Logowanie

DZ. URZ. 2012.2677

Tytuł:

uchwała nr XXII/228/2012 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 10 sierpnia 2012r. o zmianie uchwały w sprawie zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-08-17
Organ wydający:Rada Miejska w Żukowie
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2677
Hasła:dotacje

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 17 sierpnia 2012 r. Poz. 2677

UCHWAŁA NR XXII/228/2012 RADY MIEJSKIEJ W śUKOWIE z dnia 10 sierpnia 2012 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska Na podstawie art. 403 ust. 5 w związku z art. 400a pkt 5, pkt 8 i pkt 22 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), w związku z Uchwałą Nr XIV/235/2007 Rady Miejskiej z śukowie z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia ?Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy śukowo na lata 20072032? Rada Miejska w śukowie uchwala, co następuje: § 1. W Uchwale Nr VI/28/2011 Rady Miejskiej w śukowie z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska, wprowadza się następujące zmiany: 1) w § 4 ust. 8 pkt 1 otrzymuje brzmienie: ?1) potwierdzenie przez Komisję, o której mowa w § 4 ust. 7, realizacji inwestycji, będącej przedmiotem udzielanej dotacji,?; 2) w § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie: ?3. Dotacja nie obejmuje kosztów poniesionych przez uprawniony podmiot przed dniem zawarcia umowy z Gminą o udzielenie dotacji, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w § 6 ust. 8.?; 3) w § 6 po ust. 7 dodaje się ust. 8 i ust. 9 w następującym brzmieniu: ?8. W szczególnych przypadkach, gdy wnioskodawca uzasadni, ?e pokrycie dachowe lub elewacja z płyt azbestowych wymagała niezwłocznej wymiany, bądź uszkodzenie płyt azbestowych spowodowane zostało wystąpieniem gwałtownych zdarzeń pogodowych lub po?arem, dopuszcza się udzielenie dotacji na zadanie zrealizowane w danym roku kalendarzowym przed podpisaniem umowy z Gminą o udzielenie dotacji, o ile nie jest to sprzeczne z odrębnym regulaminem podmiotu, od którego Gmina śukowo pozyskuje środki finansowe na realizację programu usuwania wyrobów azbestowych. 9. Warunkiem udzielenia dotacji, w przypadkach, o których mowa w ust. 8, poza spełnieniem warunków, o których mowa w § 4 i § 6 ust. 5, jest: 1) pisemne uzasadnienie wnioskodawcy, dotyczące nagłej konieczności wymiany pokrycia dachowego lub elewacji z płyt azbestowych, 2) przedstawienie przez wnioskodawcę dokumentacji fotograficznej, obrazującej stan pokrycia dachowego lub elewacji z płyt azbestowych, sprzed jego wymiany.?.


13:16:02

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?2?

Poz. 2677

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy śukowo. § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w ?ycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w śukowie

Adam Okrój

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?3?

Poz. 2677
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.2684

  uchwała nr XXII/228/2012 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 10 sierpnia 2012r. o zmianie uchwały w sprawie zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4663

  uchwała nr 7.123.2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 27 marca 2012r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr XIV/153/12 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta Kobyłka na dofinansowanie inwestycji związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.134.4303

  uchwała nr IX/91/11 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowych osobom fizycznym, wspólnotom mieszkaniowym, osobom prawnym oraz przedsiębiorcom na finansowanie lub dofinansowanie z budżetu Miasta Otwocka, ze środków pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska, przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, obejmujących budowę przyłączy do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej, wybudowanej w ramach Projektu nr 2004/PL/16/C/PE/013 ?System wodno-kanalizacyjny w Otwocku? współfinansowanego z Funduszu Spójności

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.160.5034

  uchwała nr X/109/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 16 sierpnia 2011r. zmieniająca Uchwałę nr IX/91/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowych osobom fizycznym, wspólnotom mieszkaniowym, osobom prawnym oraz przedsiębiorcom na finansowanie lub dofinansowanie z budżetu Miasta Otwocka, ze środków pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska, przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, obejmujących budowę przyłączy do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej, wybudowanej w ramach Projektu nr 2004/PL/16/C/PE/013 ?System wodno-kanalizacyjny w Otwocku? współfinansowanego z Funduszu Spójności

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.276.461

  uchwała nr XIV/150/2011 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 27 października 2011r. w sprawie zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do budowy przyłączeń kanalizacyjnych

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.2676

  uchwała nr XXII/238/2012 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie podziału gminy Żukowo na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

 • DZ. URZ. 2012.2675

  uchwała nr XXX/239/2012 Rady Gminy Smołdzino z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.2674

  uchwała nr XXI/185/2012 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia przeznaczenia boisk sportowych przebudowywanych w wyniku realizacji projektu pn. "Czas na sport, czas na zdrowie - przebudowa boisk sportowych w miejscowości Piekło"

 • DZ. URZ. 2012.2673

  komunikat Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 2 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany Uszczegółowienia Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

 • DZ. URZ. 2012.2672

  uchwała nr XVII.129.2012 Rady Gminy Parchowo z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Parchowo na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.