Logowanie

DZ. URZ. 2012.2532

Tytuł:

uchwała nr XVII/109/2012 Rady Gminy Tczew z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru na terenie wsi Bałdowo, gmina Tczew uchwalonego uchwałą Rady Gminy Tczew Nr IX/97/99 z dnia 27 sierpnia 1999r. (Dz.Urz.Woj.Pom.nr 114 z 1999r. poz.1037)

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-07-25
Organ wydający:Rada Gminy Tczew
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2532
Hasła:planowanie przestrzenne

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 25 lipca 2012 r. Poz. 2532

UCHWAŁA NR XVII/109/2012 RADY GMINY TCZEW z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru na terenie wsi Bałdowo, gmina Tczew uchwalonego uchwałą Rady Gminy Tczew Nr IX/97/99 z dnia 27 sierpnia 1999r. (Dz.Urz.Woj.Pom.nr 114 z 1999r. poz.1037) Na podstawie art. 20, w związku z art.3, ust. 1, art.15, art.17, art.29 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717)1) Rada Gminy Tczew uchwala co następuje: Rozdział 1. Postanowienia ogólne § 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru na terenie wsi Bałdowo, gmina Tczew, uchwalonego uchwałą Rady Gminy Tczew Nr IX/97/99 z dnia 27 sierpnia 1999r. (Dz.Urz.Woj. Pom. nr 114 z 1999r. poz. 1037) w zakresie działek oznaczonych ewidencyjnie nr 266/1, 267/5, 320/1 i 320/2. § 2. Plan obejmuje obszar na terenie wsi Bałdowo w granicach określonych na rysunku planu, stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. § 3. 1. Przedmiotem planu jest ustalenie przeznaczenia terenów na określone cele oraz ustalenie zasad ich zagospodarowania i zabudowy, przyjmujące ład przestrzenny i zrównoważony rozwój za podstawę tych ustaleń. 2. Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego składają się z: 1) części tekstowej ogólnej zawartej w Rozdziale II niniejszej uchwały ? Ustalenia ogólne 2) części tekstowej szczegółowej zawartej w Rozdziale III niniejszej uchwały ? Ustalenia szczegółowe 3) części graficznej w formie rysunku planu stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały ? rysunek planu w skali 1:1000 3. Oznaczenia graficzne na rysunku planu stanowią integralną część planu w zakresie określonym jako ustalenia planu. Pozostałe oznaczenia tj. informacje i zalecenia mają charakter informacyjny, nieobowiązujący.


12:46:01

1)

zmiany w ustawie : z 2004 roku Dz.U. Nr 6, poz, 41, Dz. U. Nr 141, poz. 1492 z 2005 roku Dz. U. Nr 113, poz. 954, Dz. U. Nr 130, poz. 1087, z 2006 roku Dz. U. Nr 45, poz. 319, Dz. U. Nr 225, poz. 1635, z 2007 roku Dz. U. Nr 127, poz. 880., z 2008 roku Dz.U. Nr 122, poz. 803, Dz.U. Nr 199, poz. 1227, Dz.U. Nr 201, poz. 1237, Dz.U. Nr 220, poz. 1413, z 2010 roku Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043, z 2011r. Nr 32, poz.159, Nr 153, poz.901.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?2?

Poz. 2532

Rozdział 2. Ustalenia ogólne § 4. Ustala się następujące definicje użytych pojęć w ustaleniach planu: 1) Strefa funkcyjna ? fragment obszaru objętego granicami opracowania planu, ograniczony liniami rozgraniczającymi, charakteryzujący się określoną funkcją i jednolitymi zasadami zagospodarowania oraz oznaczony własnym symbolem literowo-cyfrowym. 2) Karta terenu ? zapis słowny ustaleń szczegółowych planu dla jednej lub kilku stref funkcyjnych. 3) Powierzchnia biologicznie czynna ? część terenu działki lub strefy określona w %, pokryta roślinnością lub wodami powierzchniowymi 4) Nieprzekraczalna linia zabudowy ? jest to nieprzekraczalna linia lokalizacji ścian zewnętrznych budynków oznaczona graficznie na rysunku planu. Dopuszcza się wysunięcie przed linię zabudowy części budynku, takich jak: schody zewnętrzne, podesty, pochylnie, zejścia i zjazdy do piwnic i garaży wbudowanych, tarasy naziemne (niepodpiwniczone), zadaszenia nad wejściem oraz balkony i wykusze wystające na max. 1,5m i o szerokości maks. 30% szerokości frontu budynku 5) Powierzchnia zabudowy ? maksymalna dopuszczalna wielkość określająca pokrycie działki powierzchnią zabudowy wyrażona w % jako stosunek powierzchni wszystkich budynków (mierzona po obrysie ścian zewnętrznych kondygnacji parteru) zlokalizowanych na działce lub w obrębie strefy funkcyjnej do powierzchni tej działki lub strefy funkcyjnej. 6) Wysokość zabudowy ? wysokość mierzona od poziomu terenu przy głównym wejściu do budynku do górnej krawędzi kalenicy lub pokrycia dachu. 7) Zabudowa o funkcji towarzyszącej ? zabudowa o funkcji uzupełniającej, towarzysząca zabudowie wiodącej, wg klasyfikacji w punkcie 3. § 5 niniejszej uchwały. 8) Zapewnienie parkingów ? w granicach działki lub terenu należy zapewnić minimalną ilość miejsc parkingowych w liczbie określonej w ustaleniach szczegółowych. 9) Infrastruktura techniczna i drogowa ? należy przez to rozumieć infrastrukturę publiczną i niepubliczną z zakresu dróg, ścieżek rowerowych, chodników, ciągów pieszo-jezdnych oraz uzbrojenia terenu w sieci kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wodociągowe, gazociąg, linie elektroenergetyczne i teletechniczne oraz inżynierskich obiektów budowlanych (przepompownie, stacje transformatorowe, hydrofornie, przepusty, mosty, maszty teletechniczne itp.) § 5. 1. Ustala się podział terenu objętego granicami planu na poszczególne strefy funkcyjne oddzielone liniami rozgraniczającymi wyznaczającymi tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania terenu. 2. Strefy funkcyjne oznacza się symbolem cyfrowo-literowym, określającym w kolejności: 21) Tereny komunikacji i infrastruktury technicznej a) symbol pierwszy ? cyfra arabska (z kropką) oznaczająca kolejny numer terenu komunikacji wydzielonego liniami rozgraniczającymi. Kolejny numer terenu poprzedza cyfra 0 (bez kropki) b) symbol drugi ? jedna lub kilka dużych liter alfabetu (bez kropki) określających klasyfikację terenu komunikacji 22) Pozostałe tereny funkcyjne a) symbol pierwszy ? cyfra arabska (z kropką) oznaczająca kolejny numer terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi. b) symbol drugi ? jedna lub kilka dużych liter alfabetu (bez kropki) określających rodzaj funkcji terenu 3. Dla obszaru objętego planem określa się następujące ustalenia ogólne dla funkcji projektowanych w planie. Funkcje określone w ustaleniach szczegółowych, inne niż w ustaleniach ogólnych, są obowiązujące. 1) U,KS - Teren zabudowy usługowej oraz obsługi komunikacji samochodowej a) Wiodące funkcje, obiekty oraz formy użytkowania i zagospodarowania terenu:

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?3?

Poz. 2532

- lokalizacja zabudowy usługowej (handel, gastronomia, zajazdy, hotele itp.) - lokalizacja usług związanych z obsługą komunikacji samochodowej (stacje benzynowe, warsztaty, myjnie itp.) b) Towarzyszące funkcje, obiekty oraz formy użytkowania i zagospodarowania terenu: - lokalizacja obiektów małej architektury i budowli związanych z zagospodarowaniem terenu - lokalizacja urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej i drogowej - lokalizacja obiektów służących reklamie - lokalizacja garaży, budynków gospodarczych, wiat itp. - lokalizacja zabudowy mieszkaniowej związanej z prowadzoną działalnością ? max.


1 lokal lub budynek mieszkalny w obrębie nieruchomości, przeznaczony dla właścicieli lub zarządców nieruchomości 2) ZZ - Obszar szczególnego zagrożenia powodzią a) Wiodące funkcje i obiekty oraz formy użytkowania i zagospodarowania terenu: - teren zalewowy b) Dopuszczalne funkcje i obiekty oraz formy użytkowania i zagospodarowania terenu: - Dopuszczalne funkcje i obiekty oraz formy użytkowania i zagospodarowania terenu: - uprawy rolnicze c) Wykluczone funkcje i obiekty oraz formy użytkowania i zagospodarowania terenu: - sadzenie drzew i krzewów - lokalizacja zabudowy - składowanie materiałów - przekształcenia rzeźby terenu - lokalizacja wiatraków wytwarzających prąd 3) Tereny komunikacji: a) KD ? teren drogi dojazdowej § 6. 1. Ustalenia planu odnoszą się do nowych podziałów geodezyjnych, do inwestycji noworealizowanych, do zmian wprowadzanych drogą rozbudów i przebudów oraz do zmian przeznaczenia terenów i obiektów, chyba że ustalenia szczegółowe stanowią inaczej. 2. Linie rozgraniczające stref funkcyjnych mogą ulegać korektom, jeżeli konieczność taka wyniknie z rozwiązań technicznych lub ochrony istniejących walorów, o ile nie naruszy to innych ustaleń planu. W strefach funkcyjnych dopuszcza się również wydzielanie działek dla potrzeb infrastruktury (stacje trafo, przepompownie itp.) oraz dróg wewnętrznych publicznych (chyba, że ustalenia szczegółowe stanowią inaczej) po uzyskaniu zgody osób, których interes prawny może być naruszony.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?4?

Poz. 2532

3. Zakres uciążliwości dla środowiska prowadzonej działalności musi być ograniczony do granic obszaru, dla którego inwestor posiada tytuł prawny, poza urządzeniami i obiektami telekomunikacyjnymi, które należy rozpatrywać i lokalizować w oparciu o ustawę o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Rozdział 3. Ustalenia szczegółowe § 7. W granicach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zostały wyodrębnione 2 strefy funkcyjne, ujęte w 3 kartach terenu.

1. 2. KARTA TERENU Nr 1 PRZEZNACZENIE TERENU U,KS Tereny zabudowy usługowej oraz obsługi komunikacji samochodowej 1. U,KS 1,15 ha Wieś Bałdowo 1/ 1321/07/11/PP/II

3.

Nr STREFY POWIERZCHNIA

4.

ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO Działania inwestycyjne realizować w sposób identyfikujący przestrzeń poprzez kształtowanie zabudowy określone szczegółowo w punkcie 8

5.

ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 5.1 Ochronie podlegają: istniejąca zieleń (zadrzewienia, zakrzewienia), oraz systemy drenarskie. 5.1.1 Istniejącą zieleń należy zachować. Dopuszcza się wycinkę drzew zgodnie z ustawą o ochronie przyrody. Należy zapewnić

5.1.2

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?5?

Poz. 2532

spójny system gospodarki wodami gruntowymi (np. drenaż, przepusty itp.) biorąc pod uwagę uwarunkowania terenów przyległych. W przypadku natrafienia w trakcie realizacji robót budowlanych na istniejący drenaż należy go bezwzględnie zachować lub przełożyć zachowując spójność systemu drenażowego całego obszaru. 5.1.3 Powierzchnie terenu chronić przed erozją wodną poprzez zapewnienie swobodnego odpływu wód opadowych, nie dopuszczając do ich zalegania. Jednocześnie należy nie dopuścić na terenach zabudowanych do zalewania działek sąsiednich.

5.2

Utrzymać minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej ? 20%. Teren znajduje się w bliskim sąsiedztwie obszarów Natura 2000: specjalnej ochrony ptaków ?Dolina Dolnej Wisły? oraz specjalnej ochrony siedlisk ?Dolna Wisła?. Planowane zagospodarowanie i użytkowanie terenu nie może powodować

5.3

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?6?

Poz. 2532

pogorszenia stanu siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt ww obszarów Natura 2000 zgodnie z przepisami odrębnymi. 5.4 Przy realizacji ustaleń planu należy zapewnić ochronę siedlisk i stanowisk ochronnych gatunków, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony gatunkowej: dziko występujących roślin objętych ochroną, dziko występujących zwierząt objętych ochroną, dziko występujących grzybów objętych ochroną.

6.

ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ Nie występują. WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH Dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych o funkcji publicznej, w tym obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej i drogowej w pasie przylegającym do drogi krajowej (uzbrojenie, ścieżki rowerowe, chodniki).

7.

8.

PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY 8.1 Ilość kondygnacji, wysokość Max 3 kondygnacje

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?7?

Poz. 2532


zabudowy:

nadziemne. Dopuszcza się kondygnację piwniczną. Wysokość zabudowy max. 15,0 m od poziomu terenu do górnego pokrycia dachu (nie dotyczy elementów inżynierskotechnologicznych). Do 40% powierzchni pokrycia działki Dowolne. Stosować spójne formy architektoniczne oraz materiały dla zespołu zabudowy w obrębie strefy. Zabudowę towarzyszącą realizować z zachowaniem harmonijnych form dla całego zespołu zabudowy. Zachować nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu.

8.2

Pow. zabudowy:

8.3 8.4

Dachy Kształtowanie formy architektonicznej:

8.5

Zabudowa o funkcji towarzyszącej i obiekty malej architektury:

8.6

Linie zabudowy:

9.

GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH ZAPISÓW Nie występują.

10. SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI 10.1 10.2 Dopuszcza się scalanie działek. Dopuszcza się podział terenu na działki o powierzchni wynikającej z programu i technologii lokalizowanej inwestycji. Dopuszcza się wydzielenie działek oraz zmianę granic funkcji terenu dla

10.3

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?8?

Poz. 2532

potrzeb infrastruktury techn. uzbrojenia i dróg (sieci, przepompownie, stacje transformatorowe, przepusty, mosty, zbiorniki retencyjne itp.) o parametrach wynikających z technologii i przepisów szczegółowych. 11. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW 11.1 Dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych o których mowa w w pkt. 7 i 10.3 Obiekty budowlane powinny być lokalizowane w odległości nie mniejszej niż 25 m, od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi krajowej nr 22. Nie dotyczy inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, jeżeli warunki techniczne i wymogi bezpieczeństwa na to pozwalają. Budynki przeznaczone na pobyt ludzi znajdujące się w strefie oddziaływania akustycznego drogi krajowej nr 22 należy zabezpieczyć przed uciążliwością związaną z hałasem od dróg przez stosowanie zabezpieczeń tj. zieleń izolacyjna, ekrany akustyczne, w postaci budynków nie przeznaczonych na

11.2

11.3

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?9?

Poz. 2532

pobyt ludzi lokalizowanych od strony drogi oraz stosowanie materiałów budowlanych o podwyższonej izolacyjności akustycznej (przegrody budowlane, okna itp.). W/w zabezpieczenia winny zapewnić dopuszczalny poziom hałasu określony w przepisach i normach odrębnych. Ochrona obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi przed uciążliwościami wynikającymi z sąsiedztwa z drogą krajową nr 22, należy do zadań własnych inwestora i jego zastępców prawnych. 11.4 Zakazuje się umieszczania w sąsiedztwie drogi krajowej reklam emitujących zmienne światło m.in. typu LED. Odległość lokalizacji tego typu reklam należy każdorazowo uzgodnić z Zarządcą Drogi. Dojazd z drogi krajowej nr 22 na warunkach i w uzgodnieniu z Zarządcą drogi. W granicach własności należy zapewnić miejsca parkingowe w ilości: - min. 2 miejsca parkingowe /100 m2pow. użytkowej Z wodociągu wiejskiego.

12. KOMUNIKACJA 12.1

12.2

13. INFRASTRUKTURA Woda:

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 10 ?

Poz. 2532

Zapewnić zaopatrzenie w wodę do celów przeciwpożarowych ? według odrębnych przepisów dotyczących przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę. Ścieki sanitarne : Do zbiorników bezodpływowych z udokumentowanym wywozem ścieków do oczyszczalni. Docelowo do kanalizacji sanitarnej. Z chwilą wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej zbiorniki bezodpływowe należy zlikwidować a obiekt podłączyć do sieci kanalizacji sanitarnej. Utylizować według przepisów szczegółowych związanych z gospodarka odpadami. 1) Powierzchniowe odprowadzenie dopuszczane jest dla czystych wód opadowych. Powierzchniowe odprowadzenie wód nie może powodować ich zalegania i zalewania terenów sąsiednich. 2) Wody opadowe z powierzchni utwardzonych (drogi, parkingi, place manewrowe) należy podczyścić w stopniu zapewniającym spełnienie wymagań określonych w obowiązujących przepisach odprowadzając je do pobliskich cieków powierzchniowych, systemu kanalizacji deszczowej, dołów chłonnych, systemów rozsączających lub zbiorników retencyjnych itp. 3) Wyklucza się odprowadzenie wód opadowych do systemu

Ścieki technologiczne

Ścieki deszczowe :

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 11 ?

Poz. 2532

odwodnienia drogi krajowej. Ogrzewanie: Systemem indywidualnym w oparciu o nieemisyjne lub niskoemisyjne źródła ciepła. Zaleca się stosowanie odnawialnych źródeł energii. Z sieci energetycznej, na warunkach gestora sieci. Wywóz przez specjalistyczne przedsiębiorstwa na wysypisko śmieci, z którego korzysta gmina. Dopuszcza się lokalizację uzbrojenia na zasadach w uzgodnieniu z gestorem sieci. Istniejące uzbrojenie dopuszcza się pozostawić i użytkować, ewentualne usunięcie kolizji z planowaną inwestycją usunąć na warunkach i w uzgodnieniu z zarządcą sieci.

Energetyka:

Utylizacja odpadów stałych:

Pozostałe zbrojenie:.

14. SPOSÓB TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UŻYTKOWANIA Nie ustala się. 15. STAWKA PROCENTOWA 30 % 16. INNE USTALENIA PLANU Wszelkie obiekty o wysokości większej lub równej 50m n.p.t. podlegają przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę zgłoszeniu do Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego SZ RP. 1. 2. KARTA TERENU Nr 2 PRZEZNACZENIE TERENU Wieś Bałdowo 1/ 1321/07/11/PP/II

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 12 ?

Poz. 2532

ZZ

Obszar szczególnego zagrożenia powodzią. 1. ZZ 0,07 ha

3.

Nr STREFY POWIERZCHNIA

4.

ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO Teren stanowi obszar zagrożenia powodziowego i podlega ochronie w zakresie fizjografii.

5.

ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 5.1 5.2 Ochronie podlega rzeźba terenu oraz naturalny krajobraz rozlewiska rzecznych. Teren znajduje się w bliskim sąsiedztwie obszarów Natura 2000: specjalnej ochrony ptaków ?Dolina Dolnej Wisły? oraz specjalnej ochrony siedlisk ?Dolna Wisła?. Planowane zagospodarowanie i użytkowanie terenu nie może powodować pogorszenia stanu siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt ww obszarów Natura 2000 zgodnie z przepisami odrębnymi.

6.

ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ Nie występują. WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH Nie dotyczy. PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY Zakaz zabudowy, poza obiektami i urządzeniami z zakresu obiektów hydrotechnicznych (np. ziemnych), realizowanych w oparciu o przepisy szczegółowe.

7.

8.

9.

GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH ZAPISÓW Teren położony jest w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią. Na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią obowiązują ograniczenia w zagospodarowaniu wynikające z przepisów Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2005r. Nr 239, poz.2019 z późn. zmianami) w tym m.in. zakaz realizacji nowej zabudowy.

10. SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 13 ?

Poz. 2532

I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI Nie ustala się. 11. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW Dopuszcza się użytkowanie rolnicze na zasadach określonych w przepisach szczegółowych. 12. KOMUNIKACJA Dojazd z drogi krajowej nr 22 na warunkach i w uzgodnieniu z Zarządcą drogi. 13. INFRASTRUKTURA Nie ustala się. 14. SPOSÓB TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UŻYTKOWANIA Zakaz realizacji obiektów i urządzeń tymczasowych. 15. STAWKA PROCENTOWA 0,001 % 16. INNE USTALENIA PLANU Nie występują. 1. 2. KARTA TERENU Nr 3 PRZEZNACZNIE TERENU KD 3. Nr STREFY POWIERZCHNIA 4. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO Nie dotyczy 5. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 5.1 Powierzchnie terenu chronić przed erozją wodną poprzez zapewnienie swobodnego odpływu wód opadowych, nie dopuszczając do ich zalegania. Należy zapewnić spójny system gospodarki wodami gruntowymi i powierzchniowymi (np. drenaż, przepusty itp.) biorąc pod uwagę uwarunkowania terenów przyległych. W przypadku natrafienia w trakcie realizacji robót budowlanych na istniejący drenaż należy go bezwzględnie zachować lub przełożyć zachowując spójność systemu drenażowego całego obszaru. Przy realizacji ustaleń planu należy zapewnić ochronę siedlisk i stanowisk ochronnych gatunków, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony gatunkowej: dziko Teren drogi dojazdowej 01.KD 0,01 ha Wieś Bałdowo 1/ 1321/07/11/PP/II

5.2

5.3

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 14 ?

Poz. 2532

występujących roślin objętych ochroną, dziko występujących zwierząt objętych ochroną, dziko występujących grzybów objętych ochroną. 6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ Nie występują. 7. WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH Dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń o funkcji publicznej z zakresu infrastruktury technicznej. 8. PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY Zakaz realizacji wszelkich form zabudowy z wyłączeniem realizacji obiektów i urządzeń o których mowa w pkt. 7 9. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH ZAPISÓW Nie występują. 10. SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI Nie dotyczy. 11. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW 1. szerokość w liniach rozgraniczających: - zmienna wg rysunku planu 2.parametry jezdni i chodników - zgodnie zobowiązującymi przepisami dla drogi klasy dojazdowej 3.

W obrębie projektowanych linii rozgraniczających dopuszcza się lokalizację infrastruktury technicznej 4. Przebieg i lokalizację sieci, obiektów i urządzeń inżynierskich należy podporządkować obowiązującym przepisom szczegółowym oraz uzgodnić z zarządcą lub właścicielem drogi. 5. Zakazuje się umieszczania w sąsiedztwie drogi krajowej reklam emitujących zmienne światło m.in. typu LED. Odległość lokalizacji tego typu reklam należy każdorazowo uzgodnić z Zarządcą Drogi. 12. KOMUNIKACJA Droga dojazdowa wchodzi w skład istniejącego i projektowanego układu dróg publicznych, stanowi odcinek drogi gminnej zlokalizowanej na działce nr 265. 13. INFRASTRUKTURA Ścieki deszczowe: Powierzchniowo pod

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 15 ?

Poz. 2532

warunkiem spełnienia wymagań określonych w obowiązujących przepisach. Wyklucza się odprowadzenie wód opadowych do systemu odwodnienia drogi krajowej. 14. SPOSÓB TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UŻYTKOWANIA Nie ustala się 15. STAWKA PROCENTOWA 0,001% 16. INNE USTALENIA PLANU Nie występują

Rozdział 4. Stwierdzenie zgodności planu ze studium § 8. Stwierdza się, iż Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego nie narusza ustaleń polityki przestrzennej Gminy określonej w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tczew, zatwierdzonego uchwałą Nr XLII/367/2010 z dnia 28 czerwca 2010r. Rozdział 5. Załączniki do uchwały § 9. Integralną częścią uchwały są: 1) Rysunek planu nr 1 w skali 1:1000 ? załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały 2) Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych Gminy oraz zasadach ich finansowania ? załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały 3) Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag ? załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały Rozdział 6. Postanowienia końcowe § 10. Zobowiązuje się Wójta Gminy Tczew do: 1) Niezwłocznego przekazania niniejszej uchwały Wojewodzie Pomorskiemu w celu ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. 2) Publikacji niniejszej uchwały wraz z częścią graficzną na stronie internetowej Urzędu Gminy Tczew. 3) Umożliwienia zainteresowanym osobom wglądu do dokumentów przedstawiających plan oraz wydawanie z tych dokumentów, na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów z planu. § 11. Wejście w życie niniejszego planu miejscowego powoduje utratę mocy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą Nr IX/97/99 Rady Gminy Tczew z dnia 27 listopada 1999r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącej obszaru działek geodezyjnych nr 266, 267/1, 267/3 i 267/5 i cześć działek nr 214 oraz 265 we wsi Bałdowo, gmina Tczew, w części objętej niniejszym planem miejscowym. § 12. Uchwała wchodzi w życie z upływem 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego za wyjątkiem § 10 ust. 1 i 2, które wchodzą w życie z dniem podjęcia uchwały.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 16 ?

Poz. 2532

Przewodniczący Rady Krzysztof Jonaczyk

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 17 ?

Poz. 2532

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/109/2012 Rady Gminy Tczew z dnia 27 czerwca 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 18 ?

Poz. 2532

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/109/2012 Rady Gminy Tczew z dnia 27 czerwca 2012 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania Dla przedmiotu planu nie występuje konieczność realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 19 ?

Poz. 2532

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/109/2012 Rady Gminy Tczew z dnia 27 czerwca 2012 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu wyłożonego w dniach od 12.03.2012r. do 10.04.2012 r. W okresie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu oraz w czasie 14 dni po upływie okresu wyłożenia projektu planu uwagi nie wpłynęły.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.1.15

  uchwała nr XXXII/301/2009 Rady Gminy Tczew z dnia 30 września 2009r. UCHWAŁA Nr XXXII/301/2009 Rady Gminy Tczew z dnia30 września 2009 r. w sprawie zaliczenia drogi położonej na terenie Gminy Tczew do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu

 • DZ. URZ. 2011.133.2714

  uchwała nr IX/50/2011 Rady Gminy Tczew z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie zaliczenia drogi położonej na terenie Gminy Tczew do kategorii dróg gminnych i ustaleia jej przebiegu

 • DZ. URZ. 2010.126.2419

  uchwała nr XLIII/372/2010 Rady Gminy Tczew z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.40.925

  uchwała nr LXIII/1037/10 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany nr 1 zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru przemysłowo ? usługowego w rejonie ulic Przemysłowej i Niezłomnych w Stalowej Woli ? Etap I

 • DZ. URZ. 2012.1826

  uchwała nr XX/217/2012 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 marca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Łostówka

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.2531

  porozumienie Wojewody Pomorskiego z dnia 16 kwietnia 2012r.

 • DZ. URZ. 2012.2530

  sprawozdanie Wójta Gminy Dziemiany z dnia 31 marca 2012r. Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA ROK 2011

 • DZ. URZ. 2012.2529

  obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 16 lipca 2012r. o sprostowaniu błędu w decyzji Nr OGD-4210-13(11)/2012/140/X/CW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z 29 czerwca 2012 r. ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 29 czerwca 2012 r. pod poz. 2189

 • DZ. URZ. 2012.2528

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-III.4131.17.2012.TM Wojewody Pomorskiego z dnia 12 lipca 2012r.

 • DZ. URZ. 2012.2527

  obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 13 lipca 2012r. w sprawie ogłoszenia zmiany statutu Komunalnego Związku Gmin ?Dolina Redy i Chylonki?

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.