Logowanie

DZ. URZ. 2012.2648

Tytuł:

sprawozdanie Burmistrza Miasta Malbork z dnia 28 marca 2012r. w sprawie wykonania budżetu miasta Malborka za 2011 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-08-10
Organ wydający:Burmistrz Miasta Malbork
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2648
Hasła:budżet

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 10 sierpnia 2012 r. Poz. 2648

SPRAWOZDANIE NR .................... BURMISTRZA MIASTA MALBORK z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie wykonania budżetu miasta Malborka za 2011 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) - przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Malborka za 2011 r., do którego załączam: ? sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego następujących instytucji kultury: Malborskiego Centrum Kultury i Edukacji w Malborku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Malborku informację o stanie mienia Miasta Malborka.


10:56:06

S prawozdanie z wykonania budżetu Miasta Malborka za 2011 r. w części tabelarycznej obejmuje: 1) wykonanie dochodów wg działów oraz źródeł pochodzenia ? załącznik nr 1 2) wykonanie wydatków wraz ze zmianą w planie wydatków dokonanych w trakcie roku budżetowego, z wyodrębnieniem m.in.: pr.unijnych zgodnie z załącznikiem. nr 2 3) wykonanie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu ? załącznik nr 3 4) wykonanie wydatków inwestycyjnych wraz ze stopniem zaawansowania realizacji programów wieloletnich ? załącznik nr 4 5) wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek ? załącznik nr 5 6) wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej ? załącznik nr 6 7) wykonanie dotacji w wydatkach budżetu Miasta ? załącznik nr 7 8) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między jst oraz organami administracji rządowej w budżecie Miasta ? załącznik nr 8 9) wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi ? załącznik nr 9 10) wykonanie budżetu Miasta Malborka za 2011 rok wg poszczególnych jednostek ? załącznik nr 10

Budżet

Miasta

Malborka

za

2011

r.

wykonany

został

w następujących

kwotach:

I. Dochody budżetowe

Plan po zmianach

Wykonanie 31.12.2011

%

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?2?

Poz. 2648

Ogółem z tego: subwencja ogólna środki pozyskiwane na realizację projektów unijnych środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania zlecone dotacja celowa z budżetu państwa na własne zadania bieżące dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej dotacje celowe od jst na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej miedzy jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących- doch. własne wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości- doch. biezące pozostałe dochody własne w tym: udziały w podatkach z tego: - dochody bieżące : - dochody majątkowe

94 992 255.25 007 818,5 005 474,1 600 000,10 795 562,4 031 777,18 945,346 272,-

95 362 628,47 100,38 25 007 818,00 4 238 323,48 1 366 634,15 10 786 925,92 3 992 482,06 18 944,50 100 84,67 85,41 99,92 99,02 100

352 887,15 101,91

111 000,48 075 407,21 008 156,84 495 120,10 497 135,-

79 768,33

71,86

49 518 844,88 103,00 21 917 897,65 104,33 86 896 192,87 8 466 435,60

II. Wydatki budżetowe Ogółem z tego wydatki bieżące wydatki majątkowe

Plan po zmianach 104 462 120,00 86 333 097,00 18 129 023,00

Wykonanie 31.12.2011 97 176 163,62 82 881 470,77 14 294 692,85

% 93 96 78,84

III. Przychody Ogółem kredyty i pożyczki inne źródła (wolne środki za 2010)

Plan po zmianach 16 980 327,13 843 128,3 137 199,-

Wykonanie 31.12.2011 13 137 199,27 10 000 000,00 3 137 199,27

% 77,37 72,24 100

IV. Rozchody Ogółem wykup obligacji samorządowych spłata kredytów i pożyczek

Plan po zmianach 7 510 462,3 000 000,4 510 462,-

Wykonanie 31.12.2011 7 510 461,43 3 000 000,4 510 461,43

% 100 100 100

V. Nadwyżka/deficyt

Plan po zmianach -9 469 865,-

Wykonanie 31.12.2011 -1 813 535,15

I. Dochody

budżetowe

ogółem

DOCHODY zrealizowano

w stosunku

do

planu

BUDŻETOWE w 100,38 %.

Wpływy z tytułu subwencji ogólnej w 2011 r. wykonano następująco: cześć oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 20.053.217 zł, cześć wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 4.283.310 zł, cześć równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 671.291 zł. Roczny plan dotacji celowych na bieżące zadania zlecone wynosi 10.795.562 zł, wykonanie na koniec grudnia 2011 roku ? 10.786.925,92 zł. Dotacje przeznaczone były na następujące zadania: ? zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?3?

Poz. 2648

rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę plan ? 12.244 zł wykonanie ? 12.242,94 zł ? utrzymanie administracji rządowej w Urzędzie Miasta plan ? 310.000 zł wykonanie ? 310.000 zł ? na wykonanie zabiegów konserwacji i odgrzybiania akt zbiorczych z lat powojennych, przechowywanych w archiwum Urzędu Stanu Cywilnego w Malborku plan ? 20.


000 zł wykonanie ? 20.000 zł ? spis powszechny plan ? 54.968 zł wykonanie ? 54.968 zł ? na prowadzenie stałego rejestru wyborców plan 6.490 zł wykonanie ? 6.482,12 zł ? na wybory do Sejmu i Senatu plan ? 64.700 zł wykonanie ? 64.060 zł ? świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan ? 10.240.260 zł wykonanie ? 10.235.972,86 zł ? składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, plan ? 42.000 zł wykonanie ? 42.000 zł ? na realizacje rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne plan ? 39.500 zł wykonanie ? 35.800 zł ? wynagrodzenie opiekunów sądowych w ośrodkach pomocy społecznej plan- 5.400 zł wykonanie ? 5.400 zł Plan dotacji celowych na bieżące zadania własne obejmuje kwotę 4.031.777 zł, z tego wykonano kwotę ? 3.992.482,06 zł.W ramach tej dotacji środki przeznaczone były na : ? składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne (rozdz. 85213) plan ? 70.400 zł wykonanie ? 70.400 zł ? wypłatę zasiłków stałych w MOPS (rozdz. 85216) plan ? 866.400 zł wykonanie ? 843.584,55 zł ? częściowe utrzymanie MOPS oraz wypłata dodatku w wysokości 250 zł m-cznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2011 (rozdz. 85219) plan ? 498.540 zł wykonanie ? 498.540 zł ? zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ub. społeczne (rozdz. 85214; z. okresowe) plan ? 524.500 zł wykonanie ? 517.071,16 zł ? na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (rozdz. 85415) plan ? 579.425 zł wykonanie ? 574.702,40 zł ? na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów, w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. ? ?Wyprawka szkolna?(rozdz. 85415) plan ? 91.269 zł wykonanie ? 90.913,01 zł ? na dofinansowanie programu wieloletniego ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania?(rozdz. 85295) plan ? 1.400.000 zł wykonanie ? 1.396.027,94 zł ? na sfinansowanie ? w ramach podnoszenia jakości oświaty ? prac kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego nauczycieli (rozdz. 80195) plan ? 1.243 zł wykonanie ? 1.243 zł Od innych jednostek samorządu terytorialnego otrzymano dotacje celowe , pomoc finansową na następujące zadania bieżące: ? Gminy Malbork w ramach pomocy społecznej na utrzymanie Stacji Joannitów Plan ? 18.500 zł wykonanie ?13.875 zł ? na przedszkola niepubliczne dotowane przez Miasto od Gmin, z których dzieci uczęszczają do tych placówek plan ? 298.022 zł wykonanie ? 315.708,33 zł ? dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Malborku od Starostwa Powiatowego w Malborku plan ? 12.000 zł wykonanie ?12.000 zł ? dotacja celowa otrzymana od Starostwa Powiatowego w M-ku dla Przedszkola nr 2 w M-ku

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?4?

Poz. 2648

plan 2.500 zł wykonanie ? 2.414,42 zł ? na prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych przez Centrum Profilaktyki Uzależnień od Gminy Nowy Staw plan ? 14.310 zł wykonanie ?7.950 zł ? pomoc finansowa na dofinansowanie wykonania dokumentacji dotyczącej aktualizacji gminnego programu ochrony środowiska i planów gospodarki odpadami od Starostwa Powiatowego w Malborku plan940 zł wykonanie ? 939,40 zł Na podstawie porozumienia zawartego z administracją rządową otrzymano dotację na realizację bieżących zadań: ? w zakresie grobownictwa wojennego plan 4.000 zł wykonanie ? 4.000 zł ? na wykonanie inwentaryzacji wyrobów azbestowych i programu usuwania azbestu na podstawie porozumienia podpisanego z Ministrem Gospodarki plan ? 14.945 zł wykonanie ? 14.944,50 zł Środki pozyskane z innych źródeł oraz na realizację niżej wymienionych projektów unijnych przedstawiają się następująco: ? projekt: Przebudowa dróg dojazdowych do węzła transportowego przy Dworcu PKP? w ramach RPO (dochodów roku 2010 otrzymany w styczniu 2011 r.) plan ? 845.857 zł wykonanie ? 845.856,99 zł ? projekt : Pętla Żuławska w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka plan ? 3.313.296 zł wykonanie ? 2.465.767,07 zł ? projekt : Odbudowa i wprowadzenie nowych funkcji na terenie Szkoły Łacińskiej w ramach RPO plan ?0 zł wykonanie ? 139.202 zł ? projekt: ?Cyfrowo połączeni e-Inclusion na terenie Miasta Malborka i gminy Miłoradz? w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (rozdz. 85495) plan ? 127.817 zł wykonanie ?109.256,47 zł ? projekt: ?Malborska Liga Logicznych?(Kapitał Ludzki; rozdz. 85395) plan ? 166.693 zł wykonanie ?179.577,47 zł ? projekt: Ośrodek wsparcia Rodziny' w ramach POKL (rozdz. 85395) plan ? 305.000 zł wykonanie ? 286.027,86 zł ? projekt: ABC nauki ? wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych dzieci klas I-III szkół podstawowych Miasta Malborka (dz.


853 rozdz. 85395) plan ? 246.811 zł wykonanie ? 190.344,65 zł ? projekt: Demokracja w życiu-życie w demokracji w ramach programu : Młodzież w działaniu plan ? 0 zł wykonanie ? 22.290,97 zł Z tytułu wpływów ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości otrzymano następujące kwoty: ? zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Malborku plan ? 111.000 zł wykonanie ? 79.768,33 zł W 2011 r. otrzymano z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie inwestycji: modernizacja kompleksu sportowego Toruńska: plan ? 1 600 000 zł wykonanie ? 1 366 634,15 zł Struktura planowanych i zrealizowanych na 2011 roku pozostałych dochodów własnych była następująca:

Plan po zmianach 1) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 2) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 3) podatki i opłaty lokalne 4) dochody z majątku Miasta (rozdz. 70005) 19 968 156.1 040 000,17 240 395,6 640 337,Wykonanie 20 308 592,1 609 305,65 18 523 699,51 5 581 063,37 % 101,70 154,74 107,44 84,04

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?5?

Poz. 2648

5) pozostałe dochody w tym: opłata parkingowa i zajęcie pasa drogowego Razem

3 186 519,300 000.48 075 407,-

3 496 184,35 273 128,30 49 518 844,88

109,72 91,04 103,00

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymano w 101,70 % planowanych środków. Plan w zakresie tegoż podatku, pobieranego przez Urzędy Skarbowe wyznacza Ministerstwo Finansów. Nieco lepiej kształtowało się wykonanie udziałów w podatku od osób fizycznych ? 154,74 % planu. Podatki i opłaty lokalne wykonano w 107,44 %. Największą kwotę w wykonaniu tej pozycji stanowił podatek od nieruchomości ? 14.225.912,24 zł. W zakresie uprawnień wynikających z ustawy Ordynacja podatkowa - Burmistrz Miasta umorzył zaległości podatkowe z tyt. podatku od nieruchomości w kwocie powyżej 500zł następującym podatnikom: Miejski Zakład Komunikacji w M-ku sp. z o.o., Kupiecko Wytwórcza Spółdzielnia Pracy ?Społem? w Malborku, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Malborku, Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku, Wojtuszkiewicz Andrzej, Powiatowy Urząd Pracy w Malborku, Malbork Welcome Center, Galiniewski Zdzisław i Galiniewski Stanisław, Balcewicz Jakub, Chefiri Abderrezak Bar ?Andalusia?, Dominiak Jerzy, Walkowska Zofia i Imiołek Jan, Pub ?Baszta? Król Robert i Marczewski Krzysztof, Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny ?Na Skarpie?, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Malborku, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidiologiczna w M-ku, Suchomska Irena, Ośrodek Sportu i Rekreacji. W podsumowaniach skutki z tytułu uznaniowego umorzenia organu I instancji ? Burmistrza Miasta wyglądają następująco: ? z tytułu podatku od nieruchomości i odsetek za zwłokę w kwocie 258.861 zł ? z tytułu podatku rolnego wraz z odsetkami za zwłokę 912,07 zł ? z tut. podatku od środków transportowych i odsetek za zwłokę w kwocie 27.459,80 zł, ? z tyt. opłaty targowej wraz z odsetkami za zwłokę ? 347,10 zł ? z tyt. podatku od spadków i darowizn wraz z odsetkami? 238 zł (do Urz. Skarbowego) Ogółem wniosków podatników w sprawie udzielenia ulg w podatkach i opłatach lokalnych wpłynęło 115, z tego pozytywnie lub uwzględniając częściowo prośbę podatnika załatwiono w 2011 roku- 87 wnioski. Na podstawie uchwały Rady Miasta Malborka nr 168/XXII/04 z dnia 29.04.2004 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Miasta wraz ze zmianami udzielono zwolnienia w podatku o nieruchomości osobom fizycznym oraz osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej w 2011 r. w kwocie ogółem 165.438 zł ( 12 wniosków), z tego: nowe inwestycje ? 29.505 zł, dla nowopowstałych podmiotów gospodarczych - 608 zł, z tyt. wzrostu zatrudnienia ? 77.220zł, z tyt. zakupionych budynków ? 54.248 zł, nowo wybudowane budynki ? 3.857 zł.. Realizacja wpływów w podatkach i opłatach lokalnych pobieranych przez Urząd Miasta przebiegała prawidłowo. Wykonanie podatków i opłat oscyluje wokół 100 %. Jedynie plan (18.000 zł) wpływów z opłaty miejscowej został wykonany w 44 % tj. kwocie 7.999,30zł, albowiem dnia 26 maja 2011 r. Rada Miasta Malbork podjęła uchwałę nrVIII/71/11 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia dziennych stawek opłaty miejscowej. Dochody z mienia komunalnego w ramach dz. 700 rozdziału 70005 na planowaną kwotę 6 640 337 zł zrealizowano w wysokości 5 581 063,37 zł ? 84,04 %. Szczegółowe wykonanie poszczególnych źródeł tych dochodów przedstawia się następująco:

Plan na 2011 użytkowanie wieczyste dochody z najmu i dzierżawy wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności przekształcenie wieczystego użytkowana w prawo własności kary i inne kary pieniężne od os. prawnych i innych jed. organizacyjnych odsetki wpływy z różnych dochodów 900.000,600.000,5.100.000,150.000,480.000,50.000,0 Plan po zmianach 900.000,600.000,4.460.337,150.000,480.000,50.000,0 Wykonanie 923.998,61 3.290.268,19 100.000,00 51.291,48 33.290,77 % 154,0 73,77 20,83 102,58 0

951.144,17 105,68

231.070,15 154,05

Jak wynika z zestawienia najwyższe wykonanie odnotowano w pozycji: przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz najmu i dzierżawy. Pozycja: przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności obejmuje dochody uzyskane w związku z wydaniem 141 decyzji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własnośc

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?6?

Poz. 2648

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy obejmują m.in.: czynsz za dzierżawę parkingów, czynsz za dzierżawę sezonowych miejsc handlowych. Wpływ na uzyskanie dochodów na poziomie 154 % rocznego planu w pozycji dzierżawy miały: nowe umowy na poprawę warunków zagospodarowania posesji przyległych, dzierżawa miejsc handlowych przy moście drewnianym, umowy najmu na pomieszczenia garażowe. Na dochody uzyskane ze sprzedaży składają się: 55 lokali mieszkalnych zbytych na rzecz najemców, - 14 lokali mieszkalnych w przygotowaniu do zawarcia transakcji sprzedaży (z czego w danym roku sprawozdawczym uiszczono opłaty za wykup 5 lokali mieszkalnych), - 6 nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 5 nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę usługową i mieszkalnousługową - 11 nieruchomości gruntowych przeznaczonych na poprawę warunków zagospodarowania posesji przyległych 18 nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę garażową, - 3 nieruchomości sprzedane na rzecz dotychczasowych dzierżawców,- nieruchomość przeznaczona pod budowę stacji transformatorowej, nieruchomość sprzedana dla PWiK przeznaczona na drogę dojazdową, - 2 nieruchomości przeznaczone jako tereny wód stojących powierzchniowych oraz tereny zieleni, 5 nieruchomości sprzedanych na rzecz użytkowników wieczystych. Zrealizowanie planu w zakresie odpłatnej sprzedaży mienia na poziomie 73 % wynika z tego, że nie zostały sprzedane w przetargach nieruchomości przy ul. Solnej i przy ul. Targowej, jak też nie sprzedano wszystkich działek pod zabudowę na Starym Mieści oraz nieruchomości przy Al. Wojska Polskiego (po byłej Agromie) przeznaczonej na działalność gospodarczą. Pozostałe dochody budżetowe na zaplanowaną kwotę 3 186 519 zł otrzymano w wysokości 3 496 184,35 zł. W pozycji tej mieszczą się głównie dochody jednostek podległych z tyt. opłat za przedszkola, żłobek, usługi opiekuńcze, wynajem itp. Szczegółowe wykonanie pozostałych dochodów budżetowych jest następujące:

Plan po zmianach odpłatność w przedszkolach kara za wycinkę drzew z byłego MFOŚiGW dochody z tyt. usług w MWC wpływy z usług w MZEAS wpływy z najmu i usług opiekuńczych MOPS odpłatność i dzierżawa w Żłobku dochody z najmu CPU dochody z najmu i dzierżawy w szkołach podstawowych wpływy z usług w schronisku młodzieżowym wpływy z najmu hali sportowej G-3 mandaty, grzywny i inne kary od ludności UM +MZEAS opłata parkingowa i zajęcie pasa drogowego wpływy z najmu w UM wpływy z dywidend wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska rozliczenia z lat ubiegłych: zwrot dokonany przez OSiR dochody związane z realizacją zadań zleconych odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (MOPS) wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej opłata produktowa zwrot środków przez Starostwo Powiatowe w Malborku dot. szpitala 609 785 967 208 20 000 7 500 246 596 129 742 7 500 0 77 700 14 300 100 000 300 000 68 513 250 000 130 000 0 0 30 000 0 3 803 122 795 Wykonanie 484 594,71 967 207,83 8 131,80 4 114,70 241 182,37 127 828,08 7 890,48 789,00 77 960,80 0 107 309,55 273 128,30 85 300,01 250 000 127 724,99 132 863,28 101 522,99 13 932,31 15 156,96 5 754,22 122 795

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?7?

Poz. 2648

dofinansowanie z WFOŚiGW na zadanie: ?Czyste powietrze Pomorza? pozostałe dochody m.in.: odsetki, wpływy z różnych opłat i dochodów

40 580 60 497

36 601,00 304 395,97

II.

WYDATKI

BUDŻETOWE

Plan wydatków po zmianach na koniec roku 2011 zamknął się kwotą 104.462.120 zł, z czego wydatkowano 97.176.163,62 zł co stanowi 93 %. Na realizacje wydatków bieżących z planowanej kwoty 86.333.097 zł przeznaczono 82.881.470,77 zł (96 %). Nadwyżka dochodów bieżących nad wykonaniem wydatków bieżących wyniosła za 2011 rok 4.014.722,10 zł Plan wydatków majątkowych po zmianach wyniósł 18.129.023 zł, z czego zrealizowano 14.294.692,85 zł (78,84 %), które stanowiły wydatki inwestycyjne oraz wydatki majątkowe tj. 500.000 zł ? wniesienie udziałów do Malborskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp z o.o. oraz 5.000 zł ? przekazanie udziałów dla Centrum Aktywnego Wypoczynku w Malborku sp. z o.o. Poniżej przedstawia się szczegółowe wykorzystanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach: DZIAL Plan 010 ? 15.244 ? zł ROLNICTWO wykonanie I ŁOWIECTWO ?13.450,51 zł

Z rozdziału 01030 przekazano na rzecz Izby rolniczej w Gdańsku kwotę 1.207,57 zł w wysokości odpowiadającej 2% wpływów uzyskanych z podatku rolnego. Z rozdziału 01095 dokonano zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 12.002,88 zł oraz pokryto koszty postępowania w sprawie jego zwrotu poniesione przez miasto w kwocie 240,06 zł. DZIAŁ Plan ? 600 4.684.450 ? zł TRANSPORT wykonanie ? I ŁĄCZNOŚĆ 4.115.974,24 zł

rozdział 60004 ? Lokalny transport zbiorowy W kwocie 1.750.000 zł, w zakresie wydatków bieżących, zrefundowano utracone wpływy z biletów w związku z obowiązującymi ulgami w przejazdach autobusami MZK w kwocie 1700.000 zł oraz pokryto stratę z lat ubiegłych w kwocie 50.000 zł. Rozdział 60016 ? drogi publiczne gminne (wykonanie 2.365.974,24 zł) W ramach usług remontowych wykonanie wyniosło 737.122,68 zł i dotyczyło głównie remontów cząstkowych ulic miasta, łatanie dziur, naprawy chodników, naprawy i prostowanie znaków drogowych itp. W ubiegłym roku modernizacja i remonty dróg wykonywane były także w ramach wydatków inwestycyjnych, których plan wyniósł 1.000.000 zł, wykonanie na 31.12.2011 r. ? 1.000.000zł, które dotyczyło miedzy innymi : ? przełożenie i uzupełnienie nawierzchni trylinkowej ulic: Woj. Polskiego, Sobieskiego, Szymanowskiego, ? modernizacja nawierzchni asfaltowej na ul. Dalekiej (za torami) ? utwardzenie wjazdu/drogi ul. H. Ordonówny? utwardzenie nawierzchni drogi gruntowej ? ul. Szeroka ,? wykonanie zatoki postojowej na pojazdy ?ul. Ciepła ,? utwardzenie nawierzchni drogi gruntowej płytami yomba ? ul. Topolowa, ? utwardzenie nawierzchni drogi grunt. -ul.Krzywoustego ,? wykonanie chodnika/dojścia do szpitala Jerozolimskiego ? ul. J. Hallera ? utwardzenie nawierzchni drogi ul. Andersa ,? utwardzenie nawierzchni drogi gruntowej ? ul. Konopackiej ? wykonanie utwardzenia drogi wew. w parku miejskim ? inne modernizacje i remonty dróg asfaltowych. W ramach usług pozostałych (wykonanie 354.773,88 zł) zrealizowano : zimowe utrzymanie dróg i chodników, zamiatanie ulic, montaż kabiny telefonicznej-ulica Dworcowa, a w ramach ekspertyz, opinii i analiz poniesiono kwotę ? 6.000 zł. W ramach opłat i składek wydatkowano 31.701,23 zł tj. 99 % planu na ubezpieczenie OC gminy Miasta Malbork oraz opłatę na rzecz GDDKiA za ustawione witacze na rogatkach miasta. W zakresie: kar i odszkodowań na rzecz osób fizycznych wydatkowano 100% zaplanowanej kwoty 1.220 zł na odszkodowania z tytułu uszkodzonych samochodów osobowych (uszkodzenia do kwoty 400 zł). Zakup materiałów i wyposażenia ,tj.: zakup znaków drogowych, tablic informacyjnych, drogowskazów,

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?8?

Poz. 2648

barierek ochronnych, elementu słupa ogłoszeniowego, zabytkowej latarni ulicznej itp. wykonano w 99% planu tj. kwota 28.802,45 zł W ramach pozostałych wydatków inwestycyjnych wydatkowano : ? zakupy inwestycyjne (drogi) ? 4.674 zł (plan 5.000 zł) ? budowa II mostu drogowego ? plan 650.000 zł; wykonanie ? 155.718 zł Prowadzi się prace projektowe, których zakres i założenia uzgadniane są na bieżąco z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku ? remont i modernizacja mostku na kanale Juranda ? plan 45.000 zł; wykonanie 20.000zł ,? projekt dróg, ścieżek i oświetlenia Pak Północny ? wykonanie 29,5 % planu (60.000zł) ? 17.712 zł ,? zakup działki pod budowę drogi plan ? 8.450 zł ? wykonanie ? 8.250 zł. DZIAŁ Plan 630 6.016.160,? wykonanie

?

TURYSTYKA 4.442.841,21 zł

W ramach rozdziału 63095 w opisywanym okresie wydatkowano środki na następujące inwestycje: ? Deptak Kościuszki -plan ? 160.000 zł; wykonanie ? 159.132,76 zł (środki zabezpieczono na m.in.: roboty remontowe Fontany związane z uszkodzeniami powstałymi wskutek najechania samochodem) ? Formy przestrzenne miasta Malborka -plan ? 14.000 zł; wykonanie ? 13.720,60zł (środki przeznaczone na montaż imitacji średniowiecznych monet na placu Jagiellończyka) ? Pętla Żuławska ? rozwój turystyki wodnej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (plan ? 5.522.160 zł) ? wykonanie ? 3.981.999,79 zł. Wykonano zadanie inwestycyjne Przystań żeglarska ?Park Północny? w Malborku: wybudowano przystań składającej się z : pomostów z punktami poboru wody, 24 miejsca do cumowania łodzi, budynku bosmana, budynku sanitarnego, drogi dojazdowej wraz z oświetleniem ulicznym, placu manewrowego, chodników, slipu, nadbrzeża wraz z oświetleniem, sieć deszczowa, sieć sanitarna wraz z przepompownią, sieć wodociągowa i sieć elektroenergetyczna. ? Pętla Żuławska (poza projektem) ? (plan ? 300.000 zł; wykonanie ? 277.164,06 zł dotyczyło m.in.: wynagrodzenia za nadzór autorski, roboty dodatkowe, montaż instalacji urządzeń systemu alarmowego, ubezpieczenie przystani itp .? Podłączenie i ubezpieczenie infomatów (plan ? 20.000 zł); wykonanie ? 10.824 zł ? środki wydatkowano na wykonanie systemu interaktywnej Informacji Turystycznej. DZIAŁ Plan 700 2.013.387 ? zł

?

GOSPODARKA wykonanie -

MIESZKANIOWA 1.972.528,20 zł

W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami (rozdz.70005) kwotę 361.340,50 zł (92,2% planu) przeznaczono na niżej wymienione wydatki bieżące: ? zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (wyceny nieruchomości) ? 121.221,85 zł ? zakup materiałów ? 173,04 zł ? usługi ( w tym: ogłoszenia prasowe, usługi geodezyjne, dokumentacja operatu ewidencji gruntów i budynków i ODGiK, opłaty notarialne i inne) ? 125.515,18 zł, ? opłaty i składki (opłaty sądowe) 6.093,43 zł, ? kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych (odszkodowanie za budynek przejęty w związku z wygaśnięciem użytkowania wieczystego, odszkodowanie za nieruchomość przejętą z mocy prawa pod drogę) ? 108.337 zł. W opisywanym okresie wydatkowano 500.000 zł tytułem wniesienia udziałów do Malborskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp z o.o.( rozdz. 70021) W ramach wydatków w rozdziale 70095 wykonano kwotę 1.111.187,70 zł z tego: wydatki bieżące stanowiły 100 % wykonania i dotyczyły głównie: wpłat dokonywanych do ZGKiM na pokrycie kosztów remontów części wspólnych nieruchomości zgodnie z zawartą umową użyczenia budynków, lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, garaży dla Spółki z o.o. ZGKiM (1.100.000 zł) oraz odszkodowań na rzecz WAM wraz z kosztami postępowania sądowego w ramach remontu i modernizacji pustostanów na koniec ubiegłego roku Wydział Inżynierii, Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych nie wydatkował środków finansowych.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?9?

Poz. 2648

DZIAŁ 710 ? DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plan ? 108.500 zł wykonanie ? 96.028,36 zł Na zadania w zakresie zagospodarowania przestrzennego (rozdział 71004) wydatkowano w ubiegłym roku kwotę 86.045,98 zł. W rozdziale 71035 wykonanie wyniosło 9.982,38 zł, dotyczące bieżącego utrzymania cmentarzy wojennych, w tym cmentarza Żołnierzy Rosyjskich (środki w kwocie 4.000 zł w ramach dotacji na utrzymanie cmentarzy zostały wydatkowane w całości). DZIAŁ ? 750 ? ADMINISTRACJA PUBLICZNA Plan ? 8.061.535 zł wykonanie ? 7.792.481,23 zł W rozdziale 75011 ? Urząd Wojewódzki ? finansowane były wydatki w kwocie 437.756,43 zł w zakresie zadań zleconych związanych z utrzymaniem wydziałów SPS, USC i specjalisty ds. ZK. Dotacja z budżetu państwa w kwocie 310.000 zł pokryła jedynie 70,8 % faktycznych potrzeb. Na wykonanie zabiegów konserwacji i odgrzybiania akt zbiorczych z lat powojennych, przechowywanych w archiwum Urzędu Stanu Cywilnego w Malborku, wydatkowano kwotę 20.000 zł w ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa. Wydatki Rady Miasta ( 75022) w badanym okresie zamknęły się kwotą 267.162,12 zł. Główną pozycją wydatków były diety Radnych ? 218.718 zł; w roku 2011 nie realizowano projektu unijnego, co miało miejsce rok temu. Na utrzymanie Urzędu Miasta ( 75023 ) w ubiegłym roku wykorzystano kwotę 6.188.080,43 zł w zakresie wydatków bieżących, wydatki majątkowe ? 27.179,13 zł. W zakresie wydatków bieżących zrealizowano: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ekwiwalenty ? 26.027,49 zł, różne wydatki na rzecz osób fizycznych ? 24.948 zł ,wynagrodzenia osobowe pracowników ? 3.804.565,88 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne ? 261.829,89 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy634.584,26 zł, umowy zlecenia io dzieło ? 91.823,64 zł ,- zakup materiałów i wyposażenia (mat.biurowe, wyposażenie, paliwo, komputery i materiały eksploatacyjne, artykuły remontowe, środki higieniczne, prasa i inne) ? 244.774,30 zł zakup energii ? 174.568,38 zł - zakup usług remontowych (m.in.: konserwacje i remonty kserokopiarek, windy, naprawa drukarek) ? 71.323,23 zł zakup usług zdrowotnych ? 7525 zł, - zakup usług pozostałych (m.in.: poczta, usługi prawne, wywóz nieczystości i inne ? 443.664,33 zł, zakup usług dostępu do sieci Internet ? 45.146 zł, telefony komórkowe ? 36.587,68 zł telefony stacjonarne ? 62.438,78 zł zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ? 387,50 zł czynsze za budynki i lokale ? 6.677,28 zł podróże służbowe krajowe ? 33.273 zł, podróże służbowe zagraniczne ? 7.270,23 zł różne opłaty i składki ? 9.482,05 zł odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ? 146.878,29 zł VAT ? 11.749,52 zł - odszkodowania na rzecz os. fizycznych i prawnych i innych jednostek ? 12.884,84 zł - koszty postępowań sadowych ? 8.210,31 zł - szkolenia pracowników ? 21.460,55 zł. W ramach rozdz. 75056 ? Spis powszechny ? wydatkowano kwotę 54.968 zł w ramach dotacji na zadania zlecone. Z rozdziału 75075 ? Promocja jednostek samorządu terytorialnego ? kwotę 743.578,74 zł wydatkowała

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 10 ?

Poz. 2648

powstała z dniem 01.03.2007 r. jednostka: Malbork Welcome Center ? Centrum Turystyki w Malborku w ramach wydatków bieżących, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ? 421.

097,03 zł. Z rozdziału 75095 finansowane były zadania Wydziału Rozwoju i Gospodarki Przestrzennej w kwocie 53.756,38 zł. 751 ? URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Plan ? 71.190 zł wykonanie 70.542,12 zł W dziale tym planowane wydatki realizowane były w ramach zadań zleconych. Wydatkowanie dotacji w kwocie 6.482,12 zł z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców wykonano w drugim półroczy ub.r. (rozdz. 75101). W ramach rozdz. 75108 ? wybory do Sejmu i Senatu - wydatkowano kwotę 64.060 zł ? w ramach otrzymanej dotacji. ? BEZPIECZEŃSTWO ? 988.359 PUBLICZNE I OCHRONA zł wykonanie ? PRZECIWPOŻAROWA 984.058,12 zł

754 Plan

Na utrzymanie Straży Miejskiej 75416 w badanym okresie wydatkowano wydatki bieżące na kwotę 952.165,20 zł , w tym kwota: 716.256,79 zł wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń. W ramach wydatków inwestycyjnych poniesiono kwotę 31.892,92 zł z przeznaczeniem na zakup kamery monitoringu Miasta i inne zakupy inwestycyjne. DZIAŁ 756 ? DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIAZANE Z ICH POBOREM Plan ? 260.000 zł Wykonanie ? 227.103,42 zł Powyższe wykonanie dotyczy wyłącznie rozdziału 75647- pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, z którego finansowano wydatki związane z rozliczeniem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, miedzy innymi: opłaty i koszty komornicze, opłaty bankowe, prowizje pobierane przez inkasenta opłaty targowejOSiR. ? 2.700.000 OBSŁUGA zł Wykonanie DŁUGU ? PUBLICZNEGO 1.978.457,16 zł

757 Plan

W dziale tym poniesiono wydatki w wysokości 1.978.457,16 zł związane z obsługa długą czyli spłatą odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji. Odsetki regulowane były w terminach wynikających z umów. W związku z nie zaciągnięciem w 2011r. planowanego kredytu w całości wystąpiły oszczędności także w zapłacie odsetek. ? RÓŻNA ROZLICZENI A ? 931.445 zł Wykonanie ? 0zł

758

Plan

Na koniec 2011 r. pozostała w planie kwota niewykorzystanej rezerwy ogólnej w wysokości 140.141 zł oraz celowej ? 791.304 zł, a dotyczyła : wynagrodzeń i pochodnych pracowników samorządowych ? 595.877 zł, zarządzanie kryzysowe ? 195.427zł. ? 39.246.449 ? ? 20.390.357 OŚWIATA wykonanie ? wykonanie I WYCHOWANIE 38.446.283,02 zł podstawowe 20.070.716,68 zł

801 Plan Rozdział Plan

?

? Szkoły ?

80101 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 11 ?

Poz. 2648

Główną pozycją wykonania wydatków w Szkołach Podstawowych były wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ? 14.137.329,18 zł, które stanowiły 86,2 % wykonania wydatków bieżących, inne pozycje to między innymi: zakup energii ? 803.163,47 zł oraz odpis na ZFŚS ? 632.913 zł, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych ? 370.789,13 zł, zakup usług ? 196.213,18 zł, remonty ?142.567,01 zł. Szkoła Podstawowa nr 2 Wydatki do 31.08.2011 r., zgodnie z uchwałą RM M-ka nr VII/67/11 z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół nr 2 w M-ku, Al. Wojska Polskiego 479, wyniosły w dz. 801 rozdz. 80101 ? 1.660.642,77 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne ? 1.426.662,13 zł Szkoła Podstawowa nr 3 Plan ? 1.916.291 zł wykonanie 1.889.776,02 zł z tego : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan ?1.649.780 zł wykonanie ? 1.623.761,09 zł Pozostałe wydatki bieżące, dotyczyły głównie: odpis na ZFŚS, zakup materiałów i opłata za energie, wodę, gaz :wykonanie ? 266.014,93 zł Szkoła Podstawowa nr 5 Plan ? 4.331.933 zł wykonanie ? 4.253.809,72 zł z tego : wynagrodzenia i pochodne : Plan ? 3.755.847 zł wykonanie ? 3.677.836,72 zł Pozostałe wydatki , które dotyczyły gł. odpisu na ZFŚS, opłat za wodę, energię, co, remonty (montaż okien,, remont instalacji wodno-kanalizacyjnej, montaż sieci komputerowej, konserwacja dźwigów i inne) ? 575.973 zł (w tym remonty: 57.445,32 zł) Szkoła Podstawowa nr 8 Plan ? 2.353.118 zł wykonanie ? 2.261.659,05 zł z tego: wynagrodzenia i pochodne : Plan ?1.966.088 zł wykonanie ? 1.924.967,79 zł Pozostałe wydatki bieżące, które dotyczyły głównie: opłat za wodę, gaz, energie i co oraz odpisu na ZFŚS: wykonanie ? 336.691,26 zł Szkoła Podstawowa nr 9 Plan ? 3.796.761 zł wykonanie ? 3.748.263,65 zł z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: Plan ? 3.376.959 zł wykonanie ?3.328.814,78 zł Pozostałe wydatki, dotyczące głównie: opłat za wodę, energię i CO, odpisy na ZFŚS, zakup materiałów i wyposażenia :wykonanie ? 419.448,87 zł Zespól Szkół nr 1 Plan ? 1.873.898 zł wykonanie ? 1.831.155,07 zł W tym: wynagrodzenia i pochodne: Plan ?1.596.949 zł wykonanie ? 1.554.226,11 zł Pozostałe wydatki bieżące, dotyczące głównie: odpisu na ZFŚS, zakup materiałów i wyposażenia, remonty (z kwoty 26.

971,60 zł sfinansowano m.in.; montaż okien, naprawę dachu, awarie CO i inne remonty): wykonanie ?276.928,96 zł Zespól Szkół nr 2 Plan ? 786.707 zł wykonanie ? 754.555,34 zł W tym: wynagrodzenia i pochodne: Plan ?632.005 zł wykonanie ? 601.060,56 zł Pozostałe wydatki bieżące, dotyczące głównie: odpisu na ZFŚS, zakup materiałów i wyposażenia, remonty (18.937,11 zł): wykonanie ?153.494,78 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 12 ?

Poz. 2648

W ramach wydatków majątkowych zaplanowanych w rozdziale 80101 realizowano następujące zadanie inwestycyjne, które zawarte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej jako przedsięwzięcie wieloletnie: ? Szkoła Podstawowa nr 3 (plan w 2011 r. ? 3.671.000 zł) w opisywanym okresie wydatkowano kwotę 3.670.855,06 zł; wykonano roboty fundamentowe oraz ściany przyziemia auli, łącznika i części edukacyjnej, ściany i dach, część instalacje wewnętrznych oraz tynki wewnętrzne; inwestycja ta zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową kontynuowana będzie w roku 2012 . Rozdział Plan 80103 544.008 ? Oddziały przedszkolne zł wykonanie w szkołach podstawowych 534.181,54 zł

?

Powyższe wykonanie dotyczyło wyłącznie płac i pochodnych od wynagrodzeń wraz z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i odnosi się do następujących placówek: ? oddział przedszkolny w SP 2 (do 31.08.2011 r.) plan ? 39.676 zł wykonanie ? 39.673,65 zł ? oddział przedszkolny w SP 3 plan ? 77.381 zł wykonanie ? 77.114,02 zł ? oddziała przedszkolny w SP 5 plan ? 138.357 zł wykonanie ? 136.418,82 zł ? oddział przedszkolny w SP 8 plan ? 63.784 zł wykonanie ? 62.811,65 zł ? oddział przedszkolny w SP 9 plan ? 137.006 zł wykonanie ? 136.037,48 zł ? oddział przedszkolny w Zespole Szkół nr 1 plan ? 68.969 zł wykonanie ? 65.380,15 zł ? oddział przedszkolny w Zespole Szkół nr 2 plan ? 18.835 wykonanie ? 16.745,77zł Rozdział Plan w Plan tym: ? 80104 ? 6.842.357 zł wykonanie z budżetu dla wykonanie ? ?

Przedszkola 6.627.488,88 zł

dotacja podmiotowa 2.932.869 zł

przedszkoli niepublicznych: ? 2.766.880,57 zł

dotacja na przedszkola niepubliczne innej Gminy, do którego uczęszczają dzieci z Miasta Malbork Plan ? 4.400,00 zł wykonanie ? 0 zł Pozostałe wydatki w przedszkolach nr : 2, 5, 8, 10, 13: Plan ? 3.905.088 zł wykonanie ? 3.860.608,31 złz tego wykonanie : - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ? 3.202.857,35 zł. Przedszkole nr 2 oraz Przedszkole nr 13, działały w formie jednostek budżetowych do dnia 31.08.2011 r., zgodnie z uchwałami Rady Miasta Malborka z dnia 20 kwietnia 2011 r. o numerach: VII/66/11 w sprawie likwidacji Przedszkola Integracyjnego nr 13 w Malborku oraz VII/65/11 w sprawie likwidacji Przedszkola nr 2w Malborku. Rozdział Plan w Plan 80105 ? Przedszkola specjalne (przy ? 216.427 zł wykonanie ? tym wynagrodzenia i pochodne ?205.996 zł wykonanie ?

Szkole nr 5) 206.857,13 zł od wynagrodzeń: 196.431,83 zł

Rozdział 80106 ? Inne formy wychowania przedszkolnego Z zaplanowanej w kwocie 13.859 zł dotacji podmiotowej dla innych form wychowania przedszkolnego (punkt przedszkolny Słoneczko) wydatkowano kwotę 10.755,68 zł. Rozdział 80110 ? Gimnazja

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 13 ?

Poz. 2648

Plan ? 9.337.038 zł wykonanie ? 9.157.678,66 zł W 2011 r. przekazano dotację dla: ? Gimnazjum Katolickiego w Malborku w kwocie 1.002.734,77 zł (plan 1.005.941zł) ? Gimnazjum Avans w kwocie 167.665,65 zł (plan ? 169.347 zł) Gimnazjum nr 1 Plan ? 2.740.547 zł wykonanie ? 2.700.822,20 zł W tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: Plan 2.349.116 zł wykonanie ? 2.309.798,59 zł Pozostałe wydatki, dotyczące głównie opłat za energię cieplną, elektryczną i wodę, odpis na ZFŚS, zakup materiałów i wyposażenie, remonty (27.415,26 zł: wykonano remont instalacji elektrycznej, wodnokanalizacyjnej, komputerowej itp.) i inne : wykonanie ?391.023,61 zł

Gimnazjum

nr

2

Wydatki do 31.08.2011 r., zgodnie z uchwałą RM M-ka nr VII/67/11 z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół nr 2 w M-ku, Al. Wojska Polskiego 479, wyniosły w dz. 801 rozdz. 80110 ? 1.185.392,58 zł (plan -1.185.402), z tego wynagrodzenia i pochodne ? 1.014.023,70 zł (plan ? 1.014.025 zł) Gi mnazjum nr Plan ?3.803.873 zł wykonanie W tym wynagrodzenia i pochodne Plan ?3.300.743 zł wykonanie Pozostałe wydatki bieżące, dotyczące głównie: odpisu na ZFŚS, zakup 470.468,61zł. Zespół Plan W Plan Pozostała ? tym: ? kwota Szkół 431.928 zł wynagrodzenia 409.963 zł wydatków wykonanie i pochodne wykonanie bieżących dotyczy nr ? od ? 3 ?3.728.684,49 zł od wynagrodzeń: ?3.258.215,88 zł energii i inne:wykonanie ? 2 372.378,97 zł wynagrodzeń: 354.022,97 zł na ZFŚS.

odpisu

Na zwrot kosztów dowozu uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów (rozdz.

80113) na dzień 31.12.2011r. wydatkowano kwotę 3.245,85 zł tj. 69,5 % planu. Wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół (rozdział 80114) za okres styczeń ? sierpień, zamknęły się kwotą 405.514,81zł (plan ?405.522 zł). Z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 352.673,01 zł. W związku z podjęciem dnia 26 maja 2011 r. przez Rade Miasta Malborka uchwały Nr VIII/75/11 w sprawie likwidacji Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Malborku oraz uchwały RM M-ka nr X/99/11 z dnia 25.08.2011 r. w sprawie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek oświatowych ? obecnie obsługę jednostek oświatowych prowadzi Urząd Miasta Malborka. Z rozdziału 80145 poniesiono wydatki w kwocie 2.090 zł (plan 2.090 zł). Kwota planowana na sfinansowanie komisji na stopień awansu nauczycieli minowanych została wydatkowana w II półroczu roku 2011 r. Na dokształcanie nauczycieli ( rozdział 80146 ) wydatkowano ogółem kwotę 131.901,75 tj. 88,76 % planu (148.598 zł). W ramach tej kwoty sfinansowano m.in. : delegacje nauczycieli studiujących, dopłaty do czesnego, zakup pomocy dydaktycznych, delegacje krajowe, szkolenie nauczycieli.Wykorzystanie środków wg jednostek przedstawia się następująco: SP 2? 2.401,74 zł SP 3 ?8.416 zł SP 5 ?23.862,15 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 14 ?

Poz. 2648

SP SP Zespół Zespół GGG-3 Przedszkole Przedszkole Przedszkole Przedszkole Przedszkole UM

8? 9? szkół Szkół 1? 2 ?0 ?14.302,81 nr nr nr nr nr ? 10 13 8? nr nr 1? 2?

8.942,81 20.696,26 6.311,47 14.770,73 10.288,56 2? 5 ?3.104,77 3.835,84 ? 2.099,61 ? 12.869

zł zł zł zł zł, zł zł 0 zł zł zł zł 0 zł zł

W ramach rozdziału 80148 poniesiono głównie wydatki bieżące w kwocie 807.637,43 zł w tym :na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń ? 696.616,25 zł na rzecz pracowników zatrudnionych w stołówkach przy Szkołach Podstawowych nr 2, 5, 8, 9, oraz Przedszkolach. Z rozdziału 80195 ? Pozostała działalność ? kwotę ? 488.214,61 zł, w zakresie zadań bieżących, wydatkowano na następujące cele: odpisy na ZFŚS emerytów i rencistów nauczycieli ? 238.037 zł, fundusz zdrowotny nauczycieli85.250 zł - nagrody Burmistrza i pochodne z okazji Dnia Edukacji Narodowej ? 41.962 zł - opłata za korzystanie z basenu ? nauka pływania uczniów klas IV szkół podstawowych ? 104.500 zł - opłata za udostępnienie lodowiska miejskiego na lekcje wychowania fizycznego szkół podstawowych i gimnazjów ? 15.000 zł - pozostałe wydatki ? 3.465,61 zł dotyczyły m.in. organizacji spotkań Burmistrza Miasta Malborka z laureatami i finalistami konkursów przedmiotowych oraz opłat po zlikwidowanych jednostkach budżetowych.

851P lan

?

929.168

OCHRONA zł wykonanie

?

ZDROWIA 845.101,13 zł

W opisywanym roku wydatkowano zaplanowaną kwotę 122.795 zł (rozdz. 85111), zgodnie z uchwałą Rady Miasta Malborka nr V/38/11 z dnia 10.02.2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Malborskiemu na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia (zakupy inwestycyjne ? sprzęt medyczny dla NZOZ Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. zo ow M-ku). Wydatki w rozdziale 85153 wykorzystywane były w zakresie zwalczania narkomanii. W opisywanym okresie wydatkowano kwotę 33.569,43 zł (plan 50.000 zł), z tego : 23.806,03zł dotyczyło wynagrodzeń i pochodnych od nich. W ramach rozdziału 85154 Centrum Profilaktyki Uzależnień z planowanej kwoty ? 684.213 zł wykorzystało : 623.376,49 zł na następujące cele: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w tym wynagrodzenie Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, porady prawne i inne umowy zlecenia/o dzieło) ? 369.995,92 zł - przekazano dotacje celowe (30.000 zł) dla : Malborskie Stowarzyszenie Abstynenckie ?Tu i Teraz? ? 24.000 RzymskoKatolicka Parafia Św. Jana Chrzciciela ? 6.000 zł zakup żywności do świetlic przy SP 2, SP 3, SP 5, ZS 1, SP 8, SOSW, SP 9, Klub Młodzieżowy, Klub Pszczółki Mai ? 25.359,11 zł - pozostałe wydatki ? 198.021,46 zł (w tym: koszty kolonii z programem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych? 32.674,96zł, usługa gotowości Pogotowia Socjalnego za dowiezienie osób nietrzeźwych ? 35.688 zł, usługi psychologiczne- 17.000 zł, energia cieplna, elektryczna, woda i kanalizacja, ZFŚS i inne). W ramach dz. 851 rozdz. 85158 ? Izby wytrzeźwień ? nie wydatkowano w 2011 roku kwoty zaplanowanej -5.160 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 15 ?

Poz. 2648

W ramach pozostałej działalności ? 85195 (wykonanie ? 65.360,21zł), udzielone były m.in.: - dotacje celowe dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na zadania realizowane w zakresie profilaktyki zdrowotnej, które otrzymały (kwota 47.000 zł):Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną ?PARASOL? w Malborku ? 4.

300 zł Stowarzyszenie Amazonek ?7.700 zł Stowarzyszenie Pomocy ?MIŚ? ? 4.300 zł Polski Związek Niewidomych, Koło Powiatowe w Malborku ? 7.600 zł, Malborki WOPR ? 11.800 zł, PCK w Malborku ? 6.100 zł Polski Związek Głuchych w Gdańsku ? 3.200 zł, Stowarzyszenie Malborskiego Centrum Kwadrat ? 2.000 zł, - w zakresie pozostałych wydatków bieżących wydatkowano kwotę ? 18.360,21zł (nagrody, materiały pomocowe w ramach organizowanych konkursów dot. ochrony i promocji zdrowia w jednostkach oświatowych oraz pomoce organizowane przy organizacji akcji profilaktycznych na terenie miasta, uczestnictwo w spotkaniach okolicznościowych, badania dopplerowskie). 852Plan ? 22.258.363 zł POMOC wykonanie ? SPOŁECZNA 22.106.412,40 zł

W zakresie rozdziału 85202 - Domy Pomocy społecznej wydatkowano kwotę 610.137,04zł co stanowi 96 % wykonania (plan 633.262 zł), a dotyczy ona opłaty za pobyt podopiecznych przebywających w domach pomocy społecznej. W ramach rozdz. 85205 ujmowane są wydatki (92,89 zł) w zakresie przeciwdziałania przemocy oraz procedury ?Niebieskie karty? W ramach rozdziału 85212 poniesiono wydatki w kwocie 10.309.095,49 zł (plan- 10.370.260 zł (z tego : kwota 63.084,73 zł dotyczy zwrotu nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych i innych świadczeń pobranych w latach ubiegłych, udzielanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z odsetkami za zwłokę 10.037,90zł). Jest to zadanie zlecone finansowane w całości z budżetu państwa ? kwota 10.235.972,86 zł ? świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Plan wydatków w tym rozdziale jest realizowany z zachowaniem proporcji 3 % od otrzymanej dotacji na obsługę świadczeń, co zdaniem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jest niewystarczające na pokrycie niezbędnych potrzeb działu świadczeń rodzinnych. W rozdziale 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne od niektórych świadczeń z pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych ? wydatkowano kwotę 42.000 zł- zadanie zlecone (składka od świadczenia pielęgnacyjnego) oraz 88.000 zł ? zadania własne składka od zasiłku stałego (w tym udział miasta: 17.600 zł). W kwocie 319,68 zł dokonano zwrotu do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego składek na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłku stałego. Zasiłki w rozdziale 85214 finansowane ze środków Miasta oraz z dotacji z budżetu państwa na zadania własne wykonano w opisywanym okresie w kwocie 1.523.195,95 zł tj. 99,33 % planu, który wynosił 1.533.449 zł. Wykonanie dotyczyło m.in.: - wypłaty zasiłków okresowych ? 517.071,16 zł (zadanie finansowane z budżetu państwa)- schronienia ? 244.250,49 zł posiłek ? 293.245,41 złzdarzenie losowe ? 29.920 zł zasiłki celowe ? 421.318,57 zł pogrzeby podopiecznych ? 17.390,32 zł. W kwocie 210,59 zł dokonano zwrotu zasiłku okresowego z lat ubiegłych, udzielanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. W roku ubiegłym roku wypłacono 9.848 dodatki mieszkaniowe (rozdział 85215) na łączną kwotę 2.011.991,32 zł, co stanowiło 99,75 % planu ? 2.017.000 zł. W rozdziale 85216 ? wykonanie wydatków na 31.12.2011 wyniosło 1.059.246,56 zł, w tym kwota 4.765,87

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 16 ?

Poz. 2648

dotyczyła zwrotu zasiłków stałych z lat ubiegłych, wypłacanych przez MOPS. Wypłatę zasiłków stałych zrealizowano w 97,37 % planu tj. w kwocie 1.054.480,69 zł (80 % w ramach dotacji z budżetu państwa 20 % środki Miasta). Środki na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ? rozdział 85219 ? wydatkowano kwotę 4.750.649,13 zł (plan- 4.752.430 zł), z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ? 4.279.596,76 zł w tym 5.400 zł dotyczyła wynagrodzenie dla opiekunów sądowych ? zadanie zlecone. Pozostałe wydatki bieżące (471.052,37 zł) dotyczyły głównie: odpis na ZFŚS ? 130.367,21 zł wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń ? 38.232,82 zł zakup energii ? 47.849,12 zł zakup materiałów i wyposażenia ? 70.984,36 zł zakup usług ? 106.127,71 złtelefony stacjonarne ? 21.811 zł telefony komórkowe ? 2.471,02 zł remonty ? 7.348,76 zł delegacje służbowe krajowe ? 18.599,22 zł szkolenie pracowników ? 8.170,40 zł koszty postępowań sądowych ? 2.286,73 zł zakupy inwestycyjne MOPS3.900 zł pozostałe wydatki MOPS ? 12.904,02 zł. Z rozdziału 85295 ? Pozostała działalność- wydatkowano kwotę 1.711.473,75 zł. W zakresie tego rozdziału zrealizowano następujące zadania: ? utrzymanie Stacji Joannitów ? 131.826,69 zł (z tego wynagrodzenia i pochodne: 107.920,65zł) ? pomoc państwa w zakresie dożywiania ? 1.396.027,94 zł w ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa (wkład własny w rozdziale 85214), ? rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ? zadanie zlecone, finansowane z budżetu państwa35.

800 zł ? dotacje celowe ? 139.575,27 zł (plan 140.000 zł) i wydatki bieżące przeznaczone na nagrody, materiały i usługi w ramach organizowanych konkursów, spotkań z zakresu pomocy społecznej oraz przygotowanie świąt i rocznic patriotycznych ? 8.243,85 zł. -Pomorski Zarząd Wojewódzki Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Gdańsku (na rzecz Zarządu Miejskiego PKPS w Malborku) ? -Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Urszuli Ledóchowskiej ? Zielonoświątkowego w Malborku ? -Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Malbork ? -Związek Harcerstwa Polskiego, Hufiec w Malborku ? -Parafia Rzymskokatolicka p.w. Miłosierdzia Bożego w Malborku ? -Malborki WOPR ? -Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne im. Jana Pawła II w M-ku ? -Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Jana Chrzciciela w M-ku -Bank Żywności w Tczewie (na rzecz mieszkańców Malborka ) ? -Stowarzyszenie Centrum Kwadrat ? -Stowarzyszenie św. Faustyny ?Fides? ? 93.600 zł, POZOSTAŁE ?1.214.362 ZADANIA zł W ZAKRESIE wykonanie POLITYKI SPOŁECZNEJ 1.021.353,72 zł

853Plan

?

W rozdziale 85305 finansowane były wydatki dotyczące działalności Żłobka. Plan ? 455.166 zł wykonanie ? 452.178,68 zł Wykonanie dotyczyło następujących pozycji: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ? 327.707,48 zł - pozostałe wydatki bieżące ? 124.471,20 zł, które dotyczyły głównie opłat za energie, centralne ogrzewanie, odpis na ZFŚS, zakup żywności, remonty (w ramach 36.099,91 wykonano m.in.: remont łazienki, wymiana okien na I piętrze budynku, wykonanie przyłącza wody, wykonanie kosztorysu na oddymianie budynku, modernizację przyłącza wodociągowego-montaż hydrantów) i inne.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 17 ?

Poz. 2648

W ramach rozdziału 85395 (wykonanie ? 569.175,04 zł) :? na zaplanowaną kwota 337.951 zł na realizacje projektu : Ośrodki Wsparcia w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki wydatkowano w 2011 r. przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Malbork, wydatkowano kwotę 318.978,86 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne stanowiły kwotę 201.925,59 zł, ? w II półroczu Wydział Spraw Społecznych wydatkował zaplanowaną kwotę 3.000 zł na dofinansowanie zadania publicznego dla Stowarzyszenia Malborskiego Centrum Kwadrat, ? kwotę 166.048,32 zł wydatkował Urząd Miasta Malborka w ramach projektu :Malborska Liga Logicznych (program operacyjny Kapitał Ludzki; kwota planowana ? 166.693 zł) ? W ramach programu operacyjnego: Kapitał Ludzki projekt: ABC nauki ? wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych dzieci klas I-III szkół podstawowych Miasta Malborka ? Urząd Miasta wydatkował środki w wysokości 76.407,54 zł, tj. 30,95 %; plan nie został wykonany z powodu nie przystąpienia żadnej z firm do przetargu na zakup pomocy dydaktycznych, realizacja nastąpi w 2012 r., projekt ten zgodnie z wieloletnią prognozą finansowa trwać będzie do 2013 r., a łączne nakłady tego projektu to kwota 482.311 zł ,? 4.740,32 zł wydatkowano na odpis ZFŚS emerytów Żłobka Miejskiego ?Szarotka?. DZIAŁ Plan 854 ? ? 2.310.274 EDUKACYJNA OPIEKA zł wykonanie ? WYCHOWAWCZA 2.258.213,71 zł

Na utrzymanie świetlic szkolnych (rozdział 85401) działających przy Szkołach ? wydatkowano 336.879,98 zł, z tego :wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ? 317.581,98 zł odpis na ZFŚS ? 19.298 zł .Na utrzymanie Młodzieżowego Domu Kultury ?RATUSZ? jako jednostki budżetowej rozdział 85407 ? wydatkowano 573.115,21 zł, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ? 485.783,73 zł. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Malborka nr VII/64/11 z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie likwidacji Młodzieżowego Domu Kultury ?Ratusz? w Malborku wydatki ponoszono do dnia 31.08.2011 r. Na organizację wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży wydatkowano z rozdziału 85412 kwotę 85.716,71 zł, z tego: - organizację wypoczynku letniego został ogłoszony przez Burmistrza Miasta otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego; w wyniku konkursy dotacje w kwocie 49.987,99 zł (plan 50.000 zł) otrzymały: MKS ?Nogat? 2.000 zł UMKS ?Jurand? 1.500 zł MOP ?Pomezania? ? 7.000 zł ZHP Hufiec Malbork ? 30.800 zł UKS ?Orzeł? ? 2.000 zł Parafia Rzymsko-Katolicka MB ? 1.500 zł UKS ?Bombek? ? 1.000 zł, Parafia Św. Jana ? 1.500 zł, Parafia 108 Męczenników ? 1.500 zł, Stowarzyszenie Latorośl ? 1.187,99 zł W rozdziale 85415 ? Pomoc materialna dla uczniów ? kwota wykonana 831.791,01zł (plan 843.084 zł) , na która składało się: - wypłata świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym ? 718.378 zł ( w tym w ramach dotacji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego ? 574.702,40 zł, udział własny Miasta 20 % 143.675,60 zł), - dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. ? 90.913,01 zł - na stypendia za osiągnięcia w nauce do końca grudnia zrealizowano kwotę 22.500 zł. Utrzymanie jednostki budżetowej powstałej z dniem 01.04.2007 r., zgodnie z uchwałą Rady Miasta Malborka Nr III/11/2006 z dnia 21.12.2006 r., Szkolnego Schroniska Młodzieżowego (rozdział ? 85417)-

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 18 ?

Poz. 2648

w ubiegłym roku zamknęło się kwotą 262.530,81 zł, z tego kwota : 176.967,66 zł dotyczyła wynagrodzeń i pochodnych, kwotę 5.543,31 zł poniesiono na zadanie inwestycyjne : adaptacja pomieszczeń strychowych. W ramach rozdziału 85446 ? Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 1.183,64 zł. Z rozdziału 85495 ? wykonanie 166.996,35 zł, dotyczyło: ? kontynuacja z 2009 r. projektu : Cyfrowo połączeni- e-Inclusion na terenie Miasta Malborka i Gminy Miłoradz?- kwota wydatkowana na 31.12.2011 r. 158.820,27 zł,W ramach projektu środki wydatkowano na pokrycie kosztów dostępu do Internetu (abonament) dla 60 gospodarstw domowych z terenu miasta Malborka, przeprowadzono kampanie promocyjną projektu poprzez organizacje Dnia Przyjaznego Internetu, na wynagrodzenie administratora strony WWW projektu oraz wynagrodzenie osoby przeprowadzającej ewaluacje projektu. Projekt ten, zgodnie z wieloletnią prognozą finansową, kontynuowany będzie w 2012 r. ? kwota tego rozdziału (5.293 zł) dotyczyła odpisu na ZFŚS nauczycieli będących emerytami., ? 2883,08 zł ? pozostałe wydatki bieżące. DZIAŁ Plan 900 ? ? KOMUNALNA I OCHRONA zł wykonanie ? ŚRODOWISKA 3.842.911,03

GOSPODARKA 4.011.803

Planowane wydatki bieżące na gospodarkę ściekową i ochrona wód (rozdział 90001) wyniosły 65.400 zł, wykonanie ? 64.125,48 zł, które dotyczyło m.in.: zakupu energii elektrycznej na potrzeby przepompowni wód deszczowych przy ulicy Działkowej i Piłsudskiego, Żelaznej, Dalekiej, zakup energii na potrzeby toalet, fontanny itp., zapłata za ubezpieczenie OC oraz opłata za korzystanie ze środowiska: odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do wód powierzchniowych z utwardzonych miejskich dróg i parkingów . Wydatki majątkowe w w/w rozdziale wyniosły: - uzupełnienie brakującej infrastruktury technicznej (plan 110.000 zł)? 91.096,26 zł (wydatki związane z uzyskaniem map do celów projektowych, wykonaniem projektów przebudowy, modernizacji oraz uzupełnienia infrastruktury technicznej m.in.: projekt budowy sieci wodociągowej na terenie byłego zakładu MAKOP, przebudowy sieci wodociągowej ul. Kwiatkowskiego, przełożenie istniejącej sieci telekomunikacyjnej, przecisk pod torami w pobliżu MZK) - kanaliza deszczowa ul. Chrobrego (plan 11.600 zł) wykonanie ? 11.590 zł - infrastruktura techniczna Stare Miasto (plan ? 40.000 zł) ? wykonanie ? 516,12 zł (wydatki poniesione na opłatę przyłączeniową energii elektrycznej oświetlenia ulicznego); inwestycja zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansowa, kontynuowana będzie w 2012 r. W ramach rozdziału 90002 ? Gospodarka odpadami ? wydatkowano kwotę 61.545,50 w II półroczu 2011 r. na: likwidacje dzikiego wysypiska ul. Daleka ? 10.000 zł - dotacje udzielone osobom fizycznym na cele ekologiczne ? modernizacja źródeł ogrzewania w ramach środków z WFOŚiGW ? 36.601 zł - sporządzenie inwentaryzacji (spisu) wyrobów azbestowych na terenie miasta w ramach środków pozyskanych z Ministerstwa Gospodarki- kwota wydatkowana 14.944,50 zł (14.945zł ?plan dochodów; wkład własny do zadania ? rozdz. 90019), Z rozdziału 90003 ? oczyszczanie miast i wsi wydatkowano w ramach wydatków bieżących kwotę ? 286.491,76 zł, co stanowiło 85,9 % planu (plan ? 333.417 zł.). Kwota ta zawiera wynagrodzenia i pochodne pracowników gospodarczych - 184.006,86 zł, a także koszty związane z ich zatrudnieniem. W ramach wydatków majątkowych tego rozdziału zakupiono za kwotę 15.374,99 zł maszynę do zbierania liści. Na utrzymanie zieleni w mieście (rozdział ? 90004 ) wydatkowano w ramach budżetu kwotę 11.970,12 zł (plan 36.800 zł) (zieleń finansowana jest także z rozdziału 90019 ? byłego Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej). Z rozdziału 90015? Oświetlenie ulic, placów i dróg ?wydano kwotę 1.036.595,51 zł, z tego: ? oświetlenia ulicznego dróg miejskich, krajowych i wojewódzkich w granicach administracyjnych miasta itp.? 712.246,69 zł (plan ? 718.657zł) ? 260.506,15 zł dotyczyła konserwacji 2277 punktów oświetleniowych na terenie miasta; naprawiono

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 19 ?

Poz. 2648

oświetlenie przy ul. Uroczej, Sadowej, Sucharskiego, Stare Miasto, Poczty Gdańskiej oraz naprawiono zniszczony słup oświetleniowy przy ul.Dworcowej ? kwotę 12.509,70 zł zapłacono dla Pomorskiej Grupy Konsultingowej za wykonanie usługi audytu parametrów zakupu energii elektrycznej, ? w ramach usług pozostałych poniesiono kwotę 16.332,98 zł ? zapłata zobowiązań wynikających ze zmiany mocy umownej w umowie dotyczącej oświetlenia między innymi ul. Żelaznej oraz pokryto wydatki związane z montażem i demontażem oświetlenia świątecznego ? w ramach planowanej kwoty 34.999,99 zł na zadanie inwestycyjne: oświetlenie ul.Parkowa w II półroczu poniesione były wydatki związane z wykonaniem mapy do celów projektowych związanych z budową oświetlenia przy ulicy Parkowej.

Z rozdziału 90019 ? wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska- wydano kwotę 1.122.206,65 zł, która dotyczyła m.in.: opróżnia koszy ulicznych, likwidowania dzikich wysypisk, utylizacji padłych zwierząt i przeterminowanych leków, utrzymanie i konserwacji sieci deszczowej, utrzymania zieleni miejskiej, opracowania związane z rekultywacją zamkniętych wysypisk i inne działania proekologiczne i edukacja ekologiczna. W ramach tego rozdziału wydatkowano także: - kwotę 37.461,71 zł tytułem dotacji, które udzielone były os. fizycznym na cele ekologiczne? modernizacja źródeł ogrzewania i zdjęcie, transport i utylizację wyrobów azbestowych, - kwotę 4.981 zł jako wkład własny do dotacji wydatkowanej z rozdz. 90002 w wysokości 14.944,50 zł z przeznaczeniem na sporządzenie inwentaryzacji (spisu) wyrobów azbestowych na terenie miasta, - w ramach rozdziału 90019 wydatkowano także kwotę 939,40 zł dotacji ze Starostwa Powiatowego w Malborku wraz z wkładem własnym w wysokości 1.878,80 zł na opracowanie Planu Gospodarki Odpadami i Programu Ochrony Środowiska dla miasta Malborka. Wykonanie rozdz. 90020 (z opłaty produktowej) wyniosło w 2011 r. 3.542,40 zł. W ramach rozdziału 90095 (kwota wykonana ? 1.137.856,24 zł) realizowane były zadania dotyczące gospodarki komunalnej i ochrony środowiska dotyczące m.in.: opieki nad bezdomnymi zwierzętami, usługi weterynaryjne, dekoracje świąteczne (oflagowanie) miasta a także kary za usunięcie drzew i krzewów z terenu Parku Miejskiego (967.207,83 zł). Wydatki inwestycyjne w ramach zaplanowanej kwoty 76.555 zł, a dotyczące parkingu przy ul. Wareckiej zostały pokryte w II półroczu 2011 r. Zgodnie z Wieloletnią Prognozą finansową, aktualną w 2011 r., inwestycja : parking przy ul. Wareckiej jest realizowana od roku 2010 do 2016, zgodnie z terminami; łączne nakłady w/w inwestycji to kwota 535.885 zł. Wydatki w ramach projektu: Inwestuj w Malbork ? kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych ? w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, realizowane będą od 2012 r. DZIAŁ 921 ? KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Plan ? 3.172.098 zł wykonanie ? 2.135.898,91 zł Z rozdziału 92109 przekazano dotację podmiotową na działalność bieżącą dla Miejskiego Domu Kultury w Malborku w kwocie 1.138.000 zł ? 100 % planu, która pokryła ok. 64 % kosztów działalności. Dotacja celowa na inwestycje: zakup i montaż urządzeń Radia Malbork została wykorzystana w ubiegłym roku do kwoty 99.814,20 z tj. 94 % kwoty planowanej. Miejska Biblioteka Publiczna ( rozdział 92116 ) otrzymała w badanym okresie dotacje podmiotowa od Urzędu Miasta Malborka w kwocie 462.000 zł. Zakup książek przez tę instytucję kultury zamknął się kwotą 32.141,43 zł oraz czasopism -6.482,21 zł. W ramach środków na ochronę zabytków i opieka nad zbytkami (rozdział 92120) wydatkowano w 2011 r. kwotę 34.620,95 zł, z tego kwota 9.620,95 zł dotyczyła zadania inwestycyjnego :rewitalizacja Szpitala Jerozolimskiego. Z rozdziału 92195 ?Pozostała działalność poniesione zostały wydatki bieżące związane z upowszechnianiem kultury w mieście na łączną kwotę ? 80.937,71 zł. Na kwotę tę składały się miedzy innymi: dotacje celowe dla stowarzyszeń organizujących swoje imprezy w drugim półroczu 2011 zgodnie z zawartymi umowami, które otrzymały: Zbór Zielonoświątkowców ? 1.500 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 20 ?

Poz. 2648

Stowarzyszenie Makulatura ? 5.500 zł Parafia 108 Męczenników ? 1.500 zł Związek Harcerstwa Polskiego ? 1.500 zł oraz wydatki związane m.in.: z organizacją XXI Festiwalu ?Boże Narodzenie w Sztuce? i inne. W ramach wydatków inwestycyjnych poniesiono kwotę 320.526,05 zł, która dotyczyła: ? projektu: odbudowa i wprowadzenie nowych funkcji na terenie Szkoły Łacińskiej - wydatkowano kwotę 91.340,06 zł na planowaną 956.545 zł; z powodu wydłużonej procedury przetargowej (unieważniono 3 postępowania o udzielenie zam. Publicznego) w celu wyłonienia wykonawcy robót umowa została podpisana na początku listopada 2011 r. Do końca roku Wykonawca wykonał wstępne prace przygotowawcze, rozpoczęto roboty rozbiórkowe i roboty ziemne oraz zainstalowano tablicę informacyjną w ramach promocji projektu; wieloletnia prognoza finansowa zakłada kontynuacje projektu do 2013 r., ? Szkoła Łacińska ? poniesione wydatki poza projektem wyniosły 36.365,03zł, tj. 20,2 % planu (180.000 zł); przeprowadzono rozeznanie rynku pod kątem zatrudnienia wykonawcy, oczyszczenie terenu przeznaczonego pod budowę obiektu z pozostałości niewypałów i niewybuchów, wykonanie proje
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.24.421

  uchwała nr XLII/384/09 Rady Miasta Malbork z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie nadania nazwy rondu zlokalizowanemu w dzielnicy Piaski miasta Malborka

 • DZ. URZ. 2010.102.2002

  uchwała nr XLVII/432/10 Rady Miasta Malbork z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie : dopuszczenia zapłaty podatków,stanowiących dochody budżetu Miasta Malborka, kartą płatniczą

 • DZ. URZ. 2012.2488

  uchwała nr XX/223/12 Rady Miasta Malbork z dnia 28 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Malborka Nr XV/176/12 z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zasad i trybu nadawania tytułu "Honorowy Obywatel Miasta Malborka"

 • DZ. URZ. 2012.1294

  uchwała nr XV/177/12 Rady Miasta Malbork z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Malborka

 • DZ. URZ. 2010.24.422

  uchwała nr XLII/382/09 Rady Miasta Malbork z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Malborka

zamów dokument

Porady prawne

 • Data sprzedaży a przychód na przełomie roku

  W okresie od 07.11.2011 r. do 31.12.2011 r. my jako spółka z o.o. wykonaliśmy usługę na podstawie umowy. Dnia 29 grudnia 2011 r. sporządziliśmy i podpisaliśmy protokół (...)

 • VAT na rośliny

  Startujemy w przetargu (zamówienie publiczne) na dostawę materiału roślinnego (żywe kwiaty doniczkowe) do obsadzania miasta. Termin składania ofert upływa 31.12.2010 (...)

 • Darowizna ruchomości gminnej

  Gmina Miejska X posiada do zbycia samochód osobowy. W drodze darowizny chce przekazać przedmiotowy samochód dla powiatowej jednostki straży pożarnej, na podstawie umowy (...)

 • Istota jednostki budżetowej

  Czym charakteryzuje się jednostka budżetowa?

 • Czas na uchwalenie budżetu państwa

  Do kiedy musi być ustalony budżet państwa na rok 2004?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.2647

  aneks Prezydenta Miasta Słupska z dnia 16 lipca 2012r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 13 maja 2009 r. pomiędzy:

 • DZ. URZ. 2012.2646

  uchwała nr XIX/218/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Luzino (działki nr 221/2, 221/3, 221/4), gm. Luzino.

 • DZ. URZ. 2012.2645

  uchwała nr XIX/217/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Luzino (obręb geodezyjny Luzino), gm. Luzino.

 • DZ. URZ. 2012.2644

  uchwała nr XXI/58/2012 Rady Gminy Wicko z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji elektrowni wiatrowych w okolicy miejscowości Maszewko, Zdrzewno, Roszczyce w gminie Wicko.

 • DZ. URZ. 2012.2643

  uchwała nr XXIII/319/12 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Dzielnica Północ? w Słupsku

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.