Logowanie

DZ. URZ. 2012.2707

Tytuł:

porozumienie Starosty Kwidzyńskiego z dnia 2 sierpnia 2012r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-08-23
Organ wydający:Starosta Kwidzyński
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2707
Hasła:porozumienia

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 23 sierpnia 2012 r. Poz. 2707

POROZUMIENIE zawarte na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 7 i pkt 21 w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 1 ust. 4 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j. z 2012 r. poz. 406) oraz art. 46 i 48 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. z 2010 r. Dz. U. Nr 80, poz. 526) w dniu 2 sierpnia 2012 roku w Kwidzynie, pomiędzy: Powiatem Kwidzyńskim, reprezentowanym przez: 1. Jerzego Godzika ? Starostę Kwidzyńskiego, 2. Andrzeja Fortunę ? Wicestarostę Kwidzyńskiego zwanym dalej ?Powiatem? a Gminą Sadlinki, reprezentowaną przez: Elżbietę Krajewska ? Wójta Gminy Sadlinki zwaną dalej ?Gminą? o następującej treści: § 1. 1. Powiat powierza a Gmina przyjmuje prowadzenie zadania publicznego z zakresu kultury i promocji powiatu dotyczącego organizacji w dniu 9 września 2012 r. w miejscowości Sadlinki XII Dożynek Powiatowych ? święta nawiązującego do kultury i tradycji ludowej. 2. W ramach zadania, o którym mowa w ust. 1 Gmina zobowiązuje się w szczególności do: a) zorganizowania ceremonii święta plonów, b) zorganizowania występów artystycznych i muzycznych oraz zapewnienia konferansjera, c) zorganizowania zawodów i konkurencji sportowych i sportowo-rekreacyjnych, d) zorganizowania pikniku, e) zorganizowania pokazu fajerwerków, f) przygotowania i wysyłki zaproszeń oraz zorganizowania akcji informacyjno-promocyjnej dotyczącej imprezy, szczególnie z uwzględnieniem plakatów, bannerów z pełną nazwą imprezy, g) zapewnienia ochrony i ubezpieczenia, h) wykonania na rzecz Powiatu dokumentacji fotograficznej imprezy. § 2. 1. W celu wykonania zadania, o którym mowa w § 1 Gmina otrzymuje od Powiatu dotację celową w wysokości 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych). 2. Kalkulację przewidywanych kosztów zadania finansowanego przez Powiat przedstawia załącznik do niniejszego porozumienia. 3. Dotacja, o której mowa w ust. 1 zostanie przekazana przez Powiat w terminie do dnia 15 sierpnia 2012 r. na konto Gminy: 11 8300 0009 0056 1758 2000 0010.


13:38:13

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?2?

Poz. 2707

4. Otrzymana dotacja może być wykorzystana w okresie od dnia 28 maja 2012 r. (Uchwała XVIII/148/2012 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie powierzenia Gminie Sadlinki prowadzenia zadania publicznego z zakresu kultury i promocji powiatu dotyczącego organizacji XII Dożynek Powiatowych.) do dnia 30 września 2012 r., wyłącznie według zasad określonych przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). § 3. 1. Gmina przedstawi Powiatowi, zgodnie z kalkulacją przewidywanych kosztów, o której mowa w § 2 ust. 2, w terminie do dnia 15 października 2012 r. rozliczenie z wykonania zadania finansowanego z dotacji pod względem rzeczowym i finansowym wraz z zestawieniem zapłaconych faktur zawierającym: numer faktury, datę, nazwę wystawiającego, numer dokumentu księgowego, numer pozycji kosztorysu, nazwę wydatku, kwotę oraz termin zapłaty. 2. Rozliczenie dotacji następuje na zasadach i w trybie określonych w art. 250, 251 i 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). 3. Gmina może dokonać zmiany w strukturze kosztów określonych w kalkulacji, o której mowa w § 2 ust. 2 pod warunkiem, że całkowity koszt powierzonego zadania finansowany z dotacji nie zostanie zmniejszony oraz, że nie spowoduje to zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania. 4. W przypadku, gdy część dotacji nie zostanie wykorzystana Gmina przekaże do dnia 15 października 2012 r. niewykorzystaną część dotacji do Powiatu. § 4. Powiat zastrzega sobie prawo do kontrolowania sposobu wykonywania porozumienia przez Gminę. § 5. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. § 6. Wszelkie spory wynikające z niniejszego porozumienia rozpatruje sąd powszechny. § 7. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. § 8. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron. Gmina Sadlinki Wójt Gminy Sadlinki Elżbieta Krajewska Powiat Kwidzyński 1. Starosta Jerzy Godzik 2. Wicestarosta Andrzej Fortuna

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?3?

Poz. 2707

Załącznik do Porozumienia z dnia 2 sierpnia 2012 r.

Kalkulacja przewidywanych kosztów zadania finansowanego przez powiat w zakresie organizacji w dniu 09. 09. 2012 r. w miejscowości Sadlinki XII Dożynek Powiatowych

Lp. 1. 2. 3. RAZEM:

Wyszczególnienie koncert zespołu Ino Ross koncert zespołu Bayer Show wypożyczenie nagłośnienia i obsługa akustyczna

Kwota w zł 12.000,00 5.000,00 8.000,00 25.000,00zł
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.97.1892

  uchwała nr XLII/269/2010 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/273/2005 Rady Powiatu kwidzyńskiego z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia statutu powiatu kwidzyńskiego

 • DZ. URZ. 2010.46.821

  zarządzenie nr 11/2010 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 1 marca 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych powiatu kwidzyńskiego na rok 2010

 • DZ. URZ. 2011.31.685

  zarządzenie nr 10/2011 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie ustalenia sredniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych powiatu kwidzyńskiego na rok 2011

 • DZ. URZ. 2012.1261

  zarządzenie nr 9/2012 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 26 marca 2012r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej powiatu kwidzyńskiego na rok 2012

 • DZ. URZ. 2011.13.355

  aneks nr 7 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 15 listopada 2010r. do Porozumienia z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie organizacji teoretycznej nauki zawodu w systemie kursowym w Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Kwidzynie.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.2706

  aneks nr 1 Wójta Gminy Wicko z dnia 18 lipca 2012r. do Porozumienia Nr P/II - 26/11 z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Wicko na każdego ucznia, będącego mieszkańcem Gminy Miejskiej Łeba uczęszczającego do niepublicznych placówek prowadzonych w innej formie wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie ustawy o systemie oświaty na terenie Gminy Wicko.

 • DZ. URZ. 2012.2705

  uchwała nr XX.226.2012 Rady Gminy Ustka z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/34/2007 Rady Gminy Ustka z dnia 22 marca 2007 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej, będących w zakresie zadań własnych gminy.

 • DZ. URZ. 2012.2704

  wyrok nr II SA/Gd 505/11 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 28 września 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 • DZ. URZ. 2012.2703

  zarządzenie nr 979/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Gdańska na rok 2012

 • DZ. URZ. 2012.2702

  zarządzenie nr 978/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Gdańska na rok 2012 i zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Gdańsku na 2012 rok


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.