Logowanie

DZ. URZ. 2012.2709

Tytuł:

uchwała nr 206/XXVIII/2012 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 21 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 32/2011 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących mienie komunalne Gminy Nowy Staw

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-08-24
Organ wydający:Rada
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2709
Hasła:lokale

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 24 sierpnia 2012 r. Poz. 2709

UCHWAŁA NR 206/XXVIII/2012 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM STAWIE z dnia 21 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 32/2011 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie zasad sprzeda?y lokali mieszkalnych stanowiących mienie komunalne Gminy Nowy Staw Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz.U z 2010r. Nr 102, poz. 651 z póź.zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit."a" ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j Dz.U z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) - Rada Miejska w Nowym Stawie uchwala, co następuje: § 1. Zmienia się dotychczasową treść załącznika Nr 2 i 3 Uchwały Nr 32/2011 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 24 lutego 2011r. w następujacy sposób: 1. Do załącznika Nr 2 wymienionej Uchwały, stanowiącego wykaz lokali mieszkalnych podlegających sprzeda?y, dodaje się: - poz. 116 - ul. Słowackiego 12 lokal nr 5 2. Z załącznika Nr 3 wyminionej Uchwały, stanowiącego wykaz budynków w których lokale mieszkalne zostały wyłączone ze sprzeda?y w związku z przeznaczeniem ich na lokale socjalne, skreśla się: - poz. 6 - ul. Słowackiego 12 lokal nr 5. § 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Stawu. § 3. Uchwała wchodzi w ?ycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.


11:55:03

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Waldemar Kalinowski

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?2?

Poz. 2709
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.88.1809

  uchwała nr 25/2011 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nowy Staw na 2011 rok.

 • DZ. URZ. 2012.2151

  uchwała nr 196/XXVI/2012 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie likwidacji filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Stawie we wsi Myszewo

 • DZ. URZ. 2012.674

  uchwała nr 140/XVII/2012 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 32/2011 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących mienie komunalne Gminy Nowy Staw.

 • DZ. URZ. 2012.382

  uchwała nr 137/2011 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Stawie

 • DZ. URZ. 2012.1872

  uchwała nr 177/XXV/2012 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 22 maja 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 32/2011 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących mienie komunalne Gminy Nowy Staw

zamów dokument

Porady prawne

 • Zmiany w umowie spółki z o.o.

  Czy w dniu uchwalenia zmiany w tekście umowy spółki dotyczącej ilości członków Rady Nadzorczej uchwała ta obowiązuje od dnia uchwalenia czy od dnia zarejestrowania (...)

 • Egzekucja opłaty parkingowej

  Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXV/393/05 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 24 stycznia 2005 r. stanowi w § 6 w razie nieściągalności opłaty za parkowanie przez RKiSPP (...)

 • Pies bez kagańca

  W przypadku, gdy w rejonie brak Straży Miejskiej, kto ma prawo ukarać właściciela, którego pies biega bez kagańca i bez smyczy wbrew wszelkim zasadom i uchwale Gminnej (...)

 • Kiedy skuteczne staje się skreślenie osoby z listy członków spółdzielni?

  Kiedy skuteczne staje się skreślenie osoby z listy członków spółdzielni?

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.2708

  uchwała nr XXV/ 164 /12 Rady Gminy Człuchów z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowościach Rychnowy i Piaskowo.

 • DZ. URZ. 2012.2707

  porozumienie Starosty Kwidzyńskiego z dnia 2 sierpnia 2012r.

 • DZ. URZ. 2012.2706

  aneks nr 1 Wójta Gminy Wicko z dnia 18 lipca 2012r. do Porozumienia Nr P/II - 26/11 z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Wicko na każdego ucznia, będącego mieszkańcem Gminy Miejskiej Łeba uczęszczającego do niepublicznych placówek prowadzonych w innej formie wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie ustawy o systemie oświaty na terenie Gminy Wicko.

 • DZ. URZ. 2012.2705

  uchwała nr XX.226.2012 Rady Gminy Ustka z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/34/2007 Rady Gminy Ustka z dnia 22 marca 2007 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej, będących w zakresie zadań własnych gminy.

 • DZ. URZ. 2012.2704

  wyrok nr II SA/Gd 505/11 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 28 września 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.