Logowanie

DZ. URZ. 2012.2700

Tytuł:

zarządzenie nr 902/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Gdańska na rok 2012

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-08-23
Organ wydający:Prezydent Miasta Gdańska
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2700
Hasła:budżet

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 23 sierpnia 2012 r. Poz. 2700

ZARZĄDZENIE NR 902/12 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Gdańska na rok 2012 Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 i 4, art. 257 pkt 1, 3, w związku z art. 2 pkt 2 - ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, zmiana z 2010 r.: Dz. U. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, zmiana z 2011 r.: Dz. U. Nr 185 poz. 1092, Dz. U. Nr 201, poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Dz. U. Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707) zarządza się, co następuje: § 1. 1) Ustala się dochody budżetu Miasta na rok 2012 na kwotę 2 752 796 000 zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 14 788 zł poprzez: - zwiększenie planu dotacji celowych z budżetu na zadania zlecone gminy o kwotę 14 600 zł (zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia) - zwiększenie planu dotacji celowych z budżetu na zadania zlecone powiatu o kwotę 188 zł (zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia) 2) Ustala się wydatki budżetu Miasta na rok 2012 na kwotę 2 930 918 213 zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 14 788 zł poprzez: - zwiększenie planu wydatków z budżetu na zadania zlecone gminy o kwotę 14 600 zł (zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia) - zwiększenie planu wydatków z budżetu na zadania zlecone powiatu o kwotę 188 zł (zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia) § 2. Dokonuje się zmiany w planie finansowym na rok 2012 dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez miasto Gdańsk poprzez: - zwiększenie planu dotacji i wydatków o kwotę 14 788 zł (zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia) § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania oraz podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.


11:35:08

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?2?

Poz. 2700

Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?3?

Poz. 2700

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 902/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 15 czerwca 2012 r.

zadania zlecone realizowane przez gminę

Dz.

§ OGÓŁEM

Treść

Plan dotacji na 2012r. Zwiększeni Zmniejszenie e 0 0 14 600 14 600

852

Pomoc społeczna Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

2010

0

14 600

Dz.

Roz. OGÓŁEM

Treść

Plan wydatków Zwiększeni Zmniejszenie e 0 0 0 0 0 0 0 14 600 14 600 14 600 5 300 5 300 5 300 9 300 9 300 9 300

ZADANIA ZLECONE 852 85219 Pomoc społeczna Ośrodki pomocy społecznej Wydatki bieżące w tym: 85295 Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Pozostała działalność Wydatki bieżące w tym: Świadczenia na rzecz osób fizycznych

0 0

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?4?

Poz. 2700

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 902/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 15 czerwca 2012 r.

zadania zlecone realizowane przez powiat

Dz.

§ OGÓŁEM

Treść

Plan dotacji na 2012r. Zmniejszeni Zwiększeni e e 0 0 188 188

851

Ochrona zdrowia Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

2110

0

188

Dz.

Roz. OGÓŁEM ZADANIA ZLECONE

Treść

Plan wydatków Zmniejszeni Zwiększeni e e 0 0 0 188 188 188

851

Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych w tym: w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane

85156

0 0 0 0

188 188 188 188

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?5?

Poz. 2700

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 902/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 15 czerwca 2012 r.

Plan finansowy na rok 2012 dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Miasto Gdańsk

PLAN DOTACJI

Zespół Szkół Specjalnych nr 1 Plan dotacji na 2012r. Gmina Powiat Zmniejszeni Zwiększeni Zmniejszeni Zwiększeni e e e e 0 0 0 0 0 0 188 188

Dz.

Rozdz.

§ OGÓŁEM

Treść

851

Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

85156

0

0

0

188

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne 2110 zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

0

0

0

188

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Plan dotacji na 2012r. Gmina Powiat Zmniejszeni Zwiększeni Zmniejszeni Zwiększeni e e e e 0 0 0 14 600 14 600 5 300 0 0 0 0 0 0

Dz.

Rozdz.

§

Treść

OGÓŁEM 852 85219 Pomoc społeczna Ośrodki pomocy społecznej

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?6?

Poz. 2700

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 85295 Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0 0

5 300 9 300

0 0

0 0

0

9 300

0

0

PLAN WYDATKÓW

Zespół Szkół Specjalnych nr 1 Wydatki na 2012r. Dz. Rozdz. § OGÓŁEM 851 Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 0 0 0 188 Treść Gmina Powiat Zmniejszeni Zwiększeni Zmniejszeni Zwiększeni e e e e 0 0 0 0 0 0 188 188

85156

0

0

0

188

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Wydatki na 2012r. Dz. Rozdz. § OGÓŁEM 852 85219 3110 Świadczenia społeczne 0 5 300 0 0 Pomoc społeczna Ośrodki pomocy społecznej Treść Gmina Powiat Zmniejszeni Zwiększeni Zmniejszeni Zwiększeni e e e e 0 0 0 14 600 14 600 5 300 0 0 0 0 0 0

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?7?

Poz. 2700

85295 3110

Pozostała działalność Świadczenia społeczne

0 0

9 300 9 300

0 0

0 0
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.891

  zarządzenie nr 54/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 12 stycznia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Gdańska na rok 2012

 • DZ. URZ. 2011.48.1136

  informacja Prezydenta Miasta Gdańska Informacja Prezydenta Miasta Gdańska

 • DZ. URZ. 2010.165.3365

  uchwała nr LIII/1502/10 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Gdańska.

 • DZ. URZ. 2011.139.2854

  zarządzenie nr 1960/10 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Gdańska na rok 2010

 • DZ. URZ. 2011.139.2851

  zarządzenie nr 1857/10 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Gdańska na rok 2010

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.2699

  zarządzenie nr 788/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 28 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Gdańska na rok 2012

 • DZ. URZ. 2012.2698

  zarządzenie nr 901/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Gdańska na rok 2012

 • DZ. URZ. 2012.2697

  zarządzenie nr 787/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 28 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Gdańska na rok 2012

 • DZ. URZ. 2012.2696

  zarządzenie nr 724/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 15 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Gdańska na rok 2012

 • DZ. URZ. 2012.2695

  uchwała nr XX.228.2012 Rady Gminy Ustka z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXI/332/2005 Rady Gminy Ustka z dnia 23 grudnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.