Logowanie

DZ. URZ. 2012.2661

Tytuł:

uchwała nr 213/g291/D/12 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 2 sierpnia 2012r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-08-14
Organ wydający:Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2661
Hasła:Regionalna Izba Obrachunkowa

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 14 sierpnia 2012 r. Poz. 2661

10:41:48

UCHWAŁA NR 213/G291/D/12 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W GDAŃSKU z dnia 2 sierpnia 2012 r. Działając na podstawie art. 11 ust. 1 oraz art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.), art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 17, poz. 95) ? Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku po rozpoznaniu uchwały Nr XIX/177/2012 Rady Gminy Zblewo z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie zasad przyznawania osobom fizycznym, wspólnotom mieszkaniowym, osobom prawnym i przedsiębiorcom dotacji z bud?etu Gminy Zblewo na demonta?, transport i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest. ? orzeka niewa?ność § 3 badanej uchwały. UZASADNIENIE W dniu 2 sierpnia 2012r. wpłynęła do tutejszej Izby uchwała Nr XIX/177/2012 Rady Gminy Zblewo z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie zasad przyznawania osobom fizycznym, wspólnotom mieszkaniowym, osobom prawnym i przedsiębiorcom dotacji z bud?etu Gminy Zblewo na demonta?, transport i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, zaś w dniu 2 sierpnia 2012r. była przedmiotem badania Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku. Badając przedmiotową uchwałę Kolegium Izby stwierdziło, i? jest ona dotknięta wadą o charakterze istotnego naruszenia prawa. W § 3 badanej uchwały Rada Gminy Zblewo postanowiła o wejściu w ?ycie uchwały z dniem podjęcia, powodując tym samym, ?e nadano uchwale moc obowiązującą wcześniejszą ani?eli po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Kolegium uznało, i? uchwała narusza postanowienia art. 4 ust.1 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, bowiem brak jest uzasadnienia do nadania uchwale mocy wcześniej obowiązującej, ni? dopuszczają to postanowienia przywołanego wy?ej artykułu ustawy. Zdaniem Kolegium Izby Rada Gminy Zblewo nadając uchwale moc wcześniejszą ni? po upływie 14 dni od dnia jej publikacji w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym w sposób istotny naruszyła postanowienia art. 4 ust. 1 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. Przepis art. 4 ust. 1 ustawy zawiera postanowienie o wejściu w ?ycie aktów normatywnych po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym, chyba, ?e dany akt normatywny określi termin dłu?szy. Na kategoryczny charakter przepisu art. 4 ust. 1 przywołanej ustawy, stanowiącego powszechnie obowiązującą normę, zwraca uwagę rozstrzygnięcie Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie zawarte w wyroku z dnia 14 czerwca 2011 roku sygn. akt II GSK 632/10. Sąd stwierdził w nim, i? przepis ten ma zastosowanie zarówno w przypadku, gdy dany akt nie zawiera postanowień dotyczących wejścia w ?ycie aktu normatywnego, jak te? wówczas, gdy wskazuje on termin wejścia w ?ycie w sposób


Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?2?

Poz. 2661

nieprawidłowy. W uzasadnieniu Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie przypomniał, i? obowiązek wprowadzenia vacatio legis do aktów normatywnych wynika z zasady bezpieczeństwa prawnego, pewności obrotu prawnego, poszanowania praw nabytych czy ochrony zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa, które wywodzą się z zasady demokratycznego państwa prawnego, wyra?onej w art. 2 Konstytucji RP. Ponadto Sąd zwrócił uwagę, i? uchwały jednostek samorządu terytorialnego mają charakter lokalny, zatem nie mo?na ich uzasadniać wa?nym interesem państwa, stanowiącym przesłankę skrócenia terminu wejścia w ?ycie aktu normatywnego, wskazaną w art. 4 ust. 2 ustawy. Kolegium Izby stwierdziło zatem, ?e zachodzą przesłanki do zastosowania zasady kategorycznie sformułowanej w art. 4 ust. 1 ustawy o wejściu w ?ycie aktu normatywnego po upływie 14 dni od dnia jego ogłoszenia w dzienniku urzędowym. Biorąc powy?sze pod uwagę, Kolegium Izby postanowiło jak w sentencji. Na niniejszą uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku w terminie 30 dni od daty jej doręczenia, wnoszona za pośrednictwem tutejszej Izby. Z ? ca Prezesa Józef Orłowski
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.8.238

  uchwała nr 314/g326/D/10 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 16 grudnia 2010r. podjęta do Uchwały nr LII/419/10 Rady Miasta i Gminy Sztum z dnia 10 listopada 2010 r.

 • DZ. URZ. 2011.8.237

  uchwała nr 312/G286/I/10 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 16 grudnia 2010r. podjęta do Uchwały nr 243/XLV/2010 Rady Trzebielino z dnia 10 listopada 2010

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.24.563

  uchwała nr VI/984/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 9 marca 2010r. w sprawie ustalenia budżetu w części na 2010 rok Gminy Pawłosiów

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.27.888

  uchwała nr 236/K/10 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 15 września 2010r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Rady Gminy w Potworowie Nr XXXII/238/10 z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie: podatku od nieruchomości.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.82.1534

  uchwała nr XX/3856/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 24 sierpnia 2010r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr LVI/675/10 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 16 lipca 2010 roku

zamów dokument

Porady prawne

 • Dotacja gminy na utrzymanie dziecka w przedszkolu

  Gmina miejska (nie sąsiednia) chce zawrzeć porozumienie na mocy którego nasza gmina miałaby dopłacić do kosztów utrzymania dziecka w ich przedszkolu niepublicznym kwotę (...)

 • Ustrój Samorządowego Kolegium Odwoławczego

  Jaki akt prawny reguluje kompetencje i obowiązki Samorządowego Kolegium Odwoławczego? W swym odwołaniu do kolegium wskazałem, że przedłożona ocena oddziaływania na (...)

 • Zatarcie kary za wykroczenie

  Zostałam kiedyś ukarana kolegium. Po ilu latach zostanie to usunięte z moich akt. Było to 6 lat temu czy mogę już otrzymać zaświadczenie o niekaralności?

 • Rozpatrzenie odwołania przez SKO

  Jaki termin rozpatrzenia odwołania od decyzji wójta obliguje samorządowe kolegium odwoławcze? Gdzie i kiedy można zażalić się na opieszałość SKO?

 • Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej

  Dnia 8 czerwca 2012r. X spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przekształciła się w X spółkę akcyjną (wpis do KRS). 6 lipca odbyło się pierwsze posiedzenie (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.2660

  decyzja nr OGD-4210-33(9)/2012/592/IX/BP Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 8 sierpnia 2012r.

 • DZ. URZ. 2012.2659

  uchwała nr XXIII/318/12 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 maja 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Kniaziewicza? w Słupsku

 • DZ. URZ. 2012.2658

  uchwała nr 48/VI/2012 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego KOSZALIŃSKA ? DWORCOWA - MŁODZIEŻOWA

 • DZ. URZ. 2012.2657

  uchwała nr 47/VI/2012 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego RONDO

 • DZ. URZ. 2012.2656

  porozumienie nr E/12/2012 Starosty Bytowskiego z dnia 17 maja 2012r. w sprawie organizacji teoretycznej nauki zawodu w systemie kursowym w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej w Bytowie

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.