Logowanie

DZ. URZ. 2012.2675

Tytuł:

uchwała nr XXX/239/2012 Rady Gminy Smołdzino z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2012 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-08-17
Organ wydający:Rada Gminy Smołdzino
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2675
Hasła:Budżet gminy

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 17 sierpnia 2012 r. Poz. 2675

UCHWAŁA NR XXX/239/2012 RADY GMINY SMOŁDZINO z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2012 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591; ze zmianami: Dz. U. z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; Dz. U. z 2005 roku Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006 roku Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; Dz. U. z 2007 roku Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; Dz. U. z 2008 roku Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; Dz. U. z 2009 roku Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz.1241; Dz. U. z 2010 roku Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675; Dz. U. z 2011 roku Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; Dz. U. z 2012 roku poz. 567 ), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240; ze zmianami: Dz. U. z 2010 roku Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 i Dz. U. z 2011 roku Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) Rada Gminy Smołdzino uchwala, co następuje: § 1. Zmienia się treść punktu 1) w §9. uchwały Nr XXI/171/2011 Rady Gminy Smołdzino z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Smołdzino na 2012 rok , który otrzymuje brzmienie: ?sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 1.200.000,-?. § 2. Zmienia się treść punktu 1) w § 10. uchwały Nr XXI/171/2011 Rady Gminy Smołdzino z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Smołdzino na 2012 rok, który otrzymuje brzmienie: ?zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do kwoty 1.200.000,-?. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Smołdzino. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.


12:26:41

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?2?

Poz. 2675

Przewodniczący Rady Gminy Smołdzino Danuta Dura
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.141.2895

  uchwała nr X/97/2011 Rady Gminy Smołdzino z dnia 3 czerwca 2011r. w sprawie sprostowania błędów pisarskich w Uchwale Nr VIII/65/2011 Rady Gminy Smołdzino z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2011 rok

 • DZ. URZ. 2011.170.3883

  uchwała nr XVIII/155/2011 Rady Gminy Smołdzino z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/142/2011 Rady Gminy Smołdzino z dnia 27 października 2011 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Smołdzino oraz zwolnień w tym podatku na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2011.165.3524

  uchwała nr XVI/145/2011 Rady Gminy Smołdzino z dnia 27 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/37/2011 Rady Gminy w Smołdzinie z dnia 19 stycznia 2011 roku w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na placach i ulicach na terenie gminy Smołdzino

 • DZ. URZ. 2011.170.3884

  uchwała nr XVIII/156/2011 Rady Gminy Smołdzino z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/145/2011 Rady Gminy Smołdzino z dnia 27 października 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr V/37/2011 Rady Gminy w Smołdzinie z dnia 19 stycznia 2011 roku w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na placach i ulicach na terenie gminy Smołdzino

 • DZ. URZ. 2012.1625

  uchwała nr XIII/98/2012 Rady Gminy Przodkowo z dnia 29 marca 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Smołdzinie, gm. Przodkowo

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.2674

  uchwała nr XXI/185/2012 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia przeznaczenia boisk sportowych przebudowywanych w wyniku realizacji projektu pn. "Czas na sport, czas na zdrowie - przebudowa boisk sportowych w miejscowości Piekło"

 • DZ. URZ. 2012.2673

  komunikat Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 2 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany Uszczegółowienia Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

 • DZ. URZ. 2012.2672

  uchwała nr XVII.129.2012 Rady Gminy Parchowo z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Parchowo na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

 • DZ. URZ. 2012.2671

  uchwała nr XVII.128.2012 Rady Gminy Parchowo z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga i psychologa

 • DZ. URZ. 2012.2670

  decyzja nr OGD - 4210-17(18)/2012/1608/IX/KG Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 14 sierpnia 2012r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.