Logowanie

DZ. URZ. 2012.2705

Tytuł:

uchwała nr XX.226.2012 Rady Gminy Ustka z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/34/2007 Rady Gminy Ustka z dnia 22 marca 2007 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej, będących w zakresie zadań własnych gminy.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-08-23
Organ wydający:Rada Gminy Ustka
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2705
Hasła:opieka społeczna

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 23 sierpnia 2012 r. Poz. 2705

UCHWAŁA NR XX.226.2012 RADY GMINY USTKA z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/34/2007 Rady Gminy Ustka z dnia 22 marca 2007 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej, będących w zakresie zadań własnych gminy. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami: Dz. U. z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; Dz. U. z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; Dz. U. z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; Dz. U. z 2005 roku Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; Dz. U. z 2006 roku Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; Dz. U. z 2007 roku Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; Dz. U. z 2008 roku Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; Dz. U. z 2009 roku Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; Dz. U. z 2010 roku Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675; Dz. U. z 2011 roku Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281; Dz. U. z 2012 roku poz. 567) oraz art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 roku Nr 175, poz. 1362 ze zmianami: Dz. U. z 2009 roku Nr 65 poz. 554, Nr 157 poz. 1241, Nr 202 poz. 1551, Nr 219 poz. 1706, Nr 221 poz. 1738; Dz. U. z 2010 roku Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 229, Nr 81 poz. 527, Nr 125 poz. 842; Dz. U. z 2011 roku Nr 81 poz. 440, Nr 106 poz. 622, Nr 149 poz. 887; Dz. U. z 2012 roku poz. 579) Rada Gminy Ustka uchwala, co następuje: § 1. Dokonuje się zmiany uchwały Nr V/34/2007 Rady Gminy Ustka z dnia 22 marca 2007 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej, będących w zakresie zadań własnych gminy w następujący sposób: 1) § 1 otrzymuje brzmienie: ?§1. 1. Wydatki na usługi, z wyłączeniem usług opiekuńczych, pomocy rzeczowej, zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłków okresowych i zasiłków celowych przyznane pod warunkiem zwrotu ? podlegają zwrotowi w całości, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie, przekracza kwotę kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. 2. Obowiązek zwrotu wydatków poniesionych na wymienione w ust. 1 świadczenia z pomocy społecznej spoczywa na osobach wymienionych w art. 96 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. 3. W przypadkach ustalenia masy spadkowej, wydatki na pokrycie kosztów pogrzebu podlegają zwrotowi z masy spadkowej w całości. Jeżeli rodzinie osoby zmarłej przysługuje zasiłek pogrzebowy z ubezpieczenia społecznego, wydatki pokrywa się z tego zasiłku.? 2) pozostałe zapisy uchwały nie ulegają zmianie. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustka.


13:38:33

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?2?

Poz. 2705

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, z mocą obowiązującą od 01.10.2012 roku.

Przewodniczący Rady Bogdan Żabiński
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.4.144

  uchwała nr XL/497/2010 Rady Gminy Ustka z dnia 29 października 2010r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XII/123/2007 Rady Gminy Ustka z dnia 12 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty pożyczek udzielonych przez Wójta Gminy Ustka w roku budżetowym 2008

 • DZ. URZ. 2010.88.1629

  uchwała nr XXXV/424/2010 Rady Gminy Ustka z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie Statutu Gminy Ustka.

 • DZ. URZ. 2011.4.141

  uchwała nr XL/485/2010 Rady Gminy Ustka z dnia 29 października 2010r. w sprawie wyłapywania zwierząt bezdomnych oraz rozstrzyganiu o dalszym postępowaniu z nimi na obszarze Gminy Ustka

 • DZ. URZ. 2011.4.140

  uchwała nr XL/484/2010 Rady Gminy Ustka z dnia 29 października 2010r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Ustka

 • DZ. URZ. 2011.50.1171

  uchwała nr V / 36 / 2011 Rady Miasta Ustka z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia logo Miasta Ustka.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.2704

  wyrok nr II SA/Gd 505/11 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 28 września 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 • DZ. URZ. 2012.2703

  zarządzenie nr 979/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Gdańska na rok 2012

 • DZ. URZ. 2012.2702

  zarządzenie nr 978/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Gdańska na rok 2012 i zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Gdańsku na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.2701

  zarządzenie nr 946/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Gdańska na rok 2012 i zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Gdańsku na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.2700

  zarządzenie nr 902/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Gdańska na rok 2012

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.