Logowanie

DZ. URZ. 2012.2702

Tytuł:

zarządzenie nr 978/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Gdańska na rok 2012 i zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Gdańsku na 2012 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-08-23
Organ wydający:Prezydent Miasta Gdańska
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2702
Hasła:budżet

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 23 sierpnia 2012 r. Poz. 2702

ZARZĄDZENIE NR 978/12 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Gdańska na rok 2012 i zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Gdańsku na 2012 rok Na podstawie § 14 pkt.4 i 5 Uchwały Nr XXI/399/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdańska na 2012 rok z późniejszymi zmianami1) oraz art. 249 ust. 1 pkt. 2, ust. 3 i 4, art. 257 pkt. 3 i 4, art. 258 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, zm. z 2010r.: Dz. U. Nr 28 poz.146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726, zm. z 2011r.: Dz. U. Nr 185 poz. 1092, Dz. U. Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707)


11:34:45

zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Uruchamia się rezerwę celową w kwocie 32.000 zł na zadania własne gminy realizowane przez Miasto Gdańsk w 2012 roku, w tym: - rezerwa na wydatki jednostek pomocniczych w kwocie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia. 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków na zadania własne w budżecie Miasta Gdańska na rok 2012 - realizowane przez gminę zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia, - realizowane przez powiat zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia. 3. Dokonuje się zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Gdańsku na 2012 rok w przyjętym Zarządzeniu Nr 49/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dn. 10 stycznia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miejskiego w Gdańsku na 2012 rok z późniejszymi zmianami2) zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia. 32.000 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?2?

Poz. 2702

4. Dokonuje się zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez miasto Gdańsk na 2012 rok w przyjętym Zarządzeniu Nr 50/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dn. 10 stycznia 2012 roku w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez miasto Gdańsk na rok 20123) zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA Paweł Adamowicz

1) Uchwała

Nr XXIII/446/12 RMG z dnia 23 lutego 2012 r., Uchwała Nr XXIV/473/12 z dnia 29 marca 2012 r., Uchwała Nr XXV/502/12 z dnia 23 kwietnia 2012 r., Uchwała Nr XXVII/523/12 z dnia 31 maja 2012 r., Uchwała Nr XXVIII/540/12 z dnia 28 czerwca 2012 r. 2) Zarządzenie Nr 119/12 PMG z dnia 30 stycznia 2012 r., Zarządzenie Nr 120/12 PMG z dnia 30 stycznia 2012 r., Zarządzenie Nr 200/12 PMG z dnia 15 lutego 2012 r., Zarządzenie Nr 244/12 PMG z dnia 24 lutego 2012 r., Zarządzenie Nr 248/12 PMG z dnia 28 lutego 2012 r., Zarządzenie Nr 368/12 PMG z dnia 15 marca 2012 r., Zarządzenie Nr 386/12 PMG z dnia 20 marca 2012 r., Zarządzenie Nr 466/12 PMG z dnia 30 marca 2012 r., Zarządzenie Nr 467/12 PMG z dnia 30 marca 2012 r., Zarządzenie Nr 468/12 PMG z dnia 30 marca 2012 r., Zarządzenie Nr 542/12 PMG z dnia 13 kwietnia 2012 r., Zarządzenie Nr 543/12 PMG z dnia 13 kwietnia 2012 r., Zarządzenie Nr 627/12 PMG z dnia 24 kwietnia 2012 r., Zarządzenie Nr 637/12 PMG z dnia 26 kwietnia 2012 r., Zarządzenie Nr 638/12 PMG z dnia 26 kwietnia 2012 r., Zarządzenie Nr 724/12 PMG z dnia 15 maja 2012 r., Zarządzenie Nr 725/12 PMG z dnia 15 maja 2012 r., Zarządzenie Nr 787/12 PMG z dnia 28 maja 2012 r., Zarządzenie Nr 901/12 PMG z dnia 15 czerwca 2012 r., Zarządzenie Nr 946/12 PMG z dnia 22 czerwca 2012 r. 3) Zarządzenie Nr 119/12 PMG z dnia 30 stycznia 2012 r., Zarządzenie Nr 163/12 PMG z dnia 06 lutego 2012 r., Zarządzenie Nr 200/12 PMG z dnia 15 lutego 2012 r., Zarządzenie Nr 248/12 PMG z dnia 28 lutego 2012 r., Zarządzenie Nr 249/12 PMG z dnia 28 lutego 2012 r., Zarządzenie Nr 368/12 PMG z dnia 15 marca 2012 r., Zarządzenie Nr 369/12 PMG z dnia 15 marca 2012 r., Zarządzenie Nr 468/12 PMG z dnia 30 marca 2012 r., Zarządzenie Nr 474/12 PMG z dnia 30 marca 2012 r., Zarządzenie Nr 542/12 PMG z dnia 13 kwietnia 2012 r., Zarządzenie Nr 543/12 PMG z dnia 13 kwietnia 2012 r., Zarządzenie Nr 637/12 PMG z dnia 26 kwietnia 2012 r., Zarządzenie Nr 638/12 PMG z dnia 26 kwietnia 2012 r., Zarządzenie Nr 724/12 PMG z dnia 15 maja 2012 r., Zarządzenie Nr 787/12 PMG z dnia 28 maja 2012 r., Zarządzenie Nr 901/12 PMG z dnia 15 czerwca 2012 r., Zarządzenie Nr 902/12 PMG z dnia 15 czerwca 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?3?

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 978/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 29 czerwca 2012 r.

Poz. 2702

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUD ETU MIASTA GDAŃSKA NA ROK 2012

Dział Rozdz.

Wyszczególnienie

WYDATKI BIE ĄCE

WYDATKI WYDATKI JEDNOSTEK WYNAGRODZEN ZWIĄZANE Z BUDZETOWYCH IA I SKŁADKI OD REALIZACJĄ ICH NICH STATUTOWYCH NALICZANE ZADAŃ

DOTACJE NA ZADANIA BIE ĄCE

WYDATKI NA PROGRAMY REALIZOWANE ŚWIADCZENIA Z UDZIAŁEM NA RZECZ ŚRODKÓW, O OSÓB KTÓRYCH FIZYCZNYCH MOWA W ART.5, UST.1 PKT 2 I 3 (UOFP)

WYPŁATY Z TYTUŁU PORĘCZEN I GWARANCJI

WYDATKI Z TYTUŁU OBSŁUGI DŁUGU

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

WYDATKI BIE ĄCE OGÓŁEM A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY ZADANIA WŁASNE 700 70005 710 71002 71095 750 GOSPODARKA MIESZKANIOWA GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA JEDNOSTKI ORGANIZACJI I NADZORU INWESTYCYJNEGO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚC ADMINISTRACJA PUBLICZNA 75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) 75075 75095 754 75414 758 75818 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO AROWA OBRONA CYWILNA RÓ NE ROZLICZENIA REZERWY OGÓLNE I CELOWE

/PLBG_ZEST_PLANWYD_OT.RDF.ORGZDZRZ.1089/


1 134 000 1 366 197 1 366 197 1 900 000 1 900 000 0 0 0 -283 000 -280 000 -4 000 1 000 -6 000 -6 000 -32 000 -32 000

1 653 233 1 761 529 1 761 529 1 900 000 1 900 000 0 0 0 -283 000 -280 000 -4 000 1 000 -6 000 -6 000 -32 000 -32 000 1

188 070 159 486 159 486 0 0 -12 800 -28 800 16 000 11 000 4 000 7 000 0 0 0 0 0

1 465 163 1 602 043 1 602 043 1 900 000 1 900 000 12 800 28 800 -16 000 -294 000 -284 000 -11 000 1 000 -6 000 -6 000 -32 000 -32 000

-462 731 -395 332 -395 332 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-56 502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?4?

WYDATKI NA PROGRAMY REALIZOWANE ŚWIADCZENIA Z UDZIAŁEM NA RZECZ ŚRODKÓW, O OSÓB KTÓRYCH FIZYCZNYCH MOWA W ART.5, UST.1 PKT 2 I 3 (UOFP)

Poz. 2702

Dział Rozdz.

Wyszczególnienie

WYDATKI BIE ĄCE

WYDATKI WYDATKI JEDNOSTEK WYNAGRODZEN ZWIĄZANE Z BUDZETOWYCH IA I SKŁADKI OD REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH NICH NALICZANE ZADAŃ

DOTACJE NA ZADANIA BIE ĄCE

WYPŁATY Z TYTUŁU PORĘCZEN I GWARANCJI

WYDATKI Z TYTUŁU OBSŁUGI DŁUGU

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

801 80101 80103 80104 80105 80110 80148 80195 851 85154 852 85201 85202 85203 85219 85228 85295 853 85395 854

OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWE ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH PRZEDSZKOLA PRZEDSZKOLA SPECJALNE GIMNAZJA STOŁÓWKI SZKOLNE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ OCHRONA ZDROWIA PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI POMOC SPOŁECZNA PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ OŚRODKI WSPARCIA OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

135 851 334 391 -350 94 140 970 -319 100 -1 700 27 500 0 0 -351 154 -28 843 -206 289 -200 -197 210 -9 301 90 689 2 500 2 500 0

135 851 334 391 -350 94 140 970 -319 100 -1 700 27 500 30 000 30 000 14 178 0 130 000 0 -197 210 -9 301 90 689 2 500 2 500 0

-13 468 -17 468 0 0 0 900 0 3 100 80 480 80 480 86 519 0 0 -563 0 0 87 082 0 0 -10 400

149 319 351 859 -350 94 140 970 -320 000 -1 700 24 400 -50 480 -50 480 -72 341 0 130 000 563 -197 210 -9 301 3 607 2 500 2 500 10 400

0 0 0 0 0 0 0 0 -30 000 -30 000 -365 332 -28 843 -336 289 -200 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD

/PLBG_ZEST_PLANWYD_OT.RDF.ORGZDZRZ.1089/

2

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?5?

WYDATKI NA PROGRAMY REALIZOWANE ŚWIADCZENIA Z UDZIAŁEM NA RZECZ ŚRODKÓW, O OSÓB KTÓRYCH FIZYCZNYCH MOWA W ART.5, UST.1 PKT 2 I 3 (UOFP)

Poz. 2702

Dział Rozdz.

Wyszczególnienie

WYDATKI BIE ĄCE

WYDATKI WYDATKI JEDNOSTEK WYNAGRODZEN ZWIĄZANE Z BUDZETOWYCH IA I SKŁADKI OD REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH NICH NALICZANE ZADAŃ

DOTACJE NA ZADANIA BIE ĄCE

WYPŁATY Z TYTUŁU PORĘCZEN I GWARANCJI

WYDATKI Z TYTUŁU OBSŁUGI DŁUGU

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

85412

KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIE Y SZKOLNEJ, A TAK E SZKOLENIA MŁODZIE Y GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR.ŚRODOWISKA GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD KULTURA FIZYCZNA

0

0

-10 400

10 400

0

0

0

0

0

900 90001 926 92605

0 0 0 0 -232 197 -232 197 -63 000 -20 000 -43 000 -108 351 1 649 250 000 -40 000 -120 000 -200 000

0 0 0 0 -108 296 -108 296 -63 000 -20 000 -43 000 -108 351 1 649 250 000 -40 000 -120 000 -200 000

2 155 2 155 16 000 16 000 28 584 28 584 1 500 0 1 500 0 0 0 0 0 0

-2 155 -2 155 -16 000 -16 000 -136 880 -136 880 -64 500 -20 000 -44 500 -108 351 1 649 250 000 -40 000 -120 000 -200 000

0 0 0 0 -67 399 -67 399 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 -56 502 -56 502 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU ZADANIA WŁASNE

754 75406 75421 801 80114 80120 80132 80134 80140

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO AROWA STRA GRANICZNA ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE OŚWIATA I WYCHOWANIE ZESPOŁY EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNE SZKÓŁ LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SZKOŁY ARTYSTYCZNE SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO POMOC SPOŁECZNA 85201 85204 PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE RODZINY ZASTĘPCZE

/PLBG_ZEST_PLANWYD_OT.RDF.ORGZDZRZ.1089/


852

-60 846 -207 399 194 553

63 055 12 127 38 928

27 084 0 18 928

35 971 12 127 20 000

-67 399 -207 399 200 000

-56 502 -12 127 -44 375

0 0 0

0 0 0

0 0 0

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD

3

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?6?

WYDATKI NA PROGRAMY REALIZOWANE ŚWIADCZENIA Z UDZIAŁEM NA RZECZ ŚRODKÓW, O OSÓB KTÓRYCH FIZYCZNYCH MOWA W ART.5, UST.1 PKT 2 I 3 (UOFP)

Poz. 2702

Dział Rozdz.

Wyszczególnienie

WYDATKI BIE ĄCE

WYDATKI WYDATKI JEDNOSTEK WYNAGRODZEN ZWIĄZANE Z BUDZETOWYCH IA I SKŁADKI OD REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH NICH NALICZANE ZADAŃ

DOTACJE NA ZADANIA BIE ĄCE

WYPŁATY Z TYTUŁU PORĘCZEN I GWARANCJI

WYDATKI Z TYTUŁU OBSŁUGI DŁUGU

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

85220

JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

-60 000

0

0

0

-60 000

0

0

0

0

85295

12 000

12 000

8 156

3 844

0

0

0

0

0

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD

/PLBG_ZEST_PLANWYD_OT.RDF.ORGZDZRZ.1089/

4

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?7?

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 978/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 29 czerwca 2012 r.

Poz. 2702

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUD ETU MIASTA GDAŃSKA NA ROK 2012

Dział Rozdz.

Wyszczególnienie

INWESTYCJE I WYDATKI NA ZAKUPY ZAKUP I WYDATKI INWESTYCYJNE INWESTYCYJNE INWESTYCJE I OBJĘCIE AKCJI I WYDATKI W TYM NA UDZIAŁÓW NA PROGRAMY ZAKUPY MAJĄTKOWE PROGR. Z ORAZ FINANSOWANE INWESTYCYJNE WNIESIENIE UDZIALEM Z UDZIAŁEM Z ŚRODKÓW, O ŚRODKÓW, O WYŁĄCZENIEM WKŁADÓW DO KTÓRYCH KTÓRYCH PROGRAMÓW SPÓŁEK PRAWA MOWA W ART 5 MOWA W ART.5 FINANSOWANY HANDLOWEGO UST. 1 OKT 2 I 3 UST.1 PKT 2 I 3 CH Z UE (uofp) (UOFP)

1

2

3

4

5

6

7

8

WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY ZADANIA WŁASNE 700 70005 750 GOSPODARKA MIESZKANIOWA GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI ADMINISTRACJA PUBLICZNA 75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) 852 85219 POMOC SPOŁECZNA OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU ZADANIA WŁASNE 754 75495 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO AROWA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

-1 134 000 -1 203 000 -1 203 000 -1 900 000 -1 900 000 284 000 284 000 413 000 413 000 69 000 69 000 69 000 69 000

-1 134 000 -1 203 000 -1 203 000 -1 900 000 -1 900 000 284 000 284 000 413 000 413 000 69 000 69 000 69 000 69 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-1 134 000 -1 203 000 -1 203 000 -1 900 000 -1 900 000 284 000 284 000 413 000 413 000 69 000 69 000 69 000 69 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD

/PLBG_ZEST_PLANWYD_OT.RDF.ORGZDZRZ.1089/

5

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?8?

Poz. 2702

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 978/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 29 czerwca 2012 r.

Zmiany w planie finansowym wydatków Urzędu Miejskiego na rok 2012

Wydział Finansowy

Dz. Rozdz. 1 2 § 3 OGÓŁEM ZADANIA WŁASNE 750 Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 75023 4300 Zakup usług pozostałych 4430 Ró ne opłaty i składki Ró ne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe 4810 Rezerwy Treść 4 Gmina Powiat zmniejszenie zwiększenie zmniejszenie zwiększenie 5 6 7 8 42 000 42 000 10 000 10 000 10 000 0 32 000 32 000 32 000 10 000 10 000 10 000 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

758 75818

Wydział Edukacji

Dz. Rozdz. 1 2 § 3 OGÓŁEM ZADANIA WŁASNE 801 80101 4040 4170 4300 80110 3020 80113 4300 80120 4300 80195 4300 854 85401 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Dodatkowe wynagrodzenie roczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Gimnazja Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dowo enie uczniów do szkół Zakup usług pozostałych Licea ogólnokształcące Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Treść 4 Gmina Powiat zmniejszenie zwiększenie zmniejszenie zwiększenie 5 6 7 8 166 933 166 933 29 942 26 434 22 313 1 800 2 321 868 868 640 640 0 2 000 2 000 136 991 0 0 1 879 1 879 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 879 1 879 1 879 1 912 1 912 1 912 0 0 0 0 0 0 0 0 1 912 1 912 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne 4210 Zakup materiałów i wyposa enia Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzie y szkolnej, a tak e szkolenia młodzie y

85412

136 991

0

0

0

Strona 1

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?9?

Poz. 2702

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

17 080 2 892 117 019

0 0 0

0 0 0

0 0 0

Wydział Programów Rozwojowych

Dz.

Rozdz. 1 2 § 3 OGÓŁEM ZADANIA WŁASNE 600 Transport i łączność Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdzaiel nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) 60015 Wydatki inwestycyjne jednostek 6057 bud etowych Wydatki inwestycyjne jednostek 6059 bud etowych Drogi publiczne gminne 60016 Wydatki inwestycyjne jednostek 6059 bud etowych Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 6619 terytorialnego Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 75023 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 bud etowych Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 jednostek bud etowych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa Pozostała działalność 75495 Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 jednostek bud etowych Treść 4 Gmina Powiat zmniejszenie zwiększenie zmniejszenie zwiększenie 5 6 7 8 4 100 4 100 4 100 288 100 288 100 4 100 2 700 000 2 700 000 2 700 000 2 769 000 2 769 000 2 700 000

0 0 0 4 100 4 100

0 0 0 4 100 0

2 700 000 0 2 700 000 0 0

2 700 000 2 700 000 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

4 100 284 000 284 000 105 000 179 000 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 69 000 69 000 69 000

750

754

Wydział Polityki Społecznej

Dz. Rozdz. 1 2 § 3 OGÓŁEM ZADANIA WŁASNE 750 75023 Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Treść 4 Gmina Powiat zmniejszenie zwiększenie zmniejszenie zwiększenie 5 6 7 8 492 503 492 503 3 335 3 335 129 671 129 671 3 335 3 335 267 399 267 399 0 0 200 000 200 000 0 0

Strona 2

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

4300 Zakup usług pozostałych 4430 Ró ne opłaty i składki 851 85154 Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi

? 10 ?

3 335 0 123 836 123 836 0 3 335 123 836 123 836 0 0 0 0

Poz. 2702

0 0 0 0

2360 4170 4280 4300

Dotacje cekowe z bud etu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność po ytku publicznego Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych

30 000 0 66 210 27 626

0 88 000 0 25 836

0 0 0 0

0 0 0 0

Szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu słu by cywilnej 852 85201 Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo-wychowawcze Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bie ące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 2320 terytorialnego Dotacje celowe z bud etu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym 2360 działalność po ytku publicznego Domy pomocy społecznej 85202 Dotacje celowe z bud etu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym 2360 działalność po ytku publicznego Ośrodki wsparcia 85203 Dotacje celowe z bud etu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym 2360 działalność po ytku publicznego Rodziny zastępcze 85204 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bie ące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 2320 terytorialnego

0 365 332 28 843

10 000 0 0

0 267 399 207 399

0 200 000 0

0

0

200 000

0

28 843 336 289

0 0

7 399 0

0 0

336 289 200

0 0

0 0

0 0

200 0

0 0

0 0

0 200 000

0

0

0

200 000

Strona 3

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 11 ?

Poz. 2702

85220

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Dotacje celowe z bud etu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym 2360 działalność po ytku publicznego

0

0

60 000

0

0 0 0 0

0 2 500 2 500 2 500

60 000 0 0 0

0 0 0 0

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność 85395 4300 Zakup usług pozostałych

Wydział Skarbu

Dz. Rozdz. 1 2 § 3 OGÓŁEM ZADANIA WŁASNE 700 70005 4260 4580 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup energii Pozostałe odsetki Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Treść 4 Gmina Powiat zmniejszenie zwiększenie zmniejszenie zwiększenie 5 6 7 8 1 905 000 1 905 000 1 905 000 1 905 000 5 000 0 1 905 000 1 905 000 1 905 000 1 905 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4600

0

1 900 000

0

0

6060

1 900 000

0

0

0

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Dz.

Rozdz. 1 2 § 3 OGÓŁEM ZADANIA WŁASNE 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa Stra Graniczna 75406 Wpłaty jednostek na państwowy 3000 fundusz celowy Obrona cywilna 75414 4210 Zakup materiałów i wyposa enia Zarządzanie kryzysowe 75421 Wynagrodzenia bezosobowe 4170 4210 Zakup materiałów i wyposa enia Treść 4 Gmina Powiat zmniejszenie zwiększenie zmniejszenie zwiększenie 5 6 7 8 6 000 6 000 6 000 0 0 6 000 6 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 000 69 000 69 000 20 000 20 000 0 0 49 000 0 9 000 6 000 6 000 6 000 0 0 0 0 6 000 1 500 0

Strona 4

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

4300 Zakup usług pozostałych 4430 Ró ne opłaty i składki

? 12 ?

0 0 0 0 40 000 0

Poz. 2702

0 4 500

Biuro Prezydenta ds. Sportu i Euro 2012

Dz. Rozdz. 1 2 § 3 OGÓŁEM ZADANIA WŁASNE 750 75023 4170 75075 4170 4210 4300 4380 926 Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wynagrodzenia bezosobowe Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposa enia Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujących tłumaczenia Treść 4 Powiat Gmina zmniejszenie zwiększenie zmniejszenie zwiększenie 5 6 7 8 37 000 37 000 21 000 0 0 21 000 0 7 000 14 000 0 16 000 16 000 0 16 000 37 000 37 000 21 000 4 000 4 000 17 000 7 000 0 0 10 000 16 000 16 000 16 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kultura fizyczna Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej 92605 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposa enia

Biuro Rady Miasta Gdańska

Dz. Rozdz. 1 2 § 3 OGÓŁEM ZADANIA WŁASNE 750 75095 Administracja publiczna Pozostała działalność 4210 Zakup materiałów i wyposa enia 4300 Zakup usług pozostałych Treść 4 Gmina Powiat zmniejszenie zwiększenie zmniejszenie zwiększenie 5 6 7 8 0 0 0 0 0 0 1 000 1 000 1 000 1 000 800 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Biuro Informatyki

Dz. Rozdz. 1 2 § 3 OGÓŁEM ZADANIA WŁASNE 750 75023 Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Treść 4 Gmina Powiat zmniejszenie zwiększenie zmniejszenie zwiększenie 5 6 7 8 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 0 0 0 0 0 0 0 0

Strona 5

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

4270 Zakup usług remontowych 4300 Zakup usług pozostałych

? 13 ?

0 20 000 20 000 0 0 0

Poz. 2702

0 0

Wydział Gospodarki Komunalnej

Dz. Rozdz. 1 2 § 3 OGÓŁEM ZADANIA WŁASNE 750 75095 Administracja publiczna Pozostała działalność 4300 Zakup usług pozostałych 4301 Zakup usług pozostałych Treść 4 Gmina Powiat zmniejszenie zwiększenie zmniejszenie zwiększenie 5 6 7 8 0 0 0 0 0 0 17 157 17 157 17 157 17 157 3 208 13 949 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Wydział Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków

Dz. Rozdz. 1 2 § 3 OGÓŁEM ZADANIA WŁASNE 710 71095 4110 4120 4170 4300 Działalność usługowa Pozostała działalność Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Treść 4 Gmina Powiat zmniejszenie zwiększenie zmniejszenie zwiększenie 5 6 7 8 16 000 16 000 16 000 16 000 0 0 0 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000 400 100 15 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kancelaria Prezydenta

Dz. Rozdz. 1 2 § 3 OGÓŁEM ZADANIA WŁASNE 750 Administracja publiczna Pozostała działalność 75095 4430 Ró ne opłaty i składki Składki do organizacji 4540 międzynarodowych Treść 4 Gmina Powiat zmniejszenie zwiększenie zmniejszenie zwiększenie 5 6 7 8 8 490 8 490 8 490 8 490 0 8490 8 490 8 490 8 490 8 490 8490 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Strona 6

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 14 ?

Poz. 2702

Wydział Kadr i Organizacji

Dz. Rozdz. 1 2 § 3 OGÓŁEM ZADANIA WŁASNE 750 Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 75023 Zakup usług remontowych 4270 4300 Zakup usług pozostałych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia 4400 gara owe Treść 4 Gmina Powiat zmniejszenie zwiększenie zmniejszenie zwiększenie 5 6 7 8 492 000 208 000 0 0 492 000 492 000 492 000 0 431 000 208 000 208 000 208 000 208 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

61 000

0

0

0

Wydział Środowiska

Dz. Rozdz. 1 2 § 3 OGÓŁEM ZADANIA WŁASNE Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Pozostałe podatki na rzecz bud etów 4500 jednostek samorządu terytorialnego Treść 4 Gmina Powiat zmniejszenie zwiększenie zmniejszenie zwiększenie 5 6 7 8 2 155 2 155 0 0 2 155 2 155 2 155 0 0 0 2 155 2 155 2 155 310 45 1 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

900

2155

0

0

0

Strona 7

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 15 ?

Poz. 2702

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 978/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 29 czerwca 2012 r.

Zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Miasto Gdańsk w 2012 roku

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Dz. Rozdz. 1 2 § 3 OGÓŁEM ZADANIA ZLECONE 851 Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 85156 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne Treść 4 Gmina Powiat zmniejszenie zwiększenie zmniejszenie zwiększenie 5 6 7 8 0 0 0 0 0 0 94 94 94 0 0 0

0 0

0 0

94 94

0 0

Zespół Szkół Specjalnych Nr 1

Dz. Rozdz. 1 2 § 3 OGÓŁEM ZADANIA ZLECONE 851 Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 85156 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne Treść 4 Gmina Powiat zmniejszenie zwiększenie zmniejszenie zwiększenie 5 6 7 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94 94 94

0 0

0 0

0 0

94 94

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.50

  zarządzenie nr 741/11 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 31 maja 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Gdańska na rok 2011

 • DZ. URZ. 2012.2701

  zarządzenie nr 946/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Gdańska na rok 2012 i zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Gdańsku na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.2697

  zarządzenie nr 787/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 28 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Gdańska na rok 2012

 • DZ. URZ. 2011.138.2837

  zarządzenie nr 533/11 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 15 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Gdańska na rok 2011

 • DZ. URZ. 2012.49

  zarządzenie nr 816/11 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 14 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Gdańska na rok 2011

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.2701

  zarządzenie nr 946/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Gdańska na rok 2012 i zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Gdańsku na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.2700

  zarządzenie nr 902/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Gdańska na rok 2012

 • DZ. URZ. 2012.2699

  zarządzenie nr 788/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 28 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Gdańska na rok 2012

 • DZ. URZ. 2012.2698

  zarządzenie nr 901/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Gdańska na rok 2012

 • DZ. URZ. 2012.2697

  zarządzenie nr 787/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 28 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Gdańska na rok 2012


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.