Logowanie

DZ. URZ. 2012.2688

Tytuł:

uchwała nr XXII/143/12 Rady Gminy Damnica z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Damnica za rok 2011 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Damnica za rok 2011

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-08-22
Organ wydający:Rada Gminy Damnica
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2688
Hasła:Budżet gminy

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 22 sierpnia 2012 r. Poz. 2688

UCHWAŁA NR XXII/143/12 RADY GMINY DAMNICA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Damnica za rok 2011 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Damnica za rok 2011 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; zmiany z 2002r.: Dz.U. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003r.: Dz.U. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004r.: Dz.U. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; z 2005r.: Dz.U. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006r.: Dz.U. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007.: Dz.U. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r.: Dz.U. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; z 2009r.: Dz.U. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r.: Dz.U. Nr 28 poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r.: Dz.U. Nr 21 poz.113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz.887, Nr 217 poz. 1281) oraz art. 270 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z 2010r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz.1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011r. Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240 poz.1429, Nr 291 poz.1707), po zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku Rada Gminy Damnica uchwala, co następuje : § 1. 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminy Damnica za rok 2011 składające się z: 1) bilansu z wykonania budżetu Gminy Damnica za rok 2011, 2) łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów jednostek budżetowych gminy Damnica za rok 2011, 3) łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat jednostek budżetowych gminy Damnica za rok 2011, 4) łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu jednostek budżetowych gminy Damnica za rok 2011. 2. Zatwierdza się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Damnica za rok 2011. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.


09:04:22

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?2?

Poz. 2688

Przewodniczący Rady Gminy Damnica Włodzimierz Kisiel
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.158.3293

  uchwała nr X/50/11 Rady Gminy Damnica z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Damnica za rok 2010 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Damnica za rok 2010

 • DZ. URZ. 2011.4.121

  uchwała nr LIV/374/10 Rady Gminy Damnica z dnia 27 października 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działalności pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego Gminy Damnica w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 • DZ. URZ. 2011.4.122

  uchwała nr LV/382/10 Rady Gminy Damnica z dnia 10 listopada 2010r. zmieniająca uchwałę NR LIV/374/10 w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działalności pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego Gminy Damnica w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 • DZ. URZ. 2010.98.1906

  uchwała nr XLVIII/328/10 Rady Gminy Damnica z dnia 21 kwietnia 2010r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Damnica za 2009 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.207.3749

  uchwała nr XI/100/2011 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Boguchwała za 2010 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.2687

  uchwała nr 45/2012 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 13 sierpnia 2012r. wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2012.

 • DZ. URZ. 2012.2686

  uchwała nr XXIII/61/2012 Rady Gminy Wicko z dnia 3 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wicko na 2012 r.

 • DZ. URZ. 2012.2685

  uchwała nr XXII/240/2012 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Żukowo na 2012r.

 • DZ. URZ. 2012.2684

  uchwała nr XXII/228/2012 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 10 sierpnia 2012r. o zmianie uchwały w sprawie zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska

 • DZ. URZ. 2012.2683

  uchwała nr XVII/168/2012 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 16 lipca 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/55/03 z dnia 25 kwietnia 2003 roku w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.