Logowanie

DZ. URZ. 2012.2708

Tytuł:

uchwała nr XXV/ 164 /12 Rady Gminy Człuchów z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowościach Rychnowy i Piaskowo.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-08-24
Organ wydający:Rada Gminy Człuchów
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2708
Hasła:planowanie przestrzenne

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 24 sierpnia 2012 r. Poz. 2708

UCHWAŁA NR XXV/ 164 /12 RADY GMINY CZŁUCHÓW z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów poło?onych w miejscowościach Rychnowy i Piaskowo. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Rada Gminy Człuchów uchwala, co następuje: § 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów poło?onych w miejscowościach Rychnowy i Piaskowo, zwany dalej ?planem?, stwierdzając zgodność planu z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Człuchów uchwalonego uchwałą Rady Gminy Człuchów nr XLIII/306/10 z dnia 10 marca 2010 r. 2. Załączniki do uchwały stanowią: 1) część graficzna planu w skali 1:1000, zwana dalej ?rysunkiem planu? załącznik nr 1 2) rozstrzygnięcie Rady Gminy Człuchów o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu nr 2 , - załącznik


11:55:13

3) rozstrzygnięcie Rady Gminy Człuchów o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale?ą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych - załącznik nr 3. 3. Granice obszaru objętego planem określono na rysunku planu. § 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 1) działce ? nale?y przez to rozumieć i zagospodarowaniu przestrzennym; działkę budowlaną w rozumieniu ustawy o planowaniu

2) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nale?y przez to rozumieć linię ograniczającą obszar, na którym dopuszcza się wznoszenie budynków; 3) materiale dachówkopodobnym ? nale?y przez to rozumieć materiał o podobnych walorach estetycznych jak dachówka ceramiczna; 4) szyldzie ? nale?y przez to rozumieć oznaczenie jednostki organizacyjnej lub przedsiębiorcy, ich siedzib lub miejsc wykonywania działalności; 5) tablicy informacyjnej ? nale?y przez to rozumieć element systemu informacji gminnej, turystycznej, przyrodniczej lub edukacji ekologicznej; 6) urządzeniu reklamowym ? nale?y przez to rozumieć nośnik reklamowy trwale związany z gruntem lub zamontowany na elewacji budynku, wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?2?

Poz. 2708

§ 3. Ustala się następujące przeznaczenie terenów: 1) teren usług oświaty, oznaczony symbolem Uo ; 2) tereny publiczne sportu i rekreacji, oznaczone symbolami 1US , 2US oraz 3US ; 3) teren drogi wewnętrznej, oznaczony symbolem KDW ; 4) teren ciągu pieszo ? rowerowego, oznaczony symbolem KDx . § 4. Ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 1) zakaz budowy ogrodzeń pełnych, ogrodzeń z prefabrykatów betonowych oraz ogrodzeń wy?szych ni? 1,80m od strony dróg; 2) zakaz lokalizowania urządzeń reklamowych; 3) nakaz lokalizacji zabudowy w obszarze ograniczonym przez ustalone nieprzekraczalne linie zabudowy; 4) dopuszczenie lokalizowania szyldów i tablic informacyjnych o maksymalnej łącznej powierzchni nieprzekraczającej 6 m2 na jednej działce, umieszczanych na elewacji budynku na wysokości kondygnacji parteru lub na ogrodzeniu. § 5. Ustala się następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 1) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze oraz potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, w rozumieniu przepisów odrębnych, z wyłączeniem inwestycji celu publicznego; 2) nakaz zachowania na terenach US dopuszczalnych poziomów hałasu wymaganych jak dla terenów rekreacyjno-wypoczynkowych, zgodnie z przepisami odrębnymi; 3) nakaz zachowania na terenie Uo dopuszczalnych poziomów hałasu jak dla terenów zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzie?y w przypadku lokalizacji przedszkola lub ?łobka, zgodnie z przepisami odrębnymi. § 6. Nie określa się zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. § 7. Ustala się następujące wymagania wynikające z kształtowania przestrzeni publicznych: 1) dopuszcza się wprowadzenie nasadzeń drzew i krzewów oraz zieleni niskiej na wolnych od utwardzenia powierzchniach terenów dróg, z zachowaniem przepisów odrębnych; 2) dopuszcza się lokalizację na terenach Uo i US obiektów małej architektury. § 8. 1. Dla terenu Uo ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 1) rodzaj zabudowy: zabudowa usług oświaty; 2) dopuszczenie lokalizacji przedszkola i ?łobka; 3) dopuszczenie lokalizacji boisk sportowych, urządzeń rekreacyjnych, ście?ek pieszych i rowerowych oraz obiektów małej architektury; 4) maksymalną intensywność zabudowy 0,2; 5) minimalną intensywność zabudowy 0,025; 6) minimalną powierzchnię terenu biologicznie czynną ? 50% powierzchni działki budowlanej; 7) dowolne formy dachów, przy zastosowaniu dachów skośnych nachylenie połaci dachowych od 30? do 45?; 8) zastosowanie na dachach skośnych dachówki ceramicznej albo materiału dachówkopodobnego w kolorze ceglasto ? czerwonym, grafitowym lub brązowym; 9) maksymalną wysokość zabudowy ? 9,0 metrów i nie więcej ni? 2 kondygnacje nadziemne; 10) dopuszczenie budowy kondygnacji podziemnych je?eli pozwalają na to warunki gruntowo ? wodne; 11) dopuszczenie zastosowania tynków na elewacjach budynków wyłącznie w kolorach pastelowych, z wyłączeniem odcieni ró?u, fioletu i niebieskiego, lub w kolorze naturalnym materiału ceramicznego, szarym i białym;

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?3?

Poz. 2708

12) lokalizację miejsc postojowych dla samochodów osobowych w ilości minimum 2 stanowisk na ka?de rozpoczęte 50 m2 powierzchni u?ytkowej budynku; 2. Dla terenów oznaczonych symbolami 1US , 2US oraz 3US ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 1) rodzaj zabudowy:obiekty rekreacji i turystyki; 2) dopuszczenie lokalizacji: naziemnych urządzeń sportowo-rekreacyjnych, obiektów małej architektury i urządzeń infrastruktury towarzyszącej; 3) dopuszczenie lokalizacji magazynu na sprzęt sportowy; 4) dopuszczenie lokalizacji budynku socjalnego; 5) maksymalną intensywność zabudowy 0,02; 6) minimalną intensywność zabudowy 0,01; 7) minimalną powierzchnię terenu biologicznie czynną ? 30% powierzchni działki; 8) dopuszczenie dowolnych form dachów; 9) maksymalną wysokość zabudowy ? 4,0 metrów i nie więcej ni? 1 kondygnacja nadziemna; 10) dopuszczenie lokalizacji przenośnych urządzeń sanitarnych; 11) nakaz zapewnienia miejsc postojowych w ilości minimum 2 na ka?de 1000m2 powierzchni działki; § 9.


Nie ustala się granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a tak?e obszarów szczególnego zagro?enia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych. § 10. Nie określa się terenów, które wymagają wszczęcia procedury scalania i podziału nieruchomości w rozumieniu przepisów odrębnych. § 11. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich u?ytkowaniu, w tym zakazu zabudowy ustala się: 1) do czasu skablowania elektroenergetycznej linii napowietrznej średniego napięcia 15kV nakaz zachowania wolnych od zabudowy i nasadzeń zieleni wysokiej pasów technologicznych o szerokości 7,5 m od osi linii w obie strony; 2) dopuszczenie skablowania linii elektroenergetycznych średniego napięcia; 3) zakaz nowych nasadzeń wysokich w pasie pomiędzy nieprzekraczalną linia zabudowy a drogą gminną, która stanowi działkę o nr ewidencyjnym 438. § 12. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 1) w zakresie systemów komunikacji: a) teren drogi wewnętrznej: KDW , o szerokości 10 m zakończony placem do zawracania o szerokości zgodnej z rysunkiem planu; b) teren ciągu pieszo ? rowerowego: KDx , o szerokości 5,5 m; c) dopuszczenie realizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej w obrębie pasów drogowych zgodnie z przepisami odrębnymi; d) obsługę komunikacyjną z drogi wewnętrznej, oznaczonej symbolem KDW znajdującej się w granicach planu oraz dróg publicznych znajdujących się poza granicami planu; 2) podłączenie do sieci wodociągowej na zasadach określonych przez gestora sieci. 3) w zakresie sieci kanalizacyjnej: a) odprowadzanie ścieków bytowych do sieci kanalizacji sanitarnej;

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?4?

Poz. 2708

b) zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych z połaci dachowych bezpośrednio do gruntu w obrębie działki budowlanej, bez naruszania interesu osób trzecich, zgodnie z przepisami odrębnymi; c) zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych dróg do gruntu lub rowów melioracyjnych, poprzez urządzenia podczyszczające, lub sieci kanalizacji deszczowej, zgodnie z przepisami odrębnymi; 4) dopuszczenie rozbudowy sieci gazowej, na warunkach określonych przez gestora sieci; 5) dopuszczenie lokalizacji infrastruktury telekomunikacyjnej; 6) nakaz stosowania przy pozyskiwaniu ciepła dla celów grzewczych i technologicznych paliw niskoemisyjnych z zastosowaniem urządzeń o du?ym stopniu redukcji emisji spalin, z preferencją wprowadzania źródeł energii odnawialnej; 7) zasilanie z istniejącej i projektowanej sieci elektroenergetycznej; 8) obowiązek magazynowania segregowanych odpadów komunalnych w pojemnikach na posesji i zagospodarowanie ich zgodnie z gminnym planem gospodarki odpadami i przepisami odrębnymi; 9) zagospodarowanie mas ziemnych pochodzących z wykopów na terenie własnej działki lub wywóz na miejsce wskazane przez odpowiednie słu?by gminne. § 13. Nie wyznacza się terenów, dla których nale?y określić sposób i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i u?ytkowania terenów. § 14. Ustala się stawkę słu?ącą naliczeniu jednorazowych opłat, o jakich mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 0%. § 15. Dla terenów gruntów leśnych o powierzchni 4,2292 ha uzyskano zgodę Ministra Środowiska na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne. § 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Człuchów. § 17. Uchwała wchodzi w ?ycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Woźniak

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?5?

Poz. 2708

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/ 164 /12 Rady Gminy Człuchów z dnia 31 lipca 2012 r. Mapa

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?6?

Poz. 2708

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?7?

Poz. 2708

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXV/ 164 /12 RADY GMINY CZŁUCHÓW z dnia 31 lipca 2012r. ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW POŁOśONYCH W MIEJSCOWOŚCIACH RYCHNOWY I PIASKOWO. Przedmiotowy projekt planu został wyło?ony do publicznego wglądu w terminie od 21.05.2012 roku do 11.06.2012 roku. W dniu 23.05.2012r. odbyła się dyskusja publiczna. Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) uwagi były przyjmowane do dnia 26.06.2012r. W ustawowym terminie nie wniesiono ?adnych uwag, w związku z czym Rada Gminy Człuchów nie podejmuje rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia wniesionych uwag, o których mowa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy.


Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?8?

Poz. 2708

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXV/ 164 /12 RADY GMINY CZŁUCHÓW z dnia 31 lipca 2012r. ROZSTRZYGNIĘCIE RADY GMINY CZŁUCHÓW O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEśĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Rada Gminy Człuchów:

§ 1. Sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej: 1. Zadania w zakresie realizacji dróg publicznych przewidzianych w planie prowadzić będą właściwe jednostki gminne. 2. Zadania w zakresie infrastruktury technicznej prowadzić będą właściwe przedsiębiorstwa, w kompetencji których le?y rozwój sieci: wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, energetycznej, gazociągowej i cieplnej, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz na podstawie przepisów odrębnych. 3. Zadania w zakresie gospodarki odpadami realizowane będą zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z regulaminem utrzymania porządku i czystości na terenie gminy oraz na podstawie przepisów odrębnych. 4. Za podstawę przyjęcia do realizacji zadań określonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, które nale?ą do zadań własnych gminy, stanowić będą zapisy Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Człuchów. 5. Określenie terminów przystąpienia i zakończenia realizacji tych zadań, ustalone będzie według kryteriów i zasad przyjętych przy konstruowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej. 6. Inwestycje realizowane mogą być etapowo w zale?ności od wielkości środków przeznaczonych na inwestycje. § 2 Zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej określonych w planie: Finansowanie inwestycji będzie odbywać się poprzez: 1) wydatki z bud?etu gminy; 2) współfinansowanie środkami zewnętrznymi, poprzez bud?et gminy ? w ramach m.in.: a) dotacji unijnych, b) dotacji samorządu województwa, c) dotacji i po?yczek z funduszy celowych, d) kredytów i po?yczek bankowych, e) innych środków zewnętrznych; 3) udział inwestorów w finansowaniu w ramach porozumień o charakterze cywilno ? prawnym lub w formie partnerstwa publiczno ? prywatnego ? ?PPP?, a tak?e właścicieli nieruchomości.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?9?

Poz. 2708
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.59.1459

  uchwała nr XXVI/188/2009 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 23 lipca 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów cmentarza, położonych w miejscowościach Budy Łańcuckie i Korniaktów Płn. w gminie Białobrzegi.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.163.2361

  uchwała nr VII/77/2011 Rady Gminy Nozdrzec z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenów położonych w miejscowościach: Nozdrzec, Wesoła i Hłudno CZĘŚĆ I - WESOŁA

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.116.1

  uchwała nr XXXI/197/09 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Augustów zwanego ?Borki ? Centrum? obejmującego tereny położone między ulicami: Rajgrodzką, Al.Jana Pawła II, Konarskiego, Nad Nettą, Nadrzeczną, rzeką Nettą i ul.Mostową oraz zmieniającego ustalenia części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w centrum Augustowa położonych miedzy ulicami Mostową, Sienkiewicza, Kilińskiego, Rybacką i rzeką Nettą uchwalonego uchwałą Nr XXVIII/253/01 Rady Miasta Augustów z dnia 29 czerwca 2001r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 27, poz. 466), w odniesieniu do terenów położonych przy ul. Mostowej i ul. Kilińskiego, stanowiących kompleks zabudowy określonej symbolem przeznaczenia 2 MNU, 1 UGH i częściowo 4 MNU.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.40.935

  uchwała nr XXXVII/289/2010 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 17 marca 2010r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami towarzyszącymi w miejscowościach Sarnów i Czajkowa.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.154.3770

  uchwała nr LXXII/422/10 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 27 maja 2010r. zmieniająca uchwałę Nr LXX/412/10 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 22 kwietnia 2010 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Płońska dla terenów położonych przy ulicach: 19-Stycznia, Mazowieckiej, Przemysłowej i Wyszogrodzkiej

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.2707

  porozumienie Starosty Kwidzyńskiego z dnia 2 sierpnia 2012r.

 • DZ. URZ. 2012.2706

  aneks nr 1 Wójta Gminy Wicko z dnia 18 lipca 2012r. do Porozumienia Nr P/II - 26/11 z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Wicko na każdego ucznia, będącego mieszkańcem Gminy Miejskiej Łeba uczęszczającego do niepublicznych placówek prowadzonych w innej formie wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie ustawy o systemie oświaty na terenie Gminy Wicko.

 • DZ. URZ. 2012.2705

  uchwała nr XX.226.2012 Rady Gminy Ustka z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/34/2007 Rady Gminy Ustka z dnia 22 marca 2007 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej, będących w zakresie zadań własnych gminy.

 • DZ. URZ. 2012.2704

  wyrok nr II SA/Gd 505/11 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 28 września 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 • DZ. URZ. 2012.2703

  zarządzenie nr 979/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Gdańska na rok 2012

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.