Logowanie

DZ. URZ. 2012.254

Tytuł:

uchwała nr XIII/95/2011 Rady Powiatu Kościerskiego z dnia 23 grudnia 2011r. w sprawie budżetu powiatu na 2012 rok.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-01-20
Organ wydający:Rada Powiatu Kościerskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 254
Hasła:

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

?

Na podstawie art.12, pkt. 5, pkt. 8d i 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) art. 211, 212, 219, 220, 222, 233, 235, 236, 257, 258, 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z dnia 27 sierpnia 2009 r.) oraz § 15, pkt. 5 Statutu Powiatu Kościerskiego (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2003 r. Nr 64, poz. 994 i Dz. Urz. Woj. Pom. z 2010 r. Nr 133, poz. 2583), na wniosek Zarządu Powiatu Rada Powiatu uchwala, co następuje: § 1. 1) Ustala się dochody budżetu powiatu zgodnie z załącznikiem nr 1 w wysokości 65.004.050 zł z tego: a) bieżące 63.458.293 zł b) majątkowe 1.545.757 zł 2) Ustala się wydatki budżetu powiatu zgodnie z załącznikiem nr 2 w wysokości 68.481.422 zł z tego: a) bieżące 59.936.659 zł b) majątkowe 8.544.763 zł 3) Ustala się kwotę rezerw w wysokości 1.249.137 zł w tym rezerwy: a) ogólna 50.000 zł b) celowa 1.199.137 zł z tego: - oświatowa 1.099.137 zł - zarządzanie kryzysowe 100.000 zł 4) Budżet zamyka się deficytem w kwocie 3.477.372 zł źródłem pokrycia deficytu budżetowego jest kredyt termo modernizacyjny w kwocie 1.532.006 zł oraz emisja papierów wartościowych w kwocie 1.945.366 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 5) Ustala się przychody i rozchody budżetu powiatu zgodnie z załącznikiem nr 3 - przychody 7.749.006 zł - rozchody 4.271.634 zł § 2. Ustala się dochody i wydatki przeznaczone na:


Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?2? Poz. 254 ?

a) realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych zgodnie z załącznikiem nr 4 w tym: - dochody i wydatki zadań z zakresu administracji rządowej załącznik Nr 4a 6.204.510 zł b) zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na kwotę 200.000 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?3? Poz. 254 ?

§ 3. Ustala się dotacje: a) przyznaje z budżetu powiatu zgodnie z załącznikiem nr 5 w wysokości 2.470.076 zł b) otrzymane zgodnie z załącznikiem nr 5 w wysokości 1.048.007 zł § 4. Ustala się dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 6 § 5. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 7 § 6. Wyodrębnia się wydatki związane z realizacją inwestycji w ramach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zgodnie z załącznikiem nr 8 § 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł 2) sfinansowanie planowego deficytu budżetu w kwocie 3.477.372 zł 3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 4.271.634 zł § 8. Upoważnia się Zarząd Powiatu do: 1) dokonywania zmian w planie wydatków wraz z wynagrodzeniami i pochodnymi z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach, 3) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000 zł, 4) zaciągania zobowiązań: a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały , b) z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania i gdy termin zapłaty upływa w 2013 roku, 5) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu. § 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kościerskiego

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?4? Poz. 254 ?

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

Kazimierz Maszk

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?5? Poz. 254 ?

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/95/2011 Rady Powiatu Kościerskiego z dnia 23 grudnia 2011 r. BUDŻET POWIATU KOŚCIERSKIEGO DOCHODY

Dział Rozdział § Nazwa ROLNICTWO 01005 010 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa dochody bieżące 2110 -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat LEŚNICTWO 02001 020 Gospodarka leśna dochody bieżące 2460 - środki otrzymnane od pozostalych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 15013 150 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości dochody bieżące 2007 - dotacje rozwojowe 2009 - dotacje rozwojowe TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 60014 Drogi powiatowe dochody bieżące 0690 - wpływy z różnych opłat 600 0970 - wpływy z róznych dochodów dochody majątkowe 6280 - środki przekazane przez pozost. jedn. zalicz. do sektora fin. publ. na na dofinans. inwestycji jedn. zalicz. do sektora fin. publ. 6430 - dotacje celowe otrzym. z bud. państw. na real. inwestycji własnych powiatu 6610 dot. celowe otrzym. z gminy na inwest.realiz. na podst. poroz. między jst. GOSPODARKA MIESZKANIOWA 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami dochody bieżące 0470 - wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości 2 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 110 realizowane przez powiat 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 700 dochody majątkowe 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majatkowych w tym: - działki przy ul. Słonecznej - działki w m. Piechowice - działki w m. Cisewie - raty za sprzedaż nieruchomości w Stawiskach - raty za sprzedaż Ośrodka Zdrowia w Kościerzynie 6300 dot. celowa otrzym. z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst. na dofinansowanie własnych 133 200 71 760 412 473 30 000 63 324 100 000 Plan na 2012 24 000 24 000 24 000 24 000 282 048 282 048 282 048 282 048 53 124 53 124 53 124 45 155 7 969 770 000 770 000 35 000 30 000 5 000 735 000 30 000 375 000 330 000 1 042 035 1 042 035 231 278 778 55 000 175 500 810 757 710 757

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?6? Poz.


254 ? zadań inwest. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 71013 710 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) dochody bieżące 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne dochody bieżące 0830 - wpływy z usług 710 71015 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat Nadzór budowlany dochody bieżące 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat ADMINISTRACJA PUBLICZNA 75011 Urzędy wojewódzkie dochody bieżące 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat 75020 Starostwa powiatowe dochody bieżące 0690 - wpływy z różnych opłat 750 0750 dochody z najmu i dzierżawy 0830 - wpływy z usług 0920 - pozostałe odsetki 0970 - wpływy z róznych dochodów 75045 Kwalifikacja wojskowa dochody bieżące 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat 2120 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podst. poroz. z org. adm. rządowej BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 75411 754 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej dochody bieżące 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH i FIZYCZNYCH 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw dochody bieżące 756 75622 0420 - wpływy z opłaty komunikacyjnej Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa dochody bieżące 0010 - podatek dochodowy od osób fizycznych 0020 - podatek dochodowy od osób prawnych RÓŻNE ROZLICZENIA 758 75801 Część oświatowa subwencji dochody bieżące 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa 1 725 000 73 000 73 000 73 000 1 278 000 1 278 000 1 250 000 28 000 374 000 374 000 374 000 275 000 156 000 156 000 156 000 80 000 80 000 25 000 4 000 500 500 50 000 39 000 39 000 10 000 29 000 3 034 250 3 034 250 3 034 250 3 034 000 250 10 384 466 2 500 000 2 500 000 2 500 000 7 884 466 7 884 466 7 684 466 200 000 36 754 453 31 118 460 31 118 460 31 118 460

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?7? Poz. 254 ? Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów dochody bieżące 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa 75814 Różne rozliczenia finansowe dochody bieżące 0920 - pozostałe odsetki 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów dochody bieżące 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa OŚWIATA i WYCHOWANIE 80114 Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół dochody bieżące 0750 - dochody z najmu i dzierżawy 0970 - wpływy z różnych dochodów 80120 Licea ogólnokształcące dochody bieżące 0690 - wpływy z różnych opłat 0750 - dochody z najmu i dzierżawy 0830 - wpływy z usług 0970 wpływy z różnych dochodów 80130 801 Szkoły zawodowe dochody bieżące 0690 - wpływy z różnych opłat 0750 - dochody z najmu i dzierżawy 0830 wpływy z usług 0970 wpływy z różnych dochodów 80140 Centra Kształcenia Ustawicznego dochody bieżące 0970 - wpływy z róznych dochodów 0750 - dochody z najmu i dzierżawy Pozostała działalność 2120 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa nzadania bieżące realizowane przez powiat na podst. porozum. z organ. adm. rządowej 2130 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżacych zadań własnych powiatu 6430 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwest. I zakupów inwest. powiatu 0750 - dochody z najmu i dzierżawy OCHRONA ZDROWIA 85156 851 Składki na ubezpieczenie zdrowotne dochody bieżące 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat POMOC SPOŁECZNA 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze dochody bieżące 2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst. 852 85202 Domy pomocy społecznej dochody bieżące 0750 - dochody z najmu i dzierżawy 0830 - wpływy z usług z tego: 2 335 510 2 335 510 2 335 510 2 335 510 3 963 587 327 484 327 484 327 484 3 369 580 3 369 580 5 000 1 621 000 0

75803

4 471 758 4 471 758 4 471 758 150 000 150 000 150 000 1 014 235 1 014 235 1 014 235 261 500 38 300 38 300 38 000 300 25 000 25 000 100 22 000 2 400 500 198 100 198 100 1 750 85 650 109 200 1 500 100 100 100

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?8? Poz. 254 ?

DPS Stawiska DPS Cisewie 2130 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu z tego: DPS Stawiska DPS Cisewie 85204 Rodziny zastępcze dochody bieżące 2320 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.


85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie dochody bieżące 0750 - dochody z najmu i dzierżawy POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności dochody bieżące 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat 85333 Powiatowe Urzędy Pracy dochody bieżące 0970 - wpływy z różnych dochodów 2690 - środki z Funduszu Pracy 85395 Pozostała działalność dochody bieżące 2007 - dotacje rozwojowe 2009 - dotacje rozwojowe w tym: 853 Powiatowy Urząd Pracy -"Droga do rozwoju zawodowego" 2007 - dotacje rozwojowe 2009 - dotacje rozwojowe Powiatowy Urząd Pracy -" Pośrednictwo pracy silną stroną urządu" 2007 - dotacje rozwojowe 2009 - dotacje rozwojowe Powiatowy Urząd Pracy -" Doświadczenie drogą do sukcesu" 2007 - dotacje rozwojowe 2009 - dotacje rozwojowe PCPR - "Mój potencjał - Moja szansa na samodzielne życie" 2007 - dotacje rozwojowe 2009 - dotacje rozwojowe PCPR - "Droga do kariery" 2007 - dotacje rozwojowe EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze dochody bieżące 0690 - wpływy z różnych opłat 854 0750 - dochody z najmu i dzierżawy 0830 - wpływy z usług 0970 - wpływy z różnych dochodów 85406 85411 Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne 0970 - wpływy z różnych dochodów Domy wczasów dziecięcych

105 000 1 516 000 1 743 580 315 100 1 428 480 260 523 260 523 260 523 6 000 6 000 6 000 2 053 127 115 000 115 000 115 000 378 287 378 287 99 787 278 500 1 559 840 1 559 840 1 395 546 164 294 403 230 342 746 60 484 172 872 146 941 25 931 316 000 268 600 47 400 580 545 550 066 30 479 87 193 87 193 1 845 950 165 850 165 850 50 25 000 140 000 800 100 100 1 050 000

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?9? Poz. 254 ? dochody bieżące 0830 - wpływy z usług 0970 - wpływy z różnych dochodów 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe dochody bieżące 0750 - dochody z najmu i dzierżawy 0830 - wpływy z usług 0970 - wpływy z różnych dochodów GOSPODARKA KOMUNALNA 900 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 - wpływy z różnych opłat RAZEM

1 050 000 1 049 700 300 630 000 630 000 50 000 579 900 100 200 000 200 000 200 000 65 004 050

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 10 ? Poz. 254 ?

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/95/2011 Rady Powiatu Kościerskiego z dnia 23 grudnia 2011 r. BUDŻET POWIATU KOŚCIERSKIEGO WYDATKI

Dział Rozdział 010 ROLNICTWO 01005 01095 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 4300 zakup usług pozostałych Pozostała działalność 4210 zakup materiałów i wyposażenia 4300 zakup usług pozostałych 020 LEŚNICTWO 02001 02002 Gospodarka leśna 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych Nadzór nad gospodarką leśną 4210 zakup materiałów i wyposażenia 4300 zakup usług pozostałych 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości 4017 wynagrodzenie osob. pracown. - płatności w zakresie budżetu środków europejskich 4019 wynagrodzenie osob. pracown. współfinansowane z fund. strukt. 4047 dodatkowe wynagrodzenie roczne - płatności w zakresie budżetu środków europejskich 4049 dodatkowe wynagrodzenie roczne - współfinansowane z fund. strukt. 4117 składki na ubezp. społeczne - płatności w zakresie budżetu środków europejskich 4119 składki na ubezp. społeczne współfinansowane z fund. strukt. 4127 składki na fundusz pracy - płatności w zakresie budżetu środków europejskich 4129 składki na fundusz pracy współfinansowane z fund. strukt. 4177 wynagrodzenia bezosobowe - płatności w zakresie budżetu środków europejskich 4179 wynagrodzenia bezosobowe współfinansowane z fund. strukt. 4217 zakup materiałów i wyposażenia - płatności w zakresie budżetu środków europejskich 4219 zakup materiałów i wyposażenia współfinansowane z fund. strukt. 4307 zakup usług pozostałych - płatności w zakresie budżetu środków europejskich 4309 zakup usług pozostałych współfinansowane z fund. strukt. 4377 opłaty z tyt.usług telefonii stacjonarnej - płatności w zakresie budżetu środków europejskich 4379 opłaty z tyt.usług telefonii stacjonarnej współfinansowane z fund. strukt. 600 TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ 60014 Drogi publiczne powiatowe 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 5 368 677 5 368 677 16 450 622 150 51 700 99 700 53 124 53 124 18 466 3 259 1 843 325 2 826 499 456 81 425 75 18 219 3 215 2 802 494 118 21 514 441 282 048 282 048 232 393 14 450 217 943 39 000 24 000 24 000 15 000 5 000 10 000 § Nazwa Plan na 2012

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 11 ? Poz. 254 ? 4120 składki na fundusz pracy 4210 zakup materiałów i wyposażenia 4260 zakup energii 4270 zakup usług remontowych 4280 zakup usług zdrowotnych 4300 zakup usług pozostałych 4350 zakup usług internetowych 4360 opłaty z tyt.

usług telefonii komórkowej 4370 opłaty z tyt.usług telefonii stacjonarnej 4400 opłaty czynszowe za pom. biurowe 4410 podróże służbowe krajowe 4430 rózne opłaty i składki 4440 odpisy na ZFŚS 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów jst 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 630 TURYSTYKA 63003 700 70005 4300 zakup usług pozostałych 4390 zakup usług obejmujących wykonanie analiz 4520 opłaty na rzecz budżetów jst. 4590 kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fiz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 71013 71014 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 4300 zakup usług pozostałych Opracowania geodezyjne i kartograficzne 4210 zakup materiałów i wyposażenia 4260 zakup energii 4270 zakup usług remontowych 4300 zakup usług pozostałych 4370 opłaty z tyt.usług telefonii stacjonarnej 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 71015 Nadzór budowlany 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 4020 wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 4120 składki na fundusz pracy 4210 zakup materiałów i wyposażenia 4260 zakup energii 4280 zakup usług zdrowotnych 4300 zakup usług pozostałych 4350 usługi internetowe 4370 opłaty z tyt.usług telefonii stacjonarnej 4410 podróże służbowe krajowe 1 075 000 73 000 73 000 628 000 118 000 80 000 30 000 385 000 10 000 5 000 374 000 900 61 000 198 700 21 400 44 800 6 900 10 000 7 500 300 9 000 1 000 2 000 1 000 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 2820 dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realiz. stowarzyszeniom GOSPODARKA MIESZKANIOWA gospodarka gruntami i nieruchomościami 20 000 20 000 20 000 55 000 55 000 10 000 20 000 3 000 22 000

17 400 320 000 6 150 350 000 1 173 180 000 800 3 000 1 000 2 500 1 000 14 000 18 050 3 900 200 3 659 504

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 12 ? Poz. 254 ? 4430 różne opłaty i składki 4440 odpisy na ZFŚS 4550 szkolenia członków korpusu służby cywilnej 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 75011 Urzędy wojewódzkie 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 75019 Rady powiatów 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4210 zakup materiałów i wyposażenia 4300 zakup usług pozostałych 4350 zakup usług internetowych 75020 Starostwa powiatowe 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 4120 składki na fundusz pracy 4210 zakup materiałów i wyposażenia 4260 zakup energii 4270 zakup usług remontowych 4280 zakup usług zdrowotnych 4300 zakup usług pozostałych 4350 usługi internetowe 4360 opłaty z tyt.usług telefonii komórkowej 4370 opłaty z tyt.usług telefonii stacjonarnej 4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia 4400 opłaty czynszowe za pom. biurowe 4410 podróże służbowe krajowe 4420 podróże służbowe zagraniczne 4430 rózne opłaty i składki 4440 odpisy na ZFŚS 4480 podatek od nieruchomości 4500 pozostałe podatki na rzecz jst 4530 podatek od towarów i usług (VAT) 4590 kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fiz. 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 75045 Kwalifikacja wojskowa 3030 rózne wydatki na rzecz osób fizycznych 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 4120 składki na fundusz pracy 4170 wynagrodzenia bezosobowe 4210 zakup materiałów i wyposażenia 4300 zakup usług pozostałych 4370 opłaty z tyt.usług telefonii stacjonarnej 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 4170 wynagrodzenia bezosobowe 4210 zakup materiałów i wyposażenia 4300 zakup usług pozostałych 6 942 498 156 000 133 000 10 225 12 775 300 000 265 000 10 000 13 000 12 000 6 370 000 3 880 000 289 000 570 000 102 000 500 000 200 000 5 000 10 000 417 000 7 000 30 000 20 000 1 000 22 000 10 000 2 000 60 000 120 000 2 500 1 500 1 000 100 000 20 000 39 000 5 200 700 50 7 400 100 25 000 550 77 498 10 000 15 000 50 000

2 000 5 800 1 000 700

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 13 ? Poz. 254 ? 4430 rózne opłaty i składki 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 75410 75411 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Poż. 3000 wpłaty jednostek na fundusz celowy Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3070 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom 4020 wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 4050 uposażenia żołnierzy zawod. i nadterm. oraz funkcjonariuszy 4060 pozostałe należności żołnierzy zawod. i nadterm. oraz funkcjonariuszy 4070 nagrody roczne żołnierzy zawod.

i nadterm. oraz funkcjonariuszy uposażenia, świadczenia pienięzne wypłacane przez okres roku żołn. i funkcjon. zwolnionym ze 4080 służby 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 4120 składki na fundusz pracy 4170 wynagrodzenia bezosobowe 4180 równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy 4210 zakup materiałów i wyposażenia 4220 zakup środków żywności 4260 zakup energii 4270 zakup usług remontowych 4280 zakup usług zdrowotnych 4300 zakup usług pozostałych 4350 usługi internetowe 4360 opłaty z tyt.usług telefonii komórkowej 4370 opłaty z tyt.usług telefonii stacjonarnej 4390 zakup usług obejmujących wykonanie analiz 4410 podróże służbowe krajowe 4430 rózne opłaty i składki 4440 odpisy na ZFŚS 4480 podatek od nieruchomości 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa 4550 szkolenia członków korpusu służby cywilnej 75412 Ochotnicze Straże Pożarne 2820 dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realiz. stowarzyszeniom 4210 zakup materiałów i wyposażenia 75421 Zarządzanie kryzysowe 4210 zakup materiałów i wyposażenia 4300 zakup usług pozostałych 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 75702 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 75818 Rezerwy ogólne i celowe 4810 rezerwy w tym: - rezerwa ogólna - rezerwa oświatowa 50 000 1 099 137 1 249 137 1 249 137 1 249 137 Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 8110 odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub kredytów i pozyczek 1 738 000 1 738 000 1 738 000 3 114 000 15 000 15 000 3 049 000 145 000 82 200 6 000 2 048 400 91 000 170 600 77 000 15 900 2 400 1 000 77 000 179 866 500 40 000 15 000 15 000 35 000 2 000 9 000 5 000 1 000 2 000 10 000 2 500 14 000 134 1 500 30 000 25 000 5 000 20 000 10 000 10 000

2 498

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 14 ? Poz. 254 ? - zarządzanie kryzysowa 801 OŚWIATA i WYCHOWANIE 80102 Szkoły podstawowe specjalne 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 składka na ubezpieczenia społeczne 4120 składka na Fundusz Pracy 4210 zakup materiałów i wyposażenia 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4430 rózne opłaty i składki 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 80111 Gimnazja specjalne 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 składka na ubezpieczenia społeczne 4120 składka na Fundusz Pracy 4210 zakup materiałów i wyposażenia 4360 opłaty z tyt.usług telefonii komórkowej 4410 podróze służbowe krajowe 4430 różne opłaty i składki 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 4110 składka na ubezpieczenia społeczne 4120 składka na Fundusz Pracy 4170 wynagrodzenia bezosobowe 4210 zakup materiałów i wyposażenia 4230 zakup leków i materiałow medycznych 4280 zakup usług zdrowotnych 4300 zakup usług pozostałych 4350 usługi internetowe 4360 opłaty z tyt.usług telefonii komórkowej 4370 opłaty z tyt.usług telefonii stacjonarnej 4410 podróże słuzbowe krajowe 4430 różne opłaty i składki 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 80120 Licea ogólnokształcące 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświat.-wychowawczej 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 składka na ubezpieczenia społeczne 4120 składka na Fundusz Pracy 4210 zakup materiałów i wyposażenia 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 23 158 947 2 439 005 1 500 1 810 510 171 200 309 030 48 132 5 400 82 273 92 878 1 493 648 80 1 122 240 93 686 189 792 29 561 2 000 1 207 91 100 54 891 576 668 2 000 379 710 32 376 62 715 10 176 38 500 15 000 200 803 15 000 2 000 1 200 2 165 500 690 13 200 433 3 281 198 435 456 2 500 2 041 020 203 041 337 993 55 264 13 518 749

100 000

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 15 ? Poz. 254 ?

4260 zakup energii 4280 zakup usług zdrowotnych 4300 zakup usług pozostałych 4350 usługi internetowe 4360 opłaty z tyt.usług telefonii komórkowej 4370 opłaty z tyt.usług telefonii stacjonarnej 4430 różne opłaty i składki 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w tym: I Liceum Ogólnokształcące 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 składka na ubezpieczenia społeczne 4120 składka na Fundusz Pracy 4210 zakup materiałów i wyposażenia 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4260 zakup energii 4280 zakup usług zdrowotnych 4300 zakup usług pozostałych 4350 usługi internetowe 4360 opłaty z tyt.

usług telefonii komórkowej 4370 opłaty z tyt.usług telefonii stacjonarnej 4430 różne opłaty i składki 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej II Liceum Ogólnokształcące (PZS nr 2) 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 składka na ubezpieczenia społeczne 4120 składka na Fundusz Pracy IV Liceum Ogólnokształcące (PZS nr 1) 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 składka na ubezpieczenia społeczne 4120 składka na Fundusz Pracy 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych V Liceum Ogólnokształcące (CKU) 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 składka na ubezpieczenia społeczne 4120 składka na Fundusz Pracy 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2540 w tym: Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "VADEMECUM" Dwuletnie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące "VADEMECUM" Zaoczne Liceum Ponadgimnazjalne Lipusz Zaoczne Liceum Uzupełniające Lipusz 80123 Licea profilowane w tym: Dotacje dla placówek niepublicznych

45 731 1 033 11 509 1 397 623 1 298 639 129 327 100 2 346 793 2 500 1 682 022 157 996 275 458 44 694 13 518 749 45 731 1 033 11 509 1 397 623 1 298 639 107 526 100 5 118 4 350 661 107 169 495 108 989 20 236 21 342 3 463 15 465 324 336 250 009 20 459 40 532 7 000 6 336 435 456 181 440 155 904 33 600 64 512 352 705

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 16 ? Poz. 254 ?

Liceum Profilowane w Starych Polaszkach 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 składka na ubezpieczenia społeczne 4120 składka na Fundusz Pracy 4210 zakup materiałów i wyposażenia 4230 zakup leków i materiałow medycznych 4280 zakup usług zdrowotnych 4300 zakup usług pozostałych 4350 usługi internetowe 4360 opłaty z tyt.usług telefonii komórkowej 4370 opłaty z tyt.usług telefonii stacjonarnej 4410 podróże służbowe krajowe 4430 różne opłaty i składki 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 80130 Szkoły zawodowe 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświat.-wychowawczej 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 składka na ubezpieczenia społeczne 4120 składka na Fundusz Pracy 4210 zakup materiałów i wyposażenia 4220 zakup środków żywności 4230 zakup leków i materiałow medycznych 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4260 zakup energii 4270 zakup usług remontowych 4280 zakup usług zdrowotnych 4300 zakup usług pozostałych 4350 usługi internetowe 4360 opłaty z tyt.usług telefonii komórkowej 4370 opłaty z tyt.usług telefonii stacjonarnej 4410 podróże służbowe krajowe 4430 różne opłaty i składki 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4480 podatek od nieruchomości 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6050 wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych w tym: Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 składka na ubezpieczenia społeczne 4120 składka na Fundusz Pracy 4210 zakup materiałów i wyposażenia 4230 zakup leków i materiałow medycznych 4260 zakup energii 4280 zakup usług zdrowotnych

352 705 18 746 237 858 21 192 41 072 6 800 3 000 300 700 1 500 400 800 2 400 1 000 800 16 137 14 154 603 259 104 30 884 8 951 625 745 519 1 460 025 236 324 69 797 10 498 581 2 200 406 207 0 6 343 51 570 3 490 1 951 6 778 349 6 939 554 951 1 000 600 1 347 868 5 355 912 2 000 3 761 436 301 078 608 894 98 795 12 279 220 95 247 3 020

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 17 ? Poz. 254 ? 4300 zakup usług pozostałych 4350 usługi internetowe 4360 opłaty z tyt.usług telefonii komórkowej 4370 opłaty z tyt.usług telefonii stacjonarnej 4410 podróże służbowe krajowe 4430 różne opłaty i składki 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6050 wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 składka na ubezpieczenia społeczne 4120 składka na Fundusz Pracy 4210 zakup materiałów i wyposażenia 4220 zakup środków żywności 4230 zakup leków i materiałow medycznych 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4260 zakup energii 4280 zakup usług zdrowotnych 4300 zakup usług pozostałych 4350 usługi internetowe 4360 opłaty z tyt.usług telefonii komórkowej 4370 opłaty z tyt.usług telefonii stacjonarnej 4430 różne opłaty i składki 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6050 wydatki inwestycyjne jedn.

budżetowych Powiatowy Zespół Szkół Nr 3 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 składka na ubezpieczenia społeczne 4120 składka na Fundusz Pracy 4210 zakup materiałów i wyposażenia 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4260 zakup energii 4280 zakup usług zdrowotnych 4300 zakup usług pozostałych 4350 usługi internetowe 4370 opłaty z tyt.usług telefonii stacjonarnej 4430 różne opłaty i składki 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6050 wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych Powiatowy Zespół Szkół w Lubaniu 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 składka na ubezpieczenia społeczne 4120 składka na Fundusz Pracy

19 784 657 403 1 997 349 2 657 217 460 229 636 5 071 934 7 000 2 878 317 245 218 470 741 75 926 30 000 10 498 361 2 000 101 000 1 351 17 588 1 330 1 548 2 251 2 427 185 748 500 1 038 130 2 639 160 2 600 1 768 860 149 165 289 082 46 626 23 341 200 141 863 1 595 10 459 813 1 753 1 594 121 007 100 80 102 505 608 19 284 293 167 34 159 51 328 8 328

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 18 ? Poz. 254 ? 4210 zakup materiałów i wyposażenia 4260 zakup energii 4280 zakup usług zdrowotnych 4300 zakup usług pozostałych 4350 usługi internetowe 4370 opłaty z tyt.usług telefonii stacjonarnej 4430 różne opłaty i składki 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4480 podatek od nieruchomości Powiatowy Zespół Szkół w Starych Polaszkach 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 składka na ubezpieczenia społeczne 4120 składka na Fundusz Pracy Szkoła Zawodowa (CKU) 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 składka na ubezpieczenia społeczne 4120 składka na Fundusz Pracy 4440 odpisy na ZFŚS 2540 Dotacje dla placówek niepublicznych w tym: Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych "Vademecum" EXTERNUS - Studium Zdrowia i Terapii EXTERNUS - Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa 80134 Szkoły zawodowe specjalne Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 4110 składka na ubezpieczenia społeczne 4120 składka na Fundusz Pracy 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 80140 Centra kształcenia ustawicznego 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 składka na ubezpieczenia społeczne 4120 składka na Fundusz Pracy 4210 zakup materiałów i wyposażenia 4280 zakup usług zdrowotnych 4300 zakup usług pozostałych 4350 usługi internetowe 4370 opłaty z tyt.usług telefonii stacjonarnej 4430 różne opłaty i składki 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4300 zakup usług pozostałych 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej z tego: I Liceum Ogólnokształcące 4300 zakup usług pozostałych 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 692 3 846 3 846 111 000 93 048 55 056 406 084 406 084 295 357 34 107 49 528 8 200 18 892 91 054 58 262 8 242 10 043 1 630 5 357 500 2 000 435 1 485 200 2 400 500 131 382 65 691 65 691

4 177 68 097 377 3 739 690 777 261 20 224 1 000 7 167 6 097 921 149 315 718 249 845 9 802 39 059 6 500 10 512 259 104

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 19 ? Poz. 254 ?

PZS Nr 1 4300 zakup usług pozostałych 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej PZS Nr 2 4300 zakup usług pozostałych 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej PZS Nr 3 4300 zakup usług pozostałych 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej PZS Stare Polaszki 4300 zakup usług pozostałych 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej PZS Lubań 4300 zakup usług pozostałych 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej CKU 4300 zakup usług pozostałych 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej SOS-W 4300 zakup usług pozostałych 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Powiatowe Centrum Oświaty 4300 zakup usług pozostałych 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 80195 Pozostała działalność 4170 wynagrodzenia bezosobowe 4210 zakup materiałów 4240 zakup pomocy i książek 4300 zakup usług pozostałych 4440 odpisy na ZFŚS z tego: I Liceum Ogólnokształcące 4170 wynagrodzenia bezosobowe 4240 zakup pomocy i książek 4300 zakup usług pozostałych PZS Nr 1 4210 zakup materiałów 4300 zakup usług pozostałych PZS Nr 2 4240 zakup pomocy i książek 4300 zakup usług pozostałych Powiatowe Centrum Oświaty 4440 odpisy na ZFŚS 851 OCHRONA ZDROWIA 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne z tego: Powiatowy Urząd Pracy 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne Zespół Opiekuńczo-Wychowawczy

17 550 8 775 8 775 14 152 7 076 7 076 7 646 3 823 3 823 1 116 558 558 1 116 558 558 2 500 1 250 1 250 13 068 6 534 6 534 66 542 33 271 33 271 232 600 1 500 11 000 4 000 37 750 178 350 25 000 1 500 3 000 20 500 25 250 11 000 14 250 4 000 1 000 3 000 178 350 178 350 2 355 510 2 335 510 2 335 510 2 305 000 2 305 000 30 510

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 20 ? Poz.

254 ? 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne 85195 Pozostała działalność 2820 dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realiz. stowarzyszeniom 4210 zakup materiałów i wyposażenia 4300 zakup usług pozostałych 852 POMOC SPOŁECZNA 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 2320 dotacje cel. przekazane do powiatu na zad. bież. na podst poroz. miedzy jst. 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3110 świadczenia społeczne 4010 wynagrodzenie osobowe pracowników 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 4120 składki na fundusz pracy 4170 wynagrodzenia bezosobowe 4210 zakup materiałów i wyposażenia 4220 zakup środków żywności 4260 zakup energii 4280 zakup usług zdrowotnych 4300 zakup usług pozostałych 4350 usługi internetowe 4360 opłaty z tyt.telefonii komórkowej 4370 opłaty z tyt.telefonii stacjonarnej 4410 podróże służbowe krajowe 4440 odpisy na ZFŚS 4480 podatek od nieruchomości 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 85202 Domy pomocy społecznej 2810 dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realiz. fundacjom z tego: Gdańska Fundacja Dobroczynności 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 wynagrodzenie osobowe pracowników 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 4120 składki na fundusz pracy 4170 wynagrodzenia bezosobowe 4210 zakup materiałów i wyposażenia 4220 zakup środków żywności 4230 zakup leków i materiałow medycznych 4260 zakup energii 4280 zakup usług zdrowotnych 4300 zakup usług pozostałych 4350 usługi internetowe 4360 opłaty z tyt.usług telefonii komórkowej 4370 opłaty z tyt.usług telefonii stacjonarnej 4410 podróże służbowe krajowe 4430 różne opłaty i składki 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4480 podatek od nieruchomości 420 100 3 000 1 320 000 110 647 216 000 55 000 10 000 345 000 269 000 18 000 110 000 4 000 90 000 1 000 2 500 3 000 1 000 3 668 75 000 3 500 9 362 582 2 248 647 15 000 9 200 146 000 1 400 000 110 647 241 000 40 500 63 000 36 000 67 000 28 000 1 200 13 000 500 2 000 1 000 100 70 000 3 500 1 000 4 040 456 420 100

30 510 20 000 10 000 5 000 5 000

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 21 ? Poz. 254 ? 4520 opłaty na rzecz budżetów jst. 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6050 wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych 85204 Rodziny zastępcze 3110 świadczenia społeczne 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 4120 składki na fundusz pracy 4170 wynagrodzenia bezosobowe 4300 zakup usług pozostałych 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 3110 świadczenia społeczne 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 4120 składki na fundusz pracy 4170 wynagrodzenia bezosobowe 4210 zakup materiałów i wyposażenia 4260 zakup energii 4270 zakup usług remontowych 4280 zakup usług zdrowotnych 4300 zakup usług pozostałych 4350 zakup usług internetowych 4360 opłaty z tyt.usług telefonii komórkowej 4370 opłaty z tyt.usług telefonii stacjonarnej 4410 podróże służbowe krajowe 4430 rózne opłaty i składki 4440 odpisy na ZFŚS 4480 podatek od nieruchomości 4520 opłaty na rzecz budżetu jst. 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 85233 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4300 zakup usług pozostałych 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 85311 85321 Zespoły ds. orzekania 4010 wynagrodzenie osobowe pracowników 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 4120 składki na fundusz pracy 4170 wynagrodzenia bezosobowe 4300 zakup usług pozostałych 4440 odpisy na ZFŚS 85333 Powiatowe urzędy pracy 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 4110 składki na ubezpieczenia społeczne Rehabilitacja zawodowa i społeczna 2810 dotacja celowa z budżetu na finansow. lub dofinans zadań zleconych do realiz. fundacjom 3 606 582 39 456 39 456 150 000 85 500 4 055 18 450 3 530 22 015 15 000 1 450 1 827 286 3 840 1 350 000 111 392 211 233

600 3 000 976 441 1 946 000 1 700 000 40 000 10 000 180 000 16 000 1 124 979 2 000 122 079 620 000 69 850 105 550 13 500 35 000 20 000 35 000 5 000 1 000 50 000 1 500 2 000 2 000 100 2 500 30 000 5 400 500 2 000 2 500 1 250 1 250

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 22 ? Poz. 254 ? 4120 składki na fundusz pracy 4170 wynagrodzenia bezosobowe 4210 zakup materiałów i wyposażenia 4260 zakup energii 4270 zakup usług remontowych 4280 zakup usług zdrowotnych 4300 zakup usług pozostałych 4350 zakup usług internetowych 4360 opłaty z tyt.

usług telefonii komórkowej 4370 opłaty z tyt.usług telefonii stacjonarnej 4410 podróże służbowe krajowe 4430 rózne opłaty i składki 4440 odpisy na ZFŚS 4480 podatek od nieruchomości 4520 opłaty na rzecz budżetu jst. 85395 Pozostała działalność 2820 dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realiz. stowarzyszeniom 3117 świadczenia społeczne - pozostałe 3119 świadczenia społeczne. współfinansowane z fund. strukt. 4017 wynagrodzenie osob. pracown. - pozostałe 4019 wynagrodzenie osob. pracown. współfinansowane z fund. strukt. 4047 dodatkowe wynagrodzenie roczne - pozostałe 4049 dodatkowe wynagrodzenie roczne współfinansowane z fund. strukt. 4117 składki na ubezp. społeczne - pozostałe 4119 składki na ubezp. społeczne współfinansowane z fund. strukt. 4127 składki na fundusz pracy - pozostałe 4129 składki na fundusz pracy współfinansowane z fund. strukt. 4177 wynagrodzenia bezosobowe - pozostałe 4179 wynagrodzenia bezosobowe współfinansowane z fund. strukt. 4217 zakup materiałów i wyposażenia - pozostałe 4219 zakup materiałów i wyposażenia współfinansowane z fund. strukt. 4287 zakup usług zdrowotnych - pozostałe 4289 zakup usług zdrowotnych współfinansowane z fund. strukt. 4307 zakup usług pozostałych - pozostałe 4309 zakup usług pozostałych współfinansowane z fund. strukt. 4357 zakup usług internetowych - pozostałe 4359 zakup usług internetowych współfinansowane z fund. strukt. 4367 opłaty z tyt.usług telefonii komórkowej - pozostałe 4369 opłaty z tyt.usług telefonii komórkowej współfinansowane z fund. strukt. 4447 odpisy na ZFŚS finansowane z fund. strukt. 4449 odpisy na ZFŚS współfinansowane z fund. strukt. w tym: Powiatowy Urząd Pracy - "Droga do rozwoju zawodowego" 3117 świadczenia społeczne - pozostałe 3119 świadczenia społeczne. współfinansowane z fund. strukt. 4117 składki na ubezp. społeczne - pozostałe 4119 składki na ubezp. społeczne współfinansowane z fund. strukt. 4287 zakup usług zdrowotnych - pozostałe 4289 zakup usług zdrowotnych współfinansowane z fund. strukt. 4307 zakup usług pozostałych - poozstałe 4309 zakup usług pozostałych współfinansowane z fund. strukt. 403 230 210 991 37 234 55 807 9 848 5 865 1 035 70 083 12 367

36 429 2 200 12 454 23 153 680 1 341 3 332 3 378 271 3 734 618 1 098 55 000 5 945 1 188 1 589 840 30 000 373 002 65 824 353 855 62 446 18 163 3 205 145 811 25 731 9 516 1 679 37 659 6 646 32 133 5 670 6 885 1 215 341 616 60 284 765 135 1 360 240 5 100 900

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 23 ? Poz. 254 ? Powiatowy Urząd Pracy - "Pośrednictwo pracy silną stroną urzędu" 4017 wynagrodzenie osob. pracown. - pozostałe 4019 dodatkowe wynagrodzenie roczne współfinansowane z fund. strukt. 4047 dodatkowe wynagrodzenie roczne - pozostałe 4049 wynagrodzenie osob. pracown. współfinansowane z fund. strukt. 4117 składki na ubezp. społeczne - pozostałe 4119 składki na ubezp. społeczne współfinansowane z fund. strukt. 4127 składki na fundusz pracy - pozostałe 4129 składki na fundusz pracy współfinansowane z fund. strukt. Powiatowy Urząd Pracy - "Doświadczenie drogą do sukcesu" 3117 świadczenia społeczne - pozostałe 3119 świadczenia społeczne. współfinansowane z fund. strukt. 4017 wynagrodzenie osob. pracown. - pozostałe 4019 dodatkowe wynagrodzenie roczne współfinansowane z fund. strukt. 4117 składki na ubezp. społeczne - pozostałe 4119 składki na ubezp. społeczne współfinansowane z fund. strukt. 4177 wynagrodzenia bezosobowe - pozostałe 4179 wynagrodzenia bezosobowe współfinansowane z fund. strukt. 4287 zakup usług zdrowotnych - pozostałe 4289 zakup usług zdrowotnych współfinansowane z fund. strukt. 4307 zakup usług pozostałych - poozstałe 4309 zakup usług pozostałych współfinansowane z fund. strukt. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - "Mój potencjał - Moja szansa na samodzielne życie" 3117 świadczenia społeczne - pozostałe 3119 świadczenia społeczne. współfinansowane z fund. strukt. 4017 wynagrodzenie osob. pracown. - pozostałe 4019 wynagrodzenie osob. pracown współfinansowane z fund. strukt. 4047 dodatkowe wynagrodzenie roczne - pozostałe 4049 dodatkowe wynagrodzenie roczne. współfinansowane z fund. strukt. 4117 składki na ubezp. społeczne - pozostałe 4119 składki na ubezp. społeczne współfinansowane z fund. strukt. 4127 składki na fundusz pracy - pozostałe 4129 składki na fundusz pracy współfinansowane z fund. strukt. 4177 wynagrodzenia bezosobowe - pozostałe 4179 wynagrodzenia bezosobowe współfinansowane z fund. strukt. 4217 zakup materiałów i wyposażenia - pozostałe 4219 zakup materiałów i wyposażenia współfinansowane z fund. strukt. 4307 zakup usług pozostałych - pozostałe 4309 zakup usług pozostałych współfinansowane z fund. strukt. 4357 zakup usług internetowych - pozostałe 4359 zakup usług internetowych współfinansowane z fund.

strukt. 4367 opłaty z tyt.usług telefonii komórkowej - pozostałe 4369 opłaty z tyt.usług telefonii komórkowej współfinansowane z fund. strukt. 4447 odpisy na ZFŚS - pozostałe 4449 odpisy na ZFŚS współfinansowane z fund. strukt. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - "Droga do kariery" 3117 świadczenia społeczne - pozostałe 3119 świadczenia społeczne. współfinansowane z fund. strukt. 4017 wynagrodzenie osob. pracown. - pozostałe 4019 wynagrodzenie osob. pracown współfinansowane z fund. strukt. 4117 składki na ubezp. społeczne - pozostałe

172 872 116 033 20 477 8 875 1 566 18 973 3 348 3 060 540 316 000 87 521 15 445 60 918 10 750 32 951 5 815 1 700 300 1 020 180 84 490 14 910 580 545 25 907 4 572 166 021 29 298 9 288 1 639 36 312 6 408 6 187 1 092 31 416 5 544 31 043 5 478 180 404 31 836 765 135 1 020 180 5 100 900 87 193 48 583 8 573 10 883 1 921 1 768

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 24 ? Poz. 254 ? 4119 składki na ubezp. społeczne współfinansowane z fund. strukt. 4127 składki na fundusz pracy - pozostałe 4129 składki na fundusz pracy współfinansowane z fund. strukt. 4177 wynagrodzenia bezosobowe - pozostałe 4179 wynagrodzenia bezosobowe współfinansowane z fund. strukt. 4217 zakup materiałów i wyposażenia - pozostałe 4219 zakup materiałów i wyposażenia współfinansowane z fund. strukt. 4307 zakup usług pozostałych - pozostałe 4309 zakup usług pozostałych współfinansowane z fund. strukt. 4367 opłaty z tyt.usług telefonii komórkowej - pozostałe 4369 opłaty z tyt.usług telefonii komórkowej współfinansowane z fund. strukt. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 4120 składki na fundusz pracy 4210 zakup materiałów i wyposażenia 4220 zakup środków żywności 4230 zakup leków, wyrobów med. 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4260 zakup energii 4280 zakup usług zdrowotnych 4300 zakup usług pozostałych 4350 usługi internetowe 4360 opłaty z tyt.usług telefonii komórkowej 4370 opłaty z tyt.usług telefonii stacjonarnej 4410 podróże służbowe krajowe 4430 różne opłaty i składki 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych 85404 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 składka na ubezpieczenia społeczne 4120 składka na Fundusz Pracy 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 4120 składki na fundusz pracy 4210 zakup materiałów i wyposażenia 4230 zakup leków i materiałow medycznych 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4260 zakup energii 4280 zakup usług zdrowotnych 4300 zakup usług pozostałych 4350 usługi internetowe 4370 opłaty z tyt.usług telefonii stacjonarnej 8 716 405 1 918 907 2 040 1 219 657 112 051 207 715 32 353 9 301 60 154 200 500 99 509 1 885 17 961 600 446 1 917 500 11 520 66 598 74 000 132 190 111 630 17 560 3 000 709 269 150 513 523 45 007 83 659 13 574 3 636 50 500 7 937 793 534 175 1 350

312 269 47 4 543 802 1 090 192 6 639 1 171 340 60

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 25 ? Poz. 254 ? 4410 podróże służbowe krajowe 4430 różne opłaty i składki 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4480 podatek od nieruchomości 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego - Powiatowe Centrum Młodzieży 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 4120 składki na fundusz pracy 4210 zakup materiałów i wyposażenia 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6050 wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych 85411 Domy wczasów dziecięcych 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 4010 wynagrodzenie osobowe pracowników 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 4120 składki na fundusz pracy 4170 wynagrodzenia bezosobowe 4210 zakup materiałów i wyposażenia 4220 zakup środków żywności 4230 zakup leków i materiałow medycznych 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4260 zakup energii 4280 zakup usług zdrowotnych 4300 zakup usług pozostałych 4350 usługi internetowe 4360 opłaty z tyt.usług telefonii komórkowej 4370 opłaty z tyt.usług telefonii stacjonarnej 4410 podróże służbowe krajowe 4430 różne opłaty i składki 4440 odpisy na ZFŚS 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6050 wydatki inwestycyjne jedn.

budżetowych 85415 85417 Pomoc materialna dla uczniów 3240 stypendia oraz inna pomoc dla uczniów Szkolne schroniska młodzieżowe 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 4010 wynagrodzenie osobowe pracowników 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 4120 składki na fundusz pracy 4170 wynagrodzenia bezosobowe 4210 zakup materiałów i wyposażenia 4230 zakup leków i materiałow medycznych 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4260 zakup energii 4280 zakup usług zdrowotnych 4300 zakup usług pozostałych

1 042 80 36 959 300 1 466 652 4 800 238 533 18 206 39 145 6 500 4 000 18 518 1 071 950 65 000 2 604 422 54 543 739 504 67 498 128 250 20 808 65 000 28 876 163 247 1 308 1 000 50 971 4 071 25 502 656 500 2 102 500 6 000 43 919 167 1 200 000 30 000 30 000 903 435 13 025 363 089 31 030 59 998 9 734 90 000 38 392 446 900 141 736 5 673 125 109

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 26 ? Poz. 254 ? 4350 usługi internetowe 4360 opłaty z tyt.usług telefonii komórkowej 4370 opłaty z tyt.usług telefonii stacjonarnej 4430 rózne opłaty i składki 4440 odpisy na ZFŚS 85419 85446 Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4300 zakup usług pozostałych 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej z tego: SOS-W 4300 zakup usług pozostałych 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 4300 zakup usług pozostałych 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Powiatowe Centrum Młodzieży 4300 zakup usług pozostałych 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Dom Wczasów Dziecięcych 4300 zakup usług pozostałych 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Powiatowe Centrum Oświaty 4300 zakup usług pozostałych 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 85495 Pozostała działalność 4440 odpisy na ZFŚS z tego: Powiatowe Centrum Oświaty 4440 odpisy na ZFŚS 900 GOSPODARKA KOMUNALNA 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4210 zakup materiałow i wyposażenia 4300 zakup usług pozostałych 921 KULTURA 92116 2310 92120 92195 926 KULTURA FIZYCZNA i SPORT 92601 Obiekty sportowe PCO - Hala Sokolnia 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 807 519 482 519 332 519 1 000 Biblioteki dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżace realiz. na podst. poroz. między jedn. sam. teryt. Ochrona i konserwacja zabytków 2720 dotacje celowe z budżetu na finans. lub dofinans. prac remont i konserw. obiekt. zabytkowych Pozostała działalność 2820 dotacje celowe z budżetu na finans. lub dofinans. Zadan zleconych do realizacji stowarzyszeniom 105 000 40 000 40 000 40 000 40 000 25 000 25 000 200 000 200 000 80 000 120 000 27 420 27 420 5 304 2 652 2 652 2 374 1 187 1 187 1 520 760 760 2 376 1 188 1 188 11 576 5 788 5 788 27 420 27 420

517 1 362 1 426 3 625 17 373 900 960 900 960 23 150 11 575 11 575

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 27 ? Poz. 254 ? 4010 wynagrodzenie osobowe pracowników 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 4120 składki na fundusz pracy 4170 wynagrodzenia bezosobowe 4210 zakup materiałów i wyposażenia 4230 zakup leków 4260 zakup energii 4280 zakup usług zdrowotnych 4300 zakup usług pozostałych 4360 opłaty z tyt.usług telefonii komórkowej 4370 opłaty z tyt.usług telefonii stacjonarnej 4430 rózne opłaty i składki 4440 odpisy na ZFŚS Starostwo Powiatowe 6610 dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje realiz. na podst. poroz. między jedn. sam. teryt. 92695 Pozostała działalność 2820 dotacje celowe z budżetu na finans. lub dofinans. Zadan zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4210 zakup materiałów i wyposażenia 4300 zakup usług pozostałych z tego: PCO 4210 zakup materiałów 4300 zakup usług pozostałych 270 000 10 000 260 000

135 002 10 524 20 385 3 308 1 500 15 000 300 120 000 600 15 000 1 200 1 000 2 000 5 700 150 000 150 000 325 000 40 000 15 000 270 000

RAZEM

68 481 422

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 28 ? Poz. 254 ?

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/95/2011 Rady Powiatu Kościerskiego z dnia 23 grudnia 2011 r. PRZYCHODY

§ 931 950 952 Nazwa Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych - emisja obligacji Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych - wolne środki Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów w tym: - preferencyjny kredyt termomodernizacyjny RAZEM 1 532 006 7 749 006 Kwota 5 467 000 5 467 000 750 000 750 000 1 532 006

ROZCHODY

§ 982 992

Nazwa wykup innych papierów wartosciowych Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów RAZEM

Kwota 1 500 000 2 771 634 4 271 634

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 29 ? Poz. 254 ?

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/95/2011 Rady Powiatu Kościerskiego z dnia 23 grudnia 2011 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego

Dział Rozdział Wydatki dotacji Nazwa Dotacje

010 01005 700 70005

ROLNICTWO Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

24 000 24 000 55 000 55 000 475 000 73 000 28 000 374 000

24 000 24 000 55 000 55 000 475 000 73 000 28 000 374 000 166 000 156 000 10 000 3 034 000 3 034 000 2 335 510 2 335 510 115 000 115 000

710

71013 71014 71015

Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Opracowania geodezyjne i kartograficzne Nadzór budowlany ADMINISTRACJA PUBLICZNA

750

166 000 156 000 10 000 3 034 000 3 034 000 2 335 510 2 335 510 115 000 115 000

75011 75045

Urzędy wojewódzkie Kwalifikacja wojskowa BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

754 75411 851 85156 853 85321

Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej OCHRONA ZDROWIA Składki na ubezpieczenie zdrowotne POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

RAZEM

6 204 510

6 204 510

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 30 ? Poz. 254 ?

Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr XIII/95/2011 Rady Powiatu Kościerskiego z dnia 23 grudnia 2011 r. Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na 2012 rok Dochody

Dział Rozdział § Nazwa Dochody

ROLNICTWO 010 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa dochody bieżące 2110 -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat GOSPODARKA MIESZKANIOWA 700 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami dochody bieżące 2110 -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) dochody bieżące 2110 -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat 710 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne dochody bieżące 2110 -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat 71015 Nadzór budowlany dochody bieżące 2110 -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat ADMINISTRACJA PUBLICZNA 75011 Urzędy wojewódzkie dochody bieżące 750 75045 2110 -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat Kwalifikacja wojskowa dochody bieżące 2110 -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat

24 000 24 000 24 000 24 000

55 000 55 000 55 000 55 000

475 000 73 000 73 000 73 000 28 000 28 000 28 000 374 000 374 000 374 000

166 000 156 000 156 000 156 000 10 000 10 000 10 000

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 754 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej dochody bieżące

3 034 000 3 034 000 3 034 000

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 31 ? Poz. 254 ? 2110 -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat

3 034 000 2 335 510 2 335 510 2 335 510 115 000 115 000 115 000 115 000

OCHRONA ZDROWIA 851 85156 dochody bieżące 2110 -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 853 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności dochody bieżące 2110 -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat

RAZEM

6 204 510

PLAN FINANSOWY Zadań z zakresu administracji rządowej na 2012 rok WYDATKI Rozdział

Dział

§

Nazwa

Kwota

ROLNICTWO 010 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa wydatki bieżące 4300 zakup usług pozostałych GOSPODARKA MIESZKANIOWA 70005 700 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki bieżące 4300 zakup usług pozostałych 4390 zakup usług obejmujących wykonanie analiz 4520 opłaty na rzecz budżetów jst. 4590 kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) wydatki bieżące 4300 zakup usług pozostałych 710 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne wydatki bieżące 4300 zakup usług pozostałych 71015 Nadzór budowlany wydatki bieżące 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

24 000 24 000 24 000 24 000 55 000 55 000 55 000 10 000 20 000 3 000 22 000 475 000 73 000 73 000 73 000 28 000 28 000 28 000 374 000 374 000 900 61 000

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 32 ? Poz.

254 ? 4020 wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 4120 składki na fundusz pracy 4210 zakup materiałów i wyposażenia 4260 zakup energii 4280 zakup usług zdrowotnych 4300 zakup usług pozostałych 4350 usługi internetowe 4370 opłaty z tyt.usług telefonii stacjonarnej 4410 podróże służbowe krajowe 4430 różne opłaty i składki 4440 odpisy na ZFŚS 4550 szkolenia członków korpusu służby cywilnej 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4740 zakup materiałów do drukarek 4750 zakup akcesoriów komputerowych ADMINISTRACJA PUBLICZNA 75011 Urzędy wojewódzkie wydatki bieżące 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 4120 składki na fundusz pracy 75045 750 Kwalifikacja wojskowa wydatki bieżące 3030 rózne wydatki na rzecz osób fizycznych 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 4120 składki na fundusz pracy 4170 wynagrodzenia bezosobowe 4210 zakup materiałów i wyposażenia 4260 zakup energii 4300 zakup usług pozostałych 4370 opłaty z tyt.usług telefonii stacjonarnej 4430 rózne opłaty i składki 4740 zakup materiałow do drukarek 3 034 000 3 034 000 3 034 000 145 000 71 200 6 000 2 048 400 91 000 170 600 77 000 2 200 550 700 50 6 400 100 10 000 10 000

198 700 21 400 44 800 6 900 10 000 7 500 300 9 000 1 000 2 000 1 000 2 000 5 800 1 000 700 0 0 166 000 156 000 156 000 133 000 10 225 12 775

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatki bieżące 754 3070 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom 4020 wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 4050 uposażenia żołnierzy zawod. i nadterm. oraz funkcjonariuszy 4060 pozostałe należności żołnierzy zawod. i nadterm. oraz funkcjonariuszy 4070 nagrody roczne żołnierzy zawod. i nadterm. oraz funkcjonariuszy 4080 uposażenia, świadczenia pienięzne wypłacane przez okres roku żołn. i funkcjon. zwolnionym ze służby

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 33 ? Poz. 254 ? 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 4120 składki na fundusz pracy 4170 wynagrodzenia bezosobowe 4180 równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy 4210 zakup materiałów i wyposażenia 4220 zakup środków żywności 4260 zakup energii 4270 zakup usług remontowych 4280 zakup usług zdrowotnych 4300 zakup usług pozostałych 4350 usługi internetowe 4360 opłaty z tyt.usług telefonii komórkowej 4370 opłaty z tyt.usług telefonii stacjonarnej 4390 zakup usług obejmujących wykonanie analiz 4410 podróże służbowe krajowe 4430 rózne opłaty i składki 4440 odpisy na ZFŚS 4480 podatek od nieruchomości 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa 4550 szkolenia członków korpusu służby cywilnej 4740 zakup materiałów do drukarek 4750 zakup akcesoriów komputerowych 2 335 510 2 335 510 2 335 510 2 335 510 115 000 115 000 115 000 54 555 18 450 3 530 22 015 15 000 1 450

12 400 1 900 1 000 77 000 179 866 500 40 000 15 000 15 000 35 000 2 000 9 000 5 000 1 000 2 000 10 000 2 500 14 000 134 1 500

OCHRONA ZDROWIA 85156 851 Składki na ubezpieczenie zdrowotne wydatki bieżące 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności wydatki bieżące 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 853 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 4120 składki na fundusz pracy 4170 wynagrodzenia bezosobowe 4210 zakup materiałów i wyposażenia 4300 zakup us
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3018

  uchwała nr 180/2012 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 22 marca 2012r. w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej rocznego sprawozdania z wykonania budżetu powiatu radomskiego za 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3996

  uchwała nr 189/2012 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 28 marca 2012r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za rok 2011 wraz z informacją o stanie mienia powiatu

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3075

  uchwała nr 32/2012 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 20 marca 2012r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Legionowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Legionowskiego za 2011 r. oraz przedstawienie Radzie Powiatu w Legionowie informację o stanie mienia Powiatu Legionowskiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4965

  uchwała nr 15/2012 Zarządu Powiatu Przysuskiego z dnia 27 marca 2012r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu przysuskiego za 2011 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego powiatu przysuskiego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4251

  uchwała nr 68/2012 Zarządu Powiatu w Zwoleniu z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Zwoleniu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2011 rok

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.253

  uchwała nr XV/94/2011 Rady Gminy Kaliska z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kaliska na rok 2012.

 • DZ. URZ. 2012.252

  uchwała nr XV/92/2011 Rady Gminy Kaliska z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kaliska na 2011 rok

 • DZ. URZ. 2012.251

  zarządzenie nr 64/11 Marszałka Województwa Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie wyznaczenia ośrodka adopcyjnego właściwego do prowadzenia wojewódzkiego banku danych o dzieciach z terenu województwa pomorskiego oczekujących na przysposobienie

 • DZ. URZ. 2012.250

  uchwała nr XIV/79/2011 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim

 • DZ. URZ. 2012.249

  uchwała nr XVIII/161/2011 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie nadania nazwy rondu w Starogardzie Gdańskim.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.