Logowanie

DZ. URZ. 2012.2706

Tytuł:

aneks nr 1 Wójta Gminy Wicko z dnia 18 lipca 2012r. do Porozumienia Nr P/II - 26/11 z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Wicko na każdego ucznia, będącego mieszkańcem Gminy Miejskiej Łeba uczęszczającego do niepublicznych placówek prowadzonych w innej formie wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie ustawy o systemie oświaty na terenie Gminy Wicko.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-08-23
Organ wydający:Wójt Gminy Wicko
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2706
Hasła:ANEKSY

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 23 sierpnia 2012 r. Poz. 2706

ANEKS NR 1 z dnia 18 lipca 2012 r. do Porozumienia Nr P/II - 26/11 z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Wicko na każdego ucznia, będącego mieszkańcem Gminy Miejskiej Łeba uczęszczającego do niepublicznych placówek prowadzonych w innej formie wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie ustawy o systemie oświaty na terenie Gminy Wicko. Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 219 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240), art. 90 ust. 2e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)


Porozumienie zawarto pomiędzy: Gminą Wicko , reprezentowaną przez: Wójta Gminy ? Dariusza Waleśkiewicza przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy ? Grażyny Pawelczyk a Gminą Miejską Łeba , reprezentowaną przez: Burmistrza Miasta ? Andrzeja Strzechmińskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta ? Anny Trojanowskiej

13:38:23

§ 1. § 3, pkt 2 otrzymuje brzmienie: Jednostkowa miesięczna stawka dotacji udzielona przez Gminę Wicko na każdego ucznia uczęszczającego do niepublicznej placówki prowadzącej inne formy wychowania przedszkolnego wynosi w 2012 r. 236,92 (słownie: dwieście trzydzieści sześć złotych 92/100). § 2. Inne postanowienia porozumienia pozostają bez zmian. § 3. Aneks sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron oraz jeden dla Dziennika Urzędowego Województwa Pomorskiego. § 4. Aneks wchodzi w życie z dniem zawarcia, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2012 r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?2?

Poz. 2706

BURMISTRZ MIASTA ŁEBY Andrzej Strzechmiński

WÓJT GMINY WICKO Dariusz Waleśkiewicz

KONTRASYGNATA SKARBNIKA MIASTA Anny Trojanowskiej

KONTRASYGNATA SKARBNIKA GMINY Grażyny Pawelczyk
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.93.1899

  porozumienie nr 1/2011 Gminy Miejskiej Łeba z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miejską Łeba na każdego ucznia, będącego mieszkańcem Gminy Wicko uczęszczającego do niepublicznych placówek prowadzonych w innej formie wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie ustawy o systemie oświaty na terenie gminy Łeba.

 • DZ. URZ. 2012.1823

  aneks nr 1/2012 Gminy Miejskiej Łeba z dnia 1 lutego 2012r. do Porozumienia zawartego w dniu 22.02.2011 r. w sprawie zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miejską Łeba na każdego ucznia, będącego mieszkańcem Gminy Wicko, uczęszczającego do niepublicznych placówek prowadzonych w innej formie wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie ustawy o systemie oświaty na terenie gminy Łeba.

 • DZ. URZ. 2012.17

  aneks nr 1/2011 Gminy Miejskiej Łeba z dnia 3 listopada 2011r. do Porozumienia zawartego w dniu 22.02.2011 r. w sprawie zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miejską Łeba na każdego ucznia, będącego mieszkańcem Gminy Wicko, uczęszczającego do niepublicznych placówek prowadzonych w innej formie wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie ustawy o systemie oświaty na terenie gminy Łeba.

 • DZ. URZ. 2011.100.2029

  aneks nr 1/2011 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 15 kwietnia 2011r. do Porozumienia zawartego w dniu 19.03.2010 r. w sprawie zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miasto Lębork na każdego ucznia, będącego mieszkańcem Gminy Wicko, uczęszczającego do niepublicznych: przedszkoli, placówek prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie ustawy o systemie oświaty, na terenie miasta Lęborka.

 • DZ. URZ. 2011.107.2196

  porozumienie nr P/II - 26 /11 Wójta Gminy Wicko z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Wicko na każdego ucznia, będącego mieszkańcem Gminy Miejskiej uczęszczającego do niepublicznych placówek prowadzonych w innej formie wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie ustawy o systemie oświaty na terenie gminy Wicko.

zamów dokument

Porady prawne

 • Dotacje dla niepublicznych przedszkoli

  W jakiej wysokości przysługują dotacje dla niepublicznych przedszkoli?

 • Dotacja gminy na utrzymanie dziecka w przedszkolu

  Gmina miejska (nie sąsiednia) chce zawrzeć porozumienie na mocy którego nasza gmina miałaby dopłacić do kosztów utrzymania dziecka w ich przedszkolu niepublicznym kwotę (...)

 • Zamknięcie klubu malucha

  Moje dziecko chodziło do klubu malucha z którym miałam podpisaną umowę. W umowie był zapis, że "przedszkole" (nie ma statusu przedszkola) pracuje w godzinach 7-19 po (...)

 • Podstawa programowa wychowania przedszkolnego

  Zapisałam dziecko do przedszkola z powodów osobistych nie mogę dziecka przyprowadzać do przedszkola na godzinę 8 rano tylko na 9 i do godziny 12 a nie do 13. Nauczycielka (...)

 • Najem lokali z mieszkaniowego zasobu gminy

  Czy gmina powołując się na własną uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy ma prawo odmówić przydziału (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.2705

  uchwała nr XX.226.2012 Rady Gminy Ustka z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/34/2007 Rady Gminy Ustka z dnia 22 marca 2007 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej, będących w zakresie zadań własnych gminy.

 • DZ. URZ. 2012.2704

  wyrok nr II SA/Gd 505/11 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 28 września 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 • DZ. URZ. 2012.2703

  zarządzenie nr 979/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Gdańska na rok 2012

 • DZ. URZ. 2012.2702

  zarządzenie nr 978/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Gdańska na rok 2012 i zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Gdańsku na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.2701

  zarządzenie nr 946/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Gdańska na rok 2012 i zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Gdańsku na 2012 rok

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.