ? Informacja o zaawansowaniu realizacji programów wieloletnich. Przychody i rozchody bud?etu Stan zadłu?enia Miasta Kwidzyna z tytułu po?yczek, kredytów i emisji obligacji na dzień 01.0
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.179.2094

  uchwała nr VII/52/2011 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 rok.

 • DZ. URZ. 2011.143.2952

  uchwała nr IX/106/2011 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Redy za 2010 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.245.409

  sprawozdanie nr 1/2011 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2010

 • DZ. URZ. 2012.2370

  uchwała nr XXIII/241/2012 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Redy za 2011 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.110.3524

  uchwała nr 68/VII/2011 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Ciechanów za 2010 rok

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.2453

  aneks nr 1/2012 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 2 lipca 2012r. do porozumienia międzygminnego z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Miasta Chojnice i Gminy Chojnice.

 • DZ. URZ. 2012.2452

  uchwała nr XXI/240/12 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 2 lipca 2012r. w sprawie zasad połowu ryb w wyznaczonym miejscu na terenie Parku 1000-lecia w Chojnicach.

 • DZ. URZ. 2012.2451

  obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XXXV/988/09 Rady Miasta Gdańska z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalania zasad taryfowych, cen za przejazdy środkami gminnego transportu zbiorowego oraz wysokości opłat dodatkowych i opłat manipulacyjnych

 • DZ. URZ. 2012.2450

  postanowienie nr 28/12 Komisarza Wyborczego w Słupsku z dnia 11 lipca 2012r. o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Wójta Gminy Potęgowo przed upływem kadencji

 • DZ. URZ. 2012.2449

  postanowienie nr 30/12 Komisarza Wyborczego w Słupsku z dnia 11 lipca 2012r. o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Wójta Gminy Przechlewo przed upływem kadencji

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.