Logowanie

DZ. URZ. 2012.2645

Tytuł:

uchwała nr XIX/217/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Luzino (obręb geodezyjny Luzino), gm. Luzino.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-08-10
Organ wydający:Rada Gminy Luzino
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2645
Hasła:planowanie przestrzenne

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 10 sierpnia 2012 r. Poz. 2645

UCHWAŁA NR XIX/217/2012 RADY GMINY LUZINO z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Luzino (obręb geodezyjny Luzino), gm. Luzino. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)1) art. 20 ust. 1, art.27, art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jedn. Dz. U. z 2012r., poz. 647) oraz w związku z uchwałą Nr VII/46/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego fragmentu miejscowości Luzino, gm. Luzino oraz uchwały Nr XIV/151/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Luzino Nr VII/46/2011 z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego fragmentu miejscowości Luzino, gm. Luzino Rozdział 1. Ustalenia ogólne § 1. 1. Po stwierdzeniu zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Luzino (obręb geodezyjny Luzino), gm. Luzino, z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Luzino uchwalonego uchwałą Rady Gminy w Luzinie nr XVI/172/2012 z dnia 15 marca 2012 roku w sprawie zmiany oraz uchwalenia tekstu jednolitego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Luzino. 2. Po rozstrzygnięciu uwag, które wpłynęły do projektu planu, 3. Po rozstrzygnięciu o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania, uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Luzino (obręb geodezyjny Luzino), gm. Luzino zwaną dalej ?planem?, której granice zostały określone na rysunkach stanowiących załączniki numer 1 ? 19 do niniejszej uchwały. § 2. 1. Integralną częścią uchwały są: 1) rysunki planu opracowane w skali 1: 1000 stanowiące załączniki od 1 do 19, 2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu stanowiące załączniki numer 20, 3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania stanowiące załącznik numer 21, 2. Plan zostaje uchwalony w granicach określonych na rysunkach planu.


10:56:45

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?2?

Poz. 2645

§ 3. Celem ustaleń zawartych w uchwale jest stworzenie warunków do podjęcia działalności inwestycyjnej w zakresie: zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy usługowej, zabudowy produkcyjnej, zabudowy związanej z produkcją rolniczą, infrastruktury oraz zagospodarowania związanego z obsługą komunikacyjną obszaru objętego planem. § 4. Ustala się następujące przeznaczenie terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi: 1) MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Dopuszcza się nieuciążliwe usługi o powierzchni nieprzekraczającej 30% łącznej powierzchni użytkowej budynków na działce. 2) MN/U ? tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej. Nie dopuszcza się lokalizacji usług z grupy przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Dopuszcza się samodzielne funkcjonowanie każdej z wymienionych funkcji. 3) RM ? tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i rolniczych. 4) U ? tereny zabudowy usługowej, 5) U/P - tereny zabudowy usługowo ? produkcyjnej. 6) P ? tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów. 7) R ? tereny rolnicze. 8) ZL ? lasy 9) IT/U ? tereny infrastruktury technicznej i zabudowy usługowej 10) KDS - tereny dróg publicznych (ekspresowych) 11) KDL ? tereny dróg publicznych (lokalnych) 12) KDD ? tereny dróg publicznych (dojazdowych) 13) KDW ? tereny dróg wewnętrznych 14) KDX - tereny ciągów pieszo ? jezdnych 15) KX ? tereny ciągów pieszych (publicznych) § 5. 1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są ustaleniami obowiązującymi: 1) granice opracowania planu; 2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania; 3) maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy; 4) symbole cyfrowo-literowe określające przeznaczenie terenów; 5) obiekty historyczne; 6) granice stref ochrony archeologicznej; 7) granice ochrony zachowanych układów ruralistycznych; 8) granice zabytkowych zespołów historycznego zainwestowania o wartościach historyczno-kulturowych; § 6. 1. Ilekroć w dalszych przepisach uchwały jest mowa o: 1) planie ? należy przez to rozumieć plan, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały; 2) uchwale ? należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę; 3) przepisach odrębnych ? należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi; 4) rysunku planu ? należy przez to rozumieć część graficzną stanowiącą załączniki od nr 1 do nr 19 do niniejszej uchwały; 5) terenie ? należy przez to rozumieć obszar o określonym przeznaczeniu wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi; 6) kondygnacji ? należy przez to rozumieć kondygnację nadziemna;

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?3?

Poz. 2645

7) wysokości zabudowy ? należy przez to rozumieć wysokość budynku mierzoną od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku lub jego części pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku do górnej płaszczyzny stropu bądź najwyżej położonej krawędzi stropodachu nad najwyższą kondygnacją użytkową, łącznie z grubością izolacji cieplnej i warstwy ją osłaniającej, albo do najwyżej położonej górnej powierzchni innego przekrycia; 8) proponowanych liniach podziału wewnętrznego ? należy przez to rozumieć propozycję podziału terenu na działki, z którą nie musi być zgodny projekt podziału wewnętrznego nieruchomości z zastrzeżeniem zachowania minimalnych gabarytów działki; 9) maksymalnych nieprzekraczalnych liniach zabudowy - należy przez to rozumieć linie, poza które nie mogą wykraczać ściany zewnętrzne budynków, wykusze, schody, podjazdy i balkony nie mogą być wysunięte poza tą linię więcej niż 1,5 m, (w przypadku nadbudowy istniejących budynków dopuszcza się odstępstwo od wyznaczonej na rysunku planu linii zabudowy po wcześniejszym uzyskaniu zgody właściwego zarządcy drogi); 10) drodze wewnętrznej ? należy przez to rozumieć drogę w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych przy czym dojazd do działek z dróg wewnętrznych wymaga prawnego zapewnienia dostępu do drogi publicznej poprzez tę drogę wewnętrzną; 11) działce budowlanej ? należy przez to rozumieć nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowego; 12) powierzchni biologicznie czynnej ? należy przez to rozumieć powierzchnię niezabudowaną i nieutwardzoną, pokrytą roślinnością urządzoną lub naturalną, a także wodą; 13) procencie zabudowy ? należy przez to rozumieć maksymalną dopuszczalną wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki; 14) skrót m.p. ? należy przez to rozumieć miejsce postojowe; 15) zaleceniu ? należy przez to rozumieć wskazanie wykonania pewnych czynności, nie będących nakazem; 16) strefie lokalizacyjnej ? należy przez to rozumieć strefę wyznaczoną na potrzeby planu, w której w sposób niekolidujący z podstawowym przeznaczeniem terenu ma zmieścić się przebieg planowanych gazociągów wraz z niezbędnymi obiektami technologicznymi tj.


śluzy odbiorcze i nadawcze tłoka czyszczącego, zespoły zaporowo-upustowe, układy redukcyjno-pomiarowe i inne związane z bezpiecznym i niezawodnym funkcjonowaniem układu; 17) obiektach historycznych ? należy przez to rozumieć: obiekty wpisane do Rejestru Zabytków Nieruchomych Województwa Pomorskiego, obiekty o wartościach historyczno ? kulturowych oraz obiekty współtworzące klimat historycznej zabudowy. § 7. 1. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 1) Część terenu planu, oznaczona na rysunku planu, położona jest w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Pradoliny Redy Łeby. Wszelkie działania podejmowane na tym obszarze powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami. 2) Istnieje obowiązek utrzymania i konserwacji rowów melioracyjnych i urządzeń wodnych oraz zapewnienia dostępu do urządzeń melioracji wodnych. 3) Projektowane użytkowanie i zagospodarowanie terenu nie może stanowić źródła zanieczyszczeń dla środowiska wodno-gruntowego. Należy zastosować takie rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne, aby przeciwdziałać zagrożeniom środowiskowym z racji dopuszczonej funkcji. 4) Zasięg uciążliwości dla środowiska prowadzonej działalności winien być bezwzględnie ograniczony do granic, do którego inwestor posiada tytuł prawny, a znajdujące się w nim pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, winny być wyposażone w techniczne środki ochrony przed tymi uciążliwościami. 5) Należy zabezpieczyć odpływ wód opadowych w sposób chroniący teren przed erozją oraz przed zaleganiem wód opadowych.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?4?

Poz. 2645

6) Zaleca się zachować zieleń wysoką nie kolidującą z planowaną zabudową. 2. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 1) W granicach planu znajdują się oznaczone na rysunku planu obiekty o wartościach historyczno ? kulturowych. Dla obiektów tych, oznaczonych na rysunku planu, obowiązują następujące zasady: a) obowiązuje ochrona konserwatorska obiektów zabytkowych i ich otoczenia, w zakresie historycznych: bryły, kształtu dachu, formy architektonicznej, dyspozycji ścian, detalu, materiału budowlanego, kolorystyki, b) dopuszcza się zmiany związane z przystosowaniem obiektów do współczesnych wymogów technicznych i funkcjonalnych, c) rozbiórka jest dopuszczona wyłącznie w przypadku złego stanu technicznego obiektu zagrażającego zdrowiu i mieniu ludzi, stwierdzonego na podstawie ekspertyzy o stanie technicznym tego obiektu wykonanej przez osobę uprawnioną. Rozbiórka wymaga uzgodnienia z właściwym terenowo konserwatorem zabytków. Przed rozbiórką należy wykonać inwentaryzację obiektu (dokumentację pomiarową i fotograficzna). Wskazana jest budowa analogicznego obiektu w miejscu rozebranego w oparciu o wykonaną dokumentację pomiarową i fotograficzną, d) działania inwestycyjne na obiektach o wartościach historyczno-kulturowych w obrębie elementów podlegających ochronie (wymienionych w ppkt a)) wymagają uzgodnienia z właściwym terenowo Konserwatorem Zabytków w oparciu o wcześniejczą opinię. 2) Część terenu opracowania położona jest w zasięgu strefy ochrony konserwatorskiej historycznego układu ruralistycznego wsi Luzino określonej graficznie na rysunku planu. W strefie tej obowiązują następujące zapisy: a) dostosowanie nowej zabudowy do historycznej kompozycji urbanistycznej w zakresie skali i bryły zabudowy, b) należy stosować ażurowe ogrodzenia do wysokości 1,5m następującego typu: płoty drewniane, siatka obsadzona żywopłotem, ogrodzenia kute metalowe. Podmurówka kamienna lub ceramiczna o maksymalnej wysokości do 0.5m, c) zakaz lokalizowania nośników reklamowych za wyjątkiem szyldów dotyczących działalności gospodarczej prowadzonej na danej posesji o powierzchni nie przekraczającej 1m2 (wielkość i formę szyldu należy uzgodnić z właściwym terenowo Konserwatorem Zabytków) d) dla sytuowania nowej zabudowy oraz dla podziałów nieruchomości w obrębie strefy wymagane jest uzyskanie uzgodnienia projekt?w inwestycyjnych w opraciu o wcześniejszą opinię przez właściwego terenowo Konserwatora Zabytk?w. 3) Na obszarze opracowania planu znajduje się następująca strefy ochrony archeologicznej wpisane do rejestru zabytków: - Luzino, osada produkcyjna, MEK, WEŹ, dec. 422/A26.10.1987 (nr 20), - Luzino, cmentarzysko płaskie, WEŹ, dec. 44/A 12.05.1969 (nr 15), Dla obiektów archeologicznych i ich stref ochrony obowiązuje wymóg uzyskiwania opinii Muzeum Archeologicznego w Gdańsku. W strefie, dla wszystkich inwestycji w niej lokalizowanych, obowiązuje zakaz wykonywania jakichkolwiek prac ziemnych i inwestycyjnych bez zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku, który każdorazowo określi inwestorowi, w wydanym pozwoleniu, zakres niezbędnych do wykonania archeologicznych badań ratowniczych wyprzedzających proces zainwestowania terenu.


4) Poza wyżej wymienionymi strefami na obszarze opracowania planu znajdują się oznaczone na rysunku planu strefy ochrony archeologicznej nie wpisane do rejestru zabytków. Dla tych obiektów archeologicznych i ich stref ochrony obowiązuje wymóg uzyskiwania przed wykonaniem jakichkolwiek prac ziemnych i inwestycyjnych opinii Muzeum Archeologicznego w Gdańsku. 3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 1) Na terenach zabudowy mieszkaniowej (symbol MN) i zagrodowej (RM) obowiązują następujące ustalenia:

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?5?

Poz. 2645

a) wyklucza się stosowanie sidingu winylowego, b) należy stosować ujednoliconą dla wszystkich budynków na działce kolorystykę pokrycia dachów ograniczona do tonacji naturalnej, c) zakazuje się budowania pełnych ogrodzeń oraz stosowania w ogrodzeniach prefabrykowanych przęseł betonowych. 2) Ustala się zakaz sytuowania nośników reklamowych o powierzchni reklamowej przekraczającej 1,5m2(nie dotyczy terenów obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, terenów zabudowy usługowo ? produkcyjnej. Odległość reklam od dróg zgodnie z przepisami odrębnymi. W strefie ochrony zachowanych układów ruralistycznych oraz na budynkach chronionych dopuszcza się jedynie szyldy związane z prowadzona działalnością gospodarczą o powierzchni max. 0,4m2, których lokalizacja na elewacji podporządkowana powinna być jej kompozycji. Wprowadza się zakaz lokalizowania reklam na budynkach chronionych i na ogrodzeniach. 3) Niezgodne z planem istniejące budynki wzniesione zgodnie z pozwoleniem na budowę mogą być poddawane remontom i przebudowie bez prawa powiększania kubatury, do czasu ich wyburzenia lub przebudowy zgodnej z ustaleniami planu. 4) Dopuszcza się możliwość wydzielenia działki o powierzchni mniejszej niż ustalono w kartach terenu wyłącznie w celu powiększenia sąsiedniej działki dla polepszenia warunków mieszkaniowych. 4. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 1) Przestrzeniami publicznymi w granicach niniejszego planu są wszystkie przestrzenie ogólnodostępne. Są to więc: drogi publiczne, ciągi piesze, itd. 2) Dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury i urządzeń technicznych. 3) Obowiązuje zagospodarowanie terenów bez barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych. § 8. 1. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej: 1) Zaopatrzenie w wodę : z sieci wodociągowej, na warunkach określonych przez zarządcę sieci. Nowoprojektowane sieci należy lokalizować w liniach rozgraniczających dróg. Dopuszcza się stosowanie studni w miejscach gdzie nie ma technicznych możliwości podłączenia działki do sieci wodociągowej. 2) Odprowadzenie ścieków : poprzez sieć kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni ścieków w Luzinie. Dopuszcza się stosowanie zbiorników bezodpływowych w miejscach, gdzie brak jest technicznych możliwości podłączenia do sieci, jako tymczasowe rozwiązanie z zakresu gospodarki ściekowej. Po wybudowaniu zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej wszystkie obiekty należy obowiązkowo podłączyć do sieci, a zbiorniki bezwzględnie zlikwidować. Nie dopuszcza się funkcjonowania na działce równocześnie kanalizacji sanitarnej i zbiorników bezodpływowych. Na terenach, na których nie ma możliwości technicznych przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej, dopuszcza się lokalizację przydomowych oczyszczalni ścieków. Zastosowanie przydomowych oczyszczalni ścieków winno być poprzedzone dokładnym rozpoznaniem warunków gruntowo-wodnych oraz ukształtowania terenu, które pozwolą na ich lokalizację. 3) Odprowadzenie wód deszczowych: a) na terenach mieszkaniowych - z dachów obiektów budowlanych i terenów utwardzonych do gruntu w granicach własnej działki lub do sieci kanalizacji deszczowej; b) na terenach usługowych ? z dachów budynków do gruntu w granicach własnej działki lub do kanalizacji deszczowej; odprowadzanie ścieków deszczowych z powierzchni utwardzonych do odbiornika zgodnie z przepisami odrębnymi; c) na terenach dróg utwardzonych - do sieci kanalizacji deszczowej lub rowów przydrożnych. Odprowadzanie ścieków deszczowych do odbiornika zgodnie z przepisami odrębnymi. d) należy zapewnić odbiór osadów z separatorów wraz z ich unieszkodliwieniem przez specjalistyczne jednostki. 4) Zaopatrzenie w gaz: z sieci gazociągowej zgodnie z warunkami gestora sieci lub poprzez dystrybucję gazu butlowego.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?6?

Poz. 2645

5) Zaopatrzenie w energię elektryczną : z sieci elektroenergetycznej niskiego lub średniego napięcia zgodnie w warunkami gestora sieci. Dopuszcza się lokalizację nowych elektroenergetycznych sieci i stacji transformatorowych nie wskazanych na rysunku planu na wydzielonych terenach (w sposób nie ograniczający podstawowego przeznaczenie tych terenów) w uzgodnieniu z gestorem sieci.

6) Zaopatrzenie w energię cieplną : indywidualne sposoby zaopatrzenia w ciepło ze źródeł nieemisyjnych lub niskoemisyjnych. 7) Unieszkodliwianie odpadów stałych na terenie każdej działki budowlanej należy wydzielić miejsce na pojemniki służące do czasowego gromadzenia odpadków stałych. Zaleca się segregację. Po segregacji obowiązuje wywóz na składowisko odpadów za pośrednictwem specjalistycznych jednostek. Gospodarka odpadami musi być zgodna z ustawą o odpadach. 8) Na każdym terenie dopuszcza się lokalizację sieci lub urządzeń infrastruktury technicznej (nie dotyczy terenów lasów za wyjątkiem realizacji inwestycji celu publicznego). Dopuszcza się wydzielenie działki z przeznaczeniem na sieć lub urządzenie infrastruktury technicznej, o powierzchni mniejszej niż ustalono w kartach terenu. 9) Dopuszcza się zmianę lokalizacji istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej (w sposób nieograniczający podstawowego przeznaczenia terenów) w uzgodnieniu z właścicielami terenów oraz zarządzającymi tymi sieciami i urządzeniami. 10) W obrębie terenów budowlanych i dróg należy zapewnić zaopatrzenie wodne dla celów gaśniczych oraz dróg dojazdowych dla samochodów pożarniczych. 11) Rozwój zainwestowania powinien być realizowany równolegle z systemami infrastruktury technicznej i transportowej. 12) Wzdłuż wszystkich linii elektroenergetycznych średniego i wysokiego napięcia występuje oddziaływanie pól elektroenergetycznych. Wzdłuż linii elektroenergetycznych obowiązuje strefa ograniczeń w pasach o szerokościach 7,5m od osi linii średniego napięcia i 20,0m od osi linii wysokiego napięcia 110kV. Ewentualną możliwość zabudowy w tej strefie oraz sposób zagospodarowania tych pasów należy każdorazowo uzgodnić z zarządcą sieci. W przypadku skablowania linii strefa ta nie obowiązuje. 13) W granicach planu znajdują się oznaczone na rysunku planu dwa istniejące gazociągi : średniego ciśnienia DN100 (dopuszcza się możliwość przekształcenia na gazociąg wysokiego ciśnienia) oraz wysokiego ciśnienia DN200. Dla gazociągów tych obowiązują strefy kontrolowane, których szerokość powinna być zgodna przepisami odrębnymi. Planowane jest przeniesienie gazociągu DN200 w miejsce oznaczone na rysunkach planu. Po przeniesieniu gazociągu, istniejący gazociąg należy zdemontować, a w miejscu jego dotychczasowego przebiegu strefa kontrolowana nie obowiązuje. 14) W granicach planu znajdują się projektowane gazociągi wysokiego ciśnienia: gazociąg DN700, gazociąg DN200 (przeniesienie istniejącego gazociągu) oraz gazociąg DN150. Dopuszcza się korektę przebiegu tych gazociągów w granicach określonej na rysunku planu strefy lokalizacyjnej, z zastrzeżeniem, iż strefa kontrolowana gazociągów będzie zawierała się w granicach strefy lokalizacyjnej. Po wybudowaniu gazociągów obowiązywać będą dla nich strefy kontrolowane, których szerokość powinna być zgodna z przepisami odrębnymi. 15) Dla terenu budownictwa mieszkaniowego i usługowego należy zapewnić źródła nieskażonej wody pitnej i technologicznej w ilościach co najmniej minimalnych, przewidzianych dla okresu ograniczonych dostaw. § 9. 1. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji: 1) Na obszarze objętym granicami planu system komunikacji drogowej tworzą: a) KDZ ? tereny dróg publicznych (zbiorczych), b) KDL ? tereny dróg publicznych (lokalnych), c) KDD ? tereny dróg publicznych (dojazdowych), d) KDW ? tereny dróg wewnętrznych, e) KDX - tereny ciągów pieszo ? jezdnych, f) KX ? tereny ciągów pieszych (publicznych)

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?7?

Poz. 2645

g) KDS ? tereny dróg publicznych (ekspresowych), 2) W liniach rozgraniczających dróg dopuszcza się: a) lokalizację budynków i urządzeń związanych z gospodarką drogową i obsługą ruchu drogowego, na warunkach określonych w obowiązujących przepisach, b) lokalizację chodników, c) lokalizację ścieżek rowerowych, d) lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, pod warunkiem uzyskania zgody właściwego zarządcy drogi. 3) W przypadku budowy lub przebudowy nowych zjazdów lub skrzyżowań z drogami powiatowymi Inwestor zobowiązany będzie uzyskać zgodę na włączenie do drogi powiatowej oraz określić trójkąty widoczności. Jeśli w trójkątach widoczności zaznaczone będą drzewa ograniczające widoczność Inwestor zobowiązany będzie wystąpić o wyrażenie zgody na ich wycinkę. Wycinka nastąpi staraniem i na koszt Inwestora po uzyskaniu pozytywnej decyzji Wójta Gminy Luzino. 4) Na poszczególnych terenach, w zależności od przeznaczenia, należy zapewnić miejsca postojowe w ilości min.: a) 2m.p./1 mieszkanie w zabudowie jednorodzinnej, b) 1m.p./1 pokój gościnny w obiektach hotelowych i pensjonatowych, c) 1m.p./4 miejsca konsumpcyjne w obiektach gastronomicznych, d) 2m.p./5 zatrudnionych w obiektach produkcyjnych, e) 2m.p./100m2 powierzchni użytkowej usług (nie dotyczy powierzchni magazynowej) oraz min. 1 m.p. na 5 zatrudnionych w obiektach usługowych innych niż wyżej wymienione, lecz nie mniej niż 2m.p. na 1 lokal usługowy. Rozdział 2. Ustalenia szczegółowe § 10. Ustalenia szczegółowe dla obszaru planu przedstawia się na poszczególnych kartach terenu:

1. Karta terenu numer: 1 2. Przeznaczenie 3. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu Numery i symbole terenów: 1.1-U/P Tereny zabudowy usługowo-produkcyjnej z dopuszczeniem sytuowania mieszkań dla właścicieli działek 1. Wysokość zabudowy : max. 15,0m 2. Procent zabudowy działki : max. 50% 3. Procent powierzchni biologicznie czynnej : min. 20% 4. Linie zabudowy : a) nieprzekraczalna linia zabudowy wynosi 6,0m od linii rozgraniczających drogi publicznej poza granicami planu, b) nieprzekraczalna linia zabudowy wynosi 12,0m od linii rozgraniczających lasu 5. Forma zabudowy : wolnostojąca 6. Liczba kondygnacji : do 3 kondygnacji nadziemnych 7. Geometria dachu : nie ustala się 8. Pokrycie dachu : nie ustala się. 9. Poziom posadzki parteru : max. 0.5 m nad poziomem terenu mierzonego od strony głównego wejścia do budynku. 10. intensywność zabudowy: min. 0,1 max. 1,5 1. Wielkość nowoprojektowanej działki: min 2000m? 2. Szerokość frontu nowoprojektowanej działki: nie ustala się 3. Obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości: dopuszcza się. 1. Dostępność drogowa: z drogi powiatowej oraz z drogi wewnętrznej zlokalizowanych poza granicami planu. 2. Parkingi: zapewnienie miejsc postojowych w obrębie każdej działki w ilości min. 4m.p. na 100m2powierzchni użytkowej usług (nie dotyczy powierzchni magazynowej i produkcyjnej)

4. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości

5. Zasady dotyczące systemów komunikacji

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?8?

Poz. 2645

oraz min. 1 m.p. na 5 zatrudnionych. 3. Dopuszcza się wydzielenie dróg wewnętrznych o minimalnej szerokości 6,0m 6.Warunki wynikające z ochrony środowiska i przyrody 1. Zaleca się lokalizować na terenie rodzimą zieleń wysoką. 2. Zaleca się stosowanie nawierzchni półprzepuszczalnych i przepuszczalnych do utwardzenia wjazdów i miejsc postojowych na poszczególnych działkach. 3. Pozostałe ustalenia jak w § 7 ust.1 uchwały.

7. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu Nie dotyczy kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej 8. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych 9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 10. Stawka procentowa 1. Karta terenu numer: 2 2. Przeznaczenie 3. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu Nie dotyczy. Nie ustala się. 30%, Numery i symbole terenu: 2.1-MN, Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 1. Wysokość zabudowy : max. 9,0 m 2. Procent zabudowy działki : max. 30%. 3. Procent powierzchni biologicznie czynnej : min. 60%. 4. Linie zabudowy: a) nieprzekraczalna linia zabudowy wynosi 6,0 m od linii rozgraniczających drogi i jak na rysunku planu 5. Formy zabudowy : wolnostojąca 6. Liczba kondygnacji : dla budynków mieszkalnych - do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe. Dopuszcza się podpiwniczenie budynku. Dla budynków gospodarczych i garażowych ? 1 kondygnacja nadziemna 7. Geometria dachu : dachy dowolne. 8. Pokrycie dachu: dowolne. 9. Poziom posadzki parteru : max. 0,5 m nad poziomem terenu mierzonego od strony głównego wejścia do budynku. 10.Zakazuje się budowania pełnych ogrodzeń oraz stosowania w ogrodzeniach prefabrykowanych przęseł betonowych. 11. Kolorystyka elewacji : należy stosować kolory jasne, pastelowe lub w kolorze cegły. Dopuszcza się deskowanie i licowanie cegłą. Zakaz stosowania jaskrawych kolorów. 12.Dopuszcza się lokalizację budynków gospodarczych i garażowych o łącznej powierzchni zabudowy do 60m2na 1 działce. 13. intensywność zabudowy : min. 0,1 max. 0,4 1. Wielkość nowoprojektowanej działki: min. 900 m?. 2. Szerokość frontu nowoprojektowanej działki: min. 21,0 m 3. Kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego: zbliżony do 90? 4. Obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości: nie ustala się 1. Dostępność drogowa: z dróg zlokalizowanych poza obszarem opracowania planu. 2. Parkingi: zapewnienie miejsc postojowych w obrębie każdej działki w ilości min. 2 miejsca parkingowe na jeden lokal mieszkalny 1. Zaleca się lokalizować na terenie rodzimą zieleń wysoką. 2. Zaleca się stosowanie nawierzchni półprzepuszczalnych i przepuszczalnych do utwardzenia wjazdów i miejsc postojowych na poszczególnych działkach. 3. Pozostałe warunki jak w § 7 ust.1 uchwały.

4. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości

5. Zasady dotyczące systemów komunikacji

6.Warunki wynikające z ochrony środowiska i przyrody

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?9?

Poz. 2645

7. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej 8. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych 9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 10. Stawka procentowa 1. Karta terenu numer: 3 2. Przeznaczenie 3. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu 4. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości 5. Zasady dotyczące systemów komunikacji 6.Warunki wynikające z ochrony środowiska i przyrody

Nie dotyczy. Nie dotyczy. Nie ustala się. 30%. Numery i symbole terenu: 2.2-R, Tereny rolnicze Zgodnie z przepisami odrębnymi Zgodnie z przepisami odrębnymi. Dostępność drogowa: z terenów przyległych. Ustalenia jak w § 7 ust. 1 uchwały. Nie dotyczy. Nie dotyczy. Nie ustala się. 30%. Numery i symbole terenu: 3.01-P Tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów. 1. Wysokość zabudowy : max. 10,0 m (nie dotyczy obiektów infrastruktury) 2. Procent zabudowy działki : max. 50% 3. Procent powierzchni biologicznie czynnej: min. 20% 4. Linie zabudowy : a) nieprzekraczalna linia zabudowy wynosi 4,0m rozgraniczających drogi zlokalizowanej poza obszarem opracowania planu, jak na rysunku planu 5. Forma zabudowy : wolnostojąca 6. Liczba kondygnacji : do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe. Dopuszcza się podpiwniczenie budynku. 7. Geometria dachu : dachy dowolne. 8. Pokrycie dachu :, dowolne. 9. Poziom posadzki parteru : max. 0,5 m nad poziomem terenu mierzonego od strony głównego wejścia do budynku 10. Kolorystyka elewacji : należy stosować kolory jasne, pastelowe lub w kolorze cegły. Zakaz stosowania jaskrawych kolorów. 11. intensywność zabudowy : min. 0,1 max. 1,0 1. Wielkość nowoprojektowanej działki: min. 2000m? 2. Szerokość frontu nowoprojektowanej działki: nie ustala się 3. Kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego: nie ustala się 4. Obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości: nie dotyczy. 1. Dostępność drogowa: z drogi wewnętrznej zlokalizowanej poza obszarem opracowania planu, 2. Parkingi: zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 5) uchwały. 3. Na terenie dopuszcza się wydzielenie drogi wewnętrznej o minimalnej szerokości 5,0m 1. Zaleca się lokalizować na terenie rodzimą zieleń wysoką. 2. Zaleca się stosowanie nawierzchni półprzepuszczalnych i przepuszczalnych do utwardzenia wjazdów i miejsc postojowych na poszczególnych działkach. 3. Pozostałe warunki jak w § 7 ust.1 uchwały. Nie dotyczy Nie dotyczy

7. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej 8. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych 9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 10. Stawka procentowa 1. Karta terenu numer: 4 2. Przeznaczenie 3. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu

4. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości

5. Zasady dotyczące systemów komunikacji

6.Warunki wynikające z ochrony środowiska i przyrody

7. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej 8. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 10 ?

Poz. 2645

9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 10. Stawka procentowa 1. Karta terenu numer: 5 2. Przeznaczenie 3. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu

Nie ustala się. 30%, Numery i symbole terenu: 4.1-U Tereny zabudowy usługowej 1. Wysokość zabudowy : max. 10,0 m 2. Procent zabudowy działki : max. 50% 3. Procent powierzchni biologicznie czynnej : min. 20% 4. Linie zabudowy: a) nieprzekraczalna linia zabudowy wynosi 6,0m od linii rozgraniczających drogi wewnętrznej 4.02-KDW 5. Forma zabudowy : wolnostojąca 6. Liczba kondygnacji : do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe. Dopuszcza się podpiwniczenie budynku. 7. Geometria dachu : dachy symetryczne dwuspadowe i wielospadowe, w tym o krzyżujących się kalenicach, o kącie nachylenia 22-45o. 8. Pokrycie dachu :, dachówka ceramiczna lub inny materiał dachówkopodobny w kolorze grafitowym, ceglastym lub brązowym. 9. Poziom posadzki parteru : max. 0,5 m nad poziomem terenu mierzonego od strony głównego wejścia do budynku 10. Zakazuje się budowania od strony ulicy ogrodzeń betonowych prefabrykowanych. 11. Kolorystyka elewacji : należy stosować kolory jasne, pastelowe lub w kolorze cegły. Zakaz stosowania jaskrawych kolorów. 12. intensywność zabudowy : min. 0,1 max. 1,0 1. Wielkość nowoprojektowanej działki: min. 1000m? 2. Szerokość frontu nowoprojektowanej działki: nie ustala się 3. Kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego: nie ustala się 4. Obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości: nie dotyczy. 1. Dostępność drogowa: z drogi wewnętrznej 2. Parkingi: zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 5) uchwały. 3. Na terenie dopuszcza się wydzielenie drogi wewnętrznej o minimalnej szerokości 6,0m w powiązaniu z drogą wewnętrzną 4.02KDW 1. Zaleca się lokalizować na terenie rodzimą zieleń wysoką. 2. Zaleca się stosowanie nawierzchni półprzepuszczalnych i przepuszczalnych do utwardzenia wjazdów i miejsc postojowych na poszczególnych działkach. 3. Pozostałe warunki jak w § 7 ust.1 uchwały. Nie dotyczy Nie dotyczy. Nie ustala się.

4. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości

5. Zasady dotyczące systemów komunikacji

6.Warunki wynikające z ochrony środowiska i przyrody

7. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej 8. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych 9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 11 ?

Poz. 2645

10. Stawka procentowa 1. Karta terenu numer: 6 2. Przeznaczenie 3. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu

30%, Numery i symbole terenu: 4.2-MN/U Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej 1. Wysokość zabudowy : max. 9,0 m. 2. Procent zabudowy działki : max. 40%. 3. Procent powierzchni biologicznie czynnej : min. 30%. 4. Linie zabudowy : a) nieprzekraczalna linia zabudowy, wynosi 6,0 m od linii rozgraniczających drogi zbiorczej i dróg wewnętrznych, 5. Formy zabudowy : wolnostojąca. 6. Liczba kondygnacji : dla budynków mieszkalnych i usługowych - do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe. Dopuszcza się podpiwniczenie budynku. Dla budynków gospodarczych, magazynowych i garażowych ? 1 kondygnacja nadziemna. 7. Geometria dachu : dla budynków mieszkalnych i usługowych - dachy symetryczne dwuspadowe i wielospadowe, w tym o krzyżujących się kalenicach, o kącie nachylenia 30-45o. Dla budynków gospodarczych, magazynowych i garażowych - dachy symetryczne dwuspadowe i wielospadowe o kącie nachylenia 25-45o. Główna kalenica dachu budynku mieszkalnego równoległa bądź prostopadła do frontu działki. 8. Pokrycie dachu : dachówka ceramiczna lub inny materiał dachówkopodobny w kolorze grafitowym, ceglastym lub brązowym. 9. Poziom posadzki parteru : max. 0,5 m nad poziomem terenu mierzonego od strony głównego wejścia do budynku 10.Zakazuje się budowania pełnych ogrodzeń oraz stosowania w ogrodzeniach prefabrykowanych przęseł betonowych. 11 .Kolorystyka elewacji : należy stosować kolory jasne, pastelowe lub w kolorze cegły. Dopuszcza się deskowanie i licowanie cegłą. Zakaz stosowania jaskrawych kolorów. 12. intensywność zabudowy: min. 0,1 max. 0,8 1. Wielkość nowoprojektowanej działki: min. 1000 m2. 2. Szerokość frontu nowoprojektowanej działki: nie ustala się. 3. Kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego: zbliżony do 90? i jak na rysunku planu. 4. Obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości: nie ustala się. 1. Dostępność drogowa: z drogi wewnętrznej 4.01-KDW 2. Parkingi: zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 5) uchwały. 1. Zaleca się lokalizować na terenie rodzimą zieleń wysoką. 2. Zaleca się stosowanie nawierzchni półprzepuszczalnych i przepuszczalnych do utwardzenia wjazdów i miejsc postojowych na poszczególnych działkach.

4. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości

5. Zasady dotyczące systemów komunikacji

6.Warunki wynikające z ochrony środowiska i przyrody

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 12 ?

Poz. 2645

3. Pozostałe warunki jak w § 7 ust. 1 uchwały. 7. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej 8. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych 9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 10. Stawka procentowa 1.Karta terenu numer: 7 2. Klasa drogi 3. Parametry i wyposażenie Nie dotyczy Nie dotyczy Nie ustala się. 30%, Numery i symbole terenu: 4.01-KDW, 4.02-KDW Tereny dróg wewnętrznych 1. Szerokość w liniach rozgraniczających (nie dotyczy narożnych ścięć i zatoczek): jak na rysunku planu 2. Dostępność do terenów przyległych: bez ograniczeń, 3. Wyposażenie: nie ustala się Nie dotyczy 1. Odprowadzenie wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej lub do gruntu, na warunkach określonych w przepisach odrębnych. 2. Pozostałe warunki jak w § 7 ust.1 uchwały. 1. Mała architektura: nie ustala się. 2. Nośniki reklamowe: ustalenia jak w § 7 ust.3 uchwały 3. Tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: zakaz lokalizacji. 4. Urządzenia techniczne: dopuszcza się. 5. Zieleń: dopuszcza się. Nie ustala się. 1%, Numery i symbole terenu: 4.03-KDZ Tereny dróg publicznych (zbiorczych) 1. Szerokość w liniach rozgraniczających - jak na rysunku planu 2. Wyposażenie: ustalenia jak w § 9 ust.1 uchwały. Nie dotyczy. 1. Zaleca się odprowadzenie wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej. Dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych do gruntu oraz rowów. 2. Pozostałe warunki jak w § 7 ust.1 uchwały. 1. Mała architektura: nie ustala się. 2. Nośniki reklamowe: ustalenia jak w § 7 ust.3 uchwały 3. Tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: zakaz lokalizacji. 4. Urządzenia techniczne: dopuszcza się. 5. Zieleń: dopuszcza się. Nie ustala się. 1%, Numery i symbole terenu: 5.1-MN Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 1. Wysokość zabu dowy: max. 9,0 m. 2. Procent zabudowy działki : max. 30%. 3. Procent powierzchni biologicznie czynnej : min. 60%. 4 .Linie zabudowy: a) nieprzekraczalna linia zabudowy wynosi 6,0 m od linii rozgraniczających dróg 5. Formy zabudowy : wolnostojąca lub bliźniacza 6. Liczba kondygnacji : dla budynków

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej 5. Warunki wynikające z ochrony środowiska i przyrody

6. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych

7.Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 8. Stawka procentowa 1. Karta terenu numer: 8 2. Klasa drogi 3. Parametry i wyposażenie 4.Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej 5. Warunki wynikające z ochrony środowiska i przyrody

6. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych

7.Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 8. Stawka procentowa 1. Karta terenu numer: 9 2. Przeznaczenie

3. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 13 ?

Poz. 2645

mieszkalnych - do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe. Dopuszcza się podpiwniczenie budynku. Dla budynków gospodarczych i garażowych ? 1 kondygnacja nadziemna 7. Geometria dachu : dla budynków mieszkalnych dachy symetryczne dwuspadowe o kącie nachylenia 30-45o. Dla budynków gospodarczych i garażowych - dachy symetryczne dwuspadowe o kącie nachylenia 25-45o 8. Pokrycie dachu: dachówka ceramiczna lub inny materiał dachówkopodobny w kolorze grafitowym, ceglastym lub brązowym. 9. Poziom posadzki parteru : max. 0,5 m nad poziomem terenu mierzonego od strony głównego wejścia do budynku. 10.Zakazuje się budowania pełnych ogrodzeń oraz stosowania w ogrodzeniach prefabrykowanych przęseł betonowych. 11. Kolorystyka elewacji : należy stosować kolory jasne, pastelowe lub w kolorze cegły. Dopuszcza się deskowanie i licowanie cegłą. Zakaz stosowania jaskrawych kolorów. 12.Dopuszcza się lokalizację budynków gospodarczych i garażowych o łącznej powierzchni zabudowy do 60m2na 1 działce. 13. Dopuszcza się lokalizację bezpośrednio na granicy lub w odległości mniejszej niż 3,0m od granicy działki budynków zwróconych ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych w stronę tej granicy. 14. intensywność zabudowy: min. 0,1 max. 0,6 4. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości 1. Wielkość nowoprojektowanej działki: minimalna ? 700 m?. 2. Szerokość frontu nowoprojektowanej działki: min. 21,0m 3. Kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego: nie ustala się, 4. Obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości: nie ustala się 1. Dostępność drogowa: z ul. Bursztynowej lub ciągu pieszo-jezdnego, 2. Parkingi: zapewnienie miejsc postojowych w obrębie każdej działki w ilości min. 2 miejsca parkingowe na mieszkanie 1. Zaleca się lokalizować na terenie rodzimą zieleń wysoką. 2. Zaleca się stosowanie nawierzchni półprzepuszczalnych i przepuszczalnych do utwardzenia wjazdów i miejsc postojowych na poszczególnych działkach. 3. Pozostałe warunki jak w § 7 ust.1 uchwały. Nie dotyczy Nie dotyczy Nie ustala się. 30%, Numery i symbole terenu: 5.01-KDX Tereny ciągów pieszo-jezdnych 1. Szerokość w liniach rozgraniczających (nie dotyczy narożnych ścięć i zatoczek): 5,0 m 2. Dostępność do terenów przyległych: bez ograniczeń. 3. Wyposażenie: nie ustala się

5. Zasady dotyczące systemów komunikacji

6.Warunki wynikające z ochrony środowiska i przyrody

7. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej 8. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych 9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 10. Stawka procentowa 1.Karta terenu numer: 10 2. Klasa drogi 3. Parametry i wyposażenie

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 14 ?

Poz. 2645

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej 5. Warunki wynikające z ochrony środowiska i przyrody

Nie dotyczy 1. Odprowadzenie wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej lub do gruntu, na warunkach określonych w przepisach odrębnych. 2.Pozostałe warunki jak w § 7 ust.1 uchwały. 1. Mała architektura: nie ustala się. 2. Nośniki reklamowe: ustalenia jak w § 7 ust.3 uchwały 3. Tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: zakaz lokalizacji. 4. Urządzenia techniczne: dopuszcza się. 5. Zieleń: dopuszcza się Ustalenia jak w § 8 ust. 1 uchwały 30%, Numery i symbole terenów: 6.1-MN Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 1. Wysokość zabudowy : max. 9,0 m 2. Procent zabudowy działki : max. 30%. 3. Procent powierzchni biologicznie czynnej : min. 60%. 4. Linie zabudowy : a) nieprzekraczalna linia zabudowy wynosi 6,0m od linii rozgraniczających drogi b) nieprzekraczalna linia zabudowy wynosi 12,0m od linii rozgraniczających lasu, odległość ta może zostać zmniejszona do 8m zgodnie z §271 ustęp 1, Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.

U.Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) c) nieprzekraczalna linia zabudowy od linii rozgraniczających terenów kolejowych - zgodnie z przepisami odrębnymi. 5. Formy zabudowy : wolnostojąca 6. Liczba kondygnacji : dla budynków mieszkalnych do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe. Dopuszcza się podpiwniczenie budynku. Dla budynków gospodarczych i garażowych ? 1 kondygnacja nadziemna 7. Geometria dachu : dla budynków mieszkalnych - dachy symetryczne dwuspadowe i wielospadowe o kącie nachylenia 30-45o. Dla budynków gospodarczych i garażowych - dachy symetryczne dwuspadowe i wielospadowe o kącie nachylenia 25-45oGłówna kalenica dachu budynku mieszkalnego równoległa bądź prostopadła do frontu działki. 8. Pokrycie dachu : dachówka ceramiczna lub inny materiał dachówkopodobny w kolorze grafitowym, ceglastym lub brązowym. 9. Poziom posadzki parteru : max. 1,0 m nad poziomem terenu mierzonego od strony głównego wejścia do budynku. 10.Zakazuje się budowania pełnych ogrodzeń oraz stosowania w ogrodzeniach prefabrykowanych przęseł betonowych. 11. Kolorystyka elewacji : należy stosować kolory jasne, pastelowe lub w kolorze cegły. Dopuszcza się deskowanie i licowanie cegłą. Zakaz stosowania jaskrawych kolorów. 12.Dopuszcza się lokalizację budynków gospodarczych i garażowych o łącznej powierzchni zabudowy do 60m2na 1 działce. 13. intensywność zabudowy: min. 0,1 max. 0,6 1. Wielkość nowoprojektowanej działki: minimalna ? 850 m?, 2. Szerokość frontu nowoprojektowanej działki: min. 21,0 m 3. Kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego: zbliżony do 90? 4. Obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości: nie ustala się 1. Dostępność drogowa: z drogi wewnętrznej2. Parkingi: zapewnienie miejsc postojowych w obrębie każdej działki w ilości min. 2 miejsca parkingowe na mieszkanie 1. Zaleca się lokalizować na terenie rodzimą zieleń wysoką. 2. Zaleca się stosowanie nawierzchni półprzepuszczalnych i przepuszczalnych do utwardzenia wjazdów i miejsc postojowych na poszczególnych działkach.

6. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych

7.Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 8. Stawka procentowa 1. Karta terenu numer: 11 2. Przeznaczenie 3. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu

4. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości

5. Zasady dotyczące systemów komunikacji

6.Warunki wynikające z ochrony środowiska i przyrody

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 15 ?

Poz. 2645

3. Pozostałe warunki jak w § 7 ust.1 uchwały. 7. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej 8. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych 9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 10. Stawka procentowa 1. Karta terenu numer: 12 2. Przeznaczenie 3. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu 4. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości 5. Zasady dotyczące systemów komunikacji 6.Warunki wynikające z ochrony środowiska i przyrody 1. Część terenu, jak na rysunku planu, jest położona jest w strefie ochrony archeologicznej. Obowiązują zapisy określone w § 7 ust. 2 uchwały. Nie dotyczy. Nie ustala się. 30%, Numery i symbole terenów: 6.2-ZL, 6.3-ZL, 6.4-ZL Lasy Zgodnie z przepisami odrębnymi Zgodnie z przepisami odrębnymi Dojazd do terenów z dróg publicznych poza granicami planu lub bezpośrednio za pośrednictwem terenów rolnych. 1. Należy uwzględnić wymagania określone w ustawie ?Prawo ochrony środowiska?. 2. Pozostałe ustalenia jak w § 7 ust. 1 uchwały. Części terenów, jak na rysunku planu, są położone w strefach ochrony archeologicznej. Obowiązują zapisy określone w § 7 ust. 2 uchwały. Nie dotyczy. Nie ustala się. 30%, Numer i symbol terenu: 6.5-RM Teren zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych. 1. Wysokość zabudowy : max. 9,0 m 2. Procent zabudowy terenów : max. 30%, 3. Procent powierzchni biologicznie czynnej : min. 50% 4. Linie zabudowy : a) nieprzekraczalna linia zabudowy: nie ustala się, 5. Formy zabudowy : wolnostojąca, 6. Liczba kondygnacji : do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe. 7. Geometria dachu : dla budynków mieszkalnych dachy symetryczne dwuspadowe o kącie nachylenia 3045o. Dla budynków gospodarczych, inwentarskich i garażowych - dachy symetryczne dwuspadowe o kącie nachylenia 25-45o 8. Pokrycie dachu : dachówka ceramiczna lub inny materiał dachówkopodobny w kolorze grafitowym, ceglastym lub brązowym. 9. Poziom posadzki parteru : max. 0.5 m nad poziomem terenu mierzonego od strony głównego wejścia do budynku 10. Zakazuje się budowania pełnych ogrodzeń oraz stosowania w ogrodzeniach prefabrykowanych przęseł betonowych. 11. Kolorystyka elewacji : należy stosować kolory jasne, pastelowe lub w kolorze cegły. Dopuszcza się deskowanie i licowanie cegłą. Zakaz stosowania jaskrawych kolorów. 1. Wielkość nowoprojektowanej działki: w liniach rozgraniczających terenu 2. Szerokość frontu nowoprojektowanej działki: nie dotyczy 3. Kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego: nie dotyczy 4. Obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości: nie dotyczy

7. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej 8. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych 9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 10. Stawka procentowa 1. Karta terenu numer: 13 2. Przeznaczenie

3. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu

4. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 16 ?

Poz. 2645

5. Zasady dotyczące systemów komunikacji

1. Dostępność drogowa: z drogi wewnętrznej 2. Parkingi: zapewnienie miejsc postojowych w obrębie działki w ilości min. 2m.p. na 1 lokal mieszkalny. 1. Zaleca się lokalizować na terenie rodzimą zieleń wysoką. 2. Zaleca się stosowanie nawierzchni półprzepuszczalnych i przepuszczalnych do utwardzenia wjazdów i miejsc postojowych na poszczególnych działkach. 3. Pozostałe warunki jak w § 7 ust. 1 uchwały. Nie dotyczy Nie dotyczy

6.Warunki wynikające z ochrony środowiska i przyrody

7. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej 8. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych

9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich Nie ustala się. użytkowaniu 10. Stawka procentowa 1. Karta terenu numer: 14 2. Przeznaczenie 3. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu 4. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości 5. Zasady dotyczące systemów komunikacji 6.Warunki wynikające z ochrony środowiska i przyrody 7. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej 8. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych 9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 10. Stawka procentowa 1. Karta terenu numer: 15 2. Przeznaczenie 3. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu 30%, Numery i symbole terenów: 6.6-R, 6.7-R, Tereny rolnicze Zgodnie z przepisami odrębnymi Nie ustala się Dostępność drogowa: z terenów przyległych Ustalenia jak w § 7 ust. 1 uchwały. Część terenu, jak na rysunku planu, jest położona jest w strefach ochrony archeologicznej. Obowiązują zapisy określone w § 7 pkt. 2 uchwały. Nie dotyczy Nie ustala się. 30%, Numery i symbole terenów: 6.8-U Tereny zabudowy usługowej, 1. Wysokość zabudowy : 13,0m 2. Procent zabudowy działki : max. 40%, 3. Procent powierzchni biologicznie czynnej : min. 40%, 4. Linie zabudowy : a) nieprzekraczalna linia zabudowy wynosi 6,0m od linii rozgraniczających drogi dojazdowej 5. Formy zabudowy : wolnostojąca 6. Liczba kondygnacji : do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe. Dopuszcza się podpiwniczenie budynku. 7. Geometria dachu : dachy symetryczne dwuspadowe i wielospadowe, w tym o krzyżujących się kalenicach, o kącie nachylenia 30-45o. Główna kalenica dachu budynku równoległa bądź prostopadła do frontu działki. 8. Pokrycie dachu : dachówka ceramiczna lub inny materiał dachówkopodobny w kolorze grafitowym, ceglastym lub brązowym. 9. Poziom posadzki parteru : max. 0.8 m nad poziomem terenu mierzonego od strony głównego wejścia do budynku. 10. Zakazuje się budowania pełnych ogrodzeń oraz stosowania w ogrodzeniach prefabrykowanych przęseł betonowych. 11. Kolorystyka elewacji: należy stosować kolory jasne, pastelowe lub w kolorze cegły.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 17 ?

Poz. 2645

Dopuszcza się deskowanie i licowanie cegłą. Zakaz stosowania jaskrawych kolorów. 12. intensywność zabudowy : min. 0,1 max. 1,2 4. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości 1. Wielkość nowoprojektowanej działki: minimalna ? 2000 m?, 2. Szerokość frontu nowoprojektowanej działki: min. 30 m, 3. Kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego: zbliżony do 900 4. Obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości: nie dotyczy. 1. Dostępność drogowa: z drogi gminnej poza granicami planu, 2. Parkingi: zapewnienie miejsc postojowych w obrębie działki w ilości min. 2m.p. na 100m2powierzchni użytkowej usług (nie dotyczy powierzchni magazynowej). 1. Zaleca się lokalizować na terenie rodzimą zieleń wysoką. 2. Zaleca się stosowanie nawierzchni półprzepuszczalnych i przepuszczalnych do utwardzenia wjazdów i miejsc postojowych na poszczególnych działkach. 3. Pozostałe warunki jak w § 7 ust.1 uchwały.

5. Zasady dotyczące systemów komunikacji

6. Warunki wynikające z ochrony środowiska i przyrody

7. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz Nie dotyczy dóbr kultury współczesnej 8. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych 9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 10. Stawka procentowa 1. Karta terenu numer: 16 2.

Przeznaczenie 3. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu Nie dotyczy Nie ustala się. 30%, Numer i symbol terenu: 6.9-IT/U Tereny infrastruktury technicznej i zabudowy usługowej związanej z obsługą infrastruktury technicznej. 1. Wysokość zabudowy : max. 13,0 m 2. Procent zabudowy działki : max. 50%. 3. Procent powierzchni biologicznie czynnej : min. 20%. 4. Linie zabudowy : a) nieprzekraczalna linia zabudowy wynosi 6,0 m od linii rozgraniczających drogi dojazdowej 5. Formy zabudowy : nie ustala się 6. Liczba kondygnacji : nie ustala się 7. Geometria dachu : nie ustala się 8. Pokrycie dachu : nie ustala się 9. Poziom posadzki parteru : max. 1,0 m nad poziomem terenu mierzonego od strony głównego wejścia do budynku. 10.Zakazuje się budowania pełnych ogrodzeń oraz stosowania w ogrodzeniach prefabrykowanych przęseł betonowych. 11 .Kolorystyka elewacji: należy stosować kolory jasne, pastelowe lub w kolorze cegły. Dopuszcza się deskowanie i licowanie cegłą. Zakaz stosowania jaskrawych kolorów. 12. intensywność zabudowy: min. 0,1 max. 1,2 Nie ustala się. Dostępność drogowa: z drogi dojazdowej. 1. Zaleca się stosowanie nawierzchni półprzepuszczalnych i przepuszczalnych do utwardzenia wjazdów i miejsc postojowych. 2. Pozostałe ustalenia jak w § 7 ust. 1 uchwały. Nie dotyczy. Nie dotyczy. Nie ustala się.

4. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości 5. Zasady dotyczące systemów komunikacji 6.Warunki wynikające z ochrony środowiska i przyrody

7. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej 8. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych 9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 18 ?

Poz. 2645

ograniczenia w ich użytkowaniu 10. Stawka procentowa 1.Karta terenu numer: 17 2. Klasa drogi 3. Parametry i wyposażenie 30%, Numery i symbole terenów: 6.01-KDW Tereny dróg wewnętrznych 1. Szerokość w liniach rozgraniczających: jak na rysunku planu 2. Dostępność do terenów przyległych: bez ograniczeń. 3. Wyposażenie: nie ustala się Teren jest położony w strefie ochrony archeologicznej. Obowiązują zapisy określone w § 7 ust. 2 uchwały. 1. Odprowadzenie wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej lub do gruntu, na warunkach określonych w przepisach odrębnych. 2. Pozostałe warunki jak w § 7 ust.1 uchwały. 1. Mała architektura: nie ustala się. 2. Nośniki reklamowe: ustalenia jak w § 7 ust.3 uchwały 3. Tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: zakaz lokalizacji. 4. Urządzenia techniczne: dopuszcza się. 5. Zieleń: dopuszcza się. Nie ustala się. 1%, Numery i symbole terenów: 6.02-KDD, 6.03-KDD, Tereny dróg publicznych (dojazdowych) 1. Szerokość w liniach rozgraniczających (nie dotyczy narożnych ścięć): jak na rysunku planu 2. Przekrój: jedna jezdnia dwa pasy ruchu. 3. Wyposażenie: ustalenia jak w § 9 ust.1 uchwały. Część terenu 6.03-KDD, jak na rysunku planu, jest położona w strefie ochrony archeologicznej. Obowiązują zapisy określone w § 7 ust. 2 uchwały. 1. Odprowadzenie wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej lub do gruntu, na warunkach określonych w przepisach odrębnych. 2. Pozostałe warunki jak w § 7 ust.1 uchwały. 1. Mała architektura: nie ustala się. 2. Nośniki reklamowe: ustalenia jak w § 7 ust.3 uchwały 3. Tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: zakaz lokalizacji. 4. Urządzenia techniczne: dopuszcza się. 5. Zieleń: dopuszcza się. Nie ustala się 1%, Numery i symbole terenów: 7.1-ZL, Lasy Zgodnie z przepisami odrębnymi Zgodnie z przepisami odrębnymi Dojazd do terenów ? z przyległych dróg poza granicami planu 1. Należy uwzględnić wymagania określone w ustawie ?Prawo ochrony środowiska?. 2. Teren położony jest w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Pradoliny Redy. Realizacja zamierzenia nie może spowodować pogorszenia walorów krajobrazowych terenu chronionego. Wszelkie działania podejmowane na tym obszarze powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami. 3. Pozostałe warunki, jak w § 7 ust. 1 uchwały. Nie dotyczy.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej 5. Warunki wynikające z ochrony środowiska i przyrody

6. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych

7. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 8. Stawka procentowa 1. Karta terenu numer: 18 2. Klasa drogi 3. Parametry i wyposażenie

4.Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej 5. Warunki wynikające z ochrony środowiska i przyrody

6. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych

7. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 8. Stawka procentowa 1. Karta terenu numer: 19 2. Przeznaczenie

3. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu 4. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości 5. Zasady dotyczące systemów komunikacji 6.Warunki wynikające z ochrony środowiska i przyrody

7. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 19 ?

Poz. 2645

kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej 8. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych 9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 10. Stawka procentowa 1. Karta terenu numer: 20 2. Przeznaczenie 3. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu Nie dotyczy. Nie ustala się. 1%, Numer i symbol terenu: 7.2-RM Teren zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych. 1. Wysokość zabudowy : max. 9,0 m 2. Procent zabudowy terenów : max. 30%, 3. Procent powierzchni biologicznie czynnej : min. 50% 4. Linie zabudowy : a) nieprzekraczalna linia zabudowy wynosi 12,0m od linii rozgraniczających lasu. Odległość ta może zostać zmniejszona do 8m zgodnie z §271 ustęp 1, Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) 5. Formy zabudowy : wolnostojąca, 6. Liczba kondygnacji : do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe. 7. Geometria dachu : dla budynków mieszkalnych dachy symetryczne dwuspadowe o kącie nachylenia 3045o. Dla budynków gospodarczych, inwentarskich i garażowych - dachy symetryczne dwuspadowe o kącie nachylenia 25-45o 8. Pokrycie dachu : dachówka ceramiczna lub inny materiał dachówkopodobny w kolorze grafitowym, ceglastym lub brązowym. 9. Poziom posadzki parteru : max. 0.5 m nad poziomem terenu mierzonego od strony głównego wejścia do budynku 10. Zakazuje się budowania pełnych ogrodzeń oraz stosowania w ogrodzeniach prefabrykowanych przęseł betonowych. 11. Kolorystyka elewacji : należy stosować kolory jasne, pastelowe lub w kolorze cegły. Dopuszcza się deskowanie i licowanie cegłą. Zakaz stosowania jaskrawych kolorów. 12. intensywność zabudowy: min. 0,1 max. 0,3 1. Wielkość nowoprojektowanej działki: w liniach rozgraniczających terenu 2. Szerokość frontu nowoprojektowanej działki: nie ustala się 3. Kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego: nie ustala się 4. Obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości: nie dotyczy 1. Dostępność drogowa: z drogi wewnętrznej 2. Parkingi: zapewnienie miejsc postojowych w obrębie działki w ilości min. 2m.p. na 1 lokal mieszkalny. 1. Zaleca się lokalizować na terenie rodzimą zieleń wysoką. 2. Zaleca się stosowanie nawierzchni półprzepuszczalnych i przepuszczalnych do utwardzenia wjazdów i miejsc postojowych na poszczególnych działkach. 3. Należy uwzględnić wymagania określone w ustawie ?Prawo ochrony środowiska?. 4. Teren położony jest w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Pradoliny Redy. Realizacja zamierzenia nie może spowodować pogorszenia walorów krajobrazowych terenu chronionego. Wszelkie działania podejmowane na

4. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości

5. Zasady dotyczące systemów komunikacji

6.Warunki wynikające z ochrony środowiska i przyrody

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 20 ?

Poz. 2645

tym obszarze powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami. 5. Pozostałe warunki, jak w § 7 ust. 1 uchwały. 7. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej 8. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych Nie dotyczy Nie dotyczy

9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich Nie ustala się. użytkowaniu 10. Stawka procentowa 1. Karta terenu numer: 21 2. Przeznaczenie 3. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu 30%, Numery i symbole terenów: 7.3-MN, 7.4-MN, 7.5-MN Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 1. Wysokość zabudowy : max. 11,0 m 2. Procent zabudowy działki : max. 30%. 3. Procent powierzchni biologicznie czynnej : min. 30%. 4. Linie zabudowy: a) nieprzekraczalna linia zabudowy wynosi 6,0m od linii rozgraniczających dróg, b) nieprzekraczalna linia zabudowy wynosi 12m od linii rozgraniczających lasu. Odległość ta może zostać zmniejszona do 8,0m zgodnie z §271 ustęp 1, Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) 5. Formy zabudowy : wolnostojąca 6. Liczba kondygnacji: dla budynków mieszkalnych - do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe. Dopuszcza się podpiwniczenie budynku. Dla budynków gospodarczych i garażowych ? 1 kondygnacja nadziemna 7. Geometria dachu : dla budynków mieszkalnych - dachy symetryczne dwuspadowe i wielospadowe o kącie nachylenia 3545o. Dla budynków gospodarczych i garażowych - dachy symetryczne dwuspadowe i wielospadowe o kącie nachylenia 2545oGłówna kalenica dachu budynku mieszkalnego równoległa bądź prostopadła do frontu działki.

8. Pokrycie dachu : dachówka ceramiczna lub inny materiał dachówkopodobny w kolorze grafitowym, ceglastym lub brązowym. 9. Poziom posadzki parteru : max. 1,00 m nad poziomem terenu mierzonego od strony głównego wejścia do budynku. 10. Zakazuje się budowania pełnych ogrodzeń oraz stosowania w ogrodzeniach prefabrykowanych przęseł betonowych 11. Kolorystyka elewacji : należy stosować kolory jasne, pastelowe lub w kolorze cegły. Dopuszcza się deskowanie i licowanie cegłą. Zakaz stosowania jaskrawych kolorów. 12.Dopuszcza się lokalizację budynków gospodarczych i garażowych o łącznej powierzchni zabudowy do 60m2na 1 działce. 13. intensywność zabudowy: min. 0,1 max. 0,6 1. Wielkość nowoprojektowanej działki: minimalna ? 850m?, uznaje się za zgodne z planem istniejące podziały 2. Szerokość frontu nowoprojektowanej działki: min. 22,0m 3. Kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego: zbliżony do 90? i jak na rysunku planu, 4. Obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości: nie ustala się 1. Dostępność drogowa: z dróg dojazdowych poza granicami planu i dróg wewnętrznych 2. Parkingi: zapewnienie miejsc postojowych w obrębie każdej działki w ilości min. 2 miejsca parkingowe na mieszkanie 1. Zaleca się lokalizować na terenie rodzimą zieleń wysoką. 2. Zaleca się stosowanie nawierzchni półprzepuszczalnych i przepuszczalnych do utwardzenia wjazdów i miejsc postojowych na poszczególnych działkach. 3. Pozostałe warunki jak w § 7 ust.1 uchwały.

4. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości

5. Zasady dotyczące systemów komunikacji

6.Warunki wynikające z ochrony środowiska i przyrody

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 21 ?

Poz. 2645

7. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu Nie dotyczy. kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej 8. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych 9. Szczegó
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.165.3380

  uchwała nr XLIX/419/2010 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządą jest Wójt Gminy Luzino.

 • DZ. URZ. 2010.165.3382

  uchwała nr XLIX/421/2010 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportu

 • DZ. URZ. 2012.2100

  wyrok nr II SA/Gd 697/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 • DZ. URZ. 2010.113.2188

  uchwała nr XLIII/380/2010 Rady Gminy Luzino z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w Uchwale Nr XXXIX/353/2010 Rady Gminy Luzino z dnia 24 marca 2010r w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Luzino (obręb geodezyjny Luzino), gm.Luzino.

 • DZ. URZ. 2010.165.3383

  uchwała nr XLIX/424/2010 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2010r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej na 2011 rok.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.2644

  uchwała nr XXI/58/2012 Rady Gminy Wicko z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji elektrowni wiatrowych w okolicy miejscowości Maszewko, Zdrzewno, Roszczyce w gminie Wicko.

 • DZ. URZ. 2012.2643

  uchwała nr XXIII/319/12 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Dzielnica Północ? w Słupsku

 • DZ. URZ. 2012.2642

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-III.4131.14.2012.KG Wojewody Pomorskiego z dnia 7 sierpnia 2012r.

 • DZ. URZ. 2012.2641

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr WI.III.4131.10.2012 Wojewody Pomorskiego z dnia 2 sierpnia 2012r.

 • DZ. URZ. 2012.2640

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.III.4131.3.2012.ES Wojewody Pomorskiego z dnia 3 sierpnia 2012r.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.