Logowanie

DZ. URZ. 2012.2696

Tytuł:

zarządzenie nr 724/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 15 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Gdańska na rok 2012

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-08-23
Organ wydający:Prezydent Miasta Gdańska
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2696
Hasła:budżet

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 23 sierpnia 2012 r. Poz. 2696

ZARZĄDZENIE NR 724/12 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Gdańska na rok 2012 Na podstawie § 14 pkt.4 i 5 Uchwały Nr XXI/399/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdańska na 2012 rok z późniejszymi zmianami1) oraz art. 249 ust. 1 pkt. 2, ust. 3 i 4, art. 257 pkt. 3 i 4, art. 258 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, zm. z 2010r.: Dz. U. Nr 28 poz.146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726, zm. z 2011r.: Dz. U. Nr 185 poz. 1092, Dz. U. Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707) zarządza się, co następuje: § 1. 1. Uruchamia się rezerwę ogólną w kwocie 250.000 zł na zadania własne gminy realizowane przez Miasto Gdańsk w 2012 roku: zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia. 2. Uruchamia się rezerwę celową w kwocie 42.490 zł na zadania własne gminy realizowane przez Miasto Gdańsk w 2012 roku, w tym: - rezerwa na wydatki jednostek pomocniczych w kwocie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia. 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków na zadania własne w budżecie Miasta Gdańska na rok 2012 - realizowane przez gminę zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia, - realizowane przez powiat zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia. 4. Dokonuje się zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Gdańsku na 2012 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia. 5. Dokonuje się zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez miasto Gdańsk w 2012 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Zarządzenia. § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA Paweł Adamowicz


1) Uchwała

11:35:57

42.490 zł

Nr XXIII/446/12 RMG z dnia 23 lutego 2012 r., Uchwała Nr XXIV/473/12 z dnia 29 marca 2012 r., Uchwała

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?2?

Poz. 2696

Nr XXV/502/12 z dnia 23 kwietnia 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?3?

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 724/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 15 maja 2012 r.

Poz. 2696

Zmiany w planie wydatków budzetu Miasta Gdańska na 2012 rok

Dział Rozdz.

Wyszczególnienie

WYDATKI BIE ĄCE

WYDATKI WYDATKI JEDNOSTEK WYNAGRODZEN ZWIĄZANE Z BUDZETOWYCH IA I SKŁADKI OD REALIZACJĄ ICH NICH STATUTOWYCH NALICZANE ZADAŃ

DOTACJE NA ZADANIA BIE ĄCE

WYDATKI NA PROGRAMY REALIZOWANE ŚWIADCZENIA Z UDZIAŁEM NA RZECZ ŚRODKÓW, O OSÓB KTÓRYCH FIZYCZNYCH MOWA W ART.5, UST.1 PKT 2 I 3 (UOFP)

WYPŁATY Z TYTUŁU PORĘCZEN I GWARANCJI

WYDATKI Z TYTUŁU OBSŁUGI DŁUGU

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

WYDATKI BIE ĄCE OGÓŁEM A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY ZADANIA WŁASNE 700 70005 70095 750 75095 758 75818 851 85154 852 85219 85295 853 GOSPODARKA MIESZKANIOWA GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACJA PUBLICZNA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ RÓ NE ROZLICZENIA REZERWY OGÓLNE I CELOWE OCHRONA ZDROWIA PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI POMOC SPOŁECZNA OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

535 780 -112 769 -112 769 9 100 2 500 6 600 3 700 3 700 -292 490 -292 490 0 0 6 000 0 6 000 -69 922

471 280 -177 269 -177 269 9 100 2 500 6 600 3 700 3 700 -292 490 -292 490 -80 000 -80 000 6 000 0 6 000 -69 922

235 210 235 210 235 210 0 0 0 0 0 0 0 -1 140 -1 140 7 950 1 950 6 000 -1 600

236 070 -412 479 -412 479 9 100 2 500 6 600 3 700 3 700 -292 490 -292 490 -78 860 -78 860 -1 950 -1 950 0 -68 322

64 500 64 500 64 500 0 0 0 0 0 0 0 80 000 80 000 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD

/PLBG_ZEST_PLANWYD_OT.RDF.ORGZDZRZ.1089/

1

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?4?

WYDATKI NA PROGRAMY REALIZOWANE ŚWIADCZENIA Z UDZIAŁEM NA RZECZ ŚRODKÓW, O OSÓB KTÓRYCH FIZYCZNYCH MOWA W ART.5, UST.1 PKT 2 I 3 (UOFP)

Poz. 2696

Dział Rozdz.

Wyszczególnienie

WYDATKI BIE ĄCE

WYDATKI WYDATKI JEDNOSTEK WYNAGRODZEN ZWIĄZANE Z BUDZETOWYCH IA I SKŁADKI OD REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH NICH NALICZANE ZADAŃ

DOTACJE NA ZADANIA BIE ĄCE

WYPŁATY Z TYTUŁU PORĘCZEN I GWARANCJI

WYDATKI Z TYTUŁU OBSŁUGI DŁUGU

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

85305 85395 926 92605

ŁOBKI POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KULTURA FIZYCZNA ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU ZADANIA WŁASNE

-92 612 22 690 230 843 230 843 648 549 648 549 700 000 700 000 -51 451 -51 451

-92 612 22 690 246 343 246 343 648 549 648 549 700 000 700 000 -51 451 -51 451

0 -1 600 230 000 230 000 0 0 0 0 0 0

-92 612 24 290 16 343 16 343 648 549 648 549 700 000 700 000 -51 451 -51 451

0 0 -15 500 -15 500 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

600 60015 852 85201

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU POMOC SPOŁECZNA PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD

/PLBG_ZEST_PLANWYD_OT.RDF.ORGZDZRZ.1089/

2

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?5?

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 724/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 15 maja 2012 r.

Poz. 2696

Zmiany w planie wydatków budzetu Miasta Gdańska na 2012 rok

Dział Rozdz.

Wyszczególnienie

INWESTYCJE I WYDATKI NA ZAKUPY ZAKUP I WYDATKI INWESTYCYJNE INWESTYCYJNE INWESTYCJE I OBJĘCIE AKCJI I WYDATKI W TYM NA UDZIAŁÓW NA PROGRAMY ZAKUPY MAJĄTKOWE PROGR. Z ORAZ FINANSOWANE INWESTYCYJNE WNIESIENIE UDZIALEM Z UDZIAŁEM Z ŚRODKÓW, O ŚRODKÓW, O WYŁĄCZENIEM WKŁADÓW DO KTÓRYCH KTÓRYCH PROGRAMÓW SPÓŁEK PRAWA MOWA W ART 5 MOWA W ART.5 FINANSOWANY HANDLOWEGO UST. 1 OKT 2 I 3 UST.1 PKT 2 I 3 CH Z UE (uofp) (UOFP)

1

2

3

4

5

6

7

8

WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY ZADANIA WŁASNE 600 60004 60016 853 85305 926 92605 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY DROGI PUBLICZNE GMINNE POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ŁOBKI KULTURA FIZYCZNA ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU ZADANIA WŁASNE 852 85201 POMOC SPOŁECZNA PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE

-535 780 -587 231 -587 231 -700 000 0 -700 000 93 612 93 612 19 157 19 157 51 451 51 451 51 451 51 451

-535 780 -587 231 -587 231 -700 000 0 -700 000 93 612 93 612 19 157 19 157 51 451 51 451 51 451 51 451

-15 300 -15 300 -15 300 -15 300 -15 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-520 480 -571 931 -571 931 -684 700 15 300 -700 000 93 612 93 612 19 157 19 157 51 451 51 451 51 451 51 451

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD


/PLBG_ZEST_PLANWYD_OT.RDF.ORGZDZRZ.1089/

3

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?6?

Poz. 2696

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 724/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 15 maja 2012 r.

Zmiany w planie finansowym wydatków Urzędu Miejskiego na rok 2012

Wydział Finansowy - Rezerwa

Dz. Rozdz. 1 2 § 3 OGÓŁEM ZADANIA WŁASNE 758 75818 Ró ne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe 4810 Rezerwy Treść 4 Gmina Powiat zmniejszenie zwiększenie zmniejszenie zwiększenie 5 6 7 8 292 490 0 0 0 292 490 292 490 292 490 292 490 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Wydział Programów Rozwojowych

Dz. Rozdz. 1 2 § 3 OGÓŁEM ZADANIA WŁASNE 926 92605 Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezalicznych do sektora finansów 6230 publicznych Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 jednostek bud etowych Treść 4 Gmina Powiat zmniejszenie zwiększenie zmniejszenie zwiększenie 5 6 7 8 0 0 0 0 19 157 19 157 19 157 19 157 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

15 500 3 657

0 0

0 0

Wydział Polityki Społecznej

Dz. Rozdz. 1 2 § 3 OGÓŁEM ZADANIA WŁASNE 851 85154 Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi Dotacje cekowe z bud etu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym 2360 działalność po ytku publicznego 4300 Zakup usług pozostałych Treść 4 Gmina Powiat zmniejszenie zwiększenie zmniejszenie zwiększenie 5 6 7 8 83 100 83 100 80 000 80 000 105 790 105 790 80 000 80 000 0 0 0 0 0 0 0 0

0 80 000

80 000 0

0 0

0 0

Strona 1

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność 4110 4170 4210 4300

?7?

Poz. 2696

853 85395

3 100 3 100 0 2 500 0 600

25 790 25 790 600 300 10 550 14 340

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposa enia Zakup usług pozostałych

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Dz. Rozdz. 1 2 § 3 OGÓŁEM ZADANIA WŁASNE 750 Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 75023 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 4210 Zakup materiałów i wyposa enia 4300 Zakup usług pozostałych Szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu słu by cywilnej Treść 4 Gmina Powiat zmniejszenie zwiększenie zmniejszenie zwiększenie 5 6 7 8 80 687 80 687 80 687 80 687 51 590 8 138 10 959 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 000

0

0

0

Biuro Prezydenta ds. Sportu i Euro 2012

Dz. Rozdz. 1 2 § 3 OGÓŁEM ZADANIA WŁASNE 750 75075 4300 Administracja publiczna Promocja jednostek samorządu terytorialnego Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Kultura fizyczna Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Zakup materiałów i wyposa enia Treść 4 Gmina Powiat zmniejszenie zwiększenie zmniejszenie zwiększenie 5 6 7 8 29 157 29 157 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4360 926 92605

0 19 157 19 157

10 000 0 0

0 0 0

0 0 0

2820 4210

15 500 3 657

0 0

0 0

0 0

Strona 2

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?8?

Poz. 2696

Biuro Rady Miasta Gdańska

Dz. Rozdz. 1 2 § 3 OGÓŁEM ZADANIA WŁASNE 750 Administracja publiczna Pozostała działalność 75095 4210 Zakup materiałów i wyposa enia 4300 Zakup usług pozostałych Treść 4 Gmina Powiat zmniejszenie zwiększenie zmniejszenie zwiększenie 5 6 7 8 0 0 0 0 0 0 3 700 3 700 3 700 3 700 1 500 2 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Wydział Gospodarki Komunalnej

Dz. Rozdz. 1 2 § 3 OGÓŁEM ZADANIA WŁASNE 700 70005 4210 4300 70095 4270 4300 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup materiałów i wyposa enia Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Treść 4 Gmina Powiat zmniejszenie zwiększenie zmniejszenie zwiększenie 5 6 7 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 100 9 100 9 100 2 500 2 100 400 6 600 4 000 2 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Biuro Prezydenta ds. Promocji Miasta

Dz. Rozdz. 1 2 § 3 OGÓŁEM ZADANIA WŁASNE 630 Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 63003 4260 Zakup energii 4300 Zakup usług pozostałych Treść 4 Gmina Powiat zmniejszenie zwiększenie zmniejszenie zwiększenie 5 6 7 8 1 687 1 687 1 687 1 687 0 1 687 1 687 1 687 1 687 1 687 1 687 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Biuro Kontroli

Dz. Rozdz. 1 2 § 3 OGÓŁEM ZADANIA WŁASNE 750 Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 75023 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 4210 Zakup materiałów i wyposa enia 4300 Zakup usług pozostałych Szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu słu by cywilnej Treść 4 Gmina Powiat zmniejszenie zwiększenie zmniejszenie zwiększenie 5 6 7 8 0 0 0 0 0 0 0 80 687 80 687 80 687 80 687 51 590 8 138 10 959 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

10 000

0

0

Strona 3

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?9?

Poz. 2696

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 724/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 15 maja 2012 r.

Zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Miasto Gdańsk w 2012 roku

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Dz. Rozdz. 1 2 § 3 OGÓŁEM ZADANIA ZLECONE 710 Działaność usługowa Nadzór budowlany 71015 4300 Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujących wykonanie 4390 ekspertyz, analiz i opinii Treść 4 Gmina Powiat zmniejszenie zwiększenie zmniejszenie zwiększenie 5 6 7 8 0 0 1 230 1 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 230 1 230 1 230 1 230 0 1 230 1 230 1 230 0 1 230

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.891

  zarządzenie nr 54/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 12 stycznia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Gdańska na rok 2012

 • DZ. URZ. 2011.48.1136

  informacja Prezydenta Miasta Gdańska Informacja Prezydenta Miasta Gdańska

 • DZ. URZ. 2010.165.3365

  uchwała nr LIII/1502/10 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Gdańska.

 • DZ. URZ. 2011.139.2854

  zarządzenie nr 1960/10 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Gdańska na rok 2010

 • DZ. URZ. 2011.139.2851

  zarządzenie nr 1857/10 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Gdańska na rok 2010

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.2695

  uchwała nr XX.228.2012 Rady Gminy Ustka z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXI/332/2005 Rady Gminy Ustka z dnia 23 grudnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej.

 • DZ. URZ. 2012.2694

  zestawienie nr 2/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 20 sierpnia 2012r. w sprawie: określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze gminy lub jego części.

 • DZ. URZ. 2012.2693

  zarządzenie nr 49/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 26 marca 2012r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 rok.

 • DZ. URZ. 2012.2692

  uchwała nr XIV/110/2012 Rady Gminy Smętowo Graniczne z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy i sprawozdania finansowego Gminy Smętowo Graniczne

 • DZ. URZ. 2012.2691

  uchwała nr XX.230.2012 Rady Gminy Ustka z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Machowino.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.