Logowanie

DZ. URZ. 2012.2646

Tytuł:

uchwała nr XIX/218/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Luzino (działki nr 221/2, 221/3, 221/4), gm. Luzino.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-08-10
Organ wydający:Rada Gminy Luzino
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2646
Hasła:planowanie przestrzenne

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 10 sierpnia 2012 r. Poz. 2646

UCHWAŁA NR XIX/218/2012 RADY GMINY LUZINO z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Luzino (działki nr 221/2, 221/3, 221/4), gm. Luzino. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)1) art. 20 ust. 1, art. 27, art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jedn. Dz. U. z 2012r., poz. 647) oraz w związku z uchwałą Nr XII/121/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 17 października 2011 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego fragmentu miejscowości Luzino, (działki nr 221/2, nr 221/3 i nr 221/4), gm. Luzino Rada Gminy Luzino uchwala, co następuje: Rozdział 1. Ustalenia ogólne § 1. 1. Po stwierdzeniu zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Luzino (obręb geodezyjny Luzino), gm. Luzino, z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Luzino uchwalonego uchwałą Rady Gminy Luzino Nr XVI/172/2012 z dnia 15 marca 2012 roku w sprawie zmiany oraz uchwalenia tekstu jednolitego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Luzino. 2. Po rozstrzygnięciu uwag, które wpłynęły do projektu planu, 3. Po rozstrzygnięciu o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania, uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Luzino (działki nr 221/2, 221/3, 221/4), gm. Luzino zwany dalej ?planem?, którego granice zostały określone na rysunku stanowiącym załącznik numer 1 do niniejszej uchwały. § 2. 2. Integralną częścią uchwały są: 1) rysunek planu opracowany w skali 1: 1000 stanowiący załącznik numer 1, 2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu stanowiący załącznik numer 2, 3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania stanowiący załącznik numer 3, 3. Plan zostaje uchwalony w granicach określonych na rysunku planu.


10:56:32

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?2?

Poz. 2646

§ 3. Celem ustaleń zawartych w uchwale jest stworzenie warunków do podjęcia działalności inwestycyjnej w zakresie zabudowy produkcyjnej. § 4. 1. Ustala się następujące przeznaczenie terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi: 1) U/P - tereny zabudowy usługowo ? produkcyjnej. § 5. 1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są ustaleniami obowiązującymi: 1) granice opracowania planu; 2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania; 3) maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy; 4) symbole cyfrowo-literowe określające przeznaczenie terenów; § 6. 1. Ilekroć w dalszych przepisach uchwały jest mowa o: 1) planie ? należy przez to rozumieć plan, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały; 2) uchwale ? należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę; 3) przepisach odrębnych ? należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi; 4) rysunku planu ? należy przez to rozumieć część graficzną stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały; 5) terenie ? należy przez to rozumieć obszar o określonym rodzaju przeznaczenia wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi; 6) kondygnacji ? należy przez to rozumieć kondygnację nadziemną; 7) wysokości zabudowy ? należy przez to rozumieć wysokość budynku mierzoną od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku lub jego części pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku do górnej płaszczyzny stropu bądź najwyżej położonej krawędzi stropodachu nad najwyższą kondygnacją użytkową, łącznie z grubością izolacji cieplnej i warstwy ją osłaniającej, albo do najwyżej położonej górnej powierzchni innego przekrycia; 8) maksymalnych nieprzekraczalnych liniach zabudowy - należy przez to rozumieć linie, poza które nie mogą wykraczać ściany zewnętrzne budynków, wykusze, schody, podjazdy i balkony nie mogą być wysunięte poza tą linię więcej niż 1,5 m, (w przypadku nadbudowy istniejących budynków dopuszcza się odstępstwo od wyznaczonej na rysunku planu linii zabudowy po wcześniejszym uzyskaniu zgody właściwego zarządcy drogi) 9) drodze wewnętrznej ? należy przez to rozumieć drogę w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych przy czym dojazd do działek z dróg wewnętrznych wymaga prawnego zapewnienia dostępu do drogi publicznej poprzez tę drogę wewnętrzną; 10) działce budowlanej ? należy przez to rozumieć nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowego; 11) powierzchni biologicznie czynnej ? należy przez to rozumieć powierzchnię niezabudowaną i nieutwardzoną, pokrytą roślinnością urządzoną lub naturalną, a także wodą; 12) procencie zabudowy ? należy przez to rozumieć maksymalną dopuszczalną wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki; 13) skrót m.p. ? należy przez to rozumieć miejsce postojowe; 14) zalecenie ? należy przez to rozumieć wskazanie wykonania pewnych czynności, nie będących nakazem; 15) bryle budynku ? należy przez to rozumieć zespół następujących cech budynku: typ zabudowy, kształt dachu, rozczłonkowanie. - Kształt dachu ? dokładne określenie dachu zawierające jego typ (mansardowy, skośny, pulpitowy itp.), kąt nachylenia połaci, kierunek kalenicy, pokrycie dachu.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?3?

Poz. 2646

- Rozczłonkowanie ? to takie elementy bryły budynku jak: ryzality, wnęki, wykusze, wieżyczki, lukarny, balkony. § 7. 1. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 1) Projektowane użytkowanie i zagospodarowanie terenu nie może stanowić źródła zanieczyszczeń dla środowiska wodno-gruntowego. Należy zastosować takie rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne, aby przeciwdziałać zagrożeniom środowiskowym z racji dopuszczonej funkcji. 2) Zasięg uciążliwości dla środowiska prowadzonej działalności winien być bezwzględnie ograniczony do granic, do którego inwestor posiada tytuł prawny, a znajdujące się w nim pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, winny być wyposażone w techniczne środki ochrony przed tymi uciążliwościami. 3) Należy zabezpieczyć odpływ wód opadowych w sposób chroniący teren przed erozją oraz przed zaleganiem wód opadowych. 4) Zaleca się zachować zieleń wysoką znajdującą się w granicach planu. 2. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 1) nie dotyczy 3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 1) Ustala się zakaz sytuowania nośników reklamowych o powierzchni reklamowej przekraczającej 1,5m2(nie dotyczy terenów obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, terenów zabudowy usługowo ? produkcyjnej, terenów usług oświaty, a także terenów usług oświaty oraz usług sportu i rekreacji).


Odległość reklam od dróg zgodnie z przepisami odrębnymi. W strefie ochrony zachowanych układów ruralistycznych oraz na budynkach chronionych dopuszcza się jedynie szyldy związane z prowadzona działalnością gospodarczą o powierzchni max. 0,4m2, których lokalizacja na elewacji podporządkowana powinna być jej kompozycji. Wprowadza się zakaz reklam na budynkach chronionych i ogrodzeniach. 2) Niezgodne z planem istniejące budynki wzniesione zgodnie z pozwoleniem na budowę mogą być poddawane remontom i przebudowie bez prawa powiększania kubatury, do czasu ich wyburzenia lub przebudowy zgodnej z ustaleniami planu. 3) Dopuszcza się możliwość wydzielenia działki o powierzchni mniejszej niż ustalono w kartach terenu wyłącznie w celu powiększenia sąsiedniej działki dla polepszenia warunków mieszkaniowych z wyłączeniem scaleń likwidujących podziały historyczne. 4. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 1) nie dotyczy § 8. 1. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej: 1) Zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, na warunkach określonych przez zarządcę sieci. Nowoprojektowane sieci należy lokalizować w liniach rozgraniczających dróg. Dopuszcza się stosowanie studni w miejscach gdzie nie ma technicznych możliwości podłączenia działki do sieci wodociągowej. 2) Odprowadzenie ścieków : poprzez sieć kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni ścieków w Luzinie. Dopuszcza się stosowanie zbiorników bezodpływowych w miejscach, gdzie brak jest technicznych możliwości podłączenia do sieci, jako tymczasowe rozwiązanie z zakresu gospodarki ściekowej. Po wybudowaniu zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej wszystkie obiekty należy obowiązkowo podłączyć do sieci, a zbiorniki bezwzględnie zlikwidować. Nie dopuszcza się funkcjonowania na działce równocześnie kanalizacji sanitarnej i zbiorników bezodpływowych. Na terenach, na których nie ma możliwości technicznych podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej, dopuszcza się lokalizację przydomowych oczyszczalni ścieków. Zastosowanie przydomowych oczyszczalni ścieków winno być poprzedzone dokładnym rozpoznaniem warunków gruntowo-wodnych oraz ukształtowania terenu, które pozwolą na ich lokalizację. 3) Odprowadzenie wód deszczowych: a) dla terenów usługowych ? z dachów budynków do gruntu w granicach własnej działki lub do kanalizacji deszczowej; odprowadzanie ścieków deszczowych z powierzchni utwardzonych do odbiornika zgodnie z przepisami odrębnymi;

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?4?

Poz. 2646

b) dla terenów dróg utwardzonych - do sieci kanalizacji deszczowej lub rowów przydrożnych. Odprowadzanie ścieków deszczowych do odbiornika musi być zgodne z przepisami odrębnymi. c) należy zapewnić odbiór osadów z separatorów wraz z ich unieszkodliwieniem przez specjalistyczne jednostki. 4) Zaopatrzenie w gaz : z sieci gazociągowej zgodnie z warunkami gestora sieci lub poprzez dystrybucję gazu butlowego. 5) Zaopatrzenie w energię elektryczną : z sieci elektroenergetycznej niskiego lub średniego napięcia zgodnie w warunkami gestora sieci. Dopuszcza się lokalizację nowych elektroenergetycznych sieci i stacji transformatorowych nie wskazanych na rysunku planu na wydzielonych terenach (w sposób nie ograniczający podstawowego przeznaczenie tych terenów) w uzgodnieniu z gestorem sieci. 6) Zaopatrzenie w energię cieplną : indywidualne sposoby zaopatrzenia w ciepło ze źródeł nieemisyjnych lub niskoemisyjnych. 7) Unieszkodliwianie odpadów stałych na terenie każdej działki budowlanej należy wydzielić miejsce na pojemniki służące do czasowego gromadzenia odpadków stałych. Zaleca się segregację. Po segregacji obowiązuje wywóz na składowisko odpadów za pośrednictwem specjalistycznych jednostek. Gospodarka odpadami musi być zgodna z ustawą o odpadach. 8) Dopuszcza się lokalizację sieci lub urządzeń infrastruktury technicznej. Dopuszcza się wydzielenie działki z przeznaczeniem na sieć lub urządzenie infrastruktury technicznej, o powierzchni mniejszej niż ustalono w kartach terenu. 9) Dopuszcza się zmianę lokalizacji istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej (w sposób nieograniczający podstawowego przeznaczenia terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi) w uzgodnieniu z właścicielami terenów oraz zarządzającymi tymi sieciami i urządzeniami. 10) W obrębie terenów budowlanych i dróg należy zapewnić zaopatrzenie wodne dla celów gaśniczych oraz dróg dojazdowych dla samochodów pożarniczych. 11) Rozwój zainwestowania powinien być realizowany równolegle z systemami infrastruktury technicznej i transportowej. 12) Dla terenu budownictwa mieszkaniowego i usługowego należy zapewnić źródła nieskażonej wody pitnej i technologicznej w ilościach co najmniej minimalnych, przewidzianych dla okresu ograniczonych dostaw. § 9. 1.


Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji: 1) Na poszczególnych terenach, w zależności od przeznaczenia, należy zapewnić miejsca postojowe w ilości min.: a) 2m.p./1 mieszkanie w zabudowie jednorodzinnej b) 2m.p./5 zatrudnionych w obiektach produkcyjnych c) 2m.p./100m2 powierzchni użytkowej usług (nie dotyczy powierzchni magazynowej) oraz min. 1 m.p. na 5 zatrudnionych w obiektach usługowych innych niż wyżej wymienione, lecz nie mniej niż 2m.p. na 1 lokal usługowy Rozdział 2. Ustalenia szczegółowe § 10. Ustalenia szczegółowe dla obszaru planu przedstawia się na poszczególnych kartach terenu:

1. Karta terenu numer: Numery i symbole terenu: 1-U/P 1 2. Przeznaczenie 3. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu Tereny zabudowy usługowo-produkcyjnej z dopuszczeniem sytuowania mieszkań dla właścicieli działek 1. Wysokość zabudowy : max. 15,0m 2. Procent zabudowy działki : max. 50% 3. Procent powierzchni biologicznie czynnej : min. 20%. 4. Linie zabudowy: a) nieprzekraczalna linia zabudowy wynosi 6,0m od linii rozgraniczających drogi 5. Forma zabudowy : wolnostojąca.6. Liczba kondygnacji: do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe. Dopuszcza się podpiwniczenie budynku.7. Geometria dachu : nie ustala się.8. Pokrycie dachu : blacha, dachówka ceramiczna lub inny materiał dachówkopodobny w kolorze grafitowym, ceglastym lub brązowym. 9 Poziom posadzki parteru : max. 0.5 m nad poziomem terenu

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?5?

Poz. 2646

mierzonego od strony głównego wejścia do budynku.10. intensywność zabudowy min - 0,1, max - 1,5 4. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości 5. Zasady dotyczące systemów komunikacji 1. Nie dopuszcza się wtórnego podziału na działki.2. Szerokość frontu nowoprojektowanej działki: nie ustala się.Obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości: nie dotyczy. 1. Dostępność drogowa: z drogi wewnętrznej 2. Parkingi: ustalenia jak w § 9 ust. 1 pkt 5 uchwały. Dopuszcza się wydzielenie dróg wewnętrznych o minimalnej szerokości 6,0m

6.Warunki wynikające 1. Zaleca się lokalizować na terenie rodzimą zieleń wysoką. 2. Zaleca się stosowanie nawierzchni z ochrony środowiska półprzepuszczalnych i przepuszczalnych do utwardzenia wjazdów i miejsc postojowych na poszczególnych i przyrody działkach. 3. Pozostałe warunki jak w § 7 ust.1 uchwały. 7. Zasady ochrony Nie dotyczy. dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej 8. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych Nie dotyczy.

9. Szczególne warunki Nie ustala się zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 10. Stawka procentowa 30%

§ 11. Traci moc miejscowy plany zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Luzino zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy Luzino nr XXXIX/353/2010 z dnia 24 marca 2010 roku, w granicach określonych na załączniku nr 1, § 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Luzino. § 13. Uchwała wchodzi w życie z upływem 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

1) Dalsze

zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217 poz. 1281.

Wiceprzewodniczący Zdzisław Koszałka

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?6?

Poz. 2646

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/218/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 29 czerwca 2012 r. Załacznik Nr 1

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?7?

Poz. 2646

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?8?

Poz. 2646

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/218/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 29 czerwca 2012 r. Załącznik Nr 2

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?9?

Poz. 2646

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 10 ?

Poz. 2646

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/218/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 29 czerwca 2012 r. Załącznik nr 3

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 11 ?

Poz. 2646

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 12 ?

Poz. 2646
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.165.3380

  uchwała nr XLIX/419/2010 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządą jest Wójt Gminy Luzino.

 • DZ. URZ. 2010.165.3382

  uchwała nr XLIX/421/2010 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportu

 • DZ. URZ. 2012.2100

  wyrok nr II SA/Gd 697/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 • DZ. URZ. 2010.165.3383

  uchwała nr XLIX/424/2010 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2010r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej na 2011 rok.

 • DZ. URZ. 2010.165.3381

  uchwała nr XLIX/420/2010 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz opłat lokalnych na 2011 rok.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.2645

  uchwała nr XIX/217/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Luzino (obręb geodezyjny Luzino), gm. Luzino.

 • DZ. URZ. 2012.2644

  uchwała nr XXI/58/2012 Rady Gminy Wicko z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji elektrowni wiatrowych w okolicy miejscowości Maszewko, Zdrzewno, Roszczyce w gminie Wicko.

 • DZ. URZ. 2012.2643

  uchwała nr XXIII/319/12 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Dzielnica Północ? w Słupsku

 • DZ. URZ. 2012.2642

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-III.4131.14.2012.KG Wojewody Pomorskiego z dnia 7 sierpnia 2012r.

 • DZ. URZ. 2012.2641

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr WI.III.4131.10.2012 Wojewody Pomorskiego z dnia 2 sierpnia 2012r.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.