Logowanie

DZ. URZ. 2012.2690

Tytuł:

uchwała nr Nr XX.222.2012 Rady Gminy Ustka z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie określenia lokalizacji przystanku autobusowego przy drodze wojewódzkiej nr 203 w miejscowości Duninowo, którego właścicielem jest Gmina Ustka oraz warunków i zasad korzystania z niego.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-08-22
Organ wydający:Rada Gminy Ustka
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2690
Hasła:inne

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 22 sierpnia 2012 r. Poz. 2690

UCHWAŁA NR NR XX.222.2012 RADY GMINY USTKA z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia lokalizacji przystanku autobusowego przy drodze wojewódzkiej nr 203 w miejscowości Duninowo, którego właścicielem jest Gmina Ustka oraz warunków i zasad korzystania z niego. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami: Dz. U. z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 roku Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 roku Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; Dz. U. z 2005 roku Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457; Dz. U. z 2006 roku Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337; Dz. U. z 2007 roku Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; Dz. U. z 2008 roku Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; Dz. U. z 2009 roku Nr 52, poz. 420, Nr 157 poz. 1241; Dz. U. z 2010 roku Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106, poz. 675; Dz. U. z 2011 roku Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; Dz. U. z 2012 roku poz. 567), oraz art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 roku Nr 5, poz. 13 ze zmianami: Dz. U. z 2011 roku Nr 228, poz. 1368) Rada Gminy Ustka uchwala, co następuje: § 1. Dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców miejscowości Duninowo wskazuje się miejsce lokalizacji nowego przystanku autobusowego, którego właścicielem jest Gmina Ustka przy drodze wojewódzkiej nr 203 w miejscowości Duninowo na wysokości osiedla mieszkaniowego. § 2. Lokalizację przystanku określono w załączniku graficznym nr 1 do niniejszej uchwały. § 3. Korzystanie z przystanku wymaga spełnienia następujących warunków: 1) posiadanie uprawnień do wykonywania publicznego transportu zbiorowego na danej linii komunikacyjnej, liniach komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej, lub prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób, odpowiednio do rodzaju przewozu, 2) wnoszenie opłat za korzystanie z przystanku w przypadku, gdy Rada Gminy Ustka odrębną uchwałą ustanowi stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ustka.


09:04:01

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?2?

Poz. 2690

§ 4. Ustala się następujące zasady korzystania z przystanku komunikacyjnego: 1) zatrzymywanie pojazdów na przystanku: a) odbywa się według uzgodnionego rozkładu jazdy, b) powinno zapewniać innym użytkownikom korzystanie z niego na równych prawach, c) winno umożliwiać pasażerom dogodne wsiadanie i wysiadanie, d) następuje wyłącznie na czas niezbędny do wsiadania i wysiadania pasażerów lub w przypadku sprzedaży biletów przez kierującego pojazdem, na czas potrzebny do pobrania należności, 2) w przypadku prowadzenia jakichkolwiek prac na przystanku zastrzega się możliwość zmiany lokalizacji tego obiektu oraz prawa do jego likwidacji bądź czasowego zawieszenia w funkcjonowaniu, 3) operatorzy i przewoźnicy zobowiązani są uzyskać od właściciela przystanku uzgodnienia w zakresie: a) ustalenia odpłatności za korzystanie z tych obiektów, jeżeli została ona przewidziana stosowną uchwałą Rady Gminy Ustka, b) treści, wymiarów, wyglądu, sposobu i miejsca zamieszczania tabliczek z rozkładem jazdy oraz innych informacji (cennik opłat, schemat linii, regulamin przewozów itp.). § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustka. § 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Bogdan Żabiński

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?3?

Poz. 2690

Załącznik do Uchwały Nr Nr XX.222.2012 Rady Gminy Ustka z dnia 10 sierpnia 2012 r. Załącznik nr 1 do uchwały przystanek Duninowo

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?4?

Poz. 2690
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr 65/11 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 14 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z dworca autobusowego i przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Strzegom

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XVII/97/2012 Rady Gminy Rokitno z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Rokitno, warunków i zasad korzystania z tych przystanków oraz ustalenia stawki opłaty za  korzystanie z przystanków komunikacyjnych

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VII/45/11 Rady Gminy Hańsk z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie określenia przystanku komunikacyjnego na terenie Gminy Hańsk w miejscowości Dubeczno

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.860

  uchwała nr XVI/136/2012 Rady Miejskiej w Pilźnie z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie: ustalenia stawki opłaty za korzystanie z przystanku autobusowego będącego własnością Gminy Pilzno.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XVIII/113/2012 Rady Gminy Wisznice z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem i zarządzającym jest Gmina Wisznice oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.

zamów dokument

Porady prawne

 • Mandat za palenie na przystanku

  Paliłem papierosa na przystanku autobusowym. Czy straż miejska może ukarać mandatem za palenie w takim miejscu?

 • Równoważnik dla funkcjonariusza Służby Granicznej

  W związku ze zmianą ustawy o Straży Granicznej zostało wszczęte postępowanie administracyjne z urzędu w celu ustalenia mojego prawa do pobierania równoważnika za (...)

 • Rejestracja działalności gospodarczej

  Osoba fizyczna jest zameldowana na stałe w miejscowości X. Stale jednak przebywa w miejscowości Y, bez zameldowania. Osoba ta planuje rozpoczęcie działalności gospodarczej. (...)

 • Zakaz eksmisji bez prawa do lokalu socjalnego

  W domku jednorodzinnym dół zajmują nieuprawnieni lokatorzy. W czasie procesu, który wytoczył im właściciel budynku (mieszka na górze) nieuprawnieni lokatorzy sprzedali (...)

 • Eksmisja do pomieszczenia tymczasowego

  Czy dopuszczalna jest eksmisja do pomieszczenia zastępczego, znajdującego się na działce pracowniczej, jeśli spełnia ono warunki określone w rozporządzeniu ministra (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.2689

  uchwała nr XIV/85/2012 Rady Gminy Osiek z dnia 16 sierpnia 2012r. w sprawie obwodów głosowania na terenie Gminy Osiek

 • DZ. URZ. 2012.2688

  uchwała nr XXII/143/12 Rady Gminy Damnica z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Damnica za rok 2011 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Damnica za rok 2011

 • DZ. URZ. 2012.2687

  uchwała nr 45/2012 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 13 sierpnia 2012r. wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2012.

 • DZ. URZ. 2012.2686

  uchwała nr XXIII/61/2012 Rady Gminy Wicko z dnia 3 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wicko na 2012 r.

 • DZ. URZ. 2012.2685

  uchwała nr XXII/240/2012 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Żukowo na 2012r.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.