Logowanie

DZ. URZ. 2012.2456

Tytuł:

uchwała nr XXI/113/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 22 marca 2012r. w sprawie likwidacji Gimnazjum Nr 3 w Wolbromiu przy ul. Skalskiej

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-05-17
Organ wydający:Rada Miejska w Wolbromiu
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2456
Hasła:Oświata,przedszkola,żłobki

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

w sprawie likwidacji Gimnazjum Nr 3 w Wolbromiu przy ul. Skalskiej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit ?h? i art. 89 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późń. zm.) , art. 59 ust. 1 ,2 i ust. 3 w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późń. zm.) oraz art. 12 ust. 1 pkt 2, ust. 3 i ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późń. zm.) ? Rada Miejska w Wolbromiu uchwala: § 1. Likwiduje się z dniem 31 sierpnia 2012 r. Gimnazjum Nr 3 w Wolbromiu przy ul. Skalskiej, zwane dalej ?gimnazjum?. § 2. Zapewnia się realizację obowiązku szkolnego uczniom likwidowanego gimnazjum w Gimnazjum Nr 4 w Wolbromiu. § 3. O zamiarze likwidacji gimnazjum poinformowano rodziców uczniów oraz Małopolskiego Kuratora Oświaty . § 4. 1. Nale ności i zobowiązania likwidowanego gimnazjum przejmuje Urząd Miasta i Gminy Wolbrom. 2. Majątek likwidowanej jednostki pozostaje własnością Gminy Wolbrom. § 5. 1. Zinwentaryzowaną dokumentację gimnazjum przekazuje się z zastrze eniem ust. 2 Burmistrzowi Miasta i Gminy Wolbrom. . 2. Dokumentację dotyczącą przebiegu nauczania przekazuje się Małopolskiemu Kuratorowi Oświaty . § 6. Zobowiązuje się Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom oraz Dyrektora gimnazjum do podjęcia decyzji kadrowych zgodnie z kompetencjami i obowiązującymi w tym zakresie przepisami. § 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wolbrom § 8. Uchwała wchodzi w ycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą na dzień 31.08.2012 r. Przewodniczący Rady Miejskiej w Wolbromiu Włodzimierz urek

Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.561

  uchwała nr XVIII/100/2011 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr V/44/99 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie założenia Gimnazjum Nr 3 przy ul. Skalskiej.

 • DZ. URZ. 2011.445.4246

  uchwała nr X/43/2011 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 10 maja 2011r. w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego w związku z podjęciem przez Radę Miejską w Wolbromiu Uchwały Nr IX/42/2011 z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie likwidacji Gimnazjum Nr 1 im. Św. Królowej Jadwigi w Wolbromiu.

 • DZ. URZ. 2011.294.2457

  uchwała nr IX/42/2011 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 13 kwietnia 2011r. w sprawie likwidacji Gimnazjum Nr 1 im. Św. Królowej Jadwigi w Wolbromiu.

 • DZ. URZ. 2012.2315

  uchwała nr XXI/112/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 22 marca 2012r. w sprawie likwidacji Gimnazjum Nr 1 im. Św. Królowej Jadwigi w Wolbromiu na Osiedlu Władysława Łokietka

 • DZ. URZ. 2012.560

  uchwała nr XVIII/99/2011 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr V/42/99 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie założenia Gimnazjum Nr 1 w Wolbromiu na Osiedlu Władysława Łokietka.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.2455

  uchwała nr XIV/112/2012 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XIII/98/2012 z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zasad zbywania, wydzierżawiania, wynajęcia, oddania w użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach.

 • DZ. URZ. 2012.2454

  uchwała nr XLIII/573/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr LIX/757/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie przenoszenia własności przyległych nieruchomości gruntowych lub ich części, które wraz z dotychczas wydzielonymi działkami gruntu będą spełniać wymogi działki budowlanej z zastosowaniem bonifikaty (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2008 r. Nr 837, poz. 6189 z późn. zm.) oraz uchwały Nr LV/699/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 października 2008 r. w sprawie zmiany wysokości udziałów w nieruchomościach wspólnych (poprzez ich sprostowanie), w których Gmina Miejska Kraków jest właścicielem lokali oraz ponoszenia kosztów tych działań (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2008 r. Nr 750, poz. 5294).

 • DZ. URZ. 2012.2453

  uchwała nr XLIII/570/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/231/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego (z późn. zm.).

 • DZ. URZ. 2012.2452

  uchwała nr XLIII/563/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie utworzenia Domu Pomocy Społecznej w Krakowie przy ul. Rozrywka 1.

 • DZ. URZ. 2012.2451

  uchwała nr XLIII/562/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych stanowiących własność, będących w użytkowaniu lub w użytkowaniu wieczystym samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej dla których podmiotem tworzącym jest Gmina Miejska Kraków.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.